• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 листопада 2009 р.  № 1216

   

  ДЕРЖАВНА
  цільова економічна програма модернізації комунальної
  теплоенергетики на 2010—2014 роки

   

  Мета Програми

  Метою Програми є:

  підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики;

  зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

  мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема зменшення на 30 відсотків обсягу споживання природного газу шляхом його економії (15 відсотків) та заміщення альтернативними видами палива (15 відсотків);

  оптимізація використання підприємствами комунальної теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів шляхом збільшення частки нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

  Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Розв’язати проблему можливо шляхом:

  розроблення нормативно-правових актів щодо приватизації та передачі в концесію об’єктів комунальної теплоенергетики;

  проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

  формування енергетичного балансу;

  обов’язкового оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії;

  визначення джерел фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики (вдосконалення тарифної політики, забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства, залучення коштів міжнародних фінансових організацій та Кіотського протоколу, оптимізація бюджетної підтримки тощо);

  забезпечення розвитку системи соціальної підтримки населення, зокрема сільського;

  проведення моніторингу здійснення заходів з модернізації комунальної теплоенергетики;

  забезпечення розвитку та впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій;

  підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики.

  Виконання Програми здійснюється двома етапами.

  На першому етапі (20102011 роки) передбачається:

  провести енергетичні та екологічні аудити і технічні обстеження об’єктів комунальної теплоенергетики;

  розробити схеми теплопостачання населених пунктів, які мають об’єкти комунальної теплоенергетики, та регіональні програми модернізації систем теплопостачання;

  розробити та затвердити Національну стратегію теплозабезпечення;

  провести з урахуванням світового досвіду системний аналіз технічних і організаційних рішень щодо модернізації комунальної теплоенергетики;

  удосконалити порядок встановлення тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води;

  удосконалити механізм фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики та розробити необхідну нормативно-правову базу;

  вжити заходів до підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів теплової енергії;

  створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики;

  забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;

  удосконалити механізм взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук, підприємств, установ та організацій.

  На другому етапі (20122014 роки) передбачається:

  оптимізувати систему теплопостачання населених пунктів шляхом закриття або модернізації нерентабельних об’єктів комунальної теплоенергетики, впровадження когенераційних установок, будівництва у разі потреби нових котелень з використанням новітніх ресурсозберігаючих технологій;

  перевести системи теплопостачання населених пунктів на двотрубні системи теплопостачання з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів;

  провести ремонт ветхих та аварійних теплових мереж, реконструкцію та модернізацію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;

  розробити та впровадити за участю наукових установ Національної академії наук новітні ресурсозберігаючі технології;

  налагодити виробництво нових зразків техніки та обладнання;

  знизити собівартість виробництва, транспортування і постачання теплової енергії;

  зменшити обсяг дотацій за надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

  провести енергетичну паспортизацію житлових, офісних та громадських будівель.

  Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу підвищити на 1012 відсотків енергетичну ефективність галузі та знизити питомі показники використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері надання житлово-комунальних послуг відповідно до вимог законодавства ЄС.

  Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

  Завдання і заходи

  Основними завданнями Програми є:

  визначення основних напрямів розвитку галузі комунальної теплоенергетики шляхом:

  - формування бази даних підприємств комунальної теплоенергетики та проведення аналізу їх технічного стану;

  - вивчення попиту на теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води на середньо- та довгострокову перспективу;

  - розроблення схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплопостачання;

  розроблення та затвердження Національної стратегії теплозабезпечення;

  - визначення пріоритетів розвитку систем теплопостачання з використанням нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, підготовка та подання заявок на серійне виробництво вітчизняними підприємствами ефективного новітнього обладнання, необхідного для галузі комунальної теплоенергетики;

  - проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

  створення умов для вдосконалення систем теплопостачання, впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики шляхом:

  - проведення наукових досліджень щодо ефективного і надійного функціонування комунальної теплоенергетики;

  - розроблення демонстраційних проектів з використанням результатів наукових досліджень і новітніх ресурсозберігаючих технологій;

  - проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;

  - розроблення навчальних програм та організації навчальних курсів для фахівців галузі комунальної теплоенергетики з питань проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

  - підготовки проектних пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики та проведення оцінки таких проектів із залученням грантів;

  - забезпечення міжнародного співробітництва у галузі комунальної теплоенергетики;

  удосконалення механізму фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики шляхом:

  - підготовки пропозицій щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 26, ст. 2019);

  - розроблення нормативно-правових актів щодо підвищення відповідальності суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у галузі комунальної теплоенергетики, за якість та надійність надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води та споживачів за своєчасну оплату отриманих послуг;

  - підготовки техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики, залучення кредитів для модернізації комунальної теплоенергетики.

  Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

  Очікувані результати, ефективність Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  підвищити економічну та енергетичну ефективність і надійність функціонування комунальної теплоенергетики;

  зменшити ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій у системах теплопостачання та на інженерних спорудах;

  забезпечити оптимальне співвідношення систем централізованого теплопостачання та автономного опалення з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку регіонів;

  створити умови для розвитку конкуренції в галузі комунальної теплоенергетики;

  підвищити якість надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

  створити умови для функціонування підприємств комунальної теплоенергетики, які діють на принципах самоокупності;

  оснастити житловий фонд засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії та поступово перейти на проведення розрахунків за спожиту теплову енергію на підставі фактичного обсягу її споживання;

  забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;

  знизити енергоємність виробництва теплової енергії, зменшити обсяг втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

  зменшити техногенний вплив систем теплопостачання на навколишнє природне середовище і підвищити рівень екологічної безпеки;

  сформувати енергетичний баланс;

  створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики.

  Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

  Обсяг та джерела фінансування

  Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 90,3 млн. гривень, у тому числі 16,4 млн. — за рахунок державного бюджету, 63,8 млн. — за рахунок місцевих бюджетів, 10,1 млн. — за рахунок інших джерел. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програмою.

  ____________________  Додаток 1
  до Програми

   

  ПАСПОРТ
  Державної цільової економічної програми
  модернізації комунальної теплоенергетики на 2010—2014 роки

   

  1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 440.

  2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р.  № 1216.

  3. Державний замовник-координатор — Мінжитлокомунгосп.

  4. Державні замовники — Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінрегіонбуд, Держкомлісгосп, Мін’юст, НАЕР, Держкомпідприємництво.

  5. Керівник Програми — Міністр з питань житлово-комунального господарства.

  6. Виконавці заходів Програми — Мінжитлокомунгосп, органи місцевого самоврядування.

  7. Cтрок виконання: 20102014 роки.

  8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

   

  Джерела фінансування

  Обсяг фінансування, млн. гривень

  У тому числі за роками

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Державний бюджет

  16,4

  3,4

  3,6

  3,16

  3,16

  3,08

  Місцеві бюджети

  63,8

  20,18

  30,68

  4,58

  4,38

  3,98

  Інші джерела

  10,1

  2,6

  2,6

  1,9

  1,5

  1,5

  Усього

  90,3

  26,18

  36,88

  9,64

  9,04

  8,56

   

   

  ________________  Додаток 2

  до Програми

   

  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

  з виконання Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики

  на 2010—2014 роки

   

  Найменування завдання

  Найменування показника

  Значення показника

  Найменування заходу

  Головний розпорядник бюджетних коштів

  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, млн. гривень

  У тому числі за роками

  усього

  за роками

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  1. Визначення основних напрямів розвитку галузі комунальної теплоенергетики 

  відсоток підприємств комунальної теплоенергетики, на яких проведено аналіз їх технічного стану

  100

  50

  50

   

   

   

  1) формування бази даних підприємств комунальної теплоенергетики,  зокрема електронної,  та проведення аналізу їх технічного стану

  органи місцевого самовряду-вання

  місцевий бюджет

  2,7

  1

  1,7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Разом

   

   

   

  3,1

   

  1,2

   

  1,9

   

   

   

   

  рівень зниження 
  потужностей джерел теплової енергії відповідно до попиту, відсотків

  5

  3

  2

   

   

   

  2) вивчення попиту на теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення і постачання

  гарячої води на середньо- та довгострокову перспективу

  —“—

  місцевий бюджет

  0,2

  0,1

  0,1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

   

   

  0,6

   

   

  0,3

   

   

  0,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Разом

   

   

   

  0,8

   

  0,4

   

  0,4

   

   

   

   

  відсоток розроблених схем теплопостачання

  100

  50

  50

   

   

   

  3) розроблення схем теплопостачання населених пунктів 

  та регіональних

  програм модернізації систем теплопостачання

  —“—

  місцевий бюджет

  40

  15

  25

   

   

   

   

  відсоток розроблених регіональних

  100

  50

  50

   

   

   

  інші джерела

  0,6

  0,3

  0,3

   

   

   

   

  програм

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________
  Разом

   

   

   

  40,6

   

  15,3

   

  25,3

   

   

   

   

  кількість  розроблених нормативно-правових актів

  1

   

  1

   

   

   

  4) розроблення та затвердження Національної стратегії теплозабезпечення

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  0,3

  0,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  відсоток нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії

  15

  2

  3

  3

  3

  4

  5) визначення пріоритетів розвитку системи   теплопостачання з

  використанням нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, підготовка та подання заявок на серійне виробництво вітчизняними підприємствами ефективного новітнього обладнання, необхідного для галузі комунальної теплоенергетики

  органи місцевого самовряду- вання

  місцевий бюджет

  0,8

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

  обсяг питомих втрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії, відсотків

  12

  1

  2

  3

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  1

  0,3

  0,3

  0,4

   

   

   

  відсоток виготовленого  ефективного новітнього обладнання, необхідного для галузі комунальної теплоенергетики

  45

  7

  8

  9

  10

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  рівень підвищення коефіцієнта корисної дії котлів, які працюють на природному газі, відсотків

  10

  2

  2

  2

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  обсяг економії природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики, відсотків

  15

  3

  3

  3

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  рівень зниження теплових втрат під час транспортування теплової енергії, відсотків

   

  13

  2

  2

  2

  3

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  рівень зниження теплових втрат житлового фонду, відсотків

  18

  3

  3

  3

  4

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  рівень зниження теплових втрат під час будівництва житлового фонду, відсотків

  12

  1

  2

  2

  3

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  обсяг зменшення викидів парникових газів, відсотків

  13

  2

  2

  2

  3

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Разом

   

   

   

  1,8

   

  0,7

   

  0,5

   

  0,6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  відсоток житлових, офісних та громадських будівель

  100

  10

  20

  20

  20

  30

  6) проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  1,2

  0,1

  0,1

  0,36

  0,36

  0,28

   

   

   

   

   

   

   

  органи місцевого самовряду-вання

  місцевий бюджет

  3,6

  0,38

  0,38

  1,08

  1,08

  0,68

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Разом

   

   

   

  4,8

   

  0,48

   

  0,48

   

  1,44

   

  1,44

   

  0,96

  ____________________

  Разом за завданням 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  51,4

   

  18,38

   

  28,58

   

  2,04

   

  1,44

   

  0,96

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  1,5

  0,4

  0,1

  0,36

  0,36

  0,28

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  місцевий бюджет

  47,3

  16,88

  27,38

  1,28

  1,08

  0,68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  2,6

  1,1

  1,1

  0,4

   

   

  2. Створення умов для вдосконалення системи теплопостачання, впровадження новітніх

  ресурсозберігаючих технологій, підвищення професійного рівня

  кількість  проведених наукових досліджень

  25

  5

  5

  5

  5

  5

  1) проведення наукових досліджень щодо ефективного і надійного

  функціонування комунальної теплоенергетики

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  7

  1

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  фахівців галузі комунальної теплоенергетики

  кількість  розроблених демонстраційних проектів

  12

  2

  3

  3

  3

  1

  2) розроблення демонстраційних проектів з використанням результатів наукових досліджень і новітніх  ресурсозберігаючих технологій

   

  інші джерела

  5

  1

  1

  1

  1

  1

   

  кількість фахівців

  460

  60

  80

  120

  100

  100

  3) проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  4

  0,8

  0,8

  0,8

  0,8

  0,8

   

  кількість фахівців, які закінчили курси з питань проведення енергетичної паспортизації житлових будівель

  640

  80

  120

  160

  180

  100

  4) розроблення навчальних програм та організація навчальних курсів для фахівців галузі комунальної теплоенергетики з питань проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  1,5

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

   

   

   

   

   

   

   

  органи місцевого самовряду-вання

  місцевий бюджет

  6,5

  1,3

  1,3

  1,3

  1,3

  1,3

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Разом

   

   

   

  8

   

  1,6

   

  1,6

   

  1,6

   

  1,6

   

  1,6

   

  кількість підготовлених  проектних пропозицій

  45

  5

  10

  10

  10

  10

  5) підготовка проектних пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики та проведення оцінки

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  1

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  органи місцевого самовряду-вання

  місцевий бюджет

  5

  1

  1

  1

  1

  1

   

  кількість підготовлених проектів

  45

  5

  10

  10

  10

  10

  таких проектів із залученням грантів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Разом

   

   

   

  6

   

  1,2

   

  1,2

   

  1,2

   

  1,2

   

  1,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  6) забезпечення міжнародного співробітництва у галузі комунальної теплоенергетики

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________________
  Разом за завданням 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  30

  5,6

  6,1

  6,1

  6,1

  6,1

   у тому числі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  13,5

  2,3

  2,8

  2,8

  2,8

  2,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  місцевий бюджет

  11,5

  2,3

  2,3

  2,3

  2,3

  2,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  3. Удосконалення механізму фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики

  кількість розроблених  нормативно-правових актів

  1

  1

   

   

   

   

  1) підготовка пропозицій щодо  внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  0,6

  0,3

  0,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  кількість розроблених  нормативно-правових актів 

  2

  1

  1

   

   

   

  2) розроблення нормативно-правових актів щодо  підвищення відповідальності суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у галузі комунальної теплоенергетики, за якість та надійність надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води та споживачів за своєчасну оплату отриманих послуг

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

  кількість підготовлених техніко-економічних обґрунтувань

  28

  2

  4

  6

  8

  8

  3) підготовка техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики, залучення кредитів для модернізації комунальної теплоенергетики

  Мінжитло-комунгосп

  державний бюджет

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  органи місцевого самовряду-вання

  місцевий бюджет

  5

  1

  1

  1

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  2,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Разом

   

   

  7,9

  1,7

  1,7

  1,5

  1,5

  1,5

  ____________________

  Разом за завданням 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8,9

  2,2

  2,2

  1,5

  1,5

  1,5

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  1,4

  0,7

  0,7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  місцевий бюджет

  5

  1

  1

  1

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  2,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  Разом за Програмою

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  90,3

  26,18

  36,88

  9,64

  9,04

  8,56

  у тому числі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  16,4

  3,4

  3,6

  3,16

  3,16

  3,08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  місцевий бюджет

  63,8

  20,18

  30,68

  4,58

  4,38

  3,98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші джерела

  10,1

  2,6

  2,6

  1,9

  1,5

  1,5

   

   

   

  _________________________