• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 червня 2014 р. № 217

  Київ

  Про затвердження Порядку розподілу коштів,
  що надходять на поточні рахунки із спеціальним
  режимом використання для проведення розрахунків
  з гарантованим постачальником природного газу


  Відповідно до статті 191 Закону України “Про теплопостачання” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, що додається.

  2. Визначити уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно до цієї постанови, публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                   А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 червня 2014 р. № 217

  ПОРЯДОК
  розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки
  із спеціальним режимом використання для проведення
  розрахунків з гарантованим постачальником природного газу


  1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу (далі — спеціальні рахунки).

  Дія цього Порядку не поширюється на розрахунки, що здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88; 2009 р., № 5, ст. 123; 2010 р., № 37, ст. 1257; 2011 р., № 5, ст. 249) та інших нормативно-правових актів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію.

  2.  Теплопостачальні організації, що здійснюють продаж теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, куплений у гарантованого постачальника природного газу (далі — гарантований постачальник), та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку спеціальні рахунки для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію від категорій “населення”, “бюджетні установи” та “інші споживачі”.

  У разі встановлення для певної категорії споживачів окремих тарифів на теплову енергію або цін на природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії для потреб окремої категорії споживачів, відкривається окремий спеціальний рахунок для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію від такої категорії споживачів.

  3. Теплогенеруючі організації, які купують природний газ у гарантованого постачальника для виробництва теплової енергії та здійснюють її продаж теплопостачальній організації для подальшого постачання споживачам теплової енергії, відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку спеціальні рахунки для зарахування коштів, що надходять як плата за вироблену теплову енергію, та укладають відповідні договори з теплопостачальними організаціями.

  4. Уповноважений банк протягом п’яти днів після закінчення строку відкриття спеціальних рахунків подає Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі — Комісія), перелік таких рахунків, відкритих теплопостачальними організаціями, їх структурними підрозділами та теплогенеруючими організаціями, для розміщення на власному сайті Комісії.

  5. Відкриття та закриття спеціальних рахунків здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку.

  6. Теплопостачальні організації, їх структурні підрозділи інформують споживачів про відкриті в уповноваженому банку спеціальні рахунки для оплати спожитої теплової енергії.

  7. Усі категорії споживачів, яким здійснювався відпуск теплової енергії, сплачують її вартість шляхом перерахування коштів виключно на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями, їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів.

  У разі коли у платіжному дорученні (касовому документі) споживача теплової енергії реквізити поточного рахунка одержувача коштів за теплову енергію не відповідають реквізитам спеціального рахунка, банк (підприємство поштового зв’язку або орган Казначейства), що приймає платіжний документ, повертає його без виконання з надсиланням відповідного повідомлення споживачеві.

  8. Уповноважений банк здійснює перерахування коштів, що надходять на спеціальні рахунки згідно з реєстром нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів та як плата за вироблену теплову енергію, що затверджується Комісією (далі — реєстр).

  Теплопостачальні та теплогенеруючі організації подають Комісії до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, засвідчену уповноваженим банком інформацію про рух коштів на спеціальних рахунках за відповідний період.

  У разі помилкового перерахування коштів на спеціальний рахунок кошти повертаються їх власникові за його зверненням шляхом виконання платіжного доручення теплопостачальної або теплогенеруючої організації, що відкрила такий рахунок.

  Відповідальність за своєчасне укладення з уповноваженим банком договорів банківського рахунка, відкриття та обслуговування спеціальних рахунків покладається на керівників теплопостачальних та теплогенеруючих організацій.

  9. Для затвердження реєстру теплопостачальні та теплогенеруючі організації розраховують нормативи перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів та як плата за вироблену теплову енергію (далі — нормативи), та подають їх до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, Комісії за встановленими нею формами разом із завіреними підписом керівника або іншої уповноваженої особи відповідної організації, скріпленим печаткою, довідками за кожною категорією споживачів за попередні 12 місяців (з розбивкою за місяцями) про:

  фактичну вартість поставленої теплової енергії;

  узгоджену суму нарахованої різниці в тарифах. При цьому відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 81 “Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 28, ст. 795) заборгованість з різниці в тарифах за теплову енергію враховується до 1 липня 2014 року.

  Крім того, теплопостачальні та теплогенеруючі організації подають Комісії інформацію про вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії для кожної категорії споживачів, заборгованість та рівень розрахунків за природний газ за попередні 12 місяців (з розбивкою за місяцями), що надійшла від гарантованого постачальника природного газу електронною поштою.

  У разі додаткової закупівлі теплової енергії у теплогенеруючих організацій, які для її виробництва купують природний газ у гарантованого постачальника, для забезпечення тепловою енергією споживачів теплопостачальна організація подає узгоджені з теплогенеруючими організаціями довідки про фактичну вартість купованої теплової енергії для кожної категорії споживачів за попередні 12 місяців (з розбивкою за місяцями), а також інформацію про заборгованість та рівень розрахунків за куплену теплову енергію.

  10. Гарантований постачальник подає до 17 числа місяця, що передує місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, Комісії завірені підписом керівника або іншої уповноваженої особи, скріпленим печаткою, довідки про:

  фактичну вартість спожитого природного газу теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями з урахуванням податку на додану вартість за попередні 12 місяців (з розбивкою за організаціями та місяцями) станом на 1 число місяця, що передує місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, для кожної категорії споживачів;

  заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій (з розбивкою за організаціями) перед гарантованим постачальником за договорами поставки природного газу для виробництва теплової енергії для відповідної категорії споживачів наростаючим підсумком починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, станом на 1 число місяця, що передує розрахунковому періоду;

  рівень розрахунків теплопостачальних та теплогенеруючих організації за договорами поставки природного газу для виробництва теплової енергії для відповідної категорії споживачів, яка виникла наростаючим підсумком за період починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, станом на 1 число місяця, що передує розрахунковому періоду.

  Відповідальність за достовірність інформації, що подається Комісії для затвердження нормативів, покладається на керівників теплопостачальних та теплогенеруючих організацій.

  11. Комісія перевіряє подані нормативи, затверджує реєстр, доводить до відома уповноваженого банку для виконання не пізніше ніж за один робочий день до початку місяця, в якому застосовуватимуться нормативи, та розміщує на власному сайті.

  12. Уповноважений банк згідно з умовами договору банківського рахунка здійснює перерахування коштів за спожиту теплову енергію із спеціальних рахунків, відкритих структурними підрозділами теплопостачальних організацій, на спеціальні рахунки теплопостачальних організацій двічі на день, а саме: 

  до 10-ї години — залишок коштів на початок операційного дня;

  до 17-ї години — кошти, що надійшли протягом операційного дня на спеціальні рахунки, відкриті структурними підрозділами теплопостачальних організацій.

  Уповноважений банк до 12-ї години операційного дня здійснює розподіл коштів, що надійшли за попередній день від структурних підрозділів теплопостачальних організацій та споживачів, відповідно до затвердженого Комісією реєстру та перерахування коштів на рахунки з урахуванням вимог пунктів 13—19 цього Порядку.

  13. У разі коли теплопостачальна організація:

  1) одночасно здійснює виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, кошти, що надійшли на спеціальний рахунок як плата за теплову енергію від споживачів, розподіляються згідно з нормативами, розрахованими відповідно до пункту 14 цього Порядку, і перераховуються в частині вартості:

  природного газу — на спеціальний рахунок гарантованого постачальника, відкритий ним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247 “Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 769; 2010 р., № 89, ст. 3155);

  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії без урахування вартості природного газу — на поточний рахунок теплопостачальної організації;

  2) здійснює виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та додатково закуповує теплову енергію у теплогенеруючої організації, кошти, що надійшли на спеціальний рахунок як плата за теплову енергію, розподіляються згідно з нормативами, розрахованими відповідно до пункту 15 цього Порядку, і перераховуються в частині вартості:

  природного газу і виробництва, транспортування та постачання теплової енергії — відповідно до абзаців другого і третього підпункту 1 цього пункту;

  додатково купованої теплової енергії — на спеціальний рахунок теплогенеруючої організації для подальшого розподілу між теплогенеруючою організацією і гарантованим постачальником природного газу.

  14. Для визначення нормативів у разі, коли теплопостачальна організація самостійно виробляє теплову енергію та здійснює її транспортування і постачання, така організація для кожного відкритого нею спеціального рахунка розраховує:

  1) норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові (Нгп) (у відсотках) за такою формулою:

   

  Нгп

  =

  Вгаз

  х

  100,

  (Вте + Рт) х Рр

  де Вгаз — фактична вартість спожитого природного газу теплопостачальною організацією за попередні 12 місяців, що передують розрахунковому періоду (у гривнях з урахуванням податку на додану вартість);

  Вте — фактична вартість поставленої теплопостачальною організацією теплової енергії за попередні 12 місяців, що передують розрахунковому періоду (у гривнях з урахуванням податку на додану вартість);

  Рт — узгоджена сума різниці в тарифах, нарахована за попередні 12 місяців, що передують розрахунковому періоду, відповідно до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 30 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 12, ст. 378) (у гривнях);

  Рр — рівень розрахунків теплопостачальної організації за договорами поставки природного газу для виробництва теплової енергії для відповідної категорії споживачів згідно з довідкою гарантованого постачальника про рівень таких розрахунків (у відсотках).

  У разі коли норматив перерахування коштів (Нгп) перевищує 100 відсотків, такий норматив приймається за 100 відсотків;

  2) норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) (у відсотках) за такою формулою:

   

  Нтпо

  =

  100 – Нгп,

  де Нгп — норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові, які перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий ним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247 “Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ” (у відсотках).

  15. Для визначення нормативів у разі, коли теплопостачальна організація виробляє теплову енергію, здійснює її транспортування і постачання та додатково закуповує теплову енергію у теплогенеруючих організацій, така організація для кожного відкритого спеціального рахунка розраховує:

  1) норматив перерахування коштів на спеціальний рахунок теплогенеруючій організації за куплену теплову енергію (Нтг) (у відсотках) за такою формулою:

   

  Нтг

  =

  Втг

  х

  100,

  (Вте + Рт) х Рр

  де Втг — фактична вартість купованої теплової енергії у теплогенеруючої організації за договорами за 12 місяців, що передують розрахунковому періоду (у гривнях з урахуванням податку на додану вартість);

  Вте — фактична вартість поставленої теплопостачальною організацією теплової енергії для відповідної категорії споживачів за 12 місяців, що передують розрахунковому періоду (у гривнях з урахуванням податку на додану вартість);

  Рт — узгоджена сума різниці в тарифах, нарахована теплопостачальною організацією за попередні 12 місяців, що передують розрахунковому періоду, відповідно до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 30 (у гривнях);

  Рр — рівень розрахунків теплопостачальної організації за договорами поставки теплової енергії для відповідної категорії споживачів згідно з довідкою теплогенеруючої організації про рівень таких розрахунків (у відсотках);

  2) норматив (Нгп) перерахування коштів гарантованому постачальникові природного газу за формулою, визначеною у підпункті 1 пункту 14 цього Порядку.

  У разі коли норматив перерахування коштів гарантованому постачальнику (Нгп) перевищує 100 відсотків, такий норматив приймається за 100 відсотків;

  3) норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) (у відсотках) за такою формулою:

   

  Нтпо = 100 – Нгп ΣіНтгі ,

  де Нгп — норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові, які перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий ним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247 “Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ”;

  Нтг — норматив перерахування коштів, які перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий теплогенеруючою організацією для подальшого розподілу між теплогенеруючою організацією і гарантованим постачальником (у відсотках);

  і — кількість теплогенеруючих організацій.

  16. Теплогенеруюча організація, яка для виробництва теплової енергії купує природний газ у гарантованого постачальника та здійснює реалізацію теплової енергії теплопостачальній організації для її подальшого постачання споживачам, для кожного відкритого спеціального рахунка розраховує:

  1) норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові природного газу (Нгп1) (у відсотках) за такою формулою:

   

  Нгп1

  =

  Вгаз1

  х

  100,

  те1 + Рт1) х Рр1

  де Вгаз1 — фактична вартість спожитого природного газу теплогенеруючою організацією за договорами з гарантованим постачальником за попередні 12 місяців, що передують розрахунковому періоду (у гривнях з урахуванням податку на додану вартість);

  Вте1 — фактична вартість поставленої теплопостачальній організації теплової енергії за попередні 12 місяців, що передують розрахунковому періоду (у гривнях з урахуванням податку на додану вартість);

  Рт1 — узгоджена сума різниці в тарифах, нарахована теплогенеруючою організацією за попередні 12 місяців, що передують розрахунковому періоду, відповідно до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 30 (у гривнях);

  Рр1 — рівень розрахунків теплогенеруючої організації за договором поставки природного газу для виробництва теплової енергії, що продається теплопостачальній організації згідно з довідкою гарантованого постачальника про рівень таких розрахунків (у відсотках).

  У разі коли норматив перерахування коштів гарантованому постачальнику (Нгп1) перевищує 100 відсотків, такий норматив приймається за 100 відсотків;

  2) норматив перерахування коштів на спеціальний рахунок теплогенеруючої організації (Нтго1) (у відсотках) за такою формулою:

   

  Нтго1 = 100 – Нгп1,

  де Нгп1 — норматив перерахування коштів гарантованому постачальнику, які перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий ним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247 “Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ” (у відсотках).

  17. У разі неподання теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями нормативів разом з довідками, зазначеними у пунктах 9 і 10 цього Порядку, або їх подання з порушенням вимог цього Порядку нормативи таких організацій не включаються до реєстру до усунення порушень.

  У разі невключення нормативів до реєстру у строк, визначений у пункті 9 цього Порядку, кошти, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті відповідними теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, перераховуються гарантованому постачальникові на спеціальний рахунок, відкритий ним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247 “Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ”.

  При цьому не виплачені таким теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям кошти відшкодовуються їм у наступному розрахунковому періоді.

  18. У разі відсутності заборгованості:

  1) теплопостачальної організації перед гарантованим постачальником та теплогенеруючою організацією за куплену теплову енергію Комісія протягом двох днів з дати подання їй документів, що підтверджують відсутність заборгованості, зокрема актів звіряння, встановлює нормативи, за якими кошти, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями, перераховуються на поточні рахунки таких організацій;

  2) теплогенеруючої організації перед гарантованим постачальником Комісія протягом двох днів з дати подання їй документів, що підтверджують відсутність заборгованості, зокрема актів звіряння, встановлює нормативи, за якими кошти, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті теплогенеруючими організаціями, перераховуються на поточні рахунки таких організацій.

  19. У разі непроведення теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями протягом двох місяців розрахунків за природний газ у повному обсязі Комісія встановлює нормативи, за якими 100 відсотків коштів, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, спрямовуються на спеціальний рахунок гарантованого постачальника, відкритий ним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247 “Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ” до погашення заборгованості за природний газ у повному обсязі.

  _____________________

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 червня 2014 р. № 217

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів
  України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1082 “Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 97, ст. 3198).

  2. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. №  1082, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 193 “Питання реалізації статті 53 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 577).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2009 р. № 616 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1082” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 47, ст. 1569).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 921 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1082” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 69, ст. 2377).

  5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247 і від 3 грудня 2008 р. № 1082, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. №  1127 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 82, ст. 2775).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1077 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1082” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2672).

  7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1241 “Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету та розрахунків за природний газ” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 91, ст. 3071).

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 148 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1082” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 571).

  9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1093 “Про внесення змін до Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3063).

  _____________________