• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 21 вересня 2011 р. №  1036-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів щодо забезпечення
  розвитку освіти у сфері інформаційних технологій


  на період до 2013 року

  1. Затвердити план заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року, що додається.

  2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

  забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

  інформувати щороку до 20 грудня Кабінет Міністрів України про стан виконання зазначеного плану заходів.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.24

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 21 вересня 2011 р. №  1036-р

  ПЛАН
  заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері
  інформаційних технологій на період до 2013 року

  1. Передбачити під час розроблення проекту закону щодо особливостей здійснення закупівлі послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням, зокрема, формування державного замовлення на підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій з урахуванням потреб ринку праці та можливість здійснення перерозподілу такого державного замовлення між напрямами у межах відповідної галузі знань.

  Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт.

  Березень 2012 року.

   

  2. Рекомендувати МОНмолодьспорту утворити з метою визначення реальних потреб у фахівцях у сфері інформаційних технологій Міжвідомчу координаційну раду, до складу якої входять представники центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, галузевих об’єднань підприємств у сфері інформаційних технологій та вищих навчальних закладів.

  МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Лютий 2012 року.

   

  3. Передбачати залучення провідних науковців, представників галузевих об’єднань підприємців у сфері інформаційних технологій до участі в діяльності відповідних науково­‑методичних комісій МОНмолодьспорту, експертних рад Державної акредитаційної комісії, робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти у сфері інформаційних технологій, а також до розроблення проектів актів щодо внесення відповідних змін до переліків галузей знань, напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері інформаційних технологій у вищих навчальних закладах.

  МОНмолодьспорт.

  Постійно.

  4. Розробити для вищих навчальних закладів програми поглибленого вивчення англійської мови для підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій з урахуванням обраної спеціальності.

  МОНмолодьспорт.

  Червень 2012 року.

   

  5. Забезпечити диференціацію у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” професій для фахівців у сфері інформаційних технологій за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра та ініціювати розроблення заінтересованими суб’єктами відповідних кваліфікаційних характеристик.

  Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  Січень 2013 року.

   

  6. Забезпечити приведення Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” у відповідність з міжнародними класифікаційними документами у частині визначення професій, пов’язаних з інформаційними технологіями.

  Мінсоцполітики.

  Грудень 2013 року.

   

  7. Розробити програму професійної орієнтації випускників вищих навчальних закладів на ринку праці шляхом проведення днів кар’єри, ярмарків вакансій з подальшим укладенням між такими випускниками і роботодавцями договорів про працевлаштування.

  МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  IV квартал 2011 р.—2013 рік.

   

  8. Розробити за участю галузевих об’єднань підприємств у сфері інформаційних технологій порядок оцінювання рівня відповідності випускників вищих навчальних закладів професійним вимогам, передбачивши в ньому корегування змісту освіти та практичної підготовки з урахуванням результатів такої оцінки.

  МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  Червень 2012 року.

  9. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у частині визначення порядку надання податкових пільг суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сфері інформаційних технологій, які беруть участь у забезпеченні проходження практики студентами вищих навчальних закладів, проведенні стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників, працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладів, оновленні матеріально-технічної бази професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

  Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  Грудень 2012 року.

   

  10. Розробити проект типової тристоронньої угоди про навчання студентів у вищих навчальних закладах між вищим навчальним закладом, замовником, який провадить діяльність у сфері інформаційних технологій, та особою, що навчатиметься за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. Передбачити можливість укладення угод про цільову підготовку кадрів протягом останніх років навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем між особою, яка навчається, вищим навчальним закладом і роботодавцем, а також двосторонніх угод про підготовку фахівців для органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління, між вищими навчальними закладами та відповідними органами виконавчої влади.

  МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  Грудень 2012 року.

   

  11. Вирішити питання встановлення недержавних іменних стипендій студентам вищих навчальних закладів та використання інших форм соціального партнерства між вищими навчальними закладами і суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері інформаційних технологій.

  МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  2012—2013 роки.

   

  12. Визначити базові вищі навчальні заклади, зокрема заклади післядипломної освіти, для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що здійснюють підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій, в тому числі за дистанційною формою навчання. Підготувати пропозиції щодо централізованого придбання ліцензійного програмного забезпечення для вищих навчальних закладів, забезпечення доступу студентів, науково-педагогічних, наукових працівників вищих навчальних закладів до всесвітніх інформаційних баз даних.

  МОНмолодьспорт, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  Грудень 2011 року.

   

  13. Розробити програми курсів з інформаційно-комунікаційних технологій, що вивчаються за вибором учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов та профільних класів старшої школи.

  МОНмолодьспорт.

  Червень 2012 року.

   

  14. Розробити із залученням галузевих об’єднань підприємств у сфері інформаційних технологій курси з інформаційної грамотності, що вивчаються за вибором учнів загальноосвітніх навчальних закладів, та відповідні факультативні курси.

  МОНмолодьспорт.

  Червень 2012 року.

   

  _____________________