• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  15 листопада 2005 р. №  1090

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний департамент промислової безпеки,
  охорони праці та гірничого нагляду

   

  1. Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держпромгірнагляд) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС та йому підпорядковується.

  Держпромгірнагляд є правонаступником Державного комітету з нагляду за охороною праці.

  2. Держпромгірнагляд у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Держпромгірнагляду є:

  забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони праці, промислової безпеки, здійснення державного гірничого нагляду, страхування ризиків виробничої безпеки, належного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони надр;

  здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також державного гірничого нагляду.

  4. Держпромгірнагляд відповідно до покладених на нього завдань:

  1) готує пропозиції щодо формування державної політики у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, діяльності об’єктів підвищеної небезпеки, у  сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр, а також щодо механізму її реалізації;

  2) подає на розгляд МНС пропозиції до проектів Державного бюджету і Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

  3) здійснює комплексне управління охороною праці та контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр;

  4) координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та об’єктами підвищеної небезпеки;

  5) розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців та профспілок проект загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

  6) бере участь у межах своїх повноважень у розробленні проектів державних програм економічного розвитку в частині геологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування корисних копалин, а також у формуванні державного фонду надр, введенні в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  7) готує пропозиції щодо державного замовлення на проведення науково-дослідних робіт з питань охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, поводження з об’єктами підвищеної небезпеки, здійснення державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, використання та охорони надр і контролює виконання цих робіт;

  8) бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, геологічного вивчення, використання та охорони надр;

  9) здійснює в установленому порядку державний нагляд за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, у тому числі з питань:

  будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів і виробництв;

  застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва, а також забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами колективного та індивідуального захисту;

  виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва;

  виготовлення, транспортування, зберігання та використання вибухових матеріалів промислового призначення;

  безпечного проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами, а також з утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, ракетної техніки і палива, вибухових матеріалів військового призначення;

  10) здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в частині проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, спричиненим умовами праці, підготовки, фінансування та виконання Загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

  11) здійснює державний гірничий нагляд за:

  безпечним веденням гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловостей, під час будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств, на об’єктах метробудівництва та підземних спорудах;

  веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини;

  повнотою вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва в надрах, своєчасністю та відповідністю встановленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

  виконанням вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин, відповідністю розробки родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повнотою видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

  додержанням встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованістю і своєчасністю їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення більш повного вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції;

  відповідністю встановленим вимогам та своєчасністю проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами;

  12) контролює відповідність встановленим вимогам та своєчасність передачі розвіданих родовищ для промислового освоєння, прийняття в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних  підприємств, а також підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  13) погоджує питання ліквідації і консервації гірничодобувних об’єктів або їх ділянок, контролює відповідність встановленим вимогам віднесення вугільних шахт, небезпечних внаслідок наявності газу, можливості раптових викидів, гірничих ударів, до відповідних категорій;

  14) здійснює в межах своєї компетенції нагляд за проведенням робіт з розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, здійсненням заходів для запобігання виникненню та усунення небезпечного впливу гірничих робіт на технічний стан будинків і споруд,  а також за додержанням установленого порядку забудови площ залягання корисних копалин, веденням обліку запасів корисних копалин, обсягів перероблюваної сировини, обґрунтованістю і своєчасністю їх списання;

  15) веде державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки;

  16) проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування, та реєструє підіймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об’єкти нафтогазового комплексу та інші об’єкти;

  17) веде державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

  18) визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці, здійснює контроль за організацією навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевіряє їх знання;

  19) веде державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  20) надає в установленому порядку гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  21) проводить в межах своїх повноважень розслідування аварій, групових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками на виробництві; веде облік аварій і оперативний облік потерпілих внаслідок нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам;

  22) впроваджує за участю державних експертно-технічних центрів та державних підприємств, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки і належать до сфери управління МНС, системи експертної оцінки стану безпеки промислових виробництв, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки і системи управління якістю випробувань (атестація випробувальних і діагностичних лабораторій, апаратури та засобів випробувань і технічного діагностування), визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

  23) організовує роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту працівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з неруйнівного контролю та систем управління охороною праці, бере участь у проведенні аудиту з питань охорони праці;

  24) бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів та об’єктів соціально-культурного призначення;

  25) видає у передбачених законодавством випадках дозволи на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

  26) видає свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;

  27) видає дозволи на проведення навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці;

  28) здійснює у передбачених законодавством випадках ліцензування видів господарської діяльності;

  29) розробляє у межах своєї компетенції та подає на розгляд МНС проекти нормативно-правових актів;

  30) готує пропозиції щодо погодження технічних регламентів, стандартів, нормативно-правових актів, у тому числі з питань вивчення, використання та охорони надр, переробки мінеральної сировини;

  31) погоджує:

  стандарти, технічні умови та інші документи на засоби виробництва і технологічні процеси;

  навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;

  проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти та щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд у частині додержання вимог законодавства з охорони праці, промислової безпеки та охорони надр;

  документацію на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення та перевіряє виконання передбачених у ній умов;

  проекти планів розвитку гірничих робіт у частині їх безпечного ведення, а також норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що здійснюють видобування твердих, рідких та газоподібних корисних копалин і гідромінеральних ресурсів;

  видачу спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування корисних копалин, а також будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  проекти гірничого підприємства в частині запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки цих об’єктів гірничими роботами;

  32) проводить розслідування обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за результатами зазначеного розслідування в межах своєї компетенції відповідні рішення;

  33) бере участь в організації проведення експертизи проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;

  34) призначає (якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють) проведення органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання випробувань устатковання та матеріалів, технічного огляду устатковання, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

  35) готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

  36) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів;

  37) здійснює у межах своїх повноважень функції управління майном державних експертно-технічних центрів та державних підприємств, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки і належать до сфери управління МНС, а також державного підприємства “Редакція журналу “Охорона праці”, Національного науково-дослідного інституту охорони праці;

  38) організовує виконання робіт щодо науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки;

  39) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо вирішення порушених у таких зверненнях питань;

  40) реалізує в межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці;

  41) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

  5. Держпромгірнагляд відповідно до своїх повноважень має право:

  1) безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та проводити в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, що належать до їх компетенції;

  2) одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та здійснення заходів щодо їх усунення;

  3) видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері охорони праці та промислової безпеки, геологічного вивчення, використання та охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

  4) забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних з користуванням надрами, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників;

  5) притягати до адміністративної відповідальності працівників за порушення законодавства про охорону праці в частині безпечного ведення робіт та законодавства про охорону надр;

  6) притягати до сплати штрафу юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, за порушення законодавства про охорону праці в частині безпечного ведення робіт та невиконання розпоряджень посадових осіб Держпромгірнагляду;

  7) надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності;

  8) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  9) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  10) заслуховувати інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції.

  7. Держпромгірнагляд у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

  8. Держпромгірнагляд очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

  Голова Держпромгірнагляду є членом колегії МНС.

  Голова Держпромгірнагляду має заступників, у тому числі першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погодженим головою Держпромгірнагляду.

  9. Розподіл обов’язків між заступниками здійснює голова  Держпромгірнагляду.

  10. Голова Держпромгірнагляду:

  1) керує діяльністю Департаменту;

  2) несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на Держпромгірнагляд завдань;

  3) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держпромгірнагляду, крім заступників голови Держпромгірнагляду;

  4) визначає ступінь відповідальності заступників голови Держпромгірнагляду та керівників його структурних підрозділів;

  5) притягає до дисциплінарної відповідальності та заохочує керівників структурних підрозділів та інших працівників Держпромгірнагляду, крім заступників голови Держпромгірнагляду;

  6) підписує видані в межах компетенції Держпромгірнагляду накази, організовує їх виконання;

  7) затверджує положення про структурні підрозділи Держпромгірнагляду;

  8) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  11. Держпромгірнагляд здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи, утворені за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в межах граничної чисельності працівників Департаменту.

  Керівників територіальних органів призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

  Положення про територіальні органи затверджує голова Держпромгірнагляду.

  12. У Держпромгірнагляді утворюється колегія у складі голови Департаменту, його заступників та керівників структурних підрозділів. До складу колегії можуть входити інші особи.

  Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держпромгірнагляду.

  13. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій у Держпромгірнагляді утворюється науково-технічна рада. 

  Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує голова Держпромгірнагляду.

  14. Граничну чисельність працівників Держпромгірнагляду затверджує за поданням його голови Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в межах граничної чисельності працівників МНС, визначеної Кабінетом Міністрів України.

  Структуру Держпромгірнагляду затверджує його голова за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

  15. Штатний розпис і кошторис Держпромгірнагляду затверджує його голова за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Мінфіном.

  16. Держпромгірнагляд утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МНС.

  17. Умови оплати праці працівників Держпромгірнагляду визначаються Кабінетом Міністрів України.

  18. Держпромгірнагляд є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  _________________