• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 2 листопада 2011 р. №  1106-р

  Київ

  Про погодження умов продажу
  державного пакета акцій публічного
  акціонерного товариства “Дніпроенерго”

  1. Погодити умови продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Дніпроенерго” (далі — товариство) згідно з додатком.

  Пакет складається з 1 491 858 акцій, що становить 25 відсотків статутного капіталу, номінальною вартістю 37 296,45 тис. гривень.

  2. Фондові державного майна:

  провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій товариства з урахуванням погоджених цим розпорядженням умов продажу та із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

  установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про приватизацію державного майна”;

  інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

     Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від

  2 листопада 2011 р. №  1106-р

  УМОВИ
  продажу державного пакета акцій  публічного
  акціонерного товариства “Дніпроенерго”

  1. У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства “Дніпроенерго” (далі — товариство) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України “Про приватизацію державного майна” та відповідають таким додатковим умовам участі в конкурсі.

  Потенційні покупці для участі в конкурсі повинні подати документи, які підтверджують їх відповідність одній з таких кваліфікаційних характеристик:

  провадження протягом трьох останніх повних календарних років діяльності з виробництва електроенергії в обсязі не менш як 30 відсотків обсягу виробництва електроенергії товариством за такий самий період;

  безпосереднє володіння протягом трьох останніх повних календарних років більш як 50 відсотками статутного капіталу юридичних осіб, які провадять діяльність з виробництва електроенергії в обсязі не менш як 30 відсотків обсягу виробництва електроенергії товариством за такий самий період.

  Інформація про обсяги виробництва електроенергії потенційним покупцем повинна бути підтверджена відповідним органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці або листом (висновком) міжнародної аудиторської компанії.

  До участі в конкурсі не допускаються:

  юридичні особи та об’єднання, що не мають статусу юридичної особи, які уклали договір про спільну діяльність на основі об’єднання вкладів або без такого об’єднання, у статутному капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких частка (внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;

  особи, що прямо або опосередковано контролюються особами, у статутному капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких частка (внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;

  компанії, зареєстровані в офшорних зонах та країнах, що внесені FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Відомості про потенційного покупця відповідно до вимог абзаців сьомого та восьмого пункту 1 цього додатка повинні бути підтверджені витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, довідкою з іноземного судового чи торговельного реєстру, реєстром акціонерів або листом (висновком) міжнародної аудиторської компанії.

  2. Початкова вартість державного пакета акцій товариства у кількості 1 491 858 штук, або 25 відсотків статутного капіталу товариства (далі — пакет акцій), становить 1 174 000 тис. гривень.

  3. У межах корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій товариства, що укладений за результатами конкурсу, покупець зобов’язаний забезпечити:

  1) в економічній діяльності товариства:

  а) дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії;

  б) недопущення утворення простроченої заборгованості товариства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними платежами;

  в) виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;

  г) використання  вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менше 70 відсотків обсягу палива, що використовується товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пиловугільних енергоблоках, які перебувають у власності товариства на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;

  ґ) утримання в належному стані об’єктів та засобів цивільної оборони;

  д) дотримання вимог Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

  2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

  а) протягом 2011—2016 років таку встановлену потужність:

  Запорізької ТЕС — не менш як 3600 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блока потужністю 800 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля;

  Криворізької ТЕС — не менш як 2820 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля;

  Придніпровської ТЕС — не менш як 1765 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт відповідно до рішень Міненерговугілля;

  Зменшення встановленої потужності допускається лише у разі прийняття Міненерговугіллям відповідного рішення;

  б) до 30 вересня 2012 р. розроблення та виконання Програми розвитку та технічного переоснащення ПАТ “Дніпроенерго” на період до 2016 року, якою передбачається:

  реконструкція протягом п’яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Запорізької ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E) (далі — Європейська мережа) і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менш як на 50 МВт;

  реконструкція протягом п’яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Криворізької ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 115 МВт;

  реконструкція протягом п’яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Придніпровської ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 25 МВт;

  в) здійснення щорічних інвестицій для модернізації загальностанційного обладнання, в тому числі системи хімічної водопідготовки, паливоподачі, відкритого розподільного пристрою, на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три роки до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій;

  3) у соціальній діяльності товариства:

  а) недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором;

  б) поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності товариства відповідно до умов колективного договору;

  в) недопущення протягом шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників товариства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);

  г) протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками товариства за згодою сторін протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором;

  ґ) виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”;

  д) належне утримання об’єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних і пожежних вимог, норм та правил утримання таких об’єктів;

  е) переважне право на зайняття вакантних посад товариства громадянами України;

  є) підготовку, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства, їх перепідготовку та перекваліфікацію за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;

  ж) здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором;

  з) здійснення витрат товариства на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору;

  и) впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту;

  і) здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України “Про охорону праці”, розроблення та здійснення комплексних заходів з виконання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

  ї) погодження із профспілковою організацією та трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у комунальну власність відповідних територіальних громад;

  й) забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників товариства;

  к) сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати;

  4) у природоохоронній діяльності товариства:

  а) дотримання вимог природоохоронного законодавства;

  б) протягом одного року з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій розроблення та офіційне проголошення екологічної політики товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004;

  в) розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, яким передбачається, зокрема, здійснення заходів з охорони атмосферного повітря, у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року;

  г) встановлення приладів автоматичного контролю за кількістю та якістю забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від котельних агрегатів, під час здійснення заходів з модернізації пилогазоочисного устатковання або його заміни на нове у строк, передбачений Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо виконання умов Директиви 2001/80/ЕС;

  ґ) проведення до 31 грудня 2013 р. модернізації очисних споруд промислових, зливових стічних вод на Придніпровській ТЕС;

  д) розроблення та впровадження системи комплексного екологічного моніторингу на всіх діючих енергоблоках та в зоні впливу ТЕС на об’єкти навколишнього природного середовища відповідно до природоохоронного законодавства;

  5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

  а) належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення господарського товариства не увійшло до статутного капіталу, але залишилося на його балансі;

  б) сприяння недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження;

  в) протягом п’яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства;

  г) не допускати протягом п’яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочину з відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств;

  ґ) спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році частини чистого прибутку (за наявності) в розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіли до його продажу НАК “Енергетична компанія України” та держава в особі Фонду державного майна.

  4. Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства.

  5. Забезпечення виконання зобов’язань покупця, передбачених пунктом 3 цього додатка, здійснюється покупцем відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” шляхом внесення пропозицій щодо включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів та/або засідань наглядової ради товариства, участі покупця у загальних зборах та/або засіданнях наглядової ради товариства та голосування за рішення, необхідні для виконання таких зобов’язань.

  _____________________