• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  22 листопада 2005 р. № 470-р

  ПЛАН
  підготовки для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України
  найважливіших питань формування та реалізації державної політики
  у грудні 2005 — березні 2006 року


   

  Питання, що потребує вирішення

  Стислий виклад суті проблеми,
  що потребує розв’язання

  Відповідальні
  за підготовку матеріалів

  Строк подання матеріалів до Кабінету Міністрів України

  1.    

  Про стратегію подальшого реформу-вання пенсійної системи на 2006 — 2010 роки

  невідповідність окремих норм пенсійного законодавства реальному рівню розвитку держави, зокрема розмірів пенсій громадян їх фактичному трудовому внеску. Значні диспропорції у розмірах пенсійного забезпечення залежно від посад, займаних працівниками. Недоскона-лість системи недержавного пенсійного забезпечення

  Мінпраці
  (інд. 26)

  1 грудня

  2.    

  Про шляхи підвищення ефективності  сільськогосподарського виробництва та вдосконалення системи прямої адресної  державної підтримки суб’єктів господарювання галузі

  відсутність узгоджених підходів до визначення пріоритетних і перспективних напрямів розвитку сільськогосподарського виробництва та приведення у відповідність з нормами і принципами СОТ політики державної підтримки галузі сільського господарства для забезпечення конкурентоспроможності продукції

  Мінагрополітики
  (інд. 22)

  7 грудня

  3.    

  Про засади створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень

  відсутність єдиного органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та системи його реєстрації, що стримує запровадження ринкового механізму у сфері земельних відносин, негативно впливає на інвестиційну діяльність

   

   

  Мін`юст

  Держкомзем
  (інд. 22)

  8 грудня

  4.    

  Про розвиток ядерно-паливного циклу в Україні

  невідповідність системи управління атомно-промисловим комплексом завданням розвитку виробництва ядерного палива в країні, відсутність належних умов для залучення у цю галузь недержавних інвестицій

  Мінпаливенерго
  (інд. 37)

  15 грудня

  5.    

  Про стратегію розвитку освіти на
  2006 – 2010 роки

  недостатній рівень здобуття якісної освіти інтелектуально та творчо обдарованими дітьми і молоддю. Відсутність належних організаційно-правових засад щодо працевлаштуван-ня випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Низький рівень забезпечення навчаль-ного процесу сучасними засобами навчання, комп`ютерною технікою, підручниками та навчально-методич-ною літературою

  МОН
  (інд. 28)

  19 грудня

  6.    

  Про розвиток рентної політики

  відсутність засад рентної політики. Недостатня врегульованість питання, пов`язаного з платою за користування природними ресурсами суб`єктами господарювання

   

  Мінекономіки
  (інд. 33)

  30 грудня

  7.     

  Про реформування системи захисту прав дітей

  відсутність координації роботи у розв'язанні проблем дитячої бездогляд-ності, безпритульності та комплекс-ного підходу до вирішення питань захисту прав дитини

   

  Мінсім’ямолодь-спорт
  (інд. 28)

  5 січня

  8.     

  Про державну політику щодо розвитку фізичної культури та спорту

  необхідність перетворення фізичної культури і спорту у вирішальний чинник здорового способу життя. Низькі показники залучення до занять з фізичної культури і масового спорту в Україні (у 4 — 5 разів гірші, ніж у провідних країнах Європи). Недостатня кількість сучасних спортивних споруд, відсутність ефективних моделей управління галуззю, її наукового забезпечення

   

   

  Мінсім’ямолодь-спорт
  (інд. 28)

  12 січня

   

  9.    

  Про розвиток машинобудування в сучасних умовах на засадах підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та зміцнення експортного потенціалу

  неефективність використання наявних потужностей машинобудівного ком-плексу та невизначеність перспективи їх розвитку. Низька конкуренто-спроможність продукції та виробництва

   

  Мінпромполітики
  НКАУ
  (інд. 21)

  19 січня

  10.    

  Про стратегію модернізації та підвищення ефективності управління державними фінансами

  недосконалість нормативно-правової бази щодо здійснення державного фінансового контролю та аудиту  державних надходжень, витрат, активів та зобов’язань. Відсутність ефективної та цілісної системи управління державними фінансами

   

  Мінфін
  (інд. 34)

  2 лютого

  11.    

  Про концептуальні підходи до організації лісового господарства у сучасних умовах

  багатовідомчість системи   управління у лісовому господарстві, що призводить до нераціонального використання бюджетних коштів, не дає можливості забезпечити належне  відтворення лісів, їх охорону та ефективне використання лісових ресурсів

   

   

   

  Держкомлісгосп
  (інд. 22)

  9 лютого

  12.    

  Про поводження з радіоактивними відходами, у тому числі на підприємствах уранодобувної та переробної промисловості

  відсутність загальнодержавної систе-ми поводження з радіоактивними відходами. Недосконалість механізму фінансування витрат, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами. Складність екологічної ситуації в районі видобування та первинної переробки уранової сирови-ни, зокрема в місці розташування колишнього виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” (м. Дніпродзержинськ) та державного підприємства “Східний гірничо-збага-чувальний комбінат” (м. Жовті Води)

  МНС
  Держатом-регулювання
  (інд. 33)

  15 лютого

  13. 

  Про медичне обслуговування сільського населення

  низький рівень організації надання медичної допомоги у сільській місцевості. Відсутність необхідних фахівців та належного забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення

  МОЗ
  (інд. 28)

  16 лютого

  14.    

  Про концептуальні підходи до приватизації підприємств вугільної промисловості

  збитковість переважної більшості підприємств вугільної промисловості. Низька ефективність управління підприємствами. Потреба у зниженні рівня дотаційності вугільної галузі шляхом створення сприятливих умов для залучення недержавних інвестицій

  Мінвуглепром
  (інд. 37)

  23 лютого

  15.    

  Про забезпечення питною водою сільських населених пунктів

  відсутність належних умов для життєдіяльності сільського населення, яке користується привізною або іншою неякісною питною водою

   

  Держводгосп
  (інд. 22)

  15 березня

  16.    

  Про основні засади державної політики у сфері охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки

   

  незадовільна екологічна ситуація. Зростання антропогенного наванта-ження на довкілля. Забруднення і виснаження природних ресурсів. Непоодинокі випадки видобування корисних копалин без спеціальних дозволів (ліцензій), гірничих відводів. Невпорядкованість ситуації у сфері збирання, оброблення, знешкодження та видалення відходів

   

  Мінприроди
  (інд. 33)

  15 березня

  17.    

  Про утилізацію надлишкових і непридатних ракет і боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива

  відсутність необхідної нормативно-правової бази для реалізації завдань, пов`язаних з утилізацією надлишкових і непридатних ракет та боєприпасів, різних компонентів ракетного палива, а також механізму залучення до процесу утилізації заінтересованих суб`єктів господарювання

   

  Міноборони
  (інд. 29)

  15 березня

  18.    

  Про посилення ролі програмно-цільового методу управління у розв`язанні найважливіших проблем розвитку держави

  неузгодженість на законодавчому рівні застосування під час бюджетного процесу програмно-цільового методу у розв`язанні актуальних державних проблем. Неврегульованість питань визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни на середньостроковий період

  Мінекономіки
  (інд. 18)

  31 березня

  ____________________

   

  Примітка.  Матеріали з питань, передбачених цим планом, готуються у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2005 р. № 1026, та за Методикою підготовки доповідної записки Кабінетові Міністрів України (з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері), розробленою Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

   

  ___________________________