• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 26 листопада 2014 р. № 671

  Київ

  Про затвердження Положення про
  Міністерство оборони України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Положення про Міністерство оборони України, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                            А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 29

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 листопада 2014 р. № 671

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міністерство оборони України

  1. Міністерство оборони України (Міноборони) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва.

  Міноборони є органом військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили.

  2. Міноборони у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

  3. Основними завданнями Міноборони є:

  1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, зокрема:

  формування та реалізація політики у галузі оборонного планування, військової освіти та науки;

  формування військово-технічної політики у сфері оборони;

  формування військової кадрової політики;

  2) здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами;

  3) здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони.

  4. Міноборони відповідно до покладених на нього завдань:

  1) розробляє проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

  2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

  3) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

  4) провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави;

  5) бере участь у проведенні аналізу воєнно-політичної обстановки та визначає рівень воєнної загрози національній безпеці;

  6) планує та здійснює заходи щодо протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України;

  7) розробляє Воєнну доктрину України та пропозиції до Стратегії національної безпеки України;

  8) розробляє з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади Стратегічний оборонний бюлетень України на довгострокову перспективу, здійснює міжвідомчу координацію проведення оборонного огляду в Україні;

  9) ініціює розроблення державних цільових програм з метою посилення обороноздатності держави, здійснює загальне керівництво і контроль за їх розробленням та виконанням передбачених у них завдань і заходів;

  10) забезпечує проведення мобілізації та демобілізації в Збройних Силах і бере участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях;

  11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення потреб Збройних Сил на особливий період, інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання, виходячи з економічних можливостей держави;

  12) готує та вносить до Мінекономрозвитку пропозиції щодо мобілізаційних завдань (замовлень) щодо створення, виробництва та ремонту озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів;

  13) організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах;

  14) подає Держрезерву пропозиції щодо створення, обслуговування та зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони;

  15) забезпечує дотримання підприємствами, установами і організаціями вимог законодавства з питань формування, зберігання і використання запасів матеріальних цінностей державного резерву;

  16) подає Мінекономрозвитку пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони;

  17) подає в установленому порядку пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони, а також здійснює контроль за обліком таких військовозобов’язаних;

  18) подає Кабінетові Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил та інших військових формувань;

  19) укладає в установленому порядку договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ним до виконання таких завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку військової продукції;

  20) здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності та підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил та інших військових формувань;

  21) забезпечує створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;

  22) забезпечує життєдіяльність Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовку, постачання озброєння і військової техніки, підтримання справності, технічної придатності та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил у межах коштів, передбачених державним бюджетом, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організовує виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил;

  23) організовує разом з Генеральним штабом Збройних Сил залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та здійснення заходів щодо екологічної безпеки в Збройних Силах;

  24) перевіряє стан всебічного забезпечення, бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил;

  25) виступає замовником і формує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб, вимог та пріоритетів основні показники державного оборонного замовлення щодо розроблення, виробництва, модернізації, постачання (закупівлі), ремонту, знищення та утилізації озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг, надає технічні завдання виконавцям державного оборонного замовлення;

  26) затверджує вимоги щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури озброєння і військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил та інших військових формувань, згідно з визначеними ними потребами та пріоритетами;

  27) організовує проведення державних та інших випробувань зразків озброєння і військової техніки;

  28) забезпечує прийняття на озброєння (постачання, експлуатацію) Збройних Сил озброєння, військової та спеціальної техніки;

  29) організовує і здійснює контроль за виконанням робіт з кодифікації та каталогізації предметів постачання Збройних Сил;

  30) організовує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб та пріоритетів розроблення і виконання Державної програми розвитку озброєння і військової техніки та інших цільових програм розвитку озброєння і здійснює контроль за їх виконанням;

  31) розробляє технічні регламенти та здійснює функції з технічного регулювання у сфері озброєння і військової техніки, в тому числі безпеки, допуску до експлуатації та використання озброєння і військової техніки;

  32) забезпечує в установленому порядку обов’язковий технічний контроль транспортних засобів Збройних Сил;

  33) здійснює контроль за якістю продукції військового призначення, що виробляється підприємствами для Збройних Сил та експорту, а також харчових продуктів, що постачаються для Збройних Сил;

  34) розробляє та визначає порядок застосування стандартів для задоволення потреб оборони України;

  35) розробляє концептуальні основи державної космічної політики в частині щодо створення та використання космічної техніки військового призначення, а також разом з ДКА — космічної техніки подвійного призначення;

  36) встановлює правила та порядок організації польотів повітряних суден Збройних Сил, зокрема щодо:

  забезпечення безпеки польотів;

  розслідування авіаційних подій та інцидентів;

  здійснення контролю за станом безпеки польотів;

  37) здійснює регулювання питань державної авіації, у тому числі нормативно-правове регулювання, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна, зокрема щодо:

  реєстрації і допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, підтримання їх льотної придатності, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації;

  реєстрації і допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації;

  допуску авіаційного персоналу державної авіації до виконання польотів та виконання робіт із забезпечення польотів;

  виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, охорони державних повітряних суден;

  38) здійснює управління щодо вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, військових ліцеїв, які перебувають у підпорядкуванні Міноборони, та науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони, забезпечує їх фінансування в установленому порядку;

  39) готує пропозиції щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для потреб Збройних Сил;

  40) затверджує за погодженням з МОН статути вищих військових навчальних закладів та військових ліцеїв, а також разом з МОН — положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів;

  41) визначає порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військових фахівців, у тому числі іноземних військових фахівців, а також разом з МОН — порядок підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

  42) затверджує інструкції про порядок відбору кандидатів та виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам і ад’юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

  43) визначає порядок призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових (науково-дослідних) установах та військових ліцеях;

  44) визначає пріоритетні напрями розвитку наукової і науково-технічної діяльності у воєнній сфері;

  45) координує діяльність науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони;

  46) бере участь у проведенні ліцензування та акредитації у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

  47) здійснює разом з МОН контрольні функції з дотримання вимог щодо якості підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військових фахівців та підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

  48) готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо структури військового резерву людських ресурсів;

  49) визначає порядок функціонування системи військового обліку громадян;

  50) затверджує перелік військово-облікових спеціальностей;

  51) затверджує перелік посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями (крім посад вищого офіцерського складу);

  52) затверджує перелік окремих військових посад, які можуть бути заміщені цивільними особами в мирний час (на умовах строкового трудового договору);

  53) установлює співвідношення чисельності осіб офіцерського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у Збройних Силах;

  54) визначає порядок направлення і строки перебування військовослужбовців Збройних Сил на посадах у багатонаціональних органах військового управління, а також закордонних дипломатичних установах України;

  55) призиває в разі потреби громадян, яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, для проходження військової служби осіб офіцерського складу;

  56) визначає форму і порядок видачі документів, що посвідчують статус та особу військовослужбовця;

  57) визначає порядок ведення і форму особової справи, в якій відображається проходження військової служби військовослужбовцем;

  58) визначає перелік та форму документів, на підставі яких оформляються накази по особовому складу;

  59) визначає порядок добору і прийняття громадян на військову службу за контрактом;

  60) затверджує перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, крім військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу;

  61) зараховує осіб офіцерського складу інших військових формувань до Збройних Сил, укладає з ними контракт про проходження військової служби у Збройних Силах та призначає на відповідні посади;

  62) визначає порядок черговості проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

  63) затверджує номенклатуру посад для призначення осіб офіцерського складу та державних службовців;

  64) визначає порядок формування і використання резерву кандидатів для просування по службі;

  65) визначає перелік посад, які не потребують у разі призначення на них проходження спеціальних курсів підготовки;

  66) визначає вимоги до кандидатів і порядок створення резерву для направлення за кордон для проходження військової служби;

  67) визначає вимоги до кандидатів для навчання за кордоном, кількість військовослужбовців та їх розподіл між структурними підрозділами Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил і видів Збройних Сил;

  68) визначає перелік спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

  69) визначає порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб офіцерського складу;

  70) визначає порядок і строки проведення атестації військовослужбовців;

  71) визначає строк, кількість і військово-облікові спеціальності для призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

  72) приймає рішення щодо залишення на військовій службі осіб офіцерського складу понад граничний вік;

  73) здійснює добір військовослужбовців, які відряджаються до державних органів, установ, організацій, державного підприємства обслуговування повітряного руху України для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, а також їх кадрове супроводження;

  74) направляє за кордон військовослужбовців і працівників Збройних Сил для проходження військової служби, роботи або навчання;

  75) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

  76) установлює заохочувальні відзнаки Міноборони;

  77) установлює статус учасника бойових дій та видає відповідні документи військовослужбовцям Міноборони та Збройних Сил, вивчає документи і подає їх на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

  78) проводить постійний моніторинг інформаційного середовища, виявляє потенційні та реальні інформаційні загрози в оборонній сфері, здійснює попереджувальні інформаційні заходи;

  79) забезпечує впровадження та розвиток новітніх інформаційних технологій у сфері оборони;

  80) забезпечує здійснення заходів щодо демократичного цивільного контролю за Збройними Силами;

  81) здійснює відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов’язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників Збройних Сил, розробляє програми соціального розвитку Збройних Сил;

  82) розробляє, подає на затвердження Кабінету Міністрів України Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, організовує забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей житловими приміщеннями;

  83) здійснює заходи щодо розвитку культури і духовності у Збройних Силах, військово-патріотичного виховання громадян, визначає порядок функціонування установ культури у Збройних Силах, проведення творчих конкурсів, фестивалів та інших заходів;

  84) затверджує інструкцію з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міноборони;

  85) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міноборони, Збройних Сил, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ними видаються, забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони;

  86) видає “Білу книгу” з метою інформування громадськості про діяльність Збройних Сил;

  87) визначає порядок, пріоритетні напрями та програму розвитку медичного забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період;

  88) організовує санаторно-курортне лікування військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни, працівників Збройних Сил та інших категорій громадян, яким надано право на користування закладами охорони здоров’я Міноборони;

  89) забезпечує накопичення запасів медичної техніки та майна, організовує постачання такої техніки та майна військам (силам), у тому числі іншим військовим формуванням в особливий період;

  90) затверджує порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей;

  91) забезпечує здійснення заходів у сфері фізичної культури і спорту у Збройних Силах та формування здорового способу життя;

  92) організовує отримання міжнародної технічної допомоги у воєнній сфері, здійснює контроль за виконанням відповідних програм (проектів);

  93) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, координує та контролює організацію і здійснення військового співробітництва;

  94) здійснює функції національного органу з питань протимінної діяльності, сприяє впровадженню і застосуванню в Україні міжнародних стандартів протимінної діяльності;

  95) готує та подає МЗС пропозиції щодо участі військових підрозділів, окремих військовослужбовців і працівників Збройних Сил у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надання військової допомоги іноземним державам, направлення підрозділів Збройних Сил до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

  96) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо відчуження майнових об’єктів, які відносяться до основних фондів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, а також щодо передачі в заставу цілісних майнових комплексів підприємств, будівель та споруд, які належать до сфери управління Міноборони, його структурних підрозділів;

  97) здійснює в установленому порядку відчуження військового майна, передачу його до сфери управління центральних чи місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам та організаціям, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та в комунальну власність, готує пропозиції щодо зміни цільового призначення земельних ділянок Збройних Сил;

  98) організовує роботу з утилізації надлишкового озброєння, військової техніки, ракет і боєприпасів, компонентів ракетного палива та іншого військового майна, координує діяльність органів виконавчої влади у відповідній сфері;

  99) забезпечує в установленому порядку організацію проведення конкурсів з продажу військового майна, яке підлягає утилізації;

  100) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, які належать до сфери управління Міноборони, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

  101) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Міноборони;

  102) реєструє військові частини як суб’єкти господарської діяльності;

  103) веде облік об’єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони;

  104) утримує в належному стані та організовує експлуатацію об’єктів військового призначення;

  105) затверджує порядок списання військового майна;

  106) забезпечує охорону праці в Міноборони та Збройних Силах, здійснює державний нагляд за безпекою експлуатації машин, механізмів, устатковання та інших засобів виробництва;

  107) проводить в установленому порядку внутрішній аудит;

  108) готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо умов оплати праці працівників Збройних Сил та грошового забезпечення і заохочення військовослужбовців Збройних Сил, військовозобов’язаних та резервістів, розмірів посадових окладів військовослужбовців і працівників Збройних Сил з урахуванням складності, відповідальності і специфіки їх роботи та умов служби, встановлює порядок виплати грошового забезпечення;

  109) перевіряє в Збройних Силах ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, виконання зобов’язань перед бюджетом і кредиторами;

  110) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику щодо охорони державної таємниці;

  111) провадить діяльність з технічного захисту інформації для потреб Міноборони;

  112) затверджує інструкцію про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні;

  113) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  5. Міноборони з метою організації своєї діяльності:

  1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління;

  2) здійснює добір кадрів в апарат Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та військовослужбовців апарату Міноборони;

  3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

  4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, державних фінансових і матеріальних ресурсів, усунення недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами;

  5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, які передбачено для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

  6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання вимог законодавства про охорону державної таємниці та контроль за її збереженням в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління;

  7) здійснює державний нагляд за безпечним виконанням робіт військовослужбовцями;

  8) організовує в Міноборони документування управлінської (організаційно-розпорядчої) діяльності, а також роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

  6. Міноборони відповідно до покладених на нього завдань має право:

  1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

  2) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Міноборони завдань;

  3) скликати наради, утворювати комісії, робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства;

  4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

  7. Міноборони під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

  8. Міноборони в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

  Накази Міноборони, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  Нормативно-правові акти Міноборони підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

  Накази Міноборони, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

  З питань реформування та розвитку Збройних Сил, їх бойової і мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування Міністр видає спільні з начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил накази і директиви.

  9. Міноборони очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Президента України і звільняє з посади Верховна Рада України.

  Міністр має першого заступника, заступників Міністра та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

  10. Міністр:

  1) очолює Міноборони, здійснює керівництво його діяльністю;

  2) визначає пріоритети роботи Міноборони та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

  3) організовує та контролює виконання в апараті Міноборони Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

  4) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міноборони;

  5) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, які надходять від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

  6) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Міноборони, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

  7) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

  8) погоджує структуру Генерального штабу Збройних Сил;

  9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міноборони;

  10) призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони, працівників патронатної служби Міністра, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  11) вносить в установленому порядку Президентові України подання про призначення на посади та звільнення з посад осіб вищого офіцерського складу Збройних Сил;

  12) укладає контракт про проходження військової служби з особами, які призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу;

  13) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку військовослужбовців;

  14) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

  15) нагороджує відзнаками Міноборони, достроково присвоює чергові військові звання військовослужбовцям (до полковника включно) та застосовує інші види заохочення військовослужбовців і працівників Збройних Сил;

  16) представляє військовослужбовців і працівників Збройних Сил до відзначення державними нагородами;

  17) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

  18) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони;

  19) скликає та проводить наради, прийом громадян з питань, що належать до його компетенції;

  20) підписує накази Міноборони;

  21) дає обов’язкові для виконання державними службовцями і військовослужбовцями апарату Міноборони доручення;

  22) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра та заступника Міністра — керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

  23) здійснює через начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах та контроль за її діяльністю;

  24) приймає рішення щодо списання військового майна згідно із законодавством;

  25) здійснює переведення Міноборони на функціонування в умовах особливого періоду;

  26) представляє Міноборони у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

  27) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міноборони;

  28) скасовує повністю чи в окремій частині акти підпорядкованих Міноборони органів військового управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міноборони;

  29) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міноборони, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міноборони може утворюватися колегія.

  Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Міноборони.

  Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міноборони можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

  Для розгляду питань щодо наукової і науково-технічної діяльності в інтересах оборони держави утворюється воєнно-наукова рада Міноборони.

  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

  12. Гранична чисельність державних службовців і військовослужбовців Міноборони затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Структура апарату Міноборони затверджується Міністром.

  Штатний розпис апарату та кошторис Міноборони затверджуються заступником Міністра — керівником апарату за погодженням з Мінфіном.

  13. Міноборони є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

  _____________________