• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 вересня 2005 р.  № 979

  ПОЛОЖЕННЯ
   про Державну службу геодезії, картографії та кадастру

  1. Державна служба геодезії, картографії та кадастру (далі — Укргеодезкартографія) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінприроди і йому підпорядковується.

  2. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінприроди.

  3. Основними завданнями Укргеодезкартографії є:

  участь у реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, створення національної геодезичної системи відліку, пов’язаної з європейськими та світовими системами координат, і національної інфраструктури геопросторових даних, встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;

  координація топографо-геодезичної та картографічної діяльності, здійснення методичного керівництва у цій сфері; координація діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

  4. Укргеодезкартографія відповідно до покладених на неї завдань:

  1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку і Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Національної програми інформатизації та інших програм, пов’язаних з використанням національних геоінформаційних ресурсів;

  2) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку топографо-геодезичної діяльності та картографування;

  3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції стосовно вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінприроди;

  4) забезпечує розміщення державного  замовлення  на  проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для його виконання на конкурсних засадах, здійснює в установленому порядку оплату цих робіт;

  5) розробляє, визначає і затверджує у межах своєї компетенції пріоритетні напрями та програми фундаментальних і прикладних розробок, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створює систему науково-технічного інформування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

  6) розробляє і затверджує в установленому порядку нормативно-технічні документи з питань топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження  географічних назв, у межах своєї компетенції здійснює державний контроль за використаним і збереженням географічних назв;

  7) аналізує стан державної геодезичної і гравіметричної мережі, розробляє пропозиції щодо її удосконалення, проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону;

  8) забезпечує функціонування та розвиток державної геодезичної  і гравіметричної мережі, включаючи мережу супутникових спостережень;

  9) забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв, формує та забезпечує ведення Державного реєстру географічних назв України, назв географічних об’єктів інших країн світу, які використовуються в Україні;

  10) організовує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;

  11) забезпечує у межах своєї компетенції створення геоінформаційних систем у сфері державного управління та для інших потреб, а також організовує роботу з визначення географічних сталих;

  12) видає в установленому законодавством порядку ліцензії на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

  13) здійснює державний геодезичний нагляд, спрямований на забезпечення додержання суб’єктами господарювання встановленого порядку виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

  14) організовує в установленому порядку метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

  15) організовує проведення реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання топографо-геодезичних робіт;

  16) веде державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання, формує і забезпечує ведення Державного картографо-геодезичного фонду, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт, геопросторових даних;

  17) забезпечує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт з делімітації та демаркації державного кордону, бере участь у формуванні відповідної бази картографічних даних;

  18) організовує вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності;

  19) бере участь у встановленому порядку в міжнародному співробітництві з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, підготовці проектів міжнародних договорів у цій сфері;

  20) виконує в межах, визначених Мінприроди, функції з управління майном топографо-геодезичних і картографічних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, зокрема з підготовки пропозицій щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;

  21) погоджує та подає на розгляд Мінприроди проекти статутів новоутворених і пропозиції щодо внесення змін до статутів діючих топографо-геодезичних і картографічних підприємств, установ і організацій, вносить пропозиції щодо призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ і організацій;

  22) сприяє забезпеченню топографо-геодезичних і картографічних підприємств, установ і організацій висококваліфікованими спеціалістами, організовує їх перепідготовку та підвищення кваліфікації;

  23) бере участь у видавничій діяльності у сфері геодезії, картографії та кадастру;

  24) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. Укргеодезкартографія має право:

  одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  припиняти відповідно до законодавства всі види топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил; анулювати ліцензії на виконання цих робіт;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

  залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  видавати накази організаційно-розпорядчого характеру;

  проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції.

  6. Укргеодезкартографія в межах своїх повноважень взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.

  7. Укргеодезкартографію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища.

  Голова Укргеодезкартографії є членом колегії Мінприроди.

  8. Голова Укргеодезкартографії має не більше трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з головою Укргеодезкартографії.

  Розподіл обов’язків між заступниками проводить голова Укргеодезкартографії.

  9. Голова Укргеодезкартографії:

  здійснює керівництво Укргеодезкартографією, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Укргеодезкартографію завдань;

  призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії, крім заступників голови;

  визначає ступінь відповідальності заступників голови Укргеодезкартографії і керівників її структурних підрозділів;

  притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії, крім заступників голови;

  підписує видані в межах своєї компетенції накази, організовує перевірку їх виконання;

  затверджує положення про структурні підрозділи Укргеодезкартографії;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

  10. Для узгодженого вирішення питань щодо визначення найважливіших напрямів діяльності в Укргеодезкартографії утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників підрозділів Укргеодезкартографії. Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Укргеодезкартографії.

  11. Граничну чисельність працівників Укргеодезкартографії за поданням її голови затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища в межах граничної чисельності працівників Мінприроди, визначеної Кабінетом Міністрів України.

  Структуру Укргеодезкартографії затверджує її голова за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища.

  12. Штатний розпис і кошторис Укргеодезкартографії затверджує її голова за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища і Мінфіном.

  13. Укргеодезкартографія утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінприроди.

  Умови оплати праці працівників Укргеодезкартографії визначаються Кабінетом Міністрів України.

  14. Укргеодезкартографія є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

   

  __________________