• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 17 серпня 2011 р. № 956

  Київ

  Про затвердження Державної цільової національно-
  культурної програми створення єдиної інформаційної
  бібліотечної системи “Бібліотека

    XXI”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну цільову національно-культурну програму створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека  XXI” (далі — Програма), що додається.

  2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати щороку за поданням Міністерства культури та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, передбачених законом.

  4. Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Національній академії наук, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами подавати до 1 березня Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації щорічні звіти про результати виконання Програми.

  5. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі узагальнені звіти про результати виконання Програми.

                    Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.24

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 серпня 2011 р. № 956

  ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
  створення єдиної інформаційної бібліотечної
  системи “Бібліотека — XXI”

  Мета Програми

   

  Метою Програми є підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах, шляхом створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI” (далі — система).

  Виконання Програми дасть змогу підвищити рівень інформаційної культури населення та ввести в науковий обіг унікальні документи, що становлять історичну і культурну цінність не тільки для України, а і для світової спільноти.

   

  Шляхи і способи розв’язання проблеми,
  строк виконання Програми

   

  Розв’язання проблеми можливе шляхом:

  удосконалення нормативно-правової бази з питань:

  - дотримання прав суб’єктів авторського права і суміжних прав під час створення та використання електронних бібліотечних ресурсів;

  - передачі до бібліотек електронних  копій тиражованих видань;

  розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх адаптації з міжнародними правилами;

  створення умов для інтеграції системи до світових бібліотечних мереж.

  Виконання Програми здійснюється трьома етапами.

  На першому етапі (2011—2013 роки) передбачається забезпечити:

  розроблення та вдосконалення відповідної законодавчої бази;

  інформаційну безпеку системи;

  розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх адаптацію з міжнародними правилами;

  проведення моніторингу каталогів бібліотечних ресурсів для визначення тих, що мають загальнодержавне значення;

  визначення загальних критеріїв відбору документів для переведення їх в електронну форму та створення тематичних каталогів;

  врахування вже існуючого науково-методичного підґрунтя теорії та технології створення та діяльності електронних бібліотек;

  привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та організацій, засобів масової інформації до проблеми створення електронних бібліотек;

  налагодження конструктивних зв’язків між закладами культури;

  переведення в електронну форму документів, які зберігаються у Державному бібліотечному, Національному архівному та Музейному фондах, фонді Державного архіву друку Державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, інших бібліотечних, архівних та музейних фондах;

  забезпечення доступу до зазначених фондів з використанням Інтернету;

  створення:

  - єдиної інформаційної інфраструктури, яка б охоплювала бібліотечні та архівні установи;

  - єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів;

  - базових центрів переведення в електронну форму документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;

  - веб-порталу “Бібліотека — ХХІ”;

  формування електронного каталогу документів, які зберігаються у фондах бібліотек та Державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”;

  забезпечення доступу бібліотек до Інтернету, їх оснащення комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та телекомунікаційним обладнанням;

  проведення наукових досліджень щодо удосконалення інтелектуальних технологій пошуку та обробки електронних інформаційних ресурсів.

  На другому етапі (2014 рік) передбачено:

  проведення моніторингу фондів архівних та музейних ресурсів для визначення тих, що мають загальнодержавне значення;

  координацію державним замовником — координатором Програми діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері підтримання та розвитку системи.

  На третьому етапі (2015 рік) планується:

  скласти зведений каталог Національного архівного та Музейного фондів в рамках системи;

  сприяти створенню умов для доступу користувачів до системи, зокрема усунути “інформаційну нерівність” між окремими регіонами та верствами населення;

  створити умови для інтеграції системи до світових бібліотечних мереж.

  Програма виконуватиметься протягом п’яти років починаючи з 2011 року.

  Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено у додатку 1.

   

  Завдання і заходи

   

  Виконання Програми як складової частини Національної програми інформатизації здійснюється за обов’язковим погодженням з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації проектів інформатизації з виконання її завдань і заходів відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”.

  Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

   

  Очікувані результати, ефективність Програми

   

  Виконання Програми сприятиме:

  створенню системи;

  забезпеченню доступу користувачів до системи з використанням новітніх інформаційних технологій;

  вирішенню питань, пов’язаних із захистом інтересів суб’єктів авторського та суміжних прав;

  забезпеченню координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ культури і громадських організацій щодо ведення обліку та систематизації документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;

  налагодженню співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та установами культури, громадськими організаціями з відповідних питань;

  створенню умов для міжнародного співробітництва та інтеграції системи до світових бібліотечних мереж;

  створенню умов для інтеграції особистості у світовий інформаційний культурний простір.

  Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

   

  Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

   

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законом джерел.

  Орієнтовний обсяг необхідних для виконання Програми фінансових ресурсів становить 339800 тис. гривень, у тому числі на 2011 рік — 100473,8 тис. (з державного бюджету — 39493 тис., інші джерела — 60980,8 тис.), на 2012 рік — 86115,8 тис. (з державного бюджету — 44194 тис., інші — 41921,8 тис.), на 2013 рік — 52979,3 тис. (з державного бюджету — 15698 тис., інші — 37281,3 тис.), на 2014 рік — 50935,3 тис. (з державного бюджету — 22474 тис., інші — 28461,3 тис.), на 2015 рік — 49295,8 тис. гривень (з державного бюджету — 19341 тис., інші — 9954,8 тис.).

  Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку виходячи з можливостей бюджету.

  _____________________

     Додаток 1
  до Програми

  ПАСПОРТ
  Державної цільової національно-культурної програми
  створення єдиної інформаційної бібліотечної
  системи “Бібліотека — XXI”


  1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1579 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3540).

  2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 956.

  3. Державний замовниккоординатор — Держінформнауки.

  4. Державні замовники — Мінкультури, МОНмолодьспорт.

  5. Керівник Програми — Голова Держінформнауки Семиноженко В. П.

  6. Виконавці заходів Програми — Держінформнауки, Мінкультури, МОНмолодьспорт, Національна академія наук, Держкомтелерадіо, Держінвестпроект.

  7. Строк виконання: 2011—2015 роки.

  8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

   

  Джерела фінансування

  Обсяг фінансування,
  млн. гривень

  У тому числі за роками

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Державний бюджет

  141,2

  39,5

  44,2

  15,7

  22,5

  19,3

  Інші джерела

  198,6

  61

  42

  37,2

  28,4

  30

  Усього

  339,8

  100,5

  86,2

  52,9

  50,9

  49,3

   

  _____________________

     Додаток 2
  до Програми

  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
  з виконання Державної цільової національно-культурної програми
  створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI”

  Найменування завдання

  Найменування показника

  Значення показника

  Найменування заходу

  Головний розпорядник бюджетних коштів

  Джерела фінансування

  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень

  У тому числі за роками

  усього

  за роками

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  1. Створення регламенту взаємодії виконавців заходів Державної цільової національно-культурної програми
  створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI”

  регламент

  1

  1

   

   

   

   

  1) розроблення регламенту взаємодії Державної цільової національно-культурної програми
  створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI”

  Держінформнауки

  Мінкультури

  МОНмолодьспорт

  Національна академія наук

  Держкомтелерадіо

  Держінвестпроект

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх гармонізація з міжнародними правилами

  стандарт обміну бібліографічни­ми та архівними записами

  15

  3

  3

  3

  3

  3

  1) розроблення та впровадження національних стандартів у сфері обміну бібліографічними та архівними записами, їх гармонізація з міжнародними правилами

  Держінформнауки

  —“—

  960

  192

  192

  192

  192

  192

   

  Національна академія наук

   

  640

  128

  128

  128

  128

  128

  Разом за завданням 2

   

   

   

   

  1600

  320

  320

  320

  320

  320

  3. Створення системи корпоративної каталогізації

  кількість звітів

  2

  1

  1

   

   

   

  1) розроблення інформаційної моделі системи корпоративної каталогізації видань, які зберігаються в бібліотечних фондах

  Національна академія наук

   

  —“—

  1750

  350

  350

  350

  350

  350

   

  довідково-пошуковий апарат

  1

   

  1

   

   

   

  2) розроблення інтегрованого довідково-пошукового апарату до оцифрованого фонду

  Держінформнауки

  державний бюджет

  300

   

  300

   

   

   

  Мінкультури

  200

   

  200

   

   

   

  МОНмолодьспорт

  50

   

  50

   

   

   

  перелік критеріїв

  1

  1

   

   

   

   

  3) розроблення загальних критеріїв відбору інформаційних ресурсів для переведення їх в електронну форму

  Національна академія наук

   

  —“—

   

  1285

  1285

   

   

   

   

  опис наявних інформаційних ресурсів

  700 тис.

  140 тис.

  140 тис.

  140 тис.

  140 тис.

  140 тис.

  4) проведення моніторингу наявних бібліотечних інформаційних ресурсів

  Мінкультури

  —“—

   

  550

  110

  110

  110

  110

  110

  МОНмолодьспорт

  165

  33

  33

  33

  33

  33

  Разом за завданням 3

   

   

   

   

  4300

  1778

  1043

  493

  493

  493

  4. Забезпечення виконавців Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI” технічними засобами та спеціалізованим програмним забезпеченням, розбудова телекомунікаційної мережі

  програмно-технічне забезпечення

  9

  5

  1

  1

  1

  1

  1) забезпечення виконавців Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI” засобами комп’ютерної техніки, телекому­нікаційним обладнанням

  Мінкультури

  державний бюджет

  4600

  2600

  500

  500

  500

  500

  Держінформнауки

  5250

  2930

  580

  580

  580

  580

  МОНмолодьспорт

  1000

  600

  100

  100

  100

  100

  Національна академія наук

  1000

  200

  200

  200

  200

  200

  24

  5

  5

  5

  5

  4

  МОНмолодьспорт

  інші джерела

  15000

  3125

  3125

  3125

  3125

  2500

  Мінкультури

  15000

  3125

  3125

  3125

  3125

  2500

  Держінформнауки

   

  8550

  1781,3

  1781,3

  1781,3

  1781,3

  1424,8

   

  кількість комплектів програмних засобів

  1000

   

  300

  250

  250

  200

  2) розроблення та адаптація спеціалізованого програмного забезпечення, оснащення бібліотек

  Держінформнауки

  державний бюджет

  800

   

  200

  200

  200

  200

   

   

   

   

   

   

   

  Мінкультури

   

  600

   

  150

  150

  150

  150

   

   

   

   

   

   

   

   

  МОНмолодьспорт

   

  300

   

  125

  75

  75

  25

   

   

   

   

   

   

   

   

  Національна академія наук

   

  600

   

  150

  150

  150

  150

   

   

  3000

   

  750

  750

  750

  750

   

  Держінформнауки

  інші джерела

  3000

   

  750

  750

  750

  750

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінкультури

   

  1800

   

  450

  450

  450

  450

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МОНмолодьспорт

   

  300

   

  75

  75

  75

  75

   

  кількість базових центрів

  3

   

  1

   

  1

  1

  3) створення базових центрів переведення в електронну форму інформаційних ресурсів

  Національна академія наук

  державний бюджет

  5000

   

  1667

   

  1667

  1666

   

   

   

   

   

   

   

  Мінкультури

   

  5000

   

  1667

   

  1667

  1666

   

   

   

   

   

   

   

  Держінформнауки

   

  4400

   

  1467

   

  1467

  1466

   

   

   

   

   

   

   

   

  МОНмолодьспорт

   

  950

  410

  135

  135

  135

  135

   

   

  7

  2

  2

  1

  1

  1

   

  Держінформнауки

  інші джерела

  7500

  2142

  2145

  1071

  1071

  1071

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінкультури

   

  7500

  2142

  2145

  1071

  1071

  1071

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МОНмолодьспорт

   

  1350

  385,5

  385,5

  193

  193

  193

  Разом за завданням 4

   

   

   

   

  89500

  19440,8

  20922,8

  13731,3

  18532,3

  16872,8

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  29500

  6740

  6941

  2090

  6891

  6838

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  60000

  12700,8

  13981,8

  11641,3

  11641,3

  10034,8

  5. Забезпечення виконання робіт із виконання сканування та обробки інформації

  кількість відсканованих сторінок рукописної та книжкової спадщини України

  8900

  3424

  1330

  1408

  1408

  1330

  1) оцифрування, обробка, збереження та організація використання рукописної та книжкової спадщини України

  Держінформнауки

  державний бюджет

  8800

  3400

  1300

  1400

  1400

  1300

  Мінкультури

  5000

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

  МОНмолодьспорт

  5000

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

  Національна академія наук

  5100

  1000

  1000

  1050

  1050

  1000

  17115

  6847

  3423

  3423

  1711

  1711

  Держінформнауки

  інші джерела

  12500

  5000

  2500

  2500

  1250

  1250

  Мінкультури

  12500

  5000

  2500

  2500

  1250

  1250

  МОНмолодьспорт

  12500

  5000

  2500

  2500

  1250

  1250

  Держкомтелерадіо

   

  12500

  5000

  2500

  2500

  1250

  1250

  кількість відсканованих сторінок рідкісних і цінних видань

  1200

  500

  300

  180

  110

  110

  2) переведення рідкісних і цінних видань у електронну форму

  Держкомтелерадіо

  державний бюджет

  3000

  1500

  500

  500

  250

  250

  Держінформнауки

  1500

  500

  500

  200

  150

  150

  Мінкультури

  1500

  500

  500

  200

  150

  150

  6000

  2400

  1200

  1200

  600

  600

  Держкомтелерадіо

  інші джерела

  15000

  6000

  3000

  3000

  1500

  1500

  Мінкультури

  15000

  6000

  3000

  3000

  1500

  1500

  кількість відсканованих сторінок з історичного фонду

  9900

  4690

  3320

  545

  685

  660

  3) створення цифрового архіву історичного фонду

  Держкомтелерадіо

  державний бюджет

  9890

  4680

  3320

  545

  685

  660

  Держінформнауки

  9890

  4680

  3320

  545

  685

  660

  10010

  4004

  2002

  2002

  1001

  1001

  Держкомтелерадіо

  інші джерела

  10000

  4000

  2000

  2000

  1000

  1000

  Держінформнауки

  10000

  4000

  2000

  2000

  1000

  1000

  Разом за завданням 5

   

   

   

   

   

  149680

  58260

  32440

  26440

  16370

  16170

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  49680

  18260

  12440

  6440

  6370

  6170

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  100000

  40000

  20000

  20000

  10000

  10000

  6. Розроблення інтегрованого довідково-пошукового апарату до оцифрованого фонду Державного архіву друку

  кількість записів

  1305,4

  130,5

  261

  261

  326,45

  326,45

  1) оснащення програмно-апаратними комплексами з робочими станціями для формування інтегрованого довідково-пошукового

  Держкомтелерадіо

  державний бюджет

  2600

  520

  520

  520

  520

  520

   

   

   

   

   

   

   

   

  апарату до оцифрованого фонду Державного архіву друку

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом за завданням 6

   

   

   

   

  2600

  520

  520

  520

  520

  520

  7. Створення елементів комплексної системи захисту інформації

  кількість програмних засобів

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  1) впровадження елементів комплексної системи захисту інформації

  Держінформнауки

  державний бюджет

  4900

  980

  980

  980

  980

  980

  Мінкультури

   

  2000

  400

  400

  400

  400

  400

  МОНмолодьспорт

   

  500

  100

  100

  100

  100

  100

  Разом за завданням 7

   

   

   

   

  7400

  1480

  1480

  1480

  1480

  1480

  8. Створення єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів “Бібліотека — XXI”

  кількість звітів

  2

  1

  1

   

   

   

  1) створення технічного завдання та проекту побудови точки входу

  Національна академія наук

  —“—

  1000

  500

  500

   

   

   

  технічний проект

  1

  1

   

   

   

   

  2) розроблення архітектурних рішень щодо єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів

  Держінформнауки

  —“—

  4100

  4100

   

   

   

   

   

  технічне завдання на веб-портал

  1

   

  1

   

   

   

  3) розроблення уніфікованої технології, яка підтримує єдину точку входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів

  —“—

  —“—

  3300

   

  3300

   

   

   

   

   

  технічна документація на веб-портал

  1

   

  1

   

   

   

  4) впровадження та супроводження уніфікованої технології єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів

  Держінформнауки

  державний бюджет

  2000

   

  2000

   

   

   

   

   

  діючий веб-портал

  1

   

  1

   

   

   

  5) розроблення та актуалізація веб-порталу, створення загально­доступного інформаційного ресурсу з оприлюднення результатів розроблення, впровадження та використання програмного забезпечення для інформатизації бібліотечних процесів

  —“—

  —“—

  7220

   

  7220

   

   

   

  Разом за завданням 8

   

   

   

   

  17620

  4600

  13020

   

   

   

  9. Створення єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

  кількість звітів

  1

   

  1

   

   

   

  1) розроблення теоретичних засад побудови національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

  Національна академія наук

  —“—

  200

   

  200

   

   

   

   

  технологія наповнення

  1

   

  1

   

   

   

  2) створення та випробування інформаційної технології наповнення національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

  Держінформнауки

  державний бюджет

  2000

   

  2000

   

   

   

   

  орієнтовний обсяг записів, які будуть розміщуватися в депозитарії, млн.

  10

  4

  3

  2

  0,5

  0,5

  3) впровадження та підтримання в актуальному стані національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

  Держінформнауки

  державний бюджет

  800

  350

  200

  100

  100

  50

   

  Мінкультури

  500

  200

  150

  100

  25

  25

  МОНмолодьспорт

  200

  75

  50

  25

  25

  25

  42,5

  17

  8,5

  8,5

  4,25

  4,25

  Держінформнауки

  інші джерела

  2400

  960

  480

  480

  240

  240

  Мінкультури

  2000

  800

  400

  400

  200

  200

  МОНмолодьспорт

  2000

  800

  400

  400

  200

  200

  Разом за завданням 9

   

   

   

   

  10100

  3185

  3880

  1505

  790

  740

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  3700

  625

  2600

  225

  150

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  6400

  2560

  1280

  1280

  640

  640

  10. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної структури

  кількість звітів

  16

  8

  2

  2

  2

  2

  1) впровадження єдиної інформаційно-комунікаційної структури

  Держінвестпроект

  державний бюджет

  6000

  3000

  750

  750

  750

  750

  кількість записів які підлягають архівуванню, млн.

  15

  6

  3,75

  2,25

  1,5

  1,5

  2) архівування науково-інформаційних і суспільно значущих ресурсів українського сегмента Інтернет і актуальних для держави зарубіжних ресурсів

  Держінформнауки

  —“—

  1000

  400

  250

  150

  100

  100

  Держкомтелерадіо

  300

  100

  50

  50

  50

  50

  Мінкультури

  400

  170

  80

  80

  50

  20

  68

  27,2

  13,6

  13,6

  6,8

  6,8

  Держінформнауки

  інші джерела

  2800

  1120

  560

  560

  280

  280

  Держкомтелерадіо

  2000

  800

  400

  400

  200

  200

  Мінкультури

  2000

  800

  400

  400

  200

  200

  Разом за завданням 10

   

   

   

   

  14500

  6390

  2490

  2390

  1630

  1600

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  7700

  3670

  1130

  1030

  950

  920

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  6800

  2720

  1360

  1360

  680

  680

  11. Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського та суміжних прав

  проекти нормативно-правових документів

  6

   

  2

  2

  2

   

  1) урегулювання питань, пов’язаних з авторським та суміжними правами, електронними інформаційними ресурсами, статусом електронних видань, передачею до бібліотек електронних копій тиражованих видань

  МОНмолодьспорт

  Національна академія наук

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

  12. Організація та методичне забезпечення підготовки фахівців з питань впровадження і застосування інформаційних технологій в бібліотечній справі

  науково-методичні праці

  15

  3

  3

  3

  3

  3

  1) організація процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників бібліотек

  Мінкультури

  державний бюджет

  2000

  400

  400

  400

  400

  400

  МОНмолодьспорт

  500

  100

  100

  100

  100

  100

  Держінформнауки

  5000

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

  30

  6

  6

  6

  6

  6

  Мінкультури

  інші джерела

  3000

  600

  600

  600

  600

  600

  МОНмолодьспорт

  6000

  1200

  1200

  1200

  1200

  1200

  Держінформнауки

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  6000

  1200

  1200

  1200

  1200

  1200

  Разом за завданням 12

   

   

   

   

  22500

  4500

  4500

  4500

  4500

  4500

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  7500

  1500

  1500

  1500

  1500

  1500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  15000

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  13. Забезпечення довгострокового зберігання даних на основі вітчизняних та світових технологій

  кількість звітів

  5

   

  1

  2

  1

  1

  1) розроблення технологічної лінії виробництва оптичних носіїв довгострокового зберігання інформації. Виготовлення оригінального технологічного обладнання. Дооснащення спеціалізованим технологічним обладнанням

  Національна академія наук

  державний бюджет

  4600

   

  1000

  1600

  1000

  1000

  3

   

   

   

  2

  1

  —“—

  інші джерела

  2500

   

   

   

  2500

   

   

  кількість технологічних ліній

  1

   

  1

   

   

   

  2) виготовлення, налагодження і випробування технологічної лінії

  —“—

  державний бюджет

  1000

   

  1000

   

   

   

   

  —“—

  інші джерела

  1100

   

  1100

   

   

   

   

  кількість виготовлених носіїв інформації

  5500

   

  500

  1500

  1500

  2000

  3) відпрацювання режимів роботи технологічної лінії. Виготовлення дослідної партії носіїв інформації

  —“—

  державний бюджет

  1200

   

  1200

   

   

   

   

  5500

   

  500

  1500

  1500

  2000

  —“—

  інші джерела

  1200

   

  1200

   

   

   

   

  кількість партій

  1

   

   

   

  1

   

  4) виготовлення установчої партії носіїв інформації для архівного зберігання даних

  —“—

  державний бюджет

  2800

   

   

   

  2800

   

   

  2

   

   

   

   

  2

  —“—

  інші джерела

  5600

   

   

   

   

  5600

  Разом за завданням 13

   

   

   

   

  20000

   

  5500

  1600

  6300

  6600

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  9600

   

  3200

  1600

  3800

  1000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  10400

   

  2300

   

  2500

  5600

  Усього за Програмою

   

   

   

  339800

  100473,8

  86115,8

  52979,3

  50935,3

  49295,8

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  141200

  39493

  44194

  15698

  22474

  19341

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держінформ­науки

  62220

  18532

  24809

  5347

  6854

  6678

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Національна академія наук

  26175

  3463

  7395

   

  7345

  4494

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінкультури

  22350

  5380

  5157

  2940

  4452

  4421

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держкомтеле­радіо

  15790

  6800

  4390

  1615

  1505

  1480

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МОНмолодь­спорт

  8665

  2318

  1693

  1568

  1568

  1518

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держінвест­проект

  6000

  3000

  750

  750

  750

  750

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  198600

  60980,8

  41921,8

  37281,3

  28461,3

  29954,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держінформ­науки

  52750

  16203,3

  11416,3

  10342,3

  7572,3

  7215,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Національна академія наук

  10400

   

  2300

   

  2500

  5600

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінкультури

  58800

  18467

  12620

  11546

  8396

  7771

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держкомтеле­радіо

  39500

  15800

  7900

  7900

  3950

  3950

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МОНмолодь­спорт

  37150

  10510,5

  7685,5

  7493

  6043

  5418

   

  _____________________

     Додаток 3
  до Програми

  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
  виконання Державної цільової національно-культурної
  програми створення єдиної інформаційної бібліотечної
  системи “Бібліотека — XXI”


  Найменування завдання

  Найменування показників виконання завдання

  Одиниця виміру

  Значення показників

  усього

  у тому числі за роками

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  1. Створення регламенту взаємодії виконавців заходів Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI”

  регламент

  одиниць

  1

  1

   

   

   

   

  2. Розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх гармонізація з міжнародними правилами

  стандарт обміну бібліографіч-ними та архівними записами

  —“—

  15

  3

  3

  3

  3

  3

  3. Створення системи корпоративної каталогізації

  кількість звітів

  —“—

  2

  1

  1

   

   

   

  довідково-пошуковий апарат

  —“—

  1

   

  1

   

   

   

  перелік критеріїв

  —“—

  1

  1

   

   

   

   

  опис наявних інформаційних ресурсів

  тис.

  700

  140

  140

  140

  140

  140

  4. Оснащення виконавців заходів Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека — XXI” технічними засобами та спеціалізованим програмним забезпеченням, розбудова телекомунікаційної мережі

  програмно- технічне забезпечення

  комплексів

  33

  10

  6

  6

  6

  5

  кількість комплектів програмних засобів

  одиниць

  4000

   

  1050

  1000

  1000

  950

  кількість базових центрів

  —“—

  10

  2

  3

  1

  2

  2

  5. Забезпечення виконання робіт із сканування та обробки інформації

  кількість відсканованих сторінок рукописної та книжкової спадщини України

  —“—

  26015

  10271

  4792

  4792

  3080

  3080

  кількість відсканованих сторінок рідкісних і цінних видань

  —“—

  7200

  2900

  1500

  1380

  710

  710

  кількість відсканованих сторінок з історичного фонду

  —“—

  19910

  8694

  5322

  2547

  1686

  1661

  6. Розроблення інтегрованого довідково-пошукового апарату до оцифрованого фонду Державного архіву друку

  кількість записів

  —“—

  1305,4

  130,5

  261

  261

  326,45

  326,45

  7. Створення елементів комплексної системи захисту інформації

  кількість програмних засобів

  одиниць

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  8. Створення єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів “Бібліотека — XXI”

  кількість звітів

  —“—

  2

  1

  1

   

   

   

  технічний проект

  —“—

  1

  1

   

   

   

   

  технічне завдання на портал

  —“—

  1

   

  1

   

   

   

  технічна документація на портал

  —“—

  1

   

  1

   

   

   

  діючий веб- портал

  —“—

  1

   

  1

   

   

   

  9. Створення єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

  кількість звітів

  —“—

  1

   

  1

   

   

   

  технологія наповнення

  —“—

  1

   

  1

   

   

   

  орієнтовний обсяг записів, які будуть розміщуватися в депозитарії

  млн.

  52,5

  21

  11,5

  10,5

  4,75

  4,75

  10. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної структури

  кількість звітів

  одиниць

  16

  8

  2

  2

  2

  2

  кількість записів, які підлягають архівуванню

  млн.

  83

  33,2

  17,35

  15,85

  8,3

  8,3

  11. Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського та суміжних прав

  проекти нормативно-правових документів

  одиниць

  6

   

  2

  2

  2

   

  12. Організація та методичне забезпечення підготовки фахівців з питань впровадження і застосування інформаційних технологій в бібліотечній справі

  науково-методичні праці

  одиниць

  45

  9

  9

  9

  9

  9

  13. Забезпечення довгострокового зберігання даних на основі вітчизняних та світових технологій

  кількість звітів

  —“—

  5

   

  1

  2

  1

  1

  кількість технологічних ліній

  —“—

  3

   

   

   

  2

  1

  кількість виготовлених носіїв інформації

  —“—

  11000

   

  1000

  3000

  3000

  4000

  кількість партій

  —“—

  3

   

   

   

  1

  2

  _____________________