• In English
 • Уряд вніс зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України, які спрямовані на вдосконалення та пришвидшення процесу прийняття урядових рішень. Зокрема, згідно з відповідною постановою оптимізовано строки погодження проектів актів, запроваджено щоквартальні плани-графіки внесення проектів актів на розгляд Кабінету Міністрів, які складаються Секретаріатом Кабінету Міністрів. Крім того, відповідно до прийнятого нормативно-правового акта регламентні положення приведено у відповідність до Закону України "Про державну службу", зокрема в частині розмежування повноважень Міністра Кабінету Міністрів та Державного секретаря Кабінету Міністрів. Реалізація ухваленого документа забезпечить підвищення ефективності роботи Кабінету Міністрів та урядових комітетів, вдосконалення процедури підготовки та прийняття урядових рішень.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 серпня 2016 р. № 501

  Київ

   Про внесення змін до Регламенту

  Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 56, ст. 2238, № 89, ст. 3606; 2013 р., № 9, ст. 343, № 35, ст. 1238; 2014 р., № 24, ст. 735, № 77, ст. 2196; 2015 р., № 44, ст. 1396, № 76, ст. 2522; 2016 р., № 18, ст. 721, № 38, ст. 1459), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 27 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 30 вересня 2016 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 71

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 серпня 2016 р. № 501

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

  1. У § 4:

  1) пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Кабінет Міністрів планує свою роботу на основі та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, для чого розробляє і затверджує щорічний план дій щодо виконання зазначеної Програми, основні напрями економічної політики України, розробляє і подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики та проект Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, проекти загальнодержавних програм, планує свою нормотворчу діяльність, зокрема з розроблення проектів регуляторних актів.

  Розгляд проектів актів на засіданнях Кабінету Міністрів здійснюється відповідно до щоквартальних планів-графіків, які готуються з урахуванням строків, установлених Програмою діяльності Кабінету Міністрів, концепціями реалізації державної політики у відповідних сферах, законами України, міжнародно-правовими зобов’язаннями України, актами Президента України та постановами Верховної Ради, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра України, а також з урахуванням строків, запропонованих міністерствами для внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів актів, що розробляються ними в ініціативному порядку.

  Щоквартальні плани-графіки внесення на розгляд Уряду проектів актів законодавства складаються Секретаріатом Кабінету Міністрів та підписуються Державним секретарем Кабінету Міністрів України (далі — Державний секретар Кабінету Міністрів).

  Такі щоквартальні плани-графіки надсилаються в електронній формі до відома Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністрові України, віце-прем’єр-міністрам України та міністрам.

  Секретаріат Кабінету Міністрів веде постійний облік проектів актів, розроблення яких передбачено завданнями, встановленими актами законодавства, що набрали чинність після складення щоквартального плану-графіка внесення на розгляд Уряду проектів актів законодавства на відповідний період, та щодекади надсилає оновлений план-графік в електронній формі до відома Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністрові України, віце-прем’єр-міністрам України та міністрам.”;

  2) у пункті 2 слово його замінити словами Кабінету Міністрів.

  2. У першому реченні пункту 2 § 6 слова заступник міністра керівник апарату міністерства замінити словами державний секретар міністерства.

  3. Підпункт 10 пункту 1 § 7 виключити.

  4. У пункті 2 § 9:

  1) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

  вносить відповідно до закону на розгляд Президента України шляхом надсилання листа за своїм підписом подання та завізований проект Указу Президента України про призначення Директора Державного бюро розслідувань;.

  У зв’язку з цим абзаци сьомий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – шістнадцятим;

  2) абзац десятий після слова подання доповнити словами та завізований проект Указу Президента України;

  3) абзац одинадцятий після слова подання доповнити словами за рішенням Кабінету Міністрів;

  4) абзац чотирнадцятий замінити абзацами такого змісту:

  - призначення на посаду і звільнення з посади перших заступників та заступників міністрів;

  - призначення на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, кандидатура якого відібрана за результатами конкурсного відбору відповідно до закону;

  - призначення на посаду і звільнення з посади керівника Національної поліції відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ;.

  У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим;

  5) в абзаці вісімнадцятому слова та звільнення з посади виключити, а після слів Севастопольської міської держадміністрацій доповнити словами , а також призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника.

  5. У пункті 2 § 11 слова Міністра Кабінету Міністрів, виключити.

  6. У § 12:

  1) у пункті 2 слова , керівник якого призначається на посаду і звільняється з посади в установленому Законом України “Про Кабінет Міністрів України” порядку виключити;

  2) у підпункті 2 пункту 3 слова Міністра Кабінету Міністрів, виключити;

  3) у пункті 4 слово “подає” замінити словами візує та подає;

  4) доповнити параграф пунктом 51 такого змісту:

  “51. Секретаріат Кабінету Міністрів готує плани організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, які подаються Державним секретарем Кабінету Міністрів Міністрові Кабінету Міністрів для включення до проекту порядку денного засідання Кабінету Міністрів.”.

  7. Друге речення пункту 4 § 15 виключити.

  8. Абзац другий пункту 1 § 17 виключити.

  9. Доповнити § 20 пунктом 4 такого змісту:

  “4. З кадрових питань доповідає на засіданні Міністр Кабінету Міністрів.”.

  10. Пункт 5 § 24 після слова “надсилається” доповнити словами в електронній формі (крім питань, що містять інформацію з обмеженим доступом).

  11. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 § 281 слова державних цільових програм замінити словами концепцій державних цільових програм.

  12. У пункті 3 § 284:

  1) в абзаці першому слова “членам урядового комітету замінити словами “членам Кабінету Міністрів, урядового комітету, а цифри 24 замінити цифрами 48;

  2) абзац другий виключити.

  13. У пункті 16 § 286 слова “Копії протоколу засідання надсилаються” замінити словами “Протокол засідання надсилається в електронній формі (крім питань, що містять інформацію з обмеженим доступом)”.

  14. Пункт 1 § 32 доповнити абзацом такого змісту:

  Розроблення проекту акта починається невідкладно після отримання відповідного завдання та триває виходячи з необхідності врахування у загальному часі підготовки проекту акта вимог, встановлених цим Регламентом щодо часу, достатнього для погодження проекту акта заінтересованими органами, та часу, достатнього для проведення Мін’юстом правової експертизи..

  15. У § 33:

  1) у пункті 5:

  друге речення абзацу другого виключити;

  абзац третій виключити;

  2) абзац третій пункту 7 доповнити реченням такого змісту: “Результати обговорення таких проектів актів всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками відображаються у пояснювальній записці.”.

  16. Абзац перший пункту 1 § 37 після слова Розробник доповнити словами і цифрами з урахуванням строків, визначених у § 38 для погодження проекту акта Кабінету Міністрів заінтересованими органами, а також  пунктом 2 § 46 для проведення Мін’юстом правової експертизи,.

  17. Параграф 38 викласти в такій редакції:

  “§ 38. Строк погодження

  Розробник визначає строк погодження проекту акта Кабінету Міністрів заінтересованими органами з урахуванням складності та обсягу проекту, характеру його терміновості, пріоритетності та строків виконання завдань, установлених актами законодавства, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів, дорученнями Прем’єр-міністра, узагальнених у планах-графіках, що готуються відповідно до § 4 цього Регламенту.

  Проект акта надсилається розробником заінтересованим органам, які зобов’язані його погодити у визначений у супровідному листі строк:

  в одноденний строк — проекти актів Кабінету Міністрів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, з інших питань, пов’язаних із виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, з невідкладних питань, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції, та з питань обороноздатності держави;

  протягом п’яти робочих днів — проекти актів, строк внесення розробником на розгляд Кабінету Міністрів яких настає не пізніше ніж через 20 робочих днів;

  протягом десяти робочих днів проекти актів, строк внесення розробником на розгляд Кабінету Міністрів яких настає не пізніше ніж через 30 робочих днів;

  у місячний строк проекти актів, строк внесення розробником на розгляд Кабінету Міністрів яких настає більше ніж через 30 робочих днів, або проекти актів, що розробляються в ініціативному порядку.

  У разі коли розробник не зазначає у супровідному листі строк погодження проекту акта Кабінету Міністрів, передбачений абзацами третім  шостим цього параграфа, такий проект акта погоджується заінтересованим органом у місячний строк..

  18. У  § 39:

  1) після слів заінтересований орган” доповнити словами , а також Мінфін та Мінекономрозвитку;

  2) доповнити параграф абзацом такого змісту:

  Це правило не поширюється на проекти актів з питань, передбачених абзацом третім § 38 цього Регламенту..

  19. Пункт 2 § 40 викласти в такій редакції:

  2. Зміна керівника заінтересованого органу та/або органу, який є головним розробником проекту акта (крім випадків складення повноважень або відставки Кабінету Міністрів), не потребує повторного погодження проекту акта.

  При цьому новопризначений керівник органу, який є головним розробником проекту акта, або особа, яка його заміщує, на засіданні урядового комітету (або заступник керівника, який входить до складу урядового комітету) чи на засіданні Кабінету Міністрів має право відкликати проект акта, завізований попереднім керівником такого органу. Новопризначений керівник заінтересованого органу або особа, яка його заміщує, на засіданні урядового комітету (або заступник керівника, який входить до складу урядового комітету) чи на засіданні Кабінету Міністрів має право висловити свою позицію щодо проекту акта.

  У разі складення повноважень або відставки Кабінету Міністрів Секретаріат Кабінету Міністрів повертає проекти актів головним розробникам для повторного їх внесення в разі потреби на розгляд Кабінету Міністрів після набуття повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів.”.

  20. Пункт 2 § 46 викласти в такій редакції:

  2. Мінюст надсилає висновок розробникові у строк, що становить не більш як 10 робочих днів, а у випадках, передбачених абзацом третім § 38 цього Регламенту, в одноденний строк..

  21. Пункт 1 § 55 викласти в такій редакції:

  1. Опрацьований проект акта Кабінету Міністрів, зазначений у підпункті 1 пункту 2 § 281, разом з матеріалами, поданими головним розробником, та експертним висновком Секретаріату Кабінету Міністрів включається до порядку денного засідання відповідного урядового комітету.

  Якщо за результатами проведеної Секретаріатом Кабінету Міністрів експертизи проекту акта на предмет повноти його узгодження із заінтересованими органами є застереження щодо необхідності проведення додаткового погодження визначеним заінтересованим органом, на засіданні урядового комітету обов’язково заслуховується позиція такого органу з метою прийняття остаточного рішення щодо підтримки проекту акта..

  22. Параграф 76 викласти в такій редакції:

  “§ 76. Планування виконання

  1. Для організації підготовки проектів актів законодавства, необхідних для забезпечення реалізації закону України та організації виконання указу Президента України, які містять завдання Кабінетові Міністрів, розробляється відповідний план (додаток 13) у порядку, встановленому пунктом 51 § 12 цього Регламенту.

  2. У плані зазначаються положення (завдання), відповідальність за реалізацію (виконання) яких покладена актом на Кабінет Міністрів, заходи з реалізації (виконання) зазначених положень (завдань), органи, відповідальні за виконання, строк виконання (у разі потреби).

  3. Секретаріат Кабінету Міністрів під час формування згідно з вимогами пункту 1 § 4 цього Регламенту щоквартальних планів-графіків внесення на розгляд Уряду проектів актів законодавства враховує  завдання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, встановлені для центральних органів виконавчої влади планами організації підготовки проектів актів законодавства, необхідних для забезпечення реалізації закону України та організації виконання указу Президента України.”.

  23. У другому реченні пункту 3 § 78 слова чи Міністр Кабінету Міністрів виключити.

  24. У пункті 1 § 79:

  1) підпункт 1 після слів до розгляду Кабінетом Міністрів доповнити словами та урядовими комітетами;

   

  підпункт 2 викласти в такій редакції:

  “2) моніторинг виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів, планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, а також доручень Прем’єр-міністра в частині дотримання строків, визначених для їх виконання.”.

  25. Пункт 1 § 80 після слів встановлених ними завдань, а також доповнити словами і цифрами планів, зазначених у § 76 цього Регламенту,.

  26. Пункт 3 § 83  доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі наявності розбіжностей у позиції керівника центрального органу виконавчої влади та міністра, який спрямовує і координує діяльність відповідного органу, такий керівник може звертатися до Міністра Кабінету Міністрів з ініціативою щодо проведення узгоджувальної наради з вирішення порушеного питання. При цьому у зверненні зазначається позиція міністра щодо порушеного питання..

  27. В абзаці першому пункту 1 § 106 цифри “5, 18, 21 і 23замінити цифрами “5, 18 і 21.

  28. У пункті 2 § 121 слова Копії відкликаних законопроектів надсилаються замінити словами Перелік відкликаних законопроектів надсилається, а слово їх словами відповідних законопроектів.

  29. Перше речення пункту 1 § 146 після слів рішення суду доповнити словами разом з проектом відповідного акта Кабінету Міністрів.

  30. У тексті Регламенту, крім пункту 4 § 12, пункту 3 § 16, пункту 2 § 100 та § 104, слова “Міністр Кабінету Міністрів” у всіх відмінках замінити словами “Державний секретар Кабінету Міністрів” у відповідному відмінку.

  31. Пункт 8 додатка 4 до Регламенту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Якщо проект акта стосується прав інвалідів, відображаються результати його обговорення з всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками.”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  32. У додатку 8 до Регламенту:

  1) доповнити додаток розділом 4 такого змісту:

  4. Виконання рішення урядового комітету

  Зазначається про результати виконання рішення урядового комітету у процесі доопрацювання схваленого проекту.

  Цей розділ включається до експертного висновку, якщо урядовим комітетом схвалено проект акта з наданням відповідного доручення щодо врахування зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання.;

  2) слова Міністра Кабінету Міністрів замінити словами Державного секретаря Кабінету Міністрів.

  33. Доповнити Регламент додатком 13 такого змісту:

  “Додаток 13

  (до пункту 1 § 76)  Схвалено на засіданні
  Кабінету Міністрів
  ___ __________ 20__ р.  (протокол № _____)

   

  ПЛАН

  організації підготовки проектів актів, необхідних для

  забезпечення реалізації Закону України (організації

  виконання указу Президента України)

  __________________________________________________

  (назва акта законодавства)

   

  Положення акта законодавства

  Зміст заходу з реалізації (виконання) відповідних положень (завдань)

  Органи, відповідальні за виконання, та відповідні структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів

  Строк виконання (зазначається у разі потреби)

  1. Положення (завдання), відповідальність за реалізацію (виконання) яких покладено актом на Кабінет Міністрів.

   

  2. Положення (завдання), відповідальність за реалізацію (виконання) яких покладено актом безпосередньо на органи виконавчої влади.”.

   

   

   

   

  _____________________