• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 вересня 2009 р. № 1021

   

  ПОРЯДОК
  ведення Книги записів про державну реєстрацію
  державних актів на право власності на земельну
  ділянку та на право постійного користування
  земельною ділянкою, договорів оренди землі   

  Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає процедуру ведення за формою згідно з додатком Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі (далі — Книга записів) — документа суворого обліку, який є власністю держави і складовою частиною державного реєстру земель та містить відомості про зареєстровані державні акти на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою та договори оренди (суборенди) землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.

  2. На титулі кожного примірника Книги записів проставляється гриф “Для службового користування. Примірник єдиний”.

  Облік книг записів ведеться відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 48, ст. 1764).

  Територіальний орган Держкомзему забезпечує зберігання книг записів з метою запобігання їх викраденню, втраті, знищенню або пошкодженню. Відповідальність за організацію зберігання книг записів несе керівник територіального органу Держкомзему згідно із законодавством. Книги записів зберігаються довічно, знищення або вилучення частини Книги записів забороняється. Організація виготовлення та постачання книг записів покладається на Держкомзем.

  3. Інструкція з внесення записів до розділів Книги записів затверджується Держкомземом.

  Ведення Книги записів

  4. Книга записів відкривається та ведеться:

  у паперовому вигляді — територіальним органом Держкомзему;

  в електронному вигляді — операторами — структурними підрозділами державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” (далі — Центр кадастру) в районах, містах обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києві та Севастополі, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі — автоматизована система).

  Автоматизована система є інформаційною системою, що містить відомості про правовий режим земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, а також відомості про кількісний облік земель та їх якість.

  Книга записів у паперовому вигляді зберігається у територіальному органі Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки.

  5. Поля у Книзі записів в електронному вигляді повинні відповідати графам її розділів у паперовому вигляді. У разі невідповідності відомостей Книги записів в електронному вигляді відомостям документа на паперових носіях, на підставі якого внесено такі відомості, перевага надається відомостям, що містяться в документі на паперовому носії.

  6. Записи до розділів Книги записів вносяться державною мовою розбірливо, чорнилом чи кульковою ручкою синього або чорного кольору.

  7. Відповідний том розділу Книги записів у паперовому вигляді вважається відкритим після зазначення дати відкриття на титулі такого тому, що завіряється підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держкомзему.

  Сторінки тому розділу Книги записів нумеруються друкарським способом, прошнуровуються та опечатуються, про що посадовою особою робиться відповідний запис на останній сторінці. Запис засвідчується підписом керівника територіального органу Держкомзему із зазначенням його прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою цього органу.

  Кожен том розділу Книги записів повинен містити не більше ніж 125 аркушів і мати тверду обкладинку.

  При відкритті нового тому розділу Книги записів протягом року нумерація записів продовжується. З початком нового року нумерація записів державної реєстрації починається з одиниці.

  На титулі тому розділу Книги записів також зазначаються найменування територіального органу Держкомзему та назва розділу Книги записів.

  8. Записи із зазначенням дати вносяться до розділів Книги записів у паперовому вигляді посадовою особою територіального органу Держкомзему, яка має вищу освіту за спеціальністю “землевпорядкування та кадастр” і уповноважена в установленому Держкомземом порядку вести державний реєстр земель на рівні району, міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та Севастополя (далі — посадова особа). Запис завіряється підписом посадової особи. Не завірений зазначеним підписом запис вважається недійсним.

  Внесення відомостей до Книги записів в електронному вигляді здійснюють оператори протягом трьох днів починаючи з дати внесення записів до Книги записів у паперовому вигляді.

  Відповідальність за відповідність відомостей Книги записів в електронному вигляді відомостям Книги записів у паперовому вигляді несе керівник оператора.

  Структура Книги записів в електронному вигляді, форма передачі відомостей територіальними органами Держкомзему операторам для внесення відомостей до неї, порядок взаємодії територіальних органів Держкомзему та операторів під час ведення Книги записів затверджуються Держкомземом.

  9. Відповідальність за достовірність, повноту та актуальність відомостей у Книзі записів у паперовому та в електронному вигляді покладається на заступника керівника територіального органу Держкомзему, відповідального за ведення державного реєстру земель.

  10. Записи до розділів Книги записів вносяться при видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку, якими є державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди землі, договір суборенди землі та договір про внесення змін до договорів оренди та суборенди землі.

  11. Дата внесення запису до розділу Книги записів є датою державної реєстрації документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

  12. Датою державної реєстрації договору про внесення змін до договору оренди (суборенди) землі, договору про його дострокове розірвання або поновлення є дата внесення запису до розділу Книги записів.

  Зазначені записи вносяться до відповідного розділу Книги записів у порядку, встановленому для договорів оренди та суборенди землі.

  13 Державна реєстрація документа, що посвідчує право на земельну ділянку, проводиться за місцем розташування земельної ділянки.

  14. Кожному документові, що посвідчує право на земельну ділянку, при здійсненні його державної реєстрації, присвоюється реєстраційний номер.

  Структура реєстраційного номера та порядок його присвоєння затверджуються Держкомземом.

  15. Том розділу Книги записів закривається після внесення останнього запису. Том розділу Книги записів вважається закритим після зазначення дати закриття на титулі розділу Книги записів і завірення підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держкомзему. Унесення нових записів після закриття тому розділу Книги записів забороняється.

  16. У разі втрати Книги записів у паперовому вигляді складається її новий примірник, до якого вносяться записи на підставі відомостей, узятих з архівних екземплярів документації із землеустрою, других примірників державних актів та примірників договорів оренди та суборенди землі, Поземельних книг та Книги записів в електронному вигляді.

  Відновлення записів, внесених після 2 серпня 2004 р., здійснюється також на підставі відомостей Державного реєстру правочинів у порядку, визначеному Мін’юстом разом з Держкомземом.

  Книги записів в електронному вигляді відновлюються шляхом копіювання їх резервних копій з бази даних автоматизованої системи або внесення відомостей до автоматизованої системи на підставі записів відповідної Книги записів у паперовому вигляді.

  Виправлення технічних помилок
  у розділах Книги записів

  17. Під час виправлення технічних помилок у розділах Книги записів у паперовому вигляді записи, що не відповідають відомостям документа, на підставі яких вони зроблені, закреслюються однією горизонтальною червоною лінією, нанесеною чорнилом або кульковою ручкою.

  18. Під час внесення виправлення робиться запис “виправленому вірити” із зазначенням дати виправлення, який завіряється підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держкомзему.

  19. Технічні помилки у розділах Книги записів, виявлені посадовою особою, виправляються безоплатно у десятиденний строк, про що власнику (користувачу) земельної ділянки надсилається письмове повідомлення про внесення відповідних змін.

  20. Технічні помилки, виявлені власником (користувачем) земельної ділянки, виправляються безоплатно у десятиденний строк з дати реєстрації письмової заяви від власника (користувача) земельної ділянки. Власнику (користувачу) земельної ділянки надсилається письмове повідомлення про виправлення технічної помилки.

  21. Відомості про виправлені технічні помилки вносяться до розділів Книги записів реєстрації в електронному вигляді у строки та на умовах, визначених пунктом 8 цього Порядку.

  Скасування записів у розділах Книги записів

  22. Запис про державну реєстрацію документа, що посвідчує право на земельну ділянку, в розділі Книги записів у паперовому вигляді скасовується посадовою особою на підставі рішення суду в установленому законом порядку.

  23.  Запис про державну реєстрацію під час його скасування закреслюється у розділі Книги записів у паперовому вигляді однією горизонтальною червоною лінією, нанесеною чорнилом або кульковою ручкою, поряд з якою червоним кольором таким самим способом зазначається, на підставі якого документа скасовано запис, ставляться дата скасування запису та підпис посадової особи.

  24. Посадова особа протягом трьох робочих днів письмово повідомляє власника (користувача) земельної ділянки про скасування запису.

  25. Відомості про скасування запису в розділі Книги записів у паперовому вигляді вносяться до відповідного її розділу в електронному вигляді у строки та на умовах, що визначені у пункті 8 цього Порядку.

  _____________________  Додаток

  до Порядку ведення Книги записів

   

   

   

   TSIGN

   

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  ________________________________________________________

   

  КНИГА

  записів про державну реєстрацію державних актів на право власності
  на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою,
  договорів оренди землі

   

   

   

   

   

   

   

   

      TSIGN

   

  Розділ 1

  Записи про державну реєстрацію державних актів на право власності
  на земельну ділянку фізичних осіб

   

  ___________________ району (міста) ___________________ області 

   

  __________________________________________________________

  (найменування територіального органу Держкомзему)

   

  Том № __ розділу 1 Книги записів відкрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________     _________________

  (підпис посадової особи)               (прізвище та ініціали)

  МП

  Том № __ розділу 1 Книги записів закрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________      ________________

  (підпис посадової особи)                (прізвище та ініціали)

  МП

   

   

  По- ряд-ко-вий но-мер

  Кадастро-вий номер земельної ділянки

  Місце розташування земельної ділянки

  Прізвище, імя, по батькові

  власника земельної ділянки

  Ідентифікаційний номер

  Адреса

  власника земельної ділянки

  Площа земельної ділянки,

  гектарів

  (кв. метрів)

  Цільове призначення земельної ділянки

  Підстава виникнення права власності на земельну ділянку

  найменування органу, що прийняв рішення про передачу у власність, цивільно- правовий договір, свідоцтво про право на спадщину тощо

  дата прийняття документа

  номер доку-мента

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дані про видачу та державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку

  Підстава для скасування запису

  Прізвище і підпис посадової особи, дата

  Державний акт на право власності на земельну ділянку

  Державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстровано

  Державний акт на право власності на земельну ділянку видано власнику

  серія

  номер

  дата

  реєстраційний номер

  прізвище і підпис посадової особи

  дата

  підпис власника

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

  Розділ 2

  Записи про державну реєстрацію державних актів
  на право власності на земельну ділянку юридичних осіб

   

  ___________________ району (міста) ___________________ області 

   

  __________________________________________________________

  (найменування територіального органу Держкомзему)
   

  Том № __ розділу 2 Книги записів відкрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________    _______________

  (підпис посадової особи)            (прізвище та ініціали)

  МП

  Том № __ розділу 2 Книги записів закрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________       ________________

  (підпис посадової особи)                  (прізвище та ініціали)

  МП

   

  По- ряд-ко-вий но-мер

  Кадастровий номер земельної ділянки

  Місце розташування земельної ділянки

  Найменування юридичної особи

  Код згідно з ЄДРПОУ

  Місцезнаходження юридичної особи

  Площа земельної ділянки,

  гектарів

  (кв. метрів)

  Цільове призначення земельної ділянки

  Підстава виникнення права власності на земельну ділянку

  найменування  

  органу, що прийняв рішення про надання у власність,

  цивільно-правовий договір, правонаступництво тощо

  дата прийняття документа

  номер документа

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дані про видачу та державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку

  Підстава для скасування запису

  Прізвище і підпис посадової особи, дата

  Державний акт на право власності на земельну ділянку

  Державний акт на право власності на
  земельну ділянку зареєстровано

  Державний акт на право власності на земельну ділянку видано власнику

  серія

  номер

  дата

  реєстраційний номер

  прізвище і підпис посадової особи

  дата

  підпис власника

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

  Розділ 3

  Записи про державну реєстрацію державних актів
  на право постійного користування земельною ділянкою

   

  ___________________ району (міста) ___________________ області 

   

  __________________________________________________________

  (найменування територіального органу Держкомзему)  Том № __ розділу 3 Книги записів відкрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________    ________________

   (підпис посадової особи)            (прізвище та ініціали)

  МП

  Том № __ розділу 3  Книги записів закрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________    ________________

   (підпис посадової особи)             (прізвище та ініціали)

  МП

   

   

  По- ряд-ко-вий но-мер

  Кадастровий номер земельної ділянки

  Місце розташування земельної ділянки

  Найменування юридичної особи

  Код згідно з ЄДРПОУ

  Місцезнаходження юридичної особи

  Площа земельної ділянки, гектарів (кв. метрів)

  Цільове призначення земельної ділянки

  Підстава виникнення права постійного користування земельною ділянкою

  найменування органу, що прийняв рішення про надання у постійне користування земельної ділянки

  дата прийняття рішення

  номер рішення

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дані про видачу та державну реєстрацію державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

  Підстава скасування запису

  Прізвище і підпис посадової особи, дата

  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

  Державний акт на право постійного користування
  земельною ділянкою зареєстровано

  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою видано користувачу

  серія

  номер

  дата

  реєстраційний номер

  прізвище і підпис посадової особи

  дата

  підпис користувача

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

  Розділ 4

  Записи про державну реєстрацію договорів оренди землі

   

  ___________________ району (міста) ___________________ області 

   

  __________________________________________________________

  (найменування територіального органу Держкомзему)

   

  Том № __ розділу 4 Книги записів відкрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________    ________________

  (підпис посадової особи)               (прізвище та ініціали)

  МП

  Том № __ розділу 4 Книги записів закрито

  ___  ____________ 20   р.

  __________________    ________________

  (підпис посадової особи)               (прізвище та ініціали)

  МП

   

  Поряд-ковий номер

  Зареєстровано

  Орендодавець,
  його адреса та ідентифікаційний номер (для
  фізичних осіб), місцезнаходження
  та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)


  Орендар,
  його адреса та ідентифікаційний номер (для
  фізичних осіб), місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

  Земельна ділянка, яка надається в оренду

  Строк договору оренди

  Дата,  номер нотаріаль-ного посвідчення договору

  Прізвище і  підпис посадової особи, дата

  номер

  дата

  місце розташування, кадастровий номер

  площа, гектарів (кв. метрів)

  цільове призначення

  обмеження

  (обтяження)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Договір
  оренди видано

  Підстава скасування запису

  Прізвище і   підпис посадової особи, дата

  Суборенда

  Прізвище і 
  підпис посадової особи, дата

  зареєстровано

  суборендар, його адреса
  та ідентифікаційний номер
  (для фізичних осіб), місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

  площа земельної ділянки, гектарів (кв. метрів)

  строк суборенди

  номер

  дата

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________________