• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 вересня 2005 р.  № 980

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державну геологічну службу

  1. Державна геологічна служба (далі — Держгеолслужба) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінприроди і йому підпорядковується.

  2. Держгеолслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінприроди.

  3. Основними завданнями Держгеолслужби є:

  участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

  забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, охорони та раціонального використання надр, організація їх геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення, картування геологічного середовища, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин на території України, її континентальному шельфі і у виключній морській економічній зоні;

  створення єдиної інформаційної системи користування надрами.

  4. Держгеолслужба відповідно до покладених на неї завдань:

  1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку і Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

  2) бере участь у розробленні та виконанні державних програм геологічного вивчення надр, їх раціонального використання, охорони та розвитку мінерально-сировинної бази;

  3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінприроди;

  4) організовує моніторинг мінерально-сировинної бази та геологічного середовища;

  5) організовує проведення наукових досліджень з метою розроблення і впровадження у виробництво новітніх технологій прогнозування, пошуку і розвідки родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та з інших питань геологічного вивчення надр;

  6) здійснює в установленому порядку передачу розвіданих родовищ для промислового освоєння;

  7) забезпечує розміщення державного замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для його виконання на конкурсних засадах, здійснює в установленому порядку оплату робіт, пов’язаних з виконання державного замовлення;

  8) забезпечує на основі результатів моніторингу геологічного середовища розроблення і застосування методів вивчення провісників землетрусів, бере участь у проведенні робіт з розвитку національної системи сейсмічних спостережень;

  9) розробляє нормативи плати за користування надрами і збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за кошти державного бюджету, бере участь у встановленні квот на видобуток окремих видів корисних копалин;

  10) забезпечує проведення державної реєстрації та ведення обліку робіт з геологічного вивчення надр, ведення державного балансу запасів корисних копалин, державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, формування Державного фонду родовищ корисних копалин та Державного фонду надр;

  11) здійснює державний контроль за проведенням робіт з геологічного вивчення та використання надр;

  12) визначає склад та обсяг геологічної інформації, яка підлягає обов’язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України;

  13) видає ліцензії на пошук (розвідку) корисних копалин та видобуток уранових руд, а також спеціальні дозволи (ліцензії) на користування ділянками надр в установленому законодавством порядку та контролює в межах своїх повноважень додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

  14) бере участь у роботі Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин Мінприроди та Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин;

  15) виконує роботи із стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

  16) бере участь у видавничій діяльності у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

  17) виконує у визначених Мінприроди межах функції з управління майном геологічних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, і розробляє пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;

  18) здійснює координацію діяльності геологічних підприємств, установ і організацій з методичних, методологічних, технологічних та технічних питань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

  19) погоджує та подає на розгляд Мінприроди проекти статутів новоутворених і пропозиції щодо внесення змін до статутів діючих геологічних підприємств, установ і організацій, вносить пропозиції щодо призначення осіб на посаду керівників геологічних підприємств, установ і організацій;

  20) аналізує, узагальнює та погоджує пооб’єктні плани спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, вносить до зазначених планів у разі потреби зміни і подає їх на розгляд Мінприроди;

  21) здійснює контроль за додержанням користувачами надр незалежно від форми власності вимог законодавства про надра, а також стандартів, норм і правил щодо їх геологічного вивчення та використання;

  22) бере участь у встановленому порядку у міжнародному співробітництві з питань геологічного вивчення, охорони та використання надр, готує проекти міжнародних договорів галузевого характеру, здійснює геологічне вивчення надр на замовлення інших держав, а також сприяє залученню інвестицій для геологічного вивчення надр та експлуатації родовищ корисних копалин в Україні, за дорученням Мінприроди організовує та бере участь у проведенні відповідних конкурсів (тендерів);

  23) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. Держгеолслужба має право:

  залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

  припиняти відповідно до законодавства всі види робіт з геологічного вивчення надр, які проводяться з порушенням стандартів, норм і правил, що може призвести до виснаження родовищ, істотного зниження ефективності робіт або заподіяння значних збитків;

  анулювати ліцензії на пошук (розвідку) корисних копалин та видобуток уранових руд;

  анулювати спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами і зупиняти роботу видобувних підприємств у випадках, передбачених законодавством;

  давати згідно із законодавством обов’язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень, допущених у процесі геологічного вивчення та використання надр;

  видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

  6. Держгеолслужба в межах своїх повноважень взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, відповідними органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.

  7. Держгеолслужбу очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища.

  Голова Держгеолслужби є членом колегії Мінприроди.

  8. Голова Держгеолслужби має не більше трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з головою Держгеолслужби.

  Розподіл обов’язків між заступниками проводить голова Держгеолслужби.

  9. Голова Держгеолслужби:

  здійснює керівництво Держгеолслужбою, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Держгеолслужбу завдань;

  призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держгеолслужби, крім заступників голови;

  визначає ступінь відповідальності заступників голови Держгеолслужби і керівників структурних підрозділів;

  притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держгеолслужби, крім заступників голови;

  видає в межах своїх повноважень накази, організовує перевірку їх виконання;

  затверджує положення про структурні підрозділи Держгеолслужби;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

  10. Для узгодженого вирішення питань щодо визначення найважливіших напрямів діяльності в Держгеолслужбі утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників підрозділів Держгеолслужби. Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держгеолслужби.

  11. Граничну чисельність працівників Держгеолслужби за поданням її голови затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища в межах граничної чисельності працівників Мінприроди, визначеної Кабінетом Міністрів України.

  Структуру Держгеолслужби затверджує її голова за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища.

  12. Штатний розпис і кошторис Держгеолслужби затверджує її голова за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища і Мінфіном.

  13. Держгеолслужба утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінприроди.

  Умови оплати праці працівників Держгеолслужби визначаються Кабінетом Міністрів України.

  14. Держгеолслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  ___________________