• In English
 • Уряд створив Координаційну раду з питань реформування державного управління як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Рада забезпечуватиме координацію заходів з розробки та реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки. Крім того, оцінюватиме проекти актів законодавства щодо питань реформування державного управління. Координаційна рада готуватиме і пропозиції щодо удосконалення системи та структури органів виконавчої влади. Кабінетом Міністрів також затверджено положення про Координаційну раду. Очолюватиме її Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а заступником голови буде Міністр Кабінету Міністрів України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 травня 2016 р. № 335

  Київ

  Про Координаційну раду з питань
  реформування державного управління 

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Координаційну раду з питань реформування державного управління у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реформування державного управління, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 52

   

      

   

  Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 травня 201

  6 р. № 335

  СКЛАД
  Координаційної ради з питань реформування
  державного управління

  Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Координаційної ради

  Міністр Кабінету Міністрів України,  заступник голови Координаційної ради

  Заступник директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції — начальник Управління аналітичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Координаційної ради

  Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі

  Віце-прем’єр-міністр України

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

  Міністр закордонних справ

  Міністр фінансів

  Міністр юстиції

  Голова Нацдержслужби

  Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

  Керівник Апарату Адміністрації Президента України (за згодою)

  Заступник Голови Верховної Ради України (за згодою)

  Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)

  Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)

  Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)

  Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)

  Народні депутати України, представники Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)

  Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)

  Голова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)

  Представник громадської організації “Всеукраїнська громадянська платформа “Нова Країна” (за згодою)

  Представник громадської ініціативи “Реанімаційний пакет реформ” (за згодою)

  _____________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 травня 2016 р. № 335

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Координаційну раду з питань реформування
  державного управління

  1. Координаційна рада з питань реформування державного управління (далі — Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення координації заходів з розроблення проекту та реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016—2020 роки (далі — Стратегія).

  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

  3. Основними завданнями Ради є:

  1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, пов’язаних з розробленням проекту та реалізацією Стратегії і виконанням плану заходів з її реалізації;

  2) проведення аналізу проектів актів законодавства, спрямованих на створення нормативно-правової бази з питань реформування державного управління;

  3) підготовка пропозицій щодо:

  удосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності діяльності таких органів та державних службовців;

  діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з проведенням реформи державного управління, та надання допомоги в її проведенні;

  удосконалення нормативно-правової бази з питань адміністративних правовідносин, економічних засад діяльності центральних органів виконавчої влади, впровадження дієвих адміністративних процедур;

  деконцентрації повноважень центральних органів виконавчої влади, спрощення процедур надання органами виконавчої влади фізичним та юридичним особам управлінських послуг;

  визначення разом з відповідними центральними органами виконавчої влади обсягу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів з реалізації Стратегії;

  оновлення Стратегії та плану заходів за результатами їх реалізації;

  4) виконання інших завдань, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

  4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

  1) проводить аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності такої діяльності;

  2)            проводить моніторинг та оцінку ефективності реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації, схвалення та оприлюднення періодичних звітів про хід їх реалізації;

  3) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, незалежними експертами, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні в рамках реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації;

  4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

  5. Рада має право:

  1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  2) заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших органів виконавчої влади про стан виконання рішень Ради;

  3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

  4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених нею робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  5) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції.

  6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

  7. Раду очолює голова.

  Головою Ради є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Заступником голови Ради є Міністр Кабінету Міністрів України.

  8. Голова Ради:

  1) здійснює керівництво та організовує роботу Ради;

  2) представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

  3) формує проект порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів та головує під час проведення засідань Ради;

  4) інформує Кабінет Міністрів України про результати роботи Ради;

  5) затверджує персональний склад Ради;

  6) може делегувати свої повноваження заступникові голови Ради (в разі відсутності голови).

  9. Засідання Ради, що скликаються головою Ради або за його дорученням заступником, проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У разі потреби за рішенням голови Ради або його заступника можуть проводитися позачергові засідання Ради.

  Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

  У разі неможливості з поважних причин бути присутнім на засіданні член Ради може письмово делегувати свої повноваження першому заступнику або заступнику керівника відповідного органу державної влади.

  У засіданнях Ради за рішенням її голови можуть брати участь представники інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, міжнародних організацій та їх представництв в Україні.

  10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні Ради і надсилається Кабінетові Міністрів України, членам Ради та учасникам відповідного засідання.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

  Рада може приймати рішення з окремих питань шляхом письмового опитування її членів.

  11. Для забезпечення виконання рішень Ради можуть надаватися доручення Прем’єр-міністра України або прийматися рішення Кабінету Міністрів України.

  Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

  12. Рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для розгляду центральними органами виконавчої влади.

  13. Секретар Ради:

  1) організовує підготовку матеріалів і проектів рішень;

  2) проводить моніторинг виконання рішень Ради;

  3) забезпечує ведення протоколів її засідань;

  4) забезпечує взаємодію в установленому порядку з питань розроблення проекту та реалізації Стратегії з представниками інституцій ЄС та держав — членів ЄС, інших держав і міжнародних організацій.

  14. Організаційне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  З цією метою відповідальний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України:

  організовує підготовку матеріалів і проектів рішень Ради, забезпечує ведення протоколів її засідань;

  забезпечує в установленому порядку координацію роботи органів виконавчої влади, спрямованої на виконання рішень Кабінету Міністрів України та Ради щодо реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації;

  здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів, передбачених Стратегією або планом заходів з її реалізації, для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами та Радою;

  проводить в установленому порядку моніторинг реалізації органами виконавчої влади рішень Ради, Стратегії та плану заходів з її реалізації;

  забезпечує організацію розроблення за участю заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади пропозицій до плану заходів з реалізації Стратегії та моніторинг їх виконання;

  узагальнює пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо обсягу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів з реалізації Стратегії для розгляду Радою;

  організовує підготовку періодичних звітів про стан реалізації Стратегії.

  _____________________