• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 вересня 2015 р. № 786

  Київ

  Деякі питання надання інформації з
  Державного реєстру речових прав
  на нерухоме майно

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Установити, що до запровадження ідентифікації фізичних та юридичних осіб з метою отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або з використанням електронної системи ідентифікації “Bank ID”, що використовує базу клієнтських даних банків, ідентифікація таких осіб здійснюється шляхом їх реєстрації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції з обов’язковим зазначенням відомостей про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України. У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

  3. Державній фіскальній службі забезпечити інформаційно-телекомунікаційними засобами в режимі реального часу за допомогою Державного реєстру фізичних осіб — платників податків ідентифікацію фізичних осіб, які здійснюють реєстрацію на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції з метою отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді, відповідно до відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зазначених під час такої реєстрації.

  4. Рекомендувати Національному банку розглянути питання щодо запровадження електронної системи ідентифікації “Bank ID”, що використовує базу клієнтських даних банків, з метою ідентифікації фізичних та юридичних осіб, що бажають отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 72

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 вересня 2015 р. № 786

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2012 р., № 96, ст. 3875; 2014 р., № 18, ст. 542; 2015 р., № 2, ст. 31, № 26, ст. 751):

  1) у пункті 4:

  у підпункті 1 слова “реєстрацію заяв” замінити словами “формування та реєстрацію заяв”;

  в абзаці дев’ятому слова “витягу, інформаційної довідки, виписки” замінити словами “інформації з Державного реєстру прав”;

  в абзаці десятому слова “витягів, інформаційних довідок, виписок” замінити словами “інформації з Державного реєстру прав”;

  2) у назві розділу “Реєстрація заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів” слова “Реєстрація заяв” замінити словами “Формування та реєстрація заяв”;

  3) у пункті 5:

  в абзаці першому слова “Реєстрацію заяв” замінити словами “Формування та реєстрацію заяв”, а слова “зазначених у заяві (запиті)” — словами “обов’язковість зазначення яких передбачено затвердженою відповідно до законодавства формою заяви (запиту)”;

  в абзаці другому слова “реєстрації заяви” замінити словами “формування та реєстрації заяви”, а слова “зазначених у такій заяві” — словами “обов’язковість зазначення яких передбачено затвердженою відповідно до законодавства формою такої заяви”;

  4) в абзаці першому пункту 9 слова “сформованого витягу, інформаційної довідки або виписки” замінити словами “сформованої інформації”;

  5) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

  “Пошук у Державному реєстрі прав відомостей для цілей отримання інформації з цього Реєстру здійснюється за принципом повного збігу зазначеного ідентифікатора пошуку або повного збігу усіх чи одного з ідентифікаторів пошуку у разі здійснення пошуку за декількома ідентифікаторами.”;

  6) у пункті 141 слова “витягу, інформаційної довідки та виписки” замінити словом “інформації”;

  7) у розділі “Надання інформації з Державного реєстру прав”:

   пункти 46—51 викласти в такій редакції:

  “46. Інформація з Державного реєстру прав формується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу її формування.

  47. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в цьому Реєстрі, а також у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек (далі — реєстри), або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження також відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у відповідному хронологічному порядку.

  48. Інформація з Державного реєстру прав залежно від зазначених параметрів пошуку формується за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна.

  Інформація з Державного реєстру прав, що формується за суб’єктом права, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

  Інформація з Державного реєстру прав, що формується за об’єктом нерухомого майна, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного об’єкта нерухомого майна, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

  Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об’єктом нерухомого майна, як багатоквартирний житловий будинок, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у запитуваному багатоквартирному житловому будинку, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

  49. Інформація з Державного реєстру прав, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, надається виключно особі, якої вони стосуються, крім випадків надання інформації посадовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного банку, адвокатів, нотаріусів у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

  50. Окремим видом інформації з Державного реєстру прав є інформація, що містить відомості про отримання іншими особами, відмінними від суб’єкта права, інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що стосуються такого суб’єкта права.

  51. Для отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі державний реєстратор, нотаріус вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

  1) реєстраційний номер, дату та час реєстрації заяви;

  2) параметри запитуваної інформації;

  3) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора, нотаріуса;

  4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назву нотаріального округу.”;

  пункти 52—54 виключити.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 722 “Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 2, ст. 31, № 10, ст. 265):

  1) у постанові:

  у вступній частині слово “статті” замінити словами і цифрами “статей 15 та”;

  абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

  “Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

  Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.”;

  2) у Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:

  назву Порядку викласти в такій редакції:

  “ПОРЯДОК
  доступу до Державного реєстру речових
  прав на нерухоме майно”;

  у пункті 1 слова “нотаріусів, адвокатів” замінити словами “Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного банку, адвокатів, нотаріусів”;

  у пункті 6:

  в абзаці першому слова “оформляється у вигляді інформаційної довідки, що” виключити;

  в абзаці другому слова “Інформаційна довідка” замінити словом “Інформація”;

  абзац третій виключити;

  3) Порядок надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  “ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 грудня 2014 р. № 722
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 вересня 2015 р. № 786)  ПОРЯДОК
  надання інформації з Державного реєстру
  речових прав на нерухоме майно

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

  Дія цього Порядку не поширюється на надання інформації з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, які здійснюються відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р., № 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 96, ст. 3549; 2015 р., № 2, ст. 31), а також на отримання інформації з Державного реєстру прав шляхом безпосереднього доступу відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

  У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

  2. Інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу, без проставляння підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор), нотаріуса.

  Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається державним реєстратором або нотаріусом.

  Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через офіційний веб-сайт Мін’юсту.

  3. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в цьому Реєстрі, а також у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек (далі — реєстри), або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження також відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у відповідному хронологічному порядку.

  4. За надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених законом.

  У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та реєстрах плата за надання інформації не повертається.

  5. Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

  Надання інформації з Державного реєстру прав
  у паперовій формі

  6. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи (далі — заявник) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або нотаріуса.

  7. Посадова особа органу державної реєстрації прав, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис.

  Після проставлення підпису посадова особа органу державної реєстрації прав, нотаріус реєструє заяву в базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав із зазначенням дати і часу її реєстрації. При цьому заявникові картка прийому заяви не видається.

  Моментом прийняття заяви вважається дата і час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав.

  8. Для формування та подальшої реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав заявник пред’являє посадовій особі органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу, та подає документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

  Посадова особа органу державної реєстрації прав, нотаріус не формує у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав заяву в разі відсутності документа про внесення плати за надання такої інформації.

  Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює.

  У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

  Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

  Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

  У разі подання заяви уповноваженою на те особою така особа також пред’являє посадовій особі органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

  Повноваження особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, встановлюються та/або перевіряються посадовою особою органу державної реєстрації прав, нотаріусом на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

  9. Документи, що пред’являються та подаються для надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі, повинні відповідати вимогам, установленим законодавством.

  Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у таких документах, покладається на заявника.

  10. За результатами розгляду заяви державний реєстратор, нотаріус надає заявнику інформацію з Державного реєстру прав шляхом надіслання її на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, для подальшого використання такої інформації, у тому числі її друку.

  За бажанням заявника інформацію з Державного реєстру прав може бути надано державним реєстратором, нотаріусом на білих аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків.

  11. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається у день надходження до органу державної реєстрації прав, нотаріуса відповідної заяви, крім випадків надання такої інформації в установлений законодавством скорочений строк.

  12. Орган державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи заяву та документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

  Надання інформації з Державного реєстру прав

  в електронній формі

  13. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-сайті Мін’юсту з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

  14. Для реєстрації на офіційному веб-сайті Мін’юсту користувачем обов’язково зазначаються відомості про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідним органам державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).

  У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, до відомостей, визначених в абзаці першому цього пункту, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

  Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених під час реєстрації на офіційному веб-сайті Мін’юсту, покладається на користувача.

  15. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для подальшого її використання, у тому числі друку.

  Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення цього Реєстру залежно від зазначених параметрів пошуку користувачем.

  Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується після внесення плати за надання такої інформації через Інтернет з використанням платіжних систем.

  16. Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні у Державному реєстрі прав, реєстрах, здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за такими ідентифікаторами:

  1) за суб’єктом права:

  за ідентифікаційними даними фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

  - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

  - реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - серія та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідним органам державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).

  Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України не є обов’язковими для зазначення під час здійснення пошуку за ідентифікаційними даними фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства);

  за ідентифікаційними даними юридичної особи (резидента та нерезидента):

  - найменування юридичної особи;

  - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

  2) за об’єктом нерухомого майна:

  за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна;

  за адресою об’єкта нерухомого майна;

  за кадастровим номером земельної ділянки.

  17. Відомості, зазначені у пункті 14 цього Порядку, отримані під час надання інформації з Державного реєстру прав, використовуються виключно для цілей ведення Державного реєстру прав та надання інформації у випадках, передбачених законодавством.”.

  _____________________