• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 17 липня 2009 р.  № 750

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Державну міграційну службу України

   

  1. Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.

  2. ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Міністра внутрішніх справ та іншими нормативно-правовими актами.

  3. Основними завданнями ДМС є:

  1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;

  2) провадження в межах своїх повноважень діяльності, пов’язаної з:

  розглядом документів стосовно набуття/припинення громадянства України;

  підготовкою матеріалів для розгляду Комісією при Президентові України з питань громадянства;

  прийняттям рішень про надання, втрату і позбавлення статусу біженця в Україні;

  3) узагальнення практики застосування законодавства у сфері міграції, зокрема надання статусу біженця, а також з питань громадянства, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, імміграції та еміграції громадян України або іноземців та осіб без громадянства, розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення;

  4) організація роботи з:

  видачі громадянам України, які постійно проживають в Україні, паспортних та інших документів, що посвідчують особу, а також іноземцям та особам без громадянства документів для в’їзду в Україну, перебування в Україні та виїзду за її межі або постійного проживання на її території і посвідчень біженця;

  забезпечення захисту прав біженців та інших категорій мігрантів;

  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, ідентифікації громадян України, які втратили паспортні та інші документи, що посвідчують особу, а також проведення адресно-довідкової роботи;

  створення та забезпечення функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

  виконання міжнародних угод про реадмісію;

  проведення ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, які втратили паспортні документи.

  4. ДМС відповідно до покладених на неї завдань:

  1) готує документи стосовно набуття/припинення громадянства України та подає їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, здійснює провадження з відповідних питань;

  2) забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;

  3) приймає у передбачених законом випадках рішення про оформлення набуття громадянства України та їх скасування;

  4) веде облік осіб, які набули/припинили громадянство України;

  5) організовує оформлення та видачу громадянам України паспортних та інших документів, що посвідчують особу, здійснює провадження з таких питань;

  6) здійснює оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень для в’їзду в Україну, документів для тимчасового перебування або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі;

  7) приймає від іноземців та осіб без громадянства письмові повідомлення про втрату на території України паспортного документа, про що інформує Адміністрацію Держприкордонслужби, видає на запит іноземців та осіб без громадянства довідку про втрату паспортного документа;

  8) готує пропозиції щодо:

  реалізації державної політики у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб і їх паспортизації;

  визначення квоти імміграції на календарний рік;

  визначення обсягу фінансування заходів, які здійснюються на виконання Закону України “Про біженців”;

  9) приймає рішення про:

  надання, втрату або позбавлення статусу біженця;

  надання дозволу на імміграцію, відмову в його наданні та скасування;

  10) веде облік осіб, що подали заяву про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким наданий такий дозвіл;

  11) організовує роботу із створення та забезпечення функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

  12) організовує та забезпечує роботу міжрегіональних центрів видачі паспортних документів;

  13) забезпечує формування центральної та регіональної баз даних про:

  іноземців та осіб без громадянства, в’їзд в Україну яким заборонено за рішенням органів внутрішніх справ на визначених законодавством підставах;

  іноземців та осіб без громадянства, яким наданий дозвіл на імміграцію і яким продовжений строк перебування в Україні;

  видані та втрачені паспортні документи;

  осіб, що подали заяву про надання статусу біженців;

  осіб, що подали заяву про набуття громадянства України;

  14) готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з питань, що належать до її компетенції, для подання в установленому порядку на розгляд відповідним органам;

  15) бере участь у проведенні державних статистичних спостережень у сфері міграції;

  16) видає в установленому порядку бюлетені, збірники нормативних актів, інші матеріали з питань, що належать до її компетенції;

  17) виконує функції замовника з розроблення, виробництва, постачання і ремонту програмно-апаратних засобів для Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, спеціального обладнання, необхідного для оформлення паспортних та інших документів, що посвідчують особу;

  18) взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

  19) проводить аналіз міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та інших категорій мігрантів;

  20) організовує взаємодію державних органів у забезпеченні захисту прав біженців та інших категорій мігрантів;

  21) сприяє в установленому порядку реалізації прав біженців та інших категорій мігрантів;

  22) бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні заходів щодо запобігання незаконній міграції;

  23) залучає в установленому порядку кошти міжнародних та неурядових організацій, установ інших держав для проведення благодійних акцій і виконання програм захисту прав біженців та інших категорій мігрантів;

  24) забезпечує роз’яснення змісту державної політики у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також вимог законодавства у зазначеній сфері;

  25) організовує у межах своїх повноважень проведення наукових досліджень з питань забезпечення захисту прав біженців та інших категорій мігрантів;

  26) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи з проведення наукових досліджень, пов’язаних з формуванням і реалізацією державної політики у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;

  27) подає в установленому порядку пропозиції стосовно скасування актів центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, що суперечать законодавству про міграцію, забезпечення захисту прав біженців та інших категорій мігрантів;

  28) здійснює відповідно до законодавства управління та контроль за діяльністю державних підприємств, що належать до сфери її управління;

  29) розробляє і затверджує зразки заяви про надання статусу біженця, довідок про прийняття рішення про надання особі статусу біженця, про прийняття скарги до розгляду, про звернення до суду, а також перелік документів, необхідних для вирішення питання щодо надання, втрати і позбавлення статусу біженця, та їх зразків;

  30) розглядає в установленому порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до її компетенції;

  31) видає довідки про прийняття скарги до розгляду та звернення до суду щодо відмови у наданні статусу біженця;

  32) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про наявність у країнах походження біженців умов, зазначених в абзаці другому статті 1 Закону України “Про біженців”;

  33) здійснює контроль за додержанням державної таємниці у ДМС;

  34) виконує інші функції, що випливають з покладених на ДМС завдань.

  5. ДМС має право:

  1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до її компетенції;

  3) брати участь у:

  міжнародному співробітництві з гуманітарних питань, з питань реалізації прав і свобод громадян України, а також виконанні відповідних міжнародних зобов’язань України;

  проведенні роботи з гармонізації законодавства України з міжнародними стандартами;

  4) подавати пропозиції щодо розроблення зразків і виготовлення бланків паспортних та інших документів, що посвідчують особу, виступати замовником виготовлення таких бланків;

  5) надавати у визначених законодавством випадках державні платні послуги;

  6) проводити перевірку стану дотримання органами виконавчої влади, громадянами, підприємствами, установами та організаціями правил паспортної системи, вимог законодавства щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні і вносити пропозиції щодо усунення причин їх порушення;

  7) оформляти і видавати громадянам України, іноземцям та особам без громадянства паспортні та інші документи, що посвідчують особу, а також документи на право в’їзду в Україну, перебування на її території та виїзду з України, встановлювати належність до громадянства України та приймати рішення про оформлення набуття/припинення громадянства України, скасовувати прийняті нею та її територіальними органами і підрозділами рішення;

  8) утворювати за погодженням з органами виконавчої влади експертні та консультаційні ради, робочі групи;

  9) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

  6. ДМС здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи та підрозділи міграційної служби, які утворюються на базі органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, утворених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2004 р. № 700 “Про утворення органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1447), пункти тимчасового розміщення біженців, а також територіальні органи та підрозділи служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділи (сектори) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС), що становлять систему державної міграційної служби.

  7. ДМС у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

  Проекти нормативно-правових актів ДМС погоджуються Міністром внутрішніх справ.

  Нормативно-правові акти ДМС підлягають реєстрації в установленому порядку.

  Накази ДМС, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

  8. ДМС очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України.

  Голова має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України.

  9. Голова ДМС:

  здійснює керівництво діяльністю ДМС та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на неї завдань;

  розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

  затверджує положення про структурні підрозділи ДМС;

  подає в установленому порядку Міністрові внутрішніх справ для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені ДМС проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

  погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції ДМС;

  приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС;

  затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів у межах граничної чисельності ДМС, а також їх штатний розпис і кошторис;

  приймає рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію територіальних органів ДМС;

  призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників територіальних органів ДМС;

  призначає на посаду та звільняє з посади працівників ДМС і керівників її самостійних структурних підрозділів;

  здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

  10. Для вирішення питань, що належать до компетенції ДМС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Голови Служби (голова колегії), його заступників, посадової особи МВС, визначеної Міністром внутрішніх справ, керівних працівників ДМС, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, керівників територіальних органів, а також представників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб.

  Склад колегії затверджує Голова ДМС.

  Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова ДМС.

  Рішення колегії вводяться в дію наказами ДМС.

  11. При ДМС може утворюватися науково-технічна рада, а також інші дорадчі органи. Склад зазначеної ради та інших дорадчих органів і положення про них затверджує Голова ДМС.

  12. Граничну чисельність працівників ДМС затверджує Кабінет Міністрів України.

  Структуру ДМС затверджує Міністр внутрішніх справ за поданням Голови ДМС.

  Штатний розпис і кошторис ДМС затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

  13. ДМС, її територіальні органи (управління, відділи) в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, пункти тимчасового розміщення біженців  є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

   

  _________________________