• In English

 •  

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 жовтня 2005 р. № 1020

   

   

   

  ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

  про урядовий комітет

   

   

  1. Урядовий комітет є робочим органом Кабінету Міністрів України, основним завданням якого є формування та реалізація державної політики у відповідній сфері згідно із стратегією, визначеною Кабінетом Міністрів України.

   

  2. Урядовий комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

   

  3. Урядовий комітет:

   

  розглядає проекти законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також розпоряджень Кабінету Міністрів України, що подані з розбіжностями, не врегульованими після проведення головним розробником в установленому порядку узгоджувальної процедури, і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до яких є застереження Секретаріату Кабінету Міністрів, приймає рішення про схвалення проектів та вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх прийняття;

   

  приймає відповідно до закону рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, що не оприлюднені до внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України, та про повторне оприлюднення проектів регуляторних актів, що оприлюднювалися до внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

   

  приймає рішення про необхідність перегляду регуляторних актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, на підставі аналізу звіту про відстеження їх результативності;

   

  розглядає відповідно до закону скарги на рішення Держпідприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики та про відмову в погодженні проекту регуляторного акта;

   

  розглядає інші документи з питань формування державної політики.

   

  4. Урядовий комітет має право:

   

  утворювати у разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи, інші допоміжні органи з метою вивчення окремих питань, що належать до його компетенції, залучати до роботи в них представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

   

  одержувати в установленому порядку інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для його роботи;

   

  вносити Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його повноважень.

   

  5. До складу урядового комітету входять члени Кабінету Міністрів України, керівники інших центральних органів виконавчої влади, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, заступники Міністра Кабінету Міністрів України. 

   

  6. Урядовий комітет очолює Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем’єр-міністр або Міністр закордонних справ.

   

  У складі урядового комітету, який очолює Прем'єр-міністр України, визначається посада  заступника голови урядового комітету.

   

  7. Голова урядового комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на урядовий комітет завдань.

   

  8. Організаційною формою роботи урядового комітету є засідання, що скликаються його головою.

   

  У разі потреби можуть проводитися спільні засідання урядових комітетів за погодженим рішенням їх голів.

   

  9. Засідання урядових комітетів, як правило, проводяться в один і той же день тижня за графіком, затвердженим Прем'єр-міністром України.

   

  10. Засідання урядового комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.

   

  У разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра, який очолює урядовий комітет, засідання цього комітету проводить посадова особа, яка забезпечує здійснення повноважень відсутньої особи.

   

  У разі відсутності з поважних причин міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, який є членом урядового комітету, в засіданні комітету може брати участь з правом дорадчого голосу один з його
  заступників (а замість керівника колегіального органу - один з членів цього органу) за попереднім погодженням з головою урядового комітету.

   

  11. У засіданні урядового комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового комітету.

  За рішенням голови урядового комітету або за погодженням з ним у засіданні урядового комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення питання, включеного до порядку денного.

   

  12. Порядок денний засідання урядового комітету формується відповідальним секретарем урядового комітету, визначеним із числа працівників структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який  забезпечує підготовку і проведення засідань урядових комітетів, та погоджується головою урядового комітету.

   

  Відповідальний секретар урядового комітету також забезпечує дотримання процедури підготовки і розгляду питань, ведення протоколу та оформлення прийнятих урядовим комітетом рішень.

   

  13. Проекти нормативно-правових актів, інших документів, що вносяться на розгляд урядового комітету, повинні бути погоджені із заінтересованими органами виконавчої влади та відповідати іншим вимогам, установленим Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України. Дотримання цих вимог забезпечує відповідальний секретар урядового комітету.

   

  14. Рішення урядового комітету приймаються шляхом досягнення консенсусу, оголошуються головуючим на засіданні і оформляються протоколом. 

   

  15. Рішення урядового комітету, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання.

   

  Контроль за виконанням рішень урядового комітету здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

   

  16. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності урядових комітетів здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

   

  ______________________