• In English
 • Уряд поліпшив механізм використання коштів, спрямованих на фінансову підтримку фермерських господарств - переможців конкурсу. Зокрема, удосконалюється процедура проведення відбору переможців конкурсу; збільшується гранична сума фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній основі до 500 тис. грн. Також розширюється коло напрямів надання фінансової підтримки та встановлюються пріоритети, за якими буде надаватись перевага при визначенні переможців конкурсного відбору (членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі; провадження діяльності з вирощування та розведення великої рогатої худоби; обробіток земельних ділянок площею не більше 500 га; закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень; перехід до виробництва органічної продукції (сировини). Суб'єктам господарювання, а це 38 850 фермерських господарств, пропонується здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, удосконалення процедури отримання державної підтримки. Прийняття та реалізація постанови дасть можливість ефективніше використовувати кошти Державного бюджету України та залучити фермерські господарства до реалізації державної політики з розвитку агропромислового комплексу країни, що забезпечить комплексний підхід до забезпечення продовольчої безпеки країни. Строк дії постанови не обмежується і набирає чинності з дня набрання чинності регуляторного акта.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 вересня 2016 р. № 609

  Київ

  Про внесення змін до Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для надання
  підтримки фермерським господарствам

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102  (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2007 р., № 17, ст. 652; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46, ст. 1553, № 69, ст. 2381; 2011 р., № 22, ст. 901; 2013 р., № 68, ст. 2468), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2016 р. № 609

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для надання
  підтримки фермерським господарствам


  1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

  “Фонд повідомляє про обсяг розподілених бюджетних коштів своїм регіональним відділенням.”.

  2. У пункті 6:

  1) в абзаці першому цифри “250” замінити цифрами “500”;

  2) абзац третій викласти в такій редакції:

  “іншим фермерським господарствам — строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.”.

  3. У пункті 7:

  1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

  “Загальна кількість членів комісій повинна становити не більше ніж 10 осіб.”;

  2) абзац шостий виключити.

  4. У пункті 8:

  1) абзац другий після слів “фермерського господарства” доповнити словами і цифрами “із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства — для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”;

  2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — двадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — двадцять першим;

  3) абзац четвертий виключити;

  4) абзац десятий викласти в такій редакції:

  “довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;”;

  5) доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

  копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

  копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);”.

  У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — двадцять третім;

  6) в останньому абзаці слова “в установленому законодавством порядку” замінити словами “головою фермерського господарства”.

  5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

  “9. Після надходження від Фонду інформації про обсяг розподілу бюджетних коштів, передбаченого пунктом 4 цього Порядку, регіональні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів.

  Строк прийому заявок та документів не може бути меншим ніж 30 календарних днів.

  Регіональні комісії розпочинають прийом заявок та документів у день оприлюднення оголошення. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

  Подані заявки та документи реєструються секретарем регіональної комісії в журналі обліку.

  Регіональні комісії розглядають подані заявки та документи у порядку черговості їх реєстрації.

  У разі відповідності поданих заявок та документів вимогам цього Порядку регіональні комісії приймають рішення про включення фермерського господарства до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.

  Інформація про перелік фермерських господарств, які претендують на одержання фінансової підтримки, оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Фонду.

  У разі подання оформлених неналежним чином або не у повному обсязі документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, чи виявлення в них недостовірних даних регіональні комісії повертають їх фермерському господарству в одноденний строк після прийняття відповідного рішення з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх повернення.

  Після усунення причин, на підставі яких заявки та документи повернуто, фермерське господарство може подати їх повторно в межах строку прийому документів або оскаржити прийняте регіональною комісією рішення, надавши документи до комісії.

  Регіональні комісії формують у десятиденний строк після закінчення строку прийняття заявок та документів реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, та реєстр фермерських господарств, щодо яких регіональною комісією прийнято рішення про повернення документів, і подають їх разом з поданими фермерськими господарствами документами комісії.

  Формування реєстрів транслюється в режимі реального часу.

  Комісія у чотирнадцятиденний строк розглядає подані регіональними комісіями реєстри разом з документами та документи, подані в порядку оскарження рішення регіональної комісії.

  У разі задоволення скарги комісія приймає рішення про участь фермерського господарства у конкурсному відборі, а у разі відмови у задоволенні скарги — повертає фермерському господарству документи з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх повернення.

  Комісія проводить конкурсний відбір та формує реєстр фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки.

  Рішення комісії затверджується наказом Фонду за погодженням з Мінагрополітики.

  Засідання комісії проводиться у разі потреби. Останнє засідання проводиться не пізніше 10 грудня.

  Фермерським господарствам, які не визначені переможцями конкурсу, комісія надсилає у триденний строк після прийняття комісією рішення письмове повідомлення.

  На підставі наказу Фонду, погодженого Мінагрополітики, Мінагрополітики спрямовує розподілений обсяг коштів до Фонду, який укладає з фермерськими господарствами — переможцями конкурсу договори про надання фінансової підтримки та перераховує їм бюджетні кошти.

  Форми реєстрів, журналів обліку та примірного договору про надання фінансової підтримки затверджуються Мінагрополітики.

  Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

  забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення коштів, одержаних на поворотній основі;

  створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.

  За наявності рівних умов перевага надається фермерським господарствам, які:

  є членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

  провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби;

  мають в обробітку земельні ділянки площею не більше ніж 500 гектарів;

  здійснюють закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень;

  подали заяву про перехід на виробництво органічної продукції (сировини).”.

  6. У пункті 11:

  1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

  “Для перерахування коштів фінансової підтримки Фонд надає органу Казначейства:

  платіжні доручення та реєстри фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки, — у разі надання фінансової підтримки на безповоротній основі;”;

  2) абзац шостий викласти в такій редакції:

  “Фермерські господарства у місячний строк після надходження коштів фінансової підтримки подають до Фонду засвідчені головою фермерського господарства копії документів, що підтверджують цільове використання зазначених коштів.”.

  7. Пункт 13 викласти в такій редакції:

  “13. Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами на відповідний рахунок Фонду, відкритий в Казначействі за місцем реєстрації, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.”.

  8. У пункті 131 слова “Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій” замінити словами “обласних держадміністрацій”.

  9. У тексті Порядку:

  слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінити словом “Мінагрополітики”;

  слова “Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій” в усіх відмінках замінити словами “структурні підрозділи облдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку” у відповідному відмінку.

  _____________________