• In English
 • Кабінет Міністрів України прийняв постанову про оптимізацію діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Документ підготовлено Мінекономрозвитку на виконання положень Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні та Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік (розділ II.11). Постановою передбачається: ліквідація Державної служби інтелектуальної власності (ДСІВ); покладення функцій з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності на Мінекономрозвитку; передача цілісних майнових комплексів державного підприємства "Укрпатент", державної організації "Українське агентство з авторських та суміжних прав" та державного підприємства "Інтелзахист" зі сфери управління ДСІВ до Мінекономрозвитку. Прийняте рішення дасть можливість оптимізувати структуру державного управління сферою інтелектуальної власності, спростити управління сукупністю її підрозділів, зробити її більш гнучкою, оперативною, дієвою, запровадити ефективне управління державними підприємствами та організаціями сфери інтелектуальної власності.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 серпня 2016 р. № 585

  Київ

  Деякі питання оптимізації діяльності центральних
  органів виконавчої влади державної системи
  правової охорони інтелектуальної власності

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

  2. Установити, що:

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

  Державна служба інтелектуальної власності продовжує здійснювати повноваження та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених повноважень та функцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

  3. Віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та організацій за переліком згідно з додатком до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

  4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  5. Утворити комісію з ліквідації Державної служби інтелектуальної власності (далі — ліквідаційна комісія).

  Затвердити головою ліквідаційної комісії заступника директора департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності — начальника відділу державної політики у сфері інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі Падучака Богдана Михайловича.

  6. Голові ліквідаційної комісії:

  затвердити персональний склад ліквідаційної комісії;

  забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної служби інтелектуальної власності, а також з передачею майна, що належить до сфери її управління;

  поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

  Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

  Інд. 18

     Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 23 серпня 2016 р. № 585

  ПЕРЕЛІК
  цілісних майнових комплексів державних підприємств та
  організацій, що відносяться до сфери управління
  Мінекономрозвитку


  Код згідно з ЄДРПОУ

  Найменування державного підприємства та організації

  31032378

  Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”

  31025266

  Державна організація “Українське агентство з авторських та суміжних прав”

  32113819

  Державне підприємство “Інтелзахист”

   

   

  _______________________

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2016 р. № 585

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882):

  1) позицію

  “Мінекономрозвитку

  863

  863”

   

   

  замінити такою позицією:

  “Мінекономрозвитку

  883****

  883****”

   

   

  2) позицію

  “ДСІВ

  58

  58”

   

   

  замінити такою позицією:

  “ДСІВ

  7*****

  7*****”;

   

   

  3) доповнити додаток виносками “****” і “*****” такого змісту:

  “**** З 1 січня 2017 року.

  ***** Гранична чисельність установлена до завершення ліквідації центрального органу виконавчої влади.”.

  2. У Положенні про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015 р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 р., № 6, ст. 303, № 20, ст. 800, № 26, ст. 1034, № 60, ст. 2049):

  1) у пункті 1:

  абзац третій після слів “державно-приватного партнерства” доповнити словами “, інтелектуальної власності”;

  в абзаці четвертому слова “, інтелектуальної власності” виключити;

  2) у пункті 3:

  підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “державної політики у сфері інтелектуальної власності;”;

  абзац сьомий підпункту 2 виключити;

  3) пункт 4 доповнити підпунктами 4714716 такого змісту:

  “471) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності;

  472) здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

  473) визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи;

  474) веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності;

  475) аналізує стан застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

  476) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

  477) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

  478) організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

  479) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

  4710) вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

  4711) забезпечує ведення обліку організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює нагляд за їх діяльністю;

  4712) організовує розроблення нормативів і таблиць розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому порядку;

  4713) здійснює заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

  4714) забезпечує присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування, матриці;

  4715) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” і “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”;

  4716) надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності;”.

  3. Абзац одинадцятий розділу II та абзац третій пункту 6 розділу III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2015 р., № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 63, ст. 2092, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927, № 93, ст. 3170; 2016 р., № 18, ст. 722, ст. 743, № 60, ст. 2062, № 61, ст. 2078), виключити.

  _____________________