• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 2 лютого 2011 р. № 389

  Київ

  Про затвердження Програми розвитку
  інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, що додається.

     Прем’єр-міністр України                                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 лютого 2011 р. № 389

  ПРОГРАМА
  розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

  Загальна частина

  Пріоритетами розвитку економіки на інноваційній основі є провадження освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, здійснення заходів з концентрації інвестиційних ресурсів на реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

  Відсутність державної підтримки виконання програм науково-технічного та інноваційного розвитку призвела до погіршення стану багатьох галузей економіки, зокрема їх технічної та технологічної відсталості, зношеності основних фондів, низького рівня використання виробничих потужностей, їх високої енерго- та ресурсоємності, відсутності або низького рівня впровадження інновацій.

  Валове нагромадження основного капіталу становило у 2008 році 43,5 відсотка його обсягу за 1990 рік, а у 2009 році — лише 21,5 відсотка. Частка валового нагромадження основного капіталу у внутрішньому валовому продукті у 2009 році становила 18,3 відсотка.

  На даний час не визначено інституційних засад формування національної інноваційної системи, не створено сприятливих умов для збільшення кількості підприємств, що впроваджують інновації, зокрема їх питома вага зменшилася у 2009 році до 12,8 відсотка, а частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції — до 4,8 відсотка, обсяг імпорту високотехнологічної продукції перевищує обсяг її власного виробництва, темпи приросту основних фондів уповільнилися, зокрема у 2009 році до 2,6 відсотка порівняно з 5 відсотками у 2005—2008 роках.

  За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна за технологічною конкурентоспроможністю серед 139 країн світу посідає 83 місце, а за інноваційною спроможністю — 63 місце.

  Загальна кількість зареєстрованих проектів технологічних парків у 2009 році становила лише 17, тоді як у 2004 році — 63.

  Проблемами розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності є:

  недостатній обсяг заощаджень населення, коштів суб’єктів господарювання та держави для здійснення інвестицій з метою реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

  невизначеність правового інструменту залучення недержавних інвестицій з метою розвитку економіки, у тому числі механізму забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;

  низькі темпи впровадження високих технологій;

  висока енергоємність внутрішнього валового продукту;

  зношеність основних фондів;

  недосконалість законодавства щодо розвитку інноваційної діяльності;

  невиконання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо взяття на облік об’єктів права інтелектуальної власності та відсутність механізму заохочення введення таких об’єктів у комерційний обіг;

  нерозвинутість інноваційної інфраструктури, недостатня кількість інноваційних підприємств (інноваційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів), наукових парків, центрів трансферу технологій і промислових кластерів;

  недосконалість механізму комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок;

  невизначеність пріоритетів розвитку базових галузей економіки та відсутність сприятливих умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку високотехнологічного виробництва;

  незначна кількість вітчизняних виробників високотехнологічної продукції, що беруть участь у міжнародному обміні технологіями, у зв’язку з недосконалістю законодавства щодо трансферу технологій;

  недостатня державна підтримка впровадження інновацій для забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва.

  Розв’язання зазначених проблем потребує активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку базових галузей економіки.

  Мета, шляхи та етапи виконання Програми

  Метою Програми є перехід на інноваційну модель розвитку економіки, модернізація виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку, запобігання впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки.

  Виконання Програми здійснюється шляхом:

  створення сприятливого регуляторного середовища, зокрема для забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва;

  надання державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, зокрема з метою забезпечення розвитку високотехнологічного виробництва;

  удосконалення механізму комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок і впровадження їх у виробництво;

  забезпечення розвитку державно-приватного партнерства як інструменту залучення інвестицій;

  реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що пройшли конкурсний відбір і забезпечать розвиток базових галузей економіки.

  Програма виконується двома етапами.

  На першому етапі (2011—2012 роки) передбачається створити сприятливі умови для залучення інвестицій з метою:

  удосконалення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів;

  утворення малих інноваційних підприємств;

  забезпечення розвитку та оптимізації інноваційної інфраструктури, інноваційних підприємств (інноваційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів), наукових парків, центрів трансферу технологій і промислових кластерів;

  формування державного реєстру договорів щодо трансферу технологій;

  створення з урахуванням міжнародного досвіду банків розвитку, фондів підтримки малих і середніх інноваційних підприємств, венчурних фондів тощо.

  На другому етапі (2013—2015 роки) передбачається:

  залучити інвестиції з метою забезпечення розвитку високотехнологічних базових галузей економіки, зокрема аерокосмічної галузі, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, біо- та нанотехнологій, створення сучасних матеріалів, фармацевтичної продукції та медичної техніки;

  зменшити на 20 відсотків енергоємність внутрішнього валового продукту;

  залучити інвестиції з метою модернізації та реконструкції енергетичного обладнання, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

  створити систему фінансової підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема визначити механізм здешевлення кредитів і заохочення комерційних банків до кредитування інвестиційних та інноваційних проектів;

  створити сприятливі умови для забезпечення розвитку державно-приватного партнерства у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на паритетних умовах, що дасть можливість зменшити навантаження на бюджети всіх рівнів, збільшити обсяг недержавних інвестицій;

  впровадити техніку нового покоління та високі технології у промислове виробництво;

  провести конкурсний відбір найбільш ефективних інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються в базових галузях економіки;

  запровадити проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

  забезпечити належний захист прав інтелектуальної власності вітчизняних вчених, що сприятиме формуванню та забезпеченню розвитку ринку інтелектуальної власності;

  забезпечити розвиток інноваційної інфраструктури, інноваційних підприємств (інноваційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів), наукових парків, центрів трансферу технологій і промислових кластерів, що дасть можливість створити нові робочі місця для висококваліфікованих спеціалістів.

  Завдання Програми

  Завданнями Програми є створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку базових галузей економіки та інноваційної інфраструктури, підвищення ефективності механізму надання державної підтримки, збільшення обсягу інвестицій, кредитування економіки, державних капітальних вкладень та забезпечення їх концентрації на модернізації виробництва, впровадження високих технологій.

  Принципи реалізації державної політики
  у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності

  Державна політика у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності базується на таких принципах:

  концентрація та спрямування інвестицій на забезпечення розвитку базових галузей економіки, підвищення продуктивності та технологічного оновлення виробництва;

  ресурсна збалансованість бізнес-планів інвестиційних та інноваційних проектів;

  надання державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

  прозорість та ефективність механізму надання державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

  безпечність для навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей інвестиційних та інноваційних проектів.

  Форми надання державної підтримки
  реалізації інвестиційних та інноваційних проектів

  Державна підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних проектів надається у формі:

  державних гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

  прямого бюджетного фінансування та співфінансування;

  відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами господарювання у комерційних банках;

  часткової компенсації вартості виробництва продукції;

  кредитів за рахунок державного бюджету;

  субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

  кредитів (позик) і грантів міжнародних фінансових організацій, залучених державою або під державні гарантії;

  податкових, митних та валютних преференцій.

  Базові галузі економіки, в яких реалізуються
  інвестиційні та інноваційні проекти

  Базовими галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти, є паливно-енергетичний, агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси та транспортна інфраструктура.

  Пріоритетами розвитку базових галузей економіки, в яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти, є:

  забезпечення розвитку енергетичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, атомного та ракетно-космічного машинобудування, авіа- і суднобудування;

  видобування нафти, газу та вугілля;

  виробництво, перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції;

  будівництво і реконструкція автомобільних доріг загальнодержавного значення (в межах міжнародних транспортних коридорів), міжнародних аеропортів та вокзалів, морських портів, інших об’єктів інфраструктури, у тому числі тих, що визначені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

  реконструкція систем тепло- і водопостачання та водовідведення;

  будівництво житла;

  виробництво альтернативних джерел енергії, сільськогосподарської техніки, обладнання та комплектувальних виробів для неї, вантажно-підіймальної та дорожньої техніки, нафтогазопромислового, гірничошахтного і гірничорудного обладнання та бурового інструменту.

  Критерії конкурсного відбору
  інвестиційних та інноваційних проектів

  Критеріями конкурсного відбору інвестиційних та інноваційних проектів для надання державної підтримки є:

  забезпечення розвитку базових галузей економіки;

  підвищення технологічного рівня виробництва;

  економічна ефективність таких проектів;

  впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

  співфінансування таких проектів за рахунок недержавних джерел фінансування у розмірі не менш як 40 відсотків;

  виробництво в Україні товарів, що імпортуються;

  зменшення викидів парникових газів та забруднення навколишнього природного середовища;

  створення нових робочих місць;

  наявність позитивних висновків державної експертизи інвестиційних та інноваційних проектів.

  Очікувані результати виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  забезпечити перехід на інноваційну модель розвитку економіки;

  використовувати капітальні вкладення переважно на придбання високотехнологічного обладнання та устатковання для реконструкції та технічного переоснащення підприємств, оновлення основних фондів;

  забезпечити залучення інвестицій з метою реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що пройшли конкурсний відбір і забезпечать розвиток базових галузей економіки, збільшення обсягу експорту та заміщення товарів критичного імпорту, впровадження високих технологій, забезпечення розвитку ринкової інфраструктури та регіонів;

  створити систему залучення недержавних інвестицій для забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;

  підвищити технологічний рівень виробництва;

  підвищити ефективність механізму надання державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

  впровадити енергоефективні та енергозберігаючі технології;

  забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції імпортозамінних та експортоорієнтованих галузей економіки;

  створити нові робочі місця;

  забезпечити розвиток інноваційної та виробничої інфраструктури;

  забезпечити довгостроковий розвиток економіки;

  підвищити рівень життя населення;

  забезпечити додаткове зростання на 1,5—2,5 відсотка внутрішнього валового продукту;

  сконцентрувати та спрямувати інвестиції на модернізацію виробництва;

  підвищити рівень оплати праці;

  залучати щороку додатково інвестиції в обсязі більш як 10 млрд. гривень.

  Обсяги та джерела фінансування

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів, власних коштів підприємств, інвестицій, коштів міжнародних фінансових організацій.

  Державна підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних проектів надається в межах, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

  _____________________