• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 5 квітня 2014 р. № 233

  Київ

  Про внесення змін до Порядку
  ліцензування діяльності з
  надання освітніх послуг

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2379; 2011 р., № 62, ст. 2469, № 85, ст. 3111; 2012 р., № 65, ст. 2662; 2013 р., № 75, ст. 2771; 2014 р., № 10, ст. 331), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                     А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 квітня 2014 р. № 233

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку ліцензування
  діяльності з надання освітніх послуг

  1. Абзац дев’ятий підпункту 5 пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

  “діяльність за програмами іноземних навчальних закладів (крім діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами України IIIIV рівня акредитації за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав — членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим напрямам підготовки (спеціальностям) відповідного навчального закладу);

  діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами іноземних держав або їх філіями.”.

  2. В абзаці першому пункту 3 слово “, представництва” виключити.

  3. Пункт 8 викласти у такій редакції:

  “8. Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти іноземцям та особам без громадянства видається лише атестованим професійно-технічним навчальним закладам.

  Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підготовки (перепідготовки) іноземців та осіб без громадянства за напрямами (спеціальностями) видається вищим навчальним закладам, які мають ліцензії на підготовку фахівців за відповідними напрямами (спеціальностями). Ліцензування зазначених освітніх послуг здійснюється без проведення перевірки експертною комісією. У такому разі подані заявником матеріали після їх розгляду МОН передаються до Акредитаційної комісії.

  Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з післядипломної освіти (спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації), у тому числі іноземцям та особам без громадянства, видається вищим навчальним закладам, навчальним закладам післядипломної освіти, науковим установам, організаціям, підприємствам. Ліцензування зазначених освітніх послуг вищих навчальних закладів, які мають ліцензії на підготовку фахівців за відповідними напрямами (спеціальностями) і в яких такі напрями (спеціальності) акредитовані, здійснюється без проведення перевірки експертною комісією. У такому разі подані заявником матеріали після їх розгляду МОН передаються до Акредитаційної комісії.”.

  4. У пункті 9 слово “, представництвами” виключити.

  5. У пункті 11:

  1) підпункт 2 виключити;

  2) у підпункті 3 слова “погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією” виключити;

  3) підпункт 4 викласти у такій редакції:

  “4) копії затверджених в установленому порядку навчальних планів;”.

  6. Пункт 111 викласти у такій редакції:

  “111. Документи, зазначені у пункті 11 цього Порядку, формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою закладу.

  Для ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти документи, зазначені в підпунктах 1, 6—8 пункту 11 цього Порядку, подаються вищим навчальним закладом для внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти і підтримання в ній в актуальному стані. У такому разі паперові копії зазначених документів для отримання ліцензії не подаються.”.

  7. У пункті 13:

  1) у підпункті 2 слова “, погоджений з центральним органом управління освітою держави місцезнаходження такого навчального закладу (якщо це передбачено законодавством відповідної держави)” виключити;

  2) у підпункті 4 слова “, погоджені з МОН” виключити.

  8. Пункт 18 викласти у такій редакції:

  “18. Під час ліцензування послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи — обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11—16 цього Порядку, до регіональної експертної ради, яка протягом місяця розглядає їх і готує проект рішення щодо спроможності навчального закладу, фізичної особи — підприємця надавати заявлену освітню послугу.

  Під час ліцензування послуг у сфері професійно-технічної освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій передають висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи — обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11—16 цього Порядку, до регіональної експертної ради, яка протягом місяця розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу. У разі негативного висновку експертної комісії, негативного рішення регіональної експертної ради, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подається до експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів Акредитаційної комісії, яка розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

  Під час ліцензування послуг у сфері вищої освіти орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи — обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11—16 цього Порядку, до Акредитаційної комісії, яка протягом місяця розглядає їх і готує проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу. У разі негативного висновку експертної комісії, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подається до міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, яка розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

  Відсутність на засіданні представників навчального закладу, фізичної особи — підприємця не може бути підставою для неприйняття рішення Акредитаційною комісією (регіональною експертною радою, експертною радою з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів або міжгалузевою експертною радою з вищої освіти).”.

  9. Абзац другий пункту 19 замінити абзацами такого змісту:

  “У разі відмови у видачі ліцензії на підставі:

  невідповідності заявника встановленим для кожної сфери освіти ліцензійним умовам надання освітніх послуг, зазначених у заяві про видачу ліцензії, навчальний заклад, фізична особа — підприємець можуть подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії;

  виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником для видачі ліцензії, навчальний заклад, фізична особа — підприємець можуть подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.”.

  10. Доповнити пункт 20 абзацами такого змісту:

  “У разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на першому засіданні колегіального органу (Акредитаційної комісії, регіональної експертної ради) після закінчення цього строку.

  Якщо у строки, визначені в абзацах першому і другому цього пункту, органом ліцензування не прийнято рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії, навчальний заклад, фізична особа — підприємець мають право провадити відповідні види освітньої діяльності без одержання ліцензії через 10 робочих днів з дня закінчення таких строків на підставі копії опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття. Зазначені документи є підставою для оформлення ліцензії органом ліцензування.”.

  11. У пункті 21:

  1) в абзаці першому слово “, представництво” виключити;

  2) в абзаці другому слово “, представництвами” виключити;

  3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Утворення експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи у сфері професійно-технічної освіти у відокремлених структурних підрозділах (філіях тощо) навчальних закладів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органами управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за місцем розташування таких підрозділів.”.

  12. Пункт 22 викласти у такій редакції:

  “22. У разі подання заяви про збільшення (перерозподіл) ліцензованого обсягу освітньої послуги до неї додаються копії навчальних планів і відомості про кількісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

  Проведення ліцензійної експертизи під час розгляду заяв про збільшення ліцензованого обсягу не є обов’язковим. Відповідне рішення приймає орган ліцензування залежно від ступеня збільшення ліцензованого обсягу, важливості причин його збільшення, можливостей та статусу вищого навчального закладу. Під час розгляду заяв про перерозподіл ліцензованого обсягу в межах однієї галузі знань (без його загального збільшення) ліцензійна експертиза не проводиться.

  Ліцензований обсяг навчального закладу — максимальна кількість осіб, яким навчальний заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів.

  Ліцензований обсяг освітньої послуги — максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Якщо строк надання освітньої послуги становить менше року, ліцензований обсяг визначається:

  для освітніх послуг у сфері вищої освіти — максимальною кількістю осіб, які навчаються протягом року;

  для освітніх послуг в інших сферах — максимальною кількістю осіб, які навчаються одночасно.

  Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення на навчанні осіб, що робили перерву з визначених законодавством причин.

  Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства здійснюється вищими навчальними закладами в межах ліцензованого обсягу відповідної освітньої послуги, визначеного ліцензією навчального закладу для громадян України.

  Ліцензований обсяг підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства не встановлюється.”.

  13. У пункті 26:

  1) в абзаці першому слова і цифри “від 3 до 12 років” замінити словами і цифрами “від п’яти до 12 років”;

  2) в абзаці третьому слово “МОН” замінити словами “органу ліцензування”.

  14. Пункт 27 викласти у такій редакції:

  “27. Переоформлення ліцензії здійснюється органом ліцензування:

  1) у разі:

  зміни найменування (місцезнаходження) навчального закладу або прізвища, імені та по батькові (місця проживання) фізичної особи — підприємця;

  реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії, шляхом злиття або приєднання;

  ліквідації або реорганізації, а також зміни найменування (місцезнаходження) структурного підрозділу, що провадить відповідну освітню діяльність;

  зміни ліцензованого обсягу;

  зміни назви напряму підготовки (спеціальності), професії;

  2) після проведення атестації навчального закладу або акредитації його окремих напрямів підготовки (спеціальностей), у тому числі у його відокремлених структурних підрозділах (філіях тощо).”.

  15. У пункті 32:

  1) у підпункті 2 слова “трьох місяців” замінити словами “шести місяців”;

  2) у підпункті 7 слова “, вимог нормативно-правових актів” виключити.

  16. В абзаці першому пункту 34 слова “Державного реєстру навчальних закладів” замінити словами “Єдиної державної електронної бази з питань освіти”.

  _____________________