• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 22 липня 2015 р. № 548

  Київ

  Про внесення змін до деяких
  постанов Кабінету Міністрів України

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                                      А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 34

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 липня 2015 р. № 548

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. В абзацi третьому пункту 8 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України від 22 лютого 1994 р. № 100 “Про стан виконання рiшень Президента України i Уряду з питань додержання вимог прикордонного i митного законодавства” — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 502 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2290) та від 20 травня 2015 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1599), слова “Адміністрацію Державної прикордонної служби” замінити словами “Державну фіскальну службу”.

  2. У пунктi 3 Порядку здiйснення координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань додержання режимiв на державному кордонi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. № 48 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., № 3, ст. 94; 2003 р., № 31, ст. 1617, № 37, ст. 1981; 2010 р., № 41, ст. 1350; 2012 р., № 45, ст. 1761; 2014 р., № 81, ст. 2290; 2015 р., № 50, ст. 1599):

  1) в абзацi другому слова “будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;” виключити;

  2) абзац третій після слів “системи митного оформлення” доповнити словами “, реконструкцію, будівництво та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення”.

  3. Підпункт 41 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 533 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2390; 2015 р., № 50, ст. 1599), виключити.

  4. У Положенні про Державну фіскальну службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 55, ст. 1507, № 81, ст. 2290, № 85, ст. 2412):

  1) пункт 1 після слів “Кабінетом Міністрів України” доповнити словами “через Міністра фінансів”;

  2) у пункті 4:

  підпункт 13 викласти у такій редакції:

  “13) організовує роботу та здійснює контроль за проведенням роботи з відстрочення, розстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки із сплати єдиного внеску; приймає рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу та повідомляє Мінфіну про прийняті рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу на строк, що виходить за межі одного бюджетного періоду та/або більше бюджетних років; організовує в межах повноважень, передбачених законом, списання безнадійного податкового боргу та недоїмки із сплати єдиного внеску;”;

  у підпункті 34 слова “за погодженням з Мінфіном” виключити;

  у підпункті 37 слова “міжнародними договорами України” замінити словами “міжнародними організаціями”;

  у підпункті 45 слова “прогнозує тенденції розвитку негативних процесів” замінити словами “вживає заходів, спрямованих на запобігання таким порушенням”;

  у підпункті 52 слова “контроль за прийняттям” замінити словом “прийняття”, а слово “узагальненням” — словом “узагальнення”;

  доповнити пункт підпунктом 811 такого змісту:

  “811) вживає заходів до спорудження, облаштування, утримання і проведення ремонту пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення;”;

  у підпункті 83 слова “контроль та внутрішній аудит” замінити словами “аудит та контроль”;

  підпункт 84 після слів “є засновником” доповнити словами “державних підприємств,”;

  у підпункті 87 слова “з питань державної митної справи,” виключити;

  доповнити пункт підпунктами 922—925 такого змісту:

  “922) здійснює перегляд рішень територіальних органів ДФС під час проведення процедури адміністративного оскарження;

  923) підтверджує статус податкового резидента України;

  924) забезпечує виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та його державами-членами, з іншої сторони, з питань, що належать до компетенції ДФС;

  925) організовує у засобах масової інформації роз’яснювальну роботу, пов’язану з практикою застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС;”;

  3) абзац третій пункту 7 виключити;

  4) пункт 10 викласти у такій редакції:

  “10. ДФС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів.

  Голова ДФС має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним Міністром фінансів на підставі пропозицій Голови ДФС.”;

  5) у пункті 11:

  підпункти 15 і 19 викласти у такій редакції:

  “15) призначає на посаду за погодженням з Міністром фінансів і головами відповідних обласних та Київської міської держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів ДФС в областях та
  м. Києві; призначає на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників інших територіальних органів ДФС;”;

  “19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДФС;”;

  підпункти 20—22 виключити;

  6) пункт 12 виключити.

  5. В абзаці другому пункту 1 та підпункті 3 пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1936; 2015 р., № 34, ст. 1012), слова “забезпечує формування єдиної” замінити словами “забезпечує формування та реалізацію єдиної”.

  6. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 6, ст. 124, ст. 127, № 24, ст. 664):

  1) абзац восьмий пункту 1 виключити;

  2) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

  “Державна фіскальна служба України”.

  _____________________