• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 грудня 2015 р. № 1130

  Київ

  Про затвердження Порядку акредитації суб’єктів
  державної реєстрації та моніторингу відповідності
  таких суб’єктів вимогам акредитації 

  Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 6 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та абзацу десятого пункту 14 частини першої статті 1 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, що додається.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                 А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 72

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 грудня 2015 р. № 1130

  ПОРЯДОК
  акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу
  відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації 

  1.    Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру проведення акредитації суб’єктів державної реєстрації, визначених Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” і “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (далі — Закони), моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації і перелік документів, необхідних для її проведення.

  У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

  2.    Акредитація суб’єктів державної реєстрації та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації здійснюється Мін’юстом. Для забезпечення розгляду заяв про акредитацію суб’єктів державної реєстрації (далі — заява) та проведення моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації Мін’юстом утворюється постійно діюча комісія з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації (далі — комісія), положення про яку та склад якої затверджуються Міністерством.

  3.    Юридична особа публічного права подає заяву Мін’юсту в довільній письмовій формі, в якій декларує відомості про:

  1) найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

  2) місце проведення державної реєстрації (поштова адреса приміщення, правовий статус належності приміщення такій юридичній особі, технічні характеристики приміщення, у тому числі: місце розташування (окрема будівля або частина будівлі з окремим входом, поверховість, наявність паркінгу або зручний під’їзд автотранспорту (громадського, службового та особистого); наявність санітарно-гігієнічних приміщень, інженерного оснащення; доступність для маломобільних груп населення);

  3) затверджену відповідно до законодавства штатну чисельність своїх працівників, у тому числі чисельність державних реєстраторів;

  4) обладнання робочих місць комп’ютерною та офісною технікою, що відповідає технічним вимогам функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — реєстри);

  5) здійснення повноважень у сферах державної реєстрації у повному обсязі або виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації.

  4.    До заяви, поданої юридичною особою публічного права, обов’язково додаються:

          1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із такою особою не менше ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим Законами та Мін’юстом (копії диплома, трудової книжки, наказу про призначення тощо);

  2) нотаріально посвідчену копію договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми, визначеної Законами;

  3) нотаріально посвідчену копію договору з іншим суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом (у разі коли заявник має намір здійснювати повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації).

  5.    Заява у день її надходження реєструється Мін’юстом відповідно до вимог законодавства щодо організації діловодства у державних органах.

  Відсутність у заяві обов’язкових відомостей та документів, передбачених цим Порядком, не є підставою для відмови у її реєстрації.

  6.    За результатами розгляду заяви Мін’юст у строк, що не перевищує десяти робочих днів з моменту її реєстрації, приймає на підставі висновків комісії мотивоване рішення про акредитацію суб’єкта державної реєстрації або про відмову в його акредитації у формі наказу.

  7.    Копії рішення про акредитацію суб’єкта державної реєстрації, засвідчені в установленому законодавством порядку, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилаються такому суб’єктові та технічним адміністраторам реєстрів.

  8.    Акредитований суб’єкт державної реєстрації після отримання копії рішення про його акредитацію вживає необхідних заходів для отримання ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства.

  9.    Юридичній особі публічного права може бути відмовлено в акредитації у разі, коли така особа:

  1) не відповідає критеріям, визначеним Законами;

  2) не подала в повному обсязі передбачені цим Порядком документи або подала документи, оформлені з порушенням вимог законодавства чи цього Порядку в частині вимог до засвідчення (посвідчення) копій документів.

  Відмова в акредитації юридичної особи публічного права не позбавляє таку особу права повторно звернутися із заявою за умови усунення нею перешкод для акредитації.

  10 Копія рішення про відмову в акредитації, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилається юридичній особі публічного права протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

  11 Заява, копії документів, що додаються до неї, а також рішення, прийняте за результатами її розгляду, зберігаються Мін’юстом відповідно до вимог законодавства щодо організації діловодства у державних органах.

  12. Моніторинг відповідності акредитованого суб’єкта державної реєстрації вимогам акредитації (далі — моніторинг) здійснюється Мін’юстом шляхом отримання ним інформації про:

  1) відповідність такого суб’єкта вимогам акредитації, встановленим Законами, — від акредитованого суб’єкта державної реєстрації в порядку, передбаченому абзацом п’ятим цього пункту;

  2) декларування у заяві недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації, — від територіальних органів Мін’юсту;

  3) кількість ідентифікаторів доступу, наданих державним реєстраторам, які перебувають у трудових відносинах з акредитованим суб’єктом державної реєстрації, — від технічних адміністраторів реєстрів.

  Акредитований суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання обставин, що впливають на дотримання таким суб’єктом вимог акредитації, надіслати Мін’юсту засвідчені (посвідчені) копії документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, що підтверджують дотримання суб’єктом вимог акредитації.

  13. У разі встановлення за результатами моніторингу порушення акредитованим суб’єктом державної реєстрації вимог, передбачених абзацом п’ятим пункту 12 цього Порядку, а також декларування у заяві недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації, комісія у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня такого встановлення, ініціює розгляд справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації за результатами моніторингу.

  14. Розгляд комісією справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації за результатами моніторингу здійснюється за участю представника відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації.

  Мін’юст своєчасно, але не пізніше дня, що передує дню розгляду справи, повідомляє акредитованому суб’єктові державної реєстрації про час і місце розгляду комісією справи щодо скасування акредитації такого суб’єкта за результатами моніторингу шляхом надсилання на його юридичну адресу повідомлення про розгляд справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У повідомленні про розгляд справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації обов’язково зазначається стислий зміст установленого за результатами моніторингу порушення акредитованим суб’єктом державної реєстрації вимог, передбачених абзацом п’ятим пункту 12 цього Порядку, та/або декларування недостовірних відомостей у заяві, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації.

  Неприбуття акредитованого суб’єкта державної реєстрації, що належним чином повідомлений про місце і час розгляду справи щодо скасування акредитації, не перешкоджає розгляду такої справи по суті.

  15. У разі прийняття комісією висновку про скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації за результатами моніторингу та розгляду відповідної справи Мін’юст у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту прийняття комісією висновку, приймає на його підставі мотивоване рішення про скасування акредитації такого суб’єкта у формі наказу.

  16. Копії рішення про скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються не пізніше наступного дня після прийняття зазначеного рішення такому суб’єкту та технічним адміністраторам реєстрів для анулювання ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства.

  17. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту щодо проведення акредитації суб’єктів та моніторингу можуть бути оскаржені до суду.

  18. У разі скасування на підставі рішення суду рішення Мін’юсту про акредитацію суб’єкта державної реєстрації (про скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації) Мін’юст надсилає таке судове рішення не пізніше наступного дня після його отримання технічним адміністраторам реєстрів для анулювання (поновлення) ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства.

  У разі скасування на підставі рішення суду рішення Мін’юсту про відмову в акредитації суб’єкта комісія не пізніше наступного дня після його отримання повторно здійснює розгляд заяви, поданої юридичною особою публічного права, та доданих до неї документів відповідно до цього Порядку.

  _____________________