• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Документом передбачається, що розмір даної премії становитиме 50 тисяч гривень. При цьому видаватимуть їх в кількості 20 премій на рік. Раніше в рік вручали 60 премій у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів кожна. Також прийнятий акт передбачає удосконалення нормативно-правової бази у частині розширення громадянських ініціатив на місцевому рівні, визначення чітких напрямів присудження та організаційного забезпечення Премії, посилення ролі громадянського суспільства у процесі визначення лауреатів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 березня 2016 р. № 223

  Київ

  Про внесення змін до Положення про Премію
  Кабінету Міністрів України за особливі
  досягнення молоді у розбудові України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміни до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1333 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 89, ст. 3257; 2011 р., № 63, ст. 2503; 2013 р., № 33, ст. 1158, № 64, ст. 2327), виклавши його у редакції, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 листопада 2007 р. № 1333
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 23 березня 2016 р. № 223)  ПОЛОЖЕННЯ 
  про Премію Кабінету Міністрів України за особливі
  досягнення молоді у розбудові України

  1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі — Премія) присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.

  2. Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

  Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна.

  Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, передбачені у пункті 3 цього Положення, за які особи відзначені державними нагородами.

  3. Премія присуджується за особливі досягнення, що сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, у попередньому році за такими напрямами:

  1) правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства;

  2) національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях;

  3) вшанування та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України у ХХ столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність України;

  4) впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, створення нових робочих місць, освіта та працевлаштування соціально уразливих категорій населення, у тому числі осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб тощо;

  5) популяризація здорового способу життя, cпортивної діяльності, профілактики та охорони здоров’я населення;

  6) утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист дитинства, материнства та батьківства;

  7) культурно-мистецька та наукова діяльність, збереження і популяризація історичної та культурної спадщини;

  8) захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, захист тварин.

  Молодіжні ініціативи на місцевому рівні повинні бути реалізовані в більш як одній адміністративно-територіальній одиниці в межах Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

  4. З метою проведення відбору кандидатів на присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі — Комітет).

  Комітет розглядає відповідно до покладених на нього завдань пропозиції про присудження Премії, проводить відбір кандидатів.

  Комітет складається з дев’яти осіб.

  До складу Комітету входять Віце-прем’єр-міністр України (голова Комітету), Міністр молоді та спорту (заступник голови Комітету), заступник Міністра молоді та спорту (секретар Комітету), а також по два представники від всеукраїнських громадських об’єднань (за згодою), благодійних, міжнародних організацій (за згодою) та загальнодержавних засобів масової інформації (журналісти) (за згодою).

  Персональний склад Комітету затверджується його головою за поданням Мінмолодьспорту.

  Члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

  Члени Комітету зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій про висунення кандидатів на присудження Премії.

  Перед початком розгляду пропозицій про висунення кандидатів на присудження Премії член Комітету зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

  Член Комітету, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що його становлять.

  Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

  Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

  Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комітету вносять голова та члени Комітету.

  Рішення Комітету про висунення кандидатів на присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

  Комітет може прийняти рішення про висунення менш як 20 кандидатів на присудження Премії.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

  5. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує його голова або заступник голови, що проводить засідання.

  Рішення Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

  6. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності Комітету покладається на Мінмолодьспорт.

  7. Для здобуття Премії районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби масової інформації подають до 1 березня (у 2016 році — до 1 червня) Мінмолодьспорту, але не більш як на одну особу:

  1) пропозиції про присудження Премії за формою, затвердженою Мінмолодьспортом;

  2) матеріали презентації кандидата на присудження Премії (відео-, фотопрезентації, наукові та навчально-методичні публікації, матеріали в місцевих, регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, на веб-порталах тощо);

  3) характеристику кандидата на присудження Премії із зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

  4) копію паспорта кандидата на присудження Премії;

  5) копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті;

  6) згоду кандидата на обробку персональних даних.

  8. Мінмолодьспорт:

  1) затверджує критерії висунення кандидата на присудження Премії;

  2) забезпечує прийняття та попередній розгляд документів, зазначених у пункті 7 цього Положення;

  3) готує пропозиції щодо відповідності документів, зазначених у пункті 7 цього Положення, пунктам 2, 3, 7 цього Положення та подає їх разом з документами на розгляд Комітету;

  4) готує щороку згідно з рішенням Комітету проект розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії та в установленому порядку подає його до 1 серпня на розгляд Кабінету Міністрів України.

  9. Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака та здійснення виплати грошової винагороди.

  10. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінмолодьспорту за програмою “Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій”.

  11. Диплом, нагрудний знак і грошова винагорода вручаються в урочистій обстановці Прем’єр-міністром України або Віце-прем’єр-міністром України чи за їх дорученням — Міністром молоді та спорту.

  У разі відсутності лауреата під час урочистого вручення диплом, нагрудний знак і грошова винагорода вручаються йому Міністром молоді та спорту.

  _____________________