• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 вересня 2005 р. № 987

  ПОРЯДОК
  перерахування коштів державного бюджету для виконання
  робіт із складення загальних списків виборців

  1. Оплата робіт із складення загальних списків виборців здійснюється за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті Центральній виборчій комісії за бюджетною програмою “Проведення виборів народних депутатів України” (далі – бюджетні кошти).

  2. Для фінансового забезпечення робіт із складення загальних списків виборців Центральна виборча  комісія  формує  мережу розпорядників бюджетних коштів,  до якої включає МЗС, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні  та Севастопольську міську держадміністрації, та подає відповідну інформацію Державному казначейству. З цією метою зазначені органи надсилають до Центральної виборчої комісії копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену в установленому порядку.

  Крім того, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації подають до Центральної виборчої комісії відомості про кількість сільських, селищних та міських рад із зазначенням кількості виборців і про кількість районних та міських робочих груп обліку виборців.

  3. Центральна виборча комісія розраховує та доводить до МЗС, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій дані про обсяг видатків, пов’язаних з виконанням робіт із складення загальних списків виборців.

  МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації на підставі зазначених даних розробляють в установленому порядку кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету і надсилають їх на затвердження до Центральної виборчої комісії.

  Київська міськдержадміністрація на підставі зазначених даних складає розрахунок, в який включає видатки районних робочих груп обліку виборців, та надсилає його на затвердження до Центральної виборчої комісії.

  4. Розподіл бюджетних коштів між розпорядниками нижчого рівня здійснюється Центральною виборчою комісією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Севастопольською міською держадміністраціями тільки у разі затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету.

  5.   Рада  міністрів  Автономної  Республіки   Крим,   обласні  та Севастопольська міська держадміністрації:

  формують мережу розпорядників бюджетних коштів, до якої включають районні, районні у м. Севастополі держадміністрації, та подають відповідну інформацію до відповідного органу Державного казначейства;

  розподіляють відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету бюджетні кошти між міськими (міст республіканського та обласного значення) радами, районними та районними у м. Севастополі держадміністраціями.

  6. Бюджетні кошти для виконання робіт із складення загальних списків виборців у м. Києві Центральна виборча комісія перераховує на рахунок “Суми за дорученням”, відкритий міськдержадміністрації в управлінні Державного казначейства у м. Києві.

  7. Бюджетні кошти для виконання робіт із складення загальних списків виборців у містах республіканського та обласного значення перераховуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними держадміністраціями на рахунок “Суми за дорученням”, відкритий відповідній міській раді в органі Державного казначейства.

  За наявності на території міст республіканського та обласного значення сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад міські (міст республіканського та обласного значення) ради здійснюють розподіл зазначених коштів шляхом їх перерахування сільським, селищним та міським (міст районного значення) радам на рахунок „Суми за дорученням”, відкритий відповідній раді в органі Державного казначейства, на підставі платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшення доходів міських (міст республіканського та обласного значення) рад та отримання доходів сільськими, селищними та міськими (міст районного значення) радами.

  8. Київська міськдержадміністрація розподіляє бюджетні кошти шляхом їх перерахування районним у  м. Києві держадміністраціям на рахунок “Суми за дорученням” на підставі платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшення доходів Київської міськдержадміністрації та отримання доходів районними у м. Києві держадміністраціями.

  9. Міські (міст республіканського та обласного значення) ради, Київська міська, районні у м. Києві держадміністрації відкривають рахунок “Суми за дорученням” за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за яким здійснюються видатки, пов`язані з утриманням відповідних органів місцевого самоврядування.

  10. МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні держадміністрації, міські (міст республіканського та обласного значення) ради провадять видатки, пов’язані з:

  оплатою праці операторів комп’ютерного набору, включених до складу робочої групи обліку виборців, що виконують свої обов’язки відповідно до укладених цивільно-правових договорів, шляхом перерахування бюджетних коштів на їх рахунки, відкриті в установах банків;

  придбанням паперу і витратних матеріалів для комп’ютерної та копіювальної техніки, інших товарів (послуг) для забезпечення складення списків виборців на підставі поданих робочими групами обліку виборців підтвердних документів (акти виконаних робіт, укладені договори на придбання товарів (послуг), накладні на товарно-матеріальні цінності тощо);

  придбанням паперу для складення списків виборців сільськими, селищними та міськими (міст районного значення) радами на підставі поданих ними підтвердних документів.

  11. Видатки, пов’язані з щомісячною виплатою надбавок працівникам органів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, що залучаються до складення списків виборців без звільнення від виконання обов’язків, пов’язаних з основною роботою, здійснюються міськими (міст республіканського та обласного значення) радами, райдержадміністраціями на підставі поданих сільськими, селищними, міськими (міст районного значення) радами відомостей про нарахування зазначених надбавок шляхом перерахування коштів на рахунок “Суми за дорученням” сільським, селищним, міським (міст районного значення) радам за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування, за яким здійснюються видатки, пов`язані з утриманням відповідних органів місцевого самоврядування.

  12. При надходженні бюджетних коштів на рахунок “Суми за дорученням” їх розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями в установленому порядку.

  13. Цивільно-правові договори з операторами комп’ютерного набору, включеними до складу робочих груп обліку виборців, укладають керівники МЗС, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, міських рад за поданням голів робочих груп.

  14. МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації не пізніше ніж у семиденний строк після закінчення повноважень робочих груп обліку виборців інформують Центральну виборчу комісію про суму невикористаних бюджетних коштів.

  Центральна виборча комісія у триденний строк після надходження інформації готує та подає в установленому порядку до Державного казначейства документи для повернення зазначених коштів.

  15. Бюджетні кошти, що залишилися на рахунку “Суми за дорученням” невикористаними, не пізніше ніж у триденний строк після закінчення повноважень робочих груп обліку виборців, повертаються до державного бюджету. Перерахування здійснюється на підставі платіжних доручень на рахунки з обліку доходів державного бюджету, відкриті в органах Державного казначейства за кодом класифікації доходів державного  бюджету 24060300 “Інші надходження”. Інформація про перераховані кошти надсилається установі, від якої вони надійшли, наступного дня після проведення операції.

  16. Бухгалтерська та фінансова звітність про використання бюджетних коштів подається у порядку, встановленому законодавством.

  17. По закінченні бюджетного періоду та строку дії повноважень робочих груп обліку виборців МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Центральній виборчій комісії інформацію про використання бюджетних коштів за встановленою нею формою до 5 січня та 15 березня 2006 року.

  18. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _____________________