• In English

 •  

  КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 22 листопада 2005 р. № 1105

   

  Київ

   

  Про підсумки соціально-економічного розвитку України

  за дев’ять місяців 2005 року та невідкладні завдання

  щодо поліпшення економічної ситуації 

   

  Кабінет Міністрів України відзначає, що 2005 рік став найскладнішим для поступального розвитку економіки з початку періоду її зростання.

  Протягом січня – вересня здійснено комплекс заходів щодо піднесення добробуту населення та усунення допущеної у минулі роки деформації в рівні доходів соціально вразливих його верств. Державні соціальні гарантії для переважної більшості категорій громадян досягли рівня  прожиткового мінімуму. Усунено зрівняльний принцип у пенсійному забезпеченні, збільшено розмір виплати допомоги сім’ям при народженні дитини, інвалідам. Підвищено заробітну плату працівникам соціально-культурних та наукових закладів, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.

  За дев’ять місяців реальний дохід домашніх господарств підвищився порівняно з відповідним періодом минулого року на 22,3 відсотка, кінцеві споживчі витрати – на 14,8 відсотка. Якщо у січні середньодушові кінцеві споживчі витрати були нижчими від прожиткового мінімуму  на 33,4 відсотка, то у вересні вони перевищували його на 21,7 відсотка. Реальна заробітна плата  найманих працівників за цей період зросла на 18 відсотків.

  Важливу роль у підтримці активної соціальної політики відіграли заходи, вжиті з метою виведення економічної діяльності з тіні, боротьби з контрабандою, ліквідації необґрунтованих податкових пільг та удосконалення порядку в управлінні державною власністю.

  Надходження до державного бюджету коштів від податку на прибуток підприємств за дев’ять місяців збільшилися в 1,5 раза, у тому числі державних підприємств – в 1,6, податку на додану вартість з ввезених товарів –  в 1,9, ввізного  мита – в 1,6 раза.   

  Стабільним залишається фінансове становище підприємницького сектору. За вісім місяців підприємства отримали прибутку на 20,5 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року, у тому числі підприємства основних бюджетоутворюючих галузей промисловості та транспорту – на чверть.

  Зареєстроване безробіття останні два місяці тримається на рівні 2,8 відсотка, що є найменшим показником з початку періоду економічного зростання.

  Водночас на розвитку економіки негативно позначилася різка зміна умов діяльності суб’єктів господарювання унаслідок здійснення детінізаційних та антиінфляційних заходів, невизначеність у майнових питаннях, а також  погіршення економічної ситуації у світі, що призвело до гальмування динаміки виробництва та експорту.

  Протягом січня – вересня скоротилися порівняно з відповідним періодом минулого року більше ніж у 4 рази (до 2,8 відсотка) темпи приросту валового внутрішнього продукту. Темпи приросту обсягу імпорту товарів (25,8 відсотка) у 4,2 раза перевищили темпи приросту експорту (6,1 відсотка), сальдо зовнішньої торгівлі зменшилося з позитивного (3,1 млрд. доларів США) у 2004 році до негативного (0,7 млрд.) у 2005 році.

  Унаслідок різкої ревальвації гривні на 15 відсотків знизилася реальна цінова конкурентоспроможність експорту, були прийняті рішення, які призвели до послаблення захисту внутрішнього ринку.

  Мали місце непоодинокі випадки адміністративного втручання в економічні відносини.

  До названих вище факторів додалися наслідки структурних диспропорцій, що накопичувалися у попередні роки, зокрема:

   неготовність підприємств-експортерів до роботи в умовах посилення конкуренції (зокрема з Китаєм), а також до пошуку нових ринків після розширення Євросоюзу. Якщо у січні – вересні 2004 р.  товарний експорт до країн Європи та Азії збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року в доларовому еквіваленті відповідно на 38,3 та 44 відсотки, то у січні – вересні 2005 р. до країн Європи він зменшився на 7,4, а до країн Азії зріс на 8,6 відсотка;

  використання  великою кількістю підприємств незаконних конкурентних переваг внаслідок необґрунтованих податкових пільг, ухилення від оподаткування, контрабандного завезення товарів, а також заниження їхньої митної вартості, що обумовлювало гальмування темпів приросту державних доходів; 

  незадовільне управління державними підприємствами (у тому числі великими природними монополіями) та адміністративне втручання в економіку, що мало наслідком погіршення фінансових результатів. У ІІ кварталі 2005 р. збитково працювали 26,4 відсотка державних підприємств, що на 2,2 відсоткового пункту більше, ніж у ІІ кварталі 2004 р., та на 1,9 пункту  більше, ніж у І кварталі поточного року. Не зростають бюджетні надходження від оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств; план надходжень частини прибутку (доходу) господарських організацій, які мають у статутних фондах частки (акції, паї), що належать державі, за дев’ять місяців поточного року виконано лише на 45,6 відсотка;

  скорочення поголів'я худоби та постійне збільшення дефіциту м'яса і м’ясопродуктів і, як наслідок, тенденція до зростання цін, подорожчання споживчого кошика, що призводить до девальвації нових соціальних ініціатив; 

  значний рівень монополізації  локальних ринків, перевантаження товарних цін монопольною рентою та торгово-посередницькими націнками. Кількість зловживань монопольним становищем збільшилася порівняно з відповідним періодом 2004 року на 10 відсотків; 

  незавершеність формування системи державного матеріального резерву та недостатність її фінансування, унаслідок чого держава не має ресурсів для запобігання періодичним кризам у забезпеченні економіки та населення стратегічно важливими товарами: зерном, цукром, нафтопродуктами, м’ясом. Під загрозою опинилося створення резерву продовольчого та насіннєвого зерна на  2006 / 07 сільськогосподарський рік;

  накопичення великої інфляційної інерції, яка була спровокована підвищенням цін на продукцію українського експорту у 2004 році в окремих секторах економіки, продовжується і в 2005 році, що супроводжується   міжгалузевою ціновою конкуренцією.

  У ситуації, що склалася, Кабінет Міністрів України нинішнього складу здійснював коригування економічної політики, доповнення її стабілізаційною складовою, започаткував активний діалог з діловими колами, які чесно провадять підприємницьку діяльність, сплачують податки, виявляють заінтересованість у розширенні своєї справи і готовність інвестувати в економіку додаткові ресурси.

  Підсумки економічного і соціального розвитку України за вересень і в цілому за дев’ять місяців поточного року свідчать про позитивну реакцію суб’єктів господарювання на запропоновані нові форми відносин з державою. Протягом двох місяців – серпня та вересня – кумулятивні темпи приросту валового внутрішнього продукту залишилися на рівні 2,8 відсотка. Так, темпи приросту валової доданої вартості наростаючим підсумком збільшилися від 3,1 відсотка у серпні до 3,9 у вересні в сільському господарстві, з 7,7 до 7,2 відсотка зменшився її спад у будівництві.  Досить високими були темпи приросту валової доданої вартості в галузях транспорту та зв’язку (6,3 відсотка),  освіти (5,1), охорони здоров’я         (4,5 відсотка).

  Позитивним фактором економічного розвитку є утримання високих темпів розвитку у галузях, що обслуговують масовий споживчий ринок. У січні – вересні на 14,5 відсотка збільшилися обсяги виробництва  в харчовій промисловості,   9,1 – у текстильній, 19,8 – у виробництві деревини та виробів з неї,  12,2 – 12,3 – у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі,  у випуску неметалевих мінеральних виробів, на 17,2 відсотка – у фармацевтичній промисловості.

  У січні – серпні обсяги виробництва в металургії скоротилися до найнижчого рівня – 3,2 відсотка. У вересні обсяги виробництва металургійної продукції підвищилися проти серпня на 5,3 відсотка, а за підсумками січня – вересня темпи спаду обсягів продукції цієї галузі зменшилися до 2,9 відсотка. Зросло на              8,2 відсотка виробництво у хімічній промисловості, на 11,5 відсотка – машин та устатковання.

   

  Прискорюються темпи нарощування інвестицій у галузях економіки. Вкладення інвестицій в основний капітал у легкій промисловості зросли в 2,2 раза, хімічній промисловості та металургії і обробленні металу – 1,5,  торгівлі, виробництві деревини та виробів з деревини, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – 1,4, фінансовій сфері, сільському господарстві, видобуванні неенергетичних матеріалів, виробництві неметалевих мінеральних виробів – у      1,3 раза.

  Утвердилася поміркована цінова динаміка. Якщо у І і ІІ кварталах приріст споживчих цін становив відповідно 4,4 і 1,9 відсотка ,  то у ІІІ – 0,7, у тому числі  у вересні – 0,4 відсотка.

  За результатами моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади за дев’ять місяців динамічний економічний  та соціальний розвиток забезпечено у Дніпропетровській, Київській, Львівській і Волинській областях, мм. Києві та Севастополі.

  У вересні рівень середньої заробітної плати у розмірі 1000 гривень  слідом за          м. Києвом перевищила  Донецька область.

  Обсяги промислового виробництва найбільше зросли на підприємствах Хмельницької (25,8 відсотка), Київської (19), Волинської (18,8), Вінницької (14,8)  і Сумської (14) областей, в Автономній Республіці Крим (15,6) та м. Києві           (16,3 відсотка).

  Нарощування інвестицій в основний капітал забезпечено в Житомирській (на 31,1 відсотка), Київській  (27,6), Донецькій (22,2), Вінницькій (18,7), Сумській (18,5)  областях, у м. Києві (19,9 відсотка) та ряді інших регіонів.

  Більш сприятливий інвестиційний клімат  дав змогу залучити в Луганській області прямих  іноземних інвестицій більше порівняно з початком року на         37,3 відсотка, Харківській – 25,9, Сумській – 24,3, Дніпропетровській – 20,1, Вінницькій областях – на 17,1, Автономній Республіці Крим – на 34 відсотки.

  Поряд з цим Кабінет Міністрів України констатує, що керівники міністерств, інших центральних та місцевих органів  виконавчої влади не вживають достатніх заходів для створення сприятливого ділового клімату, залучення інвестицій, скасування надмірних регулятивних вимог до суб’єктів підприємницької діяльності. Про це свідчить скорочення обсягів промислового виробництва у Донецькій (9,7 відсотка), Львівській (5,7), Полтавській (0,9), Тернопільській (0,4), Херсонській (1,2 відсотка) областях.

  У 14 регіонах загальмувалася інвестиційна діяльність. Найбільший спад обсягів інвестицій в основний капітал  спостерігається в Черкаській (30,6), Закарпатській (22,7), Одеській (21,6), Кіровоградській (20,3), Волинській (13,6 відсотка) областях, у Чернігівській області  залучено лише 19 тис. доларів США.

  За дев’ять місяців у  Львівській області річне завдання із створення нових робочих місць виконано лише на 60,9 відсотка, у   Житомирській – на 69,1 відсотка.

  Допущено зростання заборгованості з виплати заробітної плати в Одеській області та м. Севастополі – в 1,6 раза, Кіровоградській та Рівненській  – в 1,4 раза, Черкаській – на 28,5 відсотка, Чернігівській –  27, Сумській –  22, Тернопільській –   16,4 і Вінницькій областях – на 13,8 відсотка.

  Досить високим залишається рівень зареєстрованого безробіття в Тернопільській (5,3 відсотка), Рівненській (4,9), Черкаській (4,3), Чернівецькій (4,2), Житомирській (3,9 відсотка) областях проти 2,8 в середньому по Україні. Таке становище зумовлено насамперед низьким рівнем заробітної плати. Так, у Тернопільській, Хмельницькій і Чернігівській областях майже кожен другий працівник у вересні отримав заробітну плату нижче прожиткового мінімуму. 

  З метою стабілізації виробництва та більш ефективного залучення інвестицій, відновлення сталого економічного зростання, формування передбачуваного макроекономічного середовища, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності Кабінет Міністрів України постановляє:  

  1. Вважати основними завданнями до кінця 2005 року:

  забезпечення стабілізації економічного розвитку;

  забезпечення через відповідні державні органи захисту прав власності;

  інтенсифікацію діяльності Кабінету Міністрів України щодо вступу України до СОТ;

  сприяння Національному банку у створенні умов, які забезпечують стабільність національної валюти;

  безумовне виконання всіх соціальних зобов’язань держави;

  забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки держави.

  2. Центральним органам виконавчої влади запровадити щоквартальний моніторинг виконання фінансових планів підприємствами – суб’єктами природних монополій та підприємствами, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень на рік, та подавати в установлені строки відповідну інформацію Міністерству економіки.

  3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству промислової політики, Міністерству аграрної політики та Державній митній службі утворити в листопаді 2005 р. міжвідомчу робочу групу з розроблення та здійснення заходів захисту внутрішнього ринку від імпортних поставок товарів за демпінговими цінами та організувати постійний моніторинг впливу імпорту на конкурентоспроможність окремих галузей економіки.

  4. Міністерству економіки,  Міністерству юстиції  та  Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва прискорити перегляд відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та доручень  Президента України актів законодавства, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та стримують розвиток підприємницької діяльності.

  5. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, іншим центральним органам виконавчої влади подати до 1 грудня 2005 р. законопроекти щодо приведення законів України у відповідність з принципами державної регуляторної політики, розроблені на основі проведеної у галузях (сферах) економіки оцінки системності та узгодженості регуляторних   актів.

  6. Міністерству фінансів терміново визначити граничний строк повного погашення простроченої заборгованості з відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та розробити до 1 грудня 2005 р. пропозиції щодо істотного скорочення податкового боргу суб’єктів господарювання з використанням мотиваційного механізму, зокрема шляхом запровадження реструктуризації боргів минулих років платникам податків, які забезпечують внесення поточних платежів до бюджету, з визначенням конкретного обсягу погашення податкового боргу протягом 2006 року.

  7. Міністерству економіки та Міністерству фінансів:

  здійснити заходи щодо підвищення рівня капіталізації державних банків з метою збільшення ресурсу кредитування економіки та підтримки експортоорієнтованих галузей та часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів;

   разом з Ощадним банком та Укрексімбанком унести в грудні поточного року на розгляд Кабінету Міністрів України проект стратегії розвитку державних банків.

  8. Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Антимонопольному комітетові, Державному комітетові статистики та Міністерству юстиції подати в березні 2006 р. проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2006 році та І кварталі 2007 р. у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці”.

  9. Фонду державного майна, Державному комітетові статистики, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади завершити до 1 липня 2006 р. інвентаризацію об’єктів державної власності, уточнивши їх належність до сфери управління відповідних органів, та забезпечити функціонування Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

  10. Державному комітетові по земельних ресурсах і Міністерству юстиції розробити до 15 грудня 2005 р. проекти нормативно-правових актів щодо запровадження єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”.

  11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Пенсійному фонду та Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати до       15 грудня 2005 р. Кабінету Міністрів України проект рішення щодо затвердження Стратегії подальшого реформування пенсійної системи.

  12. Міністерству праці та соціальної політики разом з Пенсійним фондом розробити у грудні 2005 р. заходи, спрямовані на збільшення доходів Пенсійного фонду.

  13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити у грудні 2005 р. підготовку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови “Про затвердження Методики моніторингу створення нових робочих місць”.

  14. Міністерству економіки, Національній комісії регулювання електроенергетики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству промислової політики, Міністерству транспорту та зв`язку, Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів, Міністерству праці та соціальної політики і Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” розробити до 1 грудня  2005 р. план заходів, спрямованих на запровадження протягом 2006 року економічно обґрунтованих цін і тарифів на природний газ, електричну енергію для всіх категорій споживачів та скорочення перехресного субсидіювання.

  15. Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики, Міністерству промислової політики та Міністерству охорони навколишнього природного середовища подати у грудні 2005 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження механізму економічного стимулювання зменшення споживання енергоносіїв промисловими підприємствами та населенням в умовах поетапної зміни тарифів і цін на них.

  16. Міністерству палива та енергетики, Міністерству вугільної промисловості, Міністерству економіки і  Національній комісії регулювання електроенергетики подати Кабінетові Міністрів України обґрунтовані прогнозні розрахунки цін на електричну енергію, природний газ, вугілля, в тому числі енергетичне, у 2006 році за категоріями споживачів  з метою їх оприлюднення до   1 грудня 2005 року.

  Міністерствам, іншим  центральним органам виконавчої влади провести до                    20 грудня 2005 р. по кожному підприємству державного  сектору економіки, у тому числі підприємствах-монополістах, суб’єктах природної монополії, що входять до сфери їх управління, аналіз прогнозу цін (тарифів) на товари та послуги, що виробляються ними, на 2006 рік і надати інформацію за результатами аналізу з поквартальною розбивкою Міністерству економіки.

  17. Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики, Міністерству промислової політики і  Національній комісії регулювання електроенергетики подати у грудні 2005 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо скорочення споживання енергоносіїв, насамперед  природного газу. 

  18. Міністерству вугільної промисловості вжити у грудні 2005 р. додаткові заходи для підвищення ефективності управління підприємствами, установами та організаціями вугільної галузі, поліпшення техніко-економічних показників роботи, остаточного погашення боргів із заробітної плати, забезпечення працівників галузі паливом.

  19. Міністерству палива та енергетики разом із заінтересованими органами виконавчої влади подати до 20 грудня 2005 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно затвердження балансу надходження та розподілу природного газу на 2006 рік, а також щодо передачі повноважень з управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України” та Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Міністерству палива та енергетики.

  20. Міністерству палива та енергетики внести до 15 грудня 2005 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо  реалізації Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” та забезпечити його реалізацію.

  21. Міністерству палива та енергетики і Міністерству економіки разом із заінтересованими суб`єктами господарювання розробити до 25 грудня 2005 р.  заходи щодо стимулювання реконструкції та модернізації нафтопереробних підприємств.

  22. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Державному комітетові з державного матеріального резерву і Аграрному фонду до 25 грудня 2005 р. забезпечити формування на організованому аграрному ринку державних ресурсів продовольчого зерна в межах бюджетних коштів, передбачених на ці цілі.

  23. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Міністерству аграрної політики подати до 20 грудня 2005 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо впорядкування біржової торгівлі зерном.

  24. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям зупинити подання Кабінетові Міністрів України проектів державних цільових програм до закінчення проведення аналізу ефективності  виконання діючих за підсумками 2005 року.  Інформацію про результати  аналізу за наданою Міністерством економіки формою та відповідні пропозиції подати до     10 березня 2006 р. Міністерству.

  Міністерству економіки подати до 31 березня 2006 р. узагальнені висновки   Кабінетові Міністрів України.

  25. Міністерству економіки разом з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства протягом листопада внести Кабінетові Міністрів України проект постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2000 р. № 1930 “Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів” щодо зменшення у місцевому бюджеті частки інвестора на виконання будівельних робіт.

  26. Міністерству праці та соціальної політики, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям до 25 грудня         2005 року:

  разом з органами прокуратури, Державною податковою адміністрацією та Головним контрольно-ревізійним управлінням забезпечити додержання державних гарантій в оплаті праці, легалізацію виплати заробітної плати та підвищення рівня зайнятості населення, виконання графіків погашення заборгованості із заробітної плати та вжити до керівників підприємств вичерпних заходів для істотного її зменшення;

  разом з органами прокуратури визначити в розрізі кожного підприємства обсяг реальних сум  погашення заборгованості із заробітної плати, переглянути графіки її погашення та вжити до керівників підприємств вичерпних заходів для істотного зменшення боргів з оплати праці. Ініціювати протягом місяця разом з організаціями профспілок на зборах трудових колективів підприємств, де несвоєчасно виплачується заробітна плата, розгляд колективних угод щодо виконання керівництвом підприємств умов оплати праці.

  27. Міністерству транспорту та зв’язку підготувати та подати в листопаді 2005 р. проект рішення Кабінету Міністрів України щодо уніфікації тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом відповідно до вимог СОТ.

  28. Державній митній службі разом з відповідними центральними органами виконавчої влади активізувати діяльність робочих груп у рамках Державної програми “Контрабанді – СТОП” на 2005 – 2006 роки з метою підвищення обсягу надходжень від митних платежів та зборів до державного бюджету, а також протидії незаконному ввезенню м’ясопродуктів для забезпечення стабільної епізоотичної та епідемічної ситуації.

  29. Міністерству економіки разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища подати до 20 грудня  2005 р. Кабінетові Міністрів України проект рішення щодо затвердження Концепції рентної політики.

  30. Міністерству охорони навколишнього природного середовища і Міністерству економіки розробити і подати до 10 грудня 2005 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проекти його рішень щодо порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) та проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами у 2006 році. 

   31. Фонду державного майна, Міністерству оборони, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Міністерству юстиції подати до кінця 2005 року Кабінетові Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів, передбачивши в них:

  передачу Фонду державного майна повноважень щодо реалізації військового майна, крім зброї, боєприпасів, військової і спеціальної техніки, повноваження з реалізації яких залишається за Міністерством оборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями;  

  проведення оцінки військового майна відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

  продаж військового майна відповідно до законодавства про приватизацію із застосуванням процедури відкритих торгів (аукціонів, конкурсів).

  32. Міністерству освіти і науки подати до 1 грудня 2005 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови “Про запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти” з метою формування системи моніторингу якості знань та прозорої системи вступу до вищих навчальних закладів.

  33. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади до 15 грудня 2005 р. подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови “Про порядок розроблення стандартів вищої освіти та внесення до них змін, а також здійснення контролю за їх дотриманням”.

  34. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 грудня 2005 р. проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану підготовки до боротьби з грипом та захисту населення від пандемії грипу”.

  35. Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади, залученим до реалізації Плану дій Україна – ЄС, забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених на 2005 рік.

  36. Міністерству економіки удосконалити у місячний строк Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, зокрема в частині розроблення механізму і критеріїв виявлення зазначених явищ.

  37. Міністерству економіки забезпечувати ведення в повному обсязі єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та надання відповідної інформації органам виконавчої влади.

  38. Антимонопольному комітетові, Міністерству промислової політики та Міністерству вугільної промисловості провести до 30 листопада 2005 р. перевірки дотримання суб`єктами господарювання антимонопольного законодавства на ринку шахтного обладнання.

  39.  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  провести інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва, на фінансування яких залучаються кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, визначивши переліки об’єктів, будівництво яких завершується у 2006 році, а також тих, що підлягають консервації, та об’єктів, подальше будівництво яких є недоцільним, і подати до 30 листопада 2005 р. відповідні переліки Міністерству економіки;

  підготувати за результатами розгляду підсумків роботи за дев’ять місяців 2005 р. та подати до 30 листопада 2005 р. Кабінетові Міністрів України   пропозиції щодо кадрових змін у керівному складі місцевих органів виконавчої влади;

   проаналізувати разом з органами державної податкової служби стан надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та здійснити до 1 грудня 2005 р. спільні заходи щодо погашення податкового боргу;

  проаналізувати стан використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок яких фінансуються об’єкти в 2005 році, та до        30 листопада 2005 р. вжити заходів до прискорення цього процесу; 

  разом з Державним комітетом по земельних ресурсах і радами підприємців відповідного рівня організувати до 30 грудня 2005 р. проведення в регіонах тендерів на надання земельних ділянок, необхідних для  реалізації інвестиційних проектів, забезпечивши їх публічність, відкритість та конкурсність;

  під час складання проектів місцевих бюджетів та програм економічного і соціального розвитку на наступний рік забезпечити формування переліку інвестиційних програм на наступний бюджетний період та  наступні три бюджетних періоди, у тому числі, що передбачають часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків суб’єктам малого та середнього підприємництва. Міністерству економіки розробити до 10 грудня 2005 р. типовий стандарт кредитування інвестиційних проектів, що реалізуються суб’єктами малого і середнього підприємництва за рахунок кредитів банків з частковим відшкодуванням відсоткових ставок;

  під час підготовки проектів програм економічного і соціального розвитку передбачити заходи для реалізації пріоритетів щодо залучення інвестицій, створення нових робочих місць, підвищення рівня оплати праці, розвитку малого та середнього підприємництва, створення умов для динамічного розвитку провідних галузей економіки регіону;

  проаналізувати до 25 грудня  2005 р. стан виконання регіональних і місцевих програм розвитку та вжити заходів до припинення виконання  тих програм, що не забезпечені фінансовими ресурсами, та неефективних.  

  40. Міністерству аграрної політики опрацювати до 15 грудня 2005 р. питання щодо насичення внутрішнього ринку мінеральними добривами вітчизняного виробництва для забезпечення своєчасного проведення весняно-польових робіт та за результатами внести відповідні корективи до програми їх виробництва.

  41. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству економіки за участю Міністерства промислової політики, Міністерства аграрної політики, Міністерства палива та енергетики, Міністерства транспорту та зв`язку, Міністерства охорони здоров’я і Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики активізувати роботу з роз`яснення через засоби масової інформації переваг набуття Україною членства в СОТ.

  42. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Державній судовій адміністрації, Міністерству фінансів та Міністерству юстиції вжити заходів до прискорення роботи із забезпечення судів належними приміщеннями та житлом суддів.

  43. Міністерству фінансів, Державній митній службі, Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати до 15 грудня 2005 р. проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліків документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України” з метою спрощення процедур митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. 

  44. Державній митній службі, Міністерству фінансів, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству аграрної політики, Міністерству охорони здоров’я,  Міністерству охорони навколишнього природного середовища та Міністерству культури і туризму забезпечити до 30 березня 2006 р. скорочення   строків проведення встановлених законодавством різних видів контролю, що здійснюються під час переміщення товарів через митний кордон України, шляхом організації роботи контролюючих органів за принципом „єдиного офісу”.

  45. Міністерству закордонних справ,  Адміністрації Державної прикордонної служби і Державній митній службі вжити до 1 липня 2006 р. необхідних заходів з метою підготовки нормативно-правових актів для запровадження спільного контролю в пунктах пропуску на ділянці українсько-російського державного кордону для забезпечення вільного пересування осіб та спрощення формальностей прикордонно-митного контролю.

   

   

   

   

   

  Прем'єр-міністр України                                                           Ю. ЄХАНУРОВ

   

   

   

   

   

  Інд.18