• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 березня 2015 р. № 170

  Київ

  Деякі питання відбору кандидатів

  на посади членів Національного агентства
  з питань запобігання корупції

  Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 5 Закону України “Про запобігання корупції” Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити такі, що додаються:

  Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції;

  Регламент роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                                     А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 54

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 березня 2015 р. № 170

  ПОЛОЖЕННЯ

  про проведення конкурсу з відбору
  кандидатів на посади членів Національного
  агентства з питань запобігання корупції

  1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — конкурс).

  2. Рішення про проведення конкурсу приймається Кабінетом Міністрів України. У рішенні визначається уповноважена посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідальна за проведення конкурсу (далі — уповноважена особа), та строки формування складу конкурсної комісії.

  У разі необхідності проведення конкурсу у зв’язку із завершенням строку повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) або достроковим припиненням його повноважень рішення про проведення конкурсу приймається відповідно не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена Національного агентства або протягом чотирнадцяти днів з дня дострокового припинення його повноважень.

  3. Рішення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

  4. У рішенні повинні міститися такі відомості:

  1) прізвище та ініціали уповноваженої особи, номер контактного телефону, адреса електронної пошти;

  2) вимоги до кандидатів на посади членів Національного агентства;

  3) перелік документів, які необхідно подати кандидатам для участі у конкурсі, та строк їх подання.

  5. До складу конкурсної комісії входять:

  1) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

  2) особа, визначена Президентом України;

  3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України;

  4) Голова Нацдержслужби;

  5)  запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції, чотири особи (далі — кандидати від громадських об’єднань), які відбираються в порядку, визначеному цим Положенням.

  6. Уповноважена особа протягом трьох робочих днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України рішення про проведення конкурсу надсилає до Верховної Ради України та Президентові України запити щодо подання інформації про кандидатів для включення до складу конкурсної комісії.

  7. Кандидати від громадських об’єднань обираються ініціативними зборами, проведення яких організовує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  Ініціативні збори проводяться відкрито за участю представників засобів масової інформації та журналістів.

  8. Повідомлення про проведення ініціативних зборів, у якому містяться інформація про порядок та строки подання заяв для участі у зборах, прізвище та ініціали уповноваженої особи, номер її контактного телефону та адреса електронної пошти, розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення зборів.

  9. До участі в ініціативних зборах допускаються зареєстровані в установленому порядку громадські об’єднання, які є юридичними особами та досвід роботи яких у сфері запобігання корупції становить не менше ніж один рік.

  Кожне громадське об’єднання, яке бере участь в ініціативних зборах, може запропонувати включити до складу конкурсної комісії не більше чотирьох кандидатів від такого об’єднання.

  Ініціативні збори вважаються правоможними за умови участі в них не менше п’яти громадських об’єднань та наявності не менше чотирьох кандидатів від таких об’єднань.

  10. Для участі в ініціативних зборах громадське об’єднання не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення зборів подає:

  1) заяву довільної форми, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання в ініціативних зборах (далі — представник громадського об’єднання);

  2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту громадського об’єднання, скріплені печаткою такого об’єднання (у разі наявності);

  3) документи, що підтверджують досвід роботи громадського об’єднання у сфері запобігання корупції протягом не менше ніж одного року.

  У разі коли громадське об’єднання пропонує включити кандидата до складу конкурсної комісії, до зазначених документів додаються заява такого кандидата про згоду на участь у роботі комісії, інформація про нього із зазначенням відомостей про його досвід роботи.

  Перевірку повноти поданих документів проводить уповноважена особа.

  11. Право представника громадського об’єднання та кандидата від такого об’єднання на участь в ініціативних зборах підтверджується документом, який посвідчує зазначених представника та кандидата.

  12. На ініціативних зборах головує уповноважена особа. Ініціативні збори обирають відкритим голосуванням секретаря зборів із числа представників громадських об’єднань.

  Протокол ініціативних зборів підписується головуючим та секретарем зборів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом трьох робочих днів з дня проведення зборів.

  13. Обрання чотирьох кандидатів від громадських об’єднань здійснюється шляхом рейтингового голосування представників громадських об’єднань, яке полягає у заповненні ними письмових бюлетенів. У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища усіх кандидатів від  громадських об’єднань.

  Бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам від громадських об’єднань рейтингових балів від 1 до 5. Кожен з рейтингових балів виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до бюлетеня кандидатів.

  Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.

  Підрахунок голосів здійснюється секретарем ініціативних зборів відкрито та прозоро у присутності представників громадських об’єднань.

  У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору кандидатів від громадських об’єднань їх кількість перевищує чотири кандидати, проводиться повторне рейтингове голосування серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість балів.

  Якщо громадськими об’єднаннями запропоновано чотири кандидати,  рейтингове голосування не проводиться. У такому разі запропоновані кандидати вважаються обраними до складу конкурсної комісії.

  14. Пропозиції ініціативних зборів щодо кандидатів від громадських об’єднань із зазначенням результатів рейтингового голосування (у разі його проведення) фіксуються у протоколі ініціативних зборів.

  15. У разі відмови члена конкурсної комісії від здійснення своїх повноважень або неможливості здійснення комісією своїх повноважень у зв’язку з відводом (самовідводом) трьох і більше її членів до складу конкурсної комісії включаються інші особи, визначені за процедурою, передбаченою цим Положенням.

  16. Уповноважена особа наступного робочого дня після надходження інформації про всіх кандидатів для включення до складу конкурсної комісії подає Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо затвердження її складу для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

  17. Конкурсна комісія розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочі дні після затвердження її складу з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  18. Для участі у конкурсі кандидат на посаду члена Національного агентства не пізніше 15 днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформації про початок роботи конкурсної комісії подає такі документи:

  1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки та згоди на обробку персональних даних відповідно до закону та заяву, передбачену Законом України Про очищення влади;

  2) копію паспорта громадянина України;

  3) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження; відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, про наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, про наявність чи відсутність судимості;

  4) інші документи, передбачені законом для проведення спеціальної перевірки.

  Кандидат на посаду члена Національного агентства може подати також додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законом, забороняється.

  Член конкурсної комісії не може брати участь у конкурсі.

  19. Відомості з поданих відповідно до пункту 18 цього Положення документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про номер контактного телефону, адресу електронної пошти кандидата на посаду члена Національного агентства.

  20. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку з надсиланням листів-запрошень кандидатам на посади членів Національного агентства на адресу електронної пошти, зазначеної в автобіографії.

  Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  21. Конкурсна комісія на своїх засіданнях:

  1) затверджує критерії оцінювання кандидатів на посади членів Національного агентства відповідно до їх професійного досвіду, знань і якостей, які використовуються під час обґрунтування рішень конкурсної комісії щодо відбору кандидатів;

  2) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національного агентства, відбирає із загального числа кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків членів Національного агентства;

  3) проводить співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає вимогам, які висуваються до члена Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національного агентства.

  22. Інформація про кандидатів на посади членів Національного агентства, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національного агентства, подається Прем’єр-міністрові України та оприлюднюється конкурсною комісією на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  23. У разі коли кандидата на посаду члена Національного агентства з числа відібраних конкурсною комісією не може бути призначено на таку посаду, конкурсна комісія проводить повторний відбір шляхом відкритого голосування за кандидатів з числа тих, які пройшли співбесіду з конкурсною комісією, та подає інформацію про них Прем’єр-міністрові України.

  _____________________

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 березня 2015 р. № 170

  РЕГЛАМЕНТ
  роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів
  Національного агентства з питань запобігання корупції

  1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — конкурсна комісія).

  2. Робота конкурсної комісії починається з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України її складу.

  3. Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

  4. Голова та секретар конкурсної комісії обираються на першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів відкритим голосуванням.

  5. Засідання конкурсної комісії веде її голова, а за його відсутності — секретар конкурсної комісії.

  6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше шести членів конкурсної комісії.

  У разі відсутності необхідної кількості членів конкурсної комісії головуючий оголошує про відкладення проведення засідання на певний час або переносить його на інший день.

  7. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого голосування. Члени комісії повинні голосувати “за” чи “проти” кожного кандидата на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство).

  8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.  

  9. Члени конкурсної комісії мають рівні права і здійснюють свої повноваження відповідно до закону, Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства та цього Регламенту.

  10. Член конкурсної комісії зобов’язаний брати участь у засіданнях комісії, а також голосувати “за” чи “проти” того рішення, яке виноситься на розгляд комісії.

  Член конкурсної комісії має право:

  знайомитися з документами, поданими на розгляд комісії, вивчати їх та брати участь в їх обговоренні;

  наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

  брати участь у проведенні співбесіди з кандидатами на посади членів Національного агентства;

  вносити пропозиції щодо рішень комісії з будь-яких питань, віднесених до повноважень комісії;

  висловлювати окрему думку щодо рішень комісії, яка викладається письмово та додається до протоколу засідання комісії.

  11. Рішення, прийняті на засіданні конкурсної комісії, фіксуються у протоколі, який повинен містити:

  1) дату та місце проведення засідання;

  2) час початку і закінчення засідання;

  3) прізвища та ініціали всіх присутніх на засіданні членів конкурсної комісії;

  4) порядок денний засідання;

  5) питання, що розглядалися на засіданні, із зазначенням черговості їх розгляду;

  6) відомості про кандидатів на посади членів Національного агентства;

  7) відомості про оголошення прийнятого конкурсною комісією рішення за результатами голосування окремо з кожного питання порядку денного;

  8) обґрунтування рішення та його зміст.

  12. Протокол засідання конкурсної комісії підписується присутніми на її засіданні членами конкурсної комісії.

  13. Член конкурсної комісії не може брати участь у проведенні конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства і підлягає відводу:

  1) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті конкурсу;

  2) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем кандидата на посаду члена Національного агентства;

  3) за наявності інших обставин, які впливають або можуть вплинути на його неупередженість.

  За наявності підстав, зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту, член конкурсної комісії зобов’язаний заявити самовідвід. З цих самих підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами конкурсної комісії, кандидатами на посаду члена Національного агентства.

  Рішення про відвід (самовідвід) члена конкурсної комісії приймається конкурсною комісією та фіксується в протоколі засідання комісії.

  14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює її секретар та Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  _____________________