• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 серпня 2014 р. № 459

  Київ

  Питання Міністерства економічного
  розвитку і торгівлі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

  2.  Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству закордонних справ, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний строк внести пропозиції щодо утворення торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 18

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 серпня 2014 р. № 459

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:

  формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та стандартизації, управління об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, державних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

  формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, захисту прав споживачів, державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності, інвестиційної діяльності і управління національними проектами, державної політики з контролю за цінами;

  формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

  Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення та спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.

  2. Мінекономрозвитку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

  3. Основними завданнями Мінекономрозвитку є:

  1) забезпечення формування та реалізація:

  державної політики економічного і соціального розвитку;

  державної цінової політики;

  державної промислової політики;

  державної політики у сфері розвитку підприємництва;

  державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю);

  державної політики у сфері державних закупівель;

  державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

  державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

  державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

  державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

  державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

  єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ;

  державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

  державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

  2) забезпечення формування та реалізації державної політики:

  у сфері захисту прав споживачів;

  у сфері державної статистики на засадах професійної незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики;

  у сфері державного експортного контролю;

  у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору національної економіки);

  у сфері державного матеріального резерву;

  у сфері інтелектуальної власності;

  з контролю за цінами;

  3) забезпечення формування:

  державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

  4. Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань:

  1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

  2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

  3) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

  4) проводить аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо основних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому числі таблиці “витрати-випуск” (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження в практику сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесів;

  5) готує разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

  6) визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

  7) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;

  8) проводить аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо підвищення її рівня;

  9) готує в установленому законодавством порядку прогноз зведеного балансу фінансових ресурсів України;

  10) проводить аналіз впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання;

  11) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;

  12) бере участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної фінансової, бюджетної та податкової політики, у тому числі в розробленні Основних напрямів бюджетної політики, складенні прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

  13) проводить економічну оцінку проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та аналіз економічних факторів, що впливають на його виконання;

  14) проводить аналіз впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави;

  15) проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

  16) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів;

  17) формує і подає Мінфіну перелік державних цільових програм, які передбачається виконати у відповідному періоді з використанням бюджетних коштів;

  18) формує державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

  19) бере участь у:

  формуванні та реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері стимулювання розвитку регіонів;

  координації та розвитку транскордонного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

  розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;

  підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

  розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

  розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення;

  розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів;

  визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації у соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

  проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики;

  формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму, сприяє розвитку конкурентних відносин;

  20) здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції, продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;

  21) здійснює розрахунок та проводить моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;

  22) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, функції з регулювання товарного біржового ринку і подає Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;

  23) виконує повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

  24) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності;

  25) здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, а також інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

  26) веде Державний реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій і Державний реєстр інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

  27) проводить моніторинг та аналіз ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності;

  28) готує пропозиції на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів державних інвестицій для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

  29) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

  30) бере участь у розгляді пропозицій щодо реєстрації технологічних парків, а також проектів технологічних парків;

  31) подає інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проекти;

  32) здійснює контроль за виконанням Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”;

  33) здійснює відповідно до законодавства:

  оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та виконавчими органами місцевих рад програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягу;

  щорічне подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і заходів, що можуть виконуватися за його рахунок;

  34) формує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект переліку об’єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;

  35) погоджує титули будов (об’єктів), фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;

  36) проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

  37) організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

  38) проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі оцінку та моніторинг загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

  39) проводить моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;

  40) бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;

  41) веде облік договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

  42) розробляє та організовує виконання державних цільових програм у промисловому секторі економіки;

  43) проводить аналіз стану конкурентоспроможності галузей промисловості, розробляє і координує здійснення заходів щодо підвищення її рівня;

  44) проводить аналіз ефективності зовнішньої торгівлі промисловою продукцією з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку, розробляє рекомендації для відповідних галузей промисловості щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

  45) створює умови для розроблення та виробництва сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устатковання, матеріалів, інформаційного забезпечення;

  46) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції з технічного регулювання (стандартизація, метрологія, сертифікація, оцінка (підтвердження) відповідності, управління якістю) у промисловому секторі економіки;

  47) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, зокрема:

  визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузей промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організацій;

  формує програми науково-технічного розвитку відповідних галузей промисловості та організовує їх виконання;

  виступає замовником та організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизи;

  48) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, повноваження суб’єкта нормування в будівництві;

  49) готує та узагальнює пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у цій сфері;

  50) забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку промислового та оборонно-промислового комплексу;

  51) бере участь відповідно до законодавства у державному регулюванні цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;

  52) здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у випадках, передбачених законодавством;

  53) здійснює методологічне забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасовує в установленому порядку ціни (тарифи), встановлені з порушенням законодавства;

  54) вносить пропозиції щодо переліку товарів, ціни на які підлягають державному спостереженню у сфері ціноутворення;

  55) здійснює нормативно-правове забезпечення державного регулювання та контролю у сфері державних закупівель;

  56) проводить моніторинг державних закупівель;

  57) надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель;

  58) розробляє примірні навчальні програми з питань організації та здійснення державних закупівель;

  59) забезпечує функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань державних закупівель;

  60) готує висновки щодо економічної доцільності та можливого обсягу виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України;

  61) встановлює порядок розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу;

  62) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проекти рішень з питань передачі об’єктів права державної та комунальної власності, здійснює методичне керівництво діяльністю органів виконавчої влади із зазначених питань;

  63) розробляє разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формує пропозиції щодо переліку таких підприємств;

  64) бере участь у формуванні та реалізації державної дивідендної політики;

  65) здійснює підготовку пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань:

  передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

  закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

  66) здійснює контроль за виконанням суб’єктами управління функцій з управління об’єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності;

  67) здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо:

  спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;

  управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

  оцінки ефективності управління об’єктами державної власності;

  єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

  68) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;

  69) формує за пропозицією суб’єктів управління перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

  70) формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведення;

  71) здійснює в установленому порядку повноваження щодо погодження фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, що є суб’єктами природних монополій, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, а також суб’єктів господарювання, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України;

  72) узагальнює та аналізує інформацію суб’єктів управління про:

  затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

  виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

  73) затверджує форму та методичні рекомендації щодо розроблення фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

  74) готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

  75) розробляє проекти державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та проведення моніторингу виконання;

  76) вносить пропозиції щодо визначення основних фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва;

  77) формує єдину інформаційну систему для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

  78) сприяє діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва;

  79) забезпечує пропагування і популяризацію підприємницької діяльності;

  80) забезпечує представництво в міжнародних організаціях, налагоджує співпрацю з органами влади іноземних держав щодо розвитку малого і середнього підприємництва;

  81) готує і публікує щороку в засобах масової інформації звіти про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та його державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки;

  82) здійснює методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сприяє розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

  83) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

  84) забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

  85) аналізує позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства в зазначеній сфері;

  86) сприяє розробленню та впровадженню систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

  87) організовує і координує проведення робіт у сфері стандартизації, розробляє та затверджує нормативно-правові акти в зазначеній сфері;

  88) формує програму робіт із стандартизації;

  89) вживає заходів до гармонізації національних стандартів, які розробляються, з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;

  90) організовує розроблення і узгодження технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;

  91) встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національними стандартами, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

  92) схвалює та приймає відповідно до законодавства національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори;

  93) формує за замовленням відповідних центральних органів виконавчої влади перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, та в разі відсутності таких стандартів організовує їх розроблення;

  94) вживає заходів до виконання зобов’язань, зумовлених участю України в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;

  95) приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;

  96) організовує створення і ведення національного фонду нормативних документів та Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET);

  97) здійснює від імені держави права власника на національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги;

  98) організовує відповідно до законодавства розповсюдження офіційних публікацій національних стандартів, правил усталеної практики і класифікаторів та іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних стандартів, стандартів і документів відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, а також делегує такі повноваження іншим організаціям;

  99) організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації;

  100) забезпечує та сприяє співробітництву між виробниками, постачальниками, споживачами продукції, процесів і послуг та відповідними державними органами у сфері стандартизації;

  101) затверджує положення про національний орган з акредитації, положення про Раду з акредитації та її склад, опис і правила застосування національного знака акредитації, методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу;

  102) готує програму розроблення технічних регламентів;

  103) розглядає відповідно до законодавства проекти технічних регламентів та подає коментарі щодо них, погоджує такі проекти і подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

  104) організовує проведення оцінки еквівалентності українських та іноземних технічних регламентів і подає відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України;

  105) веде реєстр технічних регламентів;

  106) призначає за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції з технічного регулювання у визначених сферах діяльності, органи з оцінки відповідності та із залученням таких центральних органів виконавчої влади проводить моніторинг (нагляд) відповідності призначених органів з оцінки відповідності вимогам законодавства, приймає відповідно до законодавства рішення щодо скасування призначення;

  107) веде державний реєстр призначених органів з оцінки відповідності;

  108) готує пропозиції щодо приєднання України до міжнародних (регіональних) систем сертифікації, укладення міжнародних угод у сфері оцінки (підтвердження) відповідності, приймає рішення про порядок визнання результатів робіт, проведених органами із сертифікації інших держав;

  109) координує роботу центральних органів виконавчої влади у визначених сферах діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності у законодавчо регульованій сфері;

  110) організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила процедури оцінки (підтвердження) відповідності в законодавчо регульованій сфері;

  111) надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої влади в розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань оцінки (підтвердження) відповідності;

  112) організовує підготовку та атестацію аудиторів із сертифікації;

  113) проводить та координує відповідно до законодавства роботу із забезпечення функціонування державної системи сертифікації;

  114) веде Реєстр державної системи сертифікації та державний реєстр сертифікатів відповідності;

  115) призначає органи із сертифікації;

  116) затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;

  117) розглядає спірні питання з випробувань і додержання правил сертифікації продукції;

  118) здійснює інформаційне забезпечення з питань оцінки (підтвердження) відповідності та сертифікації продукції;

  119) бере участь у роботі відповідних міжнародних та регіональних організацій із захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю;

  120) здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні, проводить єдину в державі технічну політику щодо забезпечення єдності вимірювань;

  121) координує діяльність із забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи;

  122) координує діяльність метрологічної служби України;

  123) затверджує персональний склад Науково-технічної комісії з метрології та положення про неї;

  124) організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

  125) розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

  126) затверджує типи засобів вимірювальної техніки та встановлює порядок ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки;

  127) встановлює вимоги до державних повірників метрологічних центрів, повірників повірочних лабораторій підприємств і організацій, аудиторів з метрології, державних інспекторів з метрологічного нагляду та порядку їх атестації;

  128) встановлює вимоги до розроблення та атестації методик виконання вимірювань та порядку ведення Державного реєстру методик виконання вимірювань, що застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

  129) визначає порядок встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;

  130) затверджує норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки;

  131) затверджує типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій;

  132) встановлює порядок атестації головних та базових організацій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади;

  133) встановлює порядок проведення перевірки уповноважених та атестованих метрологічних центрів, підприємств і організацій та їх повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій, повірочних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників;

  134) здійснює уповноваження та атестацію у державній метрологічній системі;

  135) встановлює порядок проведення державних приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки та оформлення їх результатів;

  136) визначає порядок встановлення міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації і підлягають періодичній повірці;

  137) встановлює порядок складення переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;

  138) встановлює порядок державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки та оформлення її результатів, порядок метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки та оформлення її результатів, порядок повірки та оформлення її результатів, порядок калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів;

  139) встановлює порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань та оформлення його результатів і порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках та оформлення його результатів;

  140) розробляє та затверджує відповідно до законодавства нормативно-правові акти і нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності;

  141) організовує створення та функціонування еталонної бази України, встановлює порядок створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звіряння їх з еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

  142) надає в установленому порядку еталонам статус державних;

  143) встановлює визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання, приймає рішення щодо тимчасового застосування у визначеній галузі одиниць вимірювань, які не входять до SI, кратних та частинних від них;

  144) організовує та здійснює державний метрологічний контроль і нагляд;

  145) погоджує положення про метрологічні служби міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

  146) організовує та проводить атестацію виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;

  147) проводить оцінку ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації ринкового нагляду, розроблені за результатами такої оцінки;

  148) забезпечує функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

  149) координує діяльність з доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

  150) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів з міжнародними, в тому числі європейськими, правилами і стандартами, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

  151) розробляє та затверджує правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;

  152) забезпечує і координує в межах повноважень, передбачених законом, виконання Українською Стороною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС;

  153) забезпечує координацію міжвідомчої роботи з питань імплементації торговельно-економічних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони;

  154) бере в установленому порядку участь у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна — ЄС;

  155) забезпечує координацію роботи української частини спільних інституційних органів з питань торговельного та торговельно-економічного співробітництва Україна — ЄС, утворених в рамках міжнародних договорів;

  156) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади, пов’язану з виконанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони,  в економічній, секторальній сфері, а також взаємодію таких органів з питань створення та функціонування зони вільної торгівлі і розвитку людського потенціалу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;

  157) сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв’язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

  158) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;

  159) проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє і забезпечує здійснення заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку;

  160) координує роботу із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;

  161) розробляє пропозиції щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

  162) здійснює загальну координацію діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва;

  163) здійснює протокольно-організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів з аналогічної проблематики, що проводяться в Україні;

  164) проводить аналіз діяльності СОТ, пріоритетів і шляхів розвитку співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, їх впливу на торговельну політику України та подає Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції щодо інституціонального формату участі України в СОТ;

  165) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов’язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність з угодами СОТ, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів на відповідність угодам СОТ та зобов’язанням України як члена СОТ, проводить моніторинг виконання Україною та іншими членами СОТ положень угод СОТ та забезпечує захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму СОТ;

  166) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань участі у багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, засіданнях органів СОТ;

  167) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;

  168) здійснює координацію проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також підготовки економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

  169) здійснює контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог національного законодавства та положень міжнародних договорів України;

  170) забезпечує участь представників України в роботі Економічної ради СНД та Ради глав урядів СНД;

  171) готує пропозиції щодо стратегії економічного співробітництва України з державами — учасницями СНД;

  172) готує пропозиції щодо забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, та здійснює відповідні заходи;

  173) забезпечує реалізацію єдиної митно-тарифної політики, готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань митно-тарифного регулювання;

  174) виконує в установленому законодавством порядку регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), здійснює відповідно до законодавства ліцензування експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), реекспорту та деяких видів господарської діяльності;

  175) застосовує до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальні санкції, передбачені Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

  176) проводить в установленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності;

  177) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон;

  178) забезпечує в установленому порядку захист економічних прав і законних інтересів України, її суб’єктів господарювання;

  179) веде облік іноземних компаній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов’язання перед Україною та українськими партнерами;

  180) виявляє факти або загрози застосування органами іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України, вживає заходів з метою захисту інтересів суб’єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, що проводяться іноземними державами щодо української продукції;

  181) проводить в установленому порядку розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

  182) проводить в установленому порядку антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування;

  183) проводить аналіз стану розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення зазначених розрахунків і порядку здійснення контролю за ними;

  184) контролює в межах повноважень, передбачених законом, здійснення експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим режимом оподаткування;

  185) видає в установленому порядку висновки щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті у разі здійснення резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення;

  186) забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;

  187) координує роботу, пов’язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, проводить моніторинг виконання зазначених проектів, здійснює методичне забезпечення зазначеної роботи;

  188) організовує опрацювання проектних пропозицій та проведення їх експертизи щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, приймає рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначає відповідального за його підготовку і реалізацію;

  189) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції про доцільність підготовки системного проекту, розробляє стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік;

  190) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності заступника керуючого від України — члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги, голови Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, та представника України в Асамблеї Вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

  191) забезпечує формування стратегічних і щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до основних напрямів соціально-економічного розвитку України та координує діяльність, пов’язану із залученням такої допомоги, проводить державну реєстрацію/перереєстрацію проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні, веде єдиний реєстр проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;

  192) проводить експертизу та погоджує запити вітчизняних підприємств, установ та організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, тексти договорів з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади;

  193) готує та надсилає іноземним державам і міжнародним організаціям офіційні звернення щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги, а також стосовно спільної підготовки інвестиційних проектів;

  194) координує здійснення заходів з розроблення проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, в тому числі інструментів і механізму зовнішньої допомоги, проводить моніторинг виконання та додержання умов реалізації таких проектів (програм);

  195) проводить акредитацію іноземних організацій — виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні, видає реєстраційні картки проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, які є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України;

  196) удосконалює в межах повноважень, передбачених законом, інструменти, процедури та стандарти діяльності органів виконавчої влади;

  197) розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг, здійснює заходи з її реформування;

  198) формує та веде Реєстр адміністративних послуг;

  199) веде Єдиний державний портал адміністративних послуг;

  200) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, побудови сучасного інформаційного суспільства в державі, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

  201) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної економічної політики у сфері безпеки та оборони, бере участь у розробленні та реалізації державних цільових програм у зазначеній сфері, проводить моніторинг ефективності їх виконання;

  202) формує та подає Кабінетові Міністрів України проект державного оборонного замовлення, здійснює координацію діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;

  203) здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;

  204) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки на особливий період;

  205) узагальнює потреби Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

  206) розробляє виходячи з економічних можливостей держави мобілізаційні завдання (замовлення) центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення спеціальних формувань в особливий період для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

  207) координує роботу із створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;

  208) координує роботу із створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

  209) організовує бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

  210) разом з Міноборони:

  організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

  подає Кабінетові Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

  211) забезпечує виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку економічного співробітництва з державами — членами Організації Північноатлантичного договору;

  212) забезпечує встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;

  213) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, засновані на державній власності, уповноваженим органом управління яких є Мінекономрозвитку, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

  214) ініціює створення державних господарських об’єднань у промисловому секторі економіки, вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади їх керівників;

  215) утворює в установленому порядку державні холдингові компанії у промисловому секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно, затверджує їх статути (положення), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

  216) проводить у випадках, передбачених законодавством, корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління;

  217) визначає повноважних представників держави в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають в його управлінні, забезпечує їх обрання (призначення), надає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових рад;

  218) приймає рішення про подальше використання державного майна, що належить до сфери його управління та не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації;

  219) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу об’єктів державної власності від одного підприємства іншому;

  220) приймає в установленому порядку рішення про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління;

  221) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші передбачені законом функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

  222) організовує та координує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері економіки, підприємництва, промисловості та торгівлі;

  223) виступає в установленому порядку замовником фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, прикладних соціологічних досліджень з питань, що належать до його компетенції;

  224) здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

  225) здійснює внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

  226) спрямовує, координує та контролює в установленому порядку діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій;

  227) бере участь у підготовці та забезпечує роботу національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

  228) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з економічних питань, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;

  229) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном з частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету;

  230) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку виставок і ярмарків, що проводяться в Україні, яким надається статус міжнародних, національних;

  231) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі України у діяльності відповідних міжнародних організацій, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

  232) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі;

  233) забезпечує здійснення в межах повноважень, передбачених законом, соціального діалогу на галузевому рівні, в тому числі укладення галузевих (міжгалузевих) угод;

  234) забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Мінекономрозвитку;

  235) бере участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в тому числі створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту;

  236) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

  237) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  5. Мінекономрозвитку з метою організації своєї діяльності:

  1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

  2) здійснює добір кадрів в апарат Мінекономрозвитку, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінекономрозвитку;

  3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

  4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

  5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

  6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням;

  7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

  8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінекономрозвитку, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку.

  6. Мінекономрозвитку для виконання покладених на нього завдань має право:

  1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

  2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані;

  3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;

  4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

  7. Мінекономрозвитку здійснює свої повноваження безпосередньо та через торгові представництва у складі закордонних дипломатичних установ.

  8. Мінекономрозвитку у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

  9. Мінекономрозвитку в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

  Накази Мінекономрозвитку, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  Нормативно-правові акти Мінекономрозвитку підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

  Накази Мінекономрозвитку, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

  10. Мінекономрозвитку очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

  Міністр має першого заступника, заступників Міністра (в тому числі  заступника Міністра — Торгового представника України, особливості повноважень якого визначаються Кабінетом Міністрів України) та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

  11. Міністр:

  1) очолює Мінекономрозвитку, здійснює керівництво його діяльністю;

  2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

  3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

  забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

  погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

  визначає основні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

  вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і за пропозицією керівників зазначених органів — пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади їх заступників;

  погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

  видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

  погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

  погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

  доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови — скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

  порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

  порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;

  ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління такого органу;

  ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

  приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів;

  заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

  визначає структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку, що відповідають за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

  визначає посадових осіб Мінекономрозвитку, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

  визначає порядок обміну інформацією між Мінекономрозвитку та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;

  вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

  4) визначає пріоритети роботи Мінекономрозвитку та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінекономрозвитку, звіти про їх виконання;

  5) організовує та контролює виконання в апараті Мінекономрозвитку Конституції та законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України;

  6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку;

  7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

  8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

  9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку, призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами;

  11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, заступника Міністра — керівника апарату;

  12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

  13) погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

  14) визначає обов’язки першого заступника, заступників та заступника Міністра — керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;

  15) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Мінекономрозвитку доручення;

  16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінекономрозвитку;

  17) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінекономрозвитку та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

  18) представляє Мінекономрозвитку у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

  19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

  20) підписує накази Мінекономрозвитку;

  21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінекономрозвитку може утворюватися колегія.

  Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінекономрозвитку.

  Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінекономрозвитку можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

  13. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Структура апарату Мінекономрозвитку затверджується Міністром.

  Штатний розпис апарату, кошторис Мінекономрозвитку затверджуються заступником Міністра — керівником апарату за погодженням з Мінфіном.

  14. Мінекономрозвитку є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

  _____________________   

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 серпня 2014 р. № 459

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України,
  що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1538 “Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 2996).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 777 “Про затвердження Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1563).

  3. Пункти 5 і 22 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 416).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 984 “Про внесення змін до Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2480).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1314 “Про доповнення пункту 4 Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3262).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 101 “Про доповнення пункту 11 Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 443).

  _____________________