• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 20 травня 2009 р.  № 489

   

  ПОРЯДОК

  надання вихідних даних для проектування

  об’єктів містобудування

   

  Загальна частина

  1. Цим Порядком визначається склад та зміст вихідних даних для проектування об’єктів містобудування і механізм їх надання.

  2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  завдання на проектування — документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов;

  зона впливу об’єкта містобудування — встановлена навколо об’єкта містобудування зона прямого або опосередкованого його впливу на довкілля, умови життя та здоров’я людей, що проживають на прилеглій території;

  містобудівне обґрунтування — вид містобудівної документації, в якому відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (об’єкта будівництва), обов’язкові для врахування при відведенні земельної ділянки та/або проектуванні об’єкта;

  містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки — документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів містобудування, встановлені законодавством та містобудівною документацією;

  об’єкт містобудування — окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об’єкт благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва;

  технічні умови — комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема водопостачання, каналізації,

  тепло-, енерго- і газопостачання, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телебачення, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

  Склад та зміст вихідних даних

  3. Основними складовими вихідних даних є:

  містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

  технічні умови;

  завдання на проектування.

  4. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, розташованої у межах населеного пункту, встановлюються місцевими правилами його забудови.

  У разі відсутності місцевих правил забудови або при намірі забудови земельної ділянки за межами населеного пункту містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню.

  До містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки не можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об’єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги, якщо вони не встановлені законодавством, містобудівною документацією, не зумовлені необхідністю збереження існуючої забудови, довкілля і охорони пам’яток історії та культури.

  Вимоги до змісту та форми містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки визначаються Мінрегіонбудом.

  5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки складаються з текстової (додаток 1) та графічної частин.

  Графічна частина містить:

  ситуаційну схему місця розташування земельної ділянки з відображенням зони впливу об’єкта містобудування;

  схему використання земельної ділянки з відображенням планувальних обмежень, граничної площі забудови, благоустрою, інших видів використання, пропонованого розташування будівель і споруд, в’їздів-виїздів, наявних інженерних мереж;

  схему (модель) об’ємно-просторового рішення.

  6. У технічних умовах зазначаються:

  1) основні відомості, зокрема найменування та адреса об’єкта містобудування, замовника, проектувальника, вид будівництва;

  2) джерела водо-, тепло-, енерго- і газопостачання;

  3) місце приєднання до відповідних інженерних мереж, вимоги до обладнання вузлів приєднання;

  4) основні розрахункові інженерні параметри об’єкта містобудування:

  для водопостачання — гарантована кількість і якість води господарсько-питного користування, тиск у місці підключення, умови використання систем зворотного та повторного промислового водопостачання, будівництва резервуарів чистої води, використання води на технічні потреби, насосних станцій для підкачування води, водомірних вузлів, обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж, витрати води на пожежогасіння;

  для каналізації — кількість і якість стічних вод, вимоги до впровадження роздільних систем промислової та господарсько-побутової каналізації, локальних очисних споруд промислових стоків, споруд і обладнання для утилізації або використання осадів, усереднювачів, вимірювачів стоків, решіток тощо, обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж;

  кількість і види твердих промислових та господарсько-побутових відходів, заходи щодо їх утилізації чи захоронення;

  для теплопостачання — теплові навантаження абонента (максимальні та середні теплові потоки) із зазначенням видів теплоносія (гаряча вода, пара) і за видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, гаряче водопостачання) з урахуванням перспективних навантажень; параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням збільшення теплових навантажень у системі теплопостачання (тиск, включаючи статичний), температура теплоносія, а для води в тепломережі — також метод та графік центрального регулювання подачі тепла в систему теплопостачання;

  обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж, потужності теплогенератора, а також розширення або реконструкції установок для хімічного водоочищення та очищення конденсату теплового джерела; кількість, якість, режим відкачування зворотного конденсату, вимоги до його очищення, необхідність використання вторинних енергоресурсів на підприємстві, будівництва резервного джерела тепла або резервної тепломагістралі з урахуванням підвищення надійності теплопостачання об’єкта; вимоги до контрольно-вимірювальних приладів з диспетчеризації; межі балансової та експлуатаційної відповідальності енергопостачальної організації перед абонентом;

  для електропостачання — електричні навантаження об’єкта; характеристика мережі в місці підключення (підстанція, електростанція або лінія електропередачі, розподільне обладнання, секції розподільного устаткування, комірки); напруга, для якої повинні бути розраховані повітряні або кабельні лінії, що живлять об’єкт; прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності; вимоги до компенсації реактивної потужності; вимоги до ведення обліку електроенергії; специфічні вимоги до електроустановок об’єкта, що приєднуються до ліній живлення енергопостачальної організації (необхідність резервного живлення, автоматичного захисту на вводах, виділення у разі потреби відповідальних навантажень на окремі резервні лінії живлення тощо); резервна потужність для об’єктів, що підключатимуться в перспективі; режим роботи електротермічного устаткування, систем електричного опалення і електронагрівання; розрахункові значення струмів короткого замикання, вимоги до релейного захисту, автоматики, зв’язку, ізоляції та захисту від перенапруги; інші обґрунтовані вимоги щодо виконання проекту електропостачання; в разі потреби умови використання електроенергії для систем опалення;

  для газопостачання — параметри діючого та проектного газопроводів, напрямки трасування або перекладення діючих газопроводів, особливі умови до проектування вентиляції, герметизації, обладнання люків колодязів та перехрещення газопроводів з іншими видами інженерних комунікацій;

  для зливової каналізації — пропускна спроможність та вид водовідведення;

  для кабельних мереж (телефонізація, радіофікація, електрозв’язок, диспетчеризація, Інтернет) — необхідна ємність вводу та умови прокладення кабелю від існуючої мережі;

  для телебачення — електричний розрахунок пристроїв системи, умови розміщення телевізійних антен, вибір обладнання та захист заземлення щогл телевізійних антен;

  5) вимоги щодо зовнішнього освітлення;

  6) вимоги щодо встановлення лічильників обліку споживання холодної та гарячої води, теплової енергії, природного газу, забезпечення їх цілорічної експлуатації;

  7) завдання на розроблення спеціального розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” для об’єктів, перелік яких наведено у додатку 2;

  8) вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта містобудування (ступінь вогнестійкості будівлі/споруди, будівництво в разі потреби пожежних депо, пожежних постів і пожежних резервуарів, забезпечення об’єкта системами протипожежного захисту тощо);

  9) вимоги щодо визначених в установленому законодавством порядку об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки.

  За відсутності на відповідній території необхідного джерела водо-, тепло-, електро-, газопостачання, його недостатньої потужності або за бажанням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.

  У технічних умовах обов’язково передбачаються виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об’єкта. В технічних умовах не допускається дублювання положень державних норм, стандартів і правил.

  Типові форми технічних умов затверджує Мінрегіонбуд за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями.

  Технічні умови повинні містити графічний матеріал — викопіювання із затвердженої містобудівної документації (детального плану за наявності, схеми планування території на місцевому рівні або генерального плану населеного пункту) із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об’єкта містобудування.

  7. Склад завдання на проектування залежить від особливостей об’єкта містобудування і умов будівництва.

  Зміст завдання повинен відповідати містобудівним умовам і обмеженням забудови земельної ділянки.

  Вимоги щодо змісту та форми завдання, а також перелік даних, що додаються до завдання, встановлює Мінрегіонбуд.

  8. У разі відсутності місцевих правил забудови громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у селах, селищах та містах районного значення, замість вихідних даних можуть отримати у органі містобудування та архітектури будівельний паспорт об’єкта містобудування. Порядок надання будівельного паспорта встановлюється регіональними правилами забудови. Форму будівельного паспорта затверджує Мінрегіонбуд.

  Надання вихідних даних

  9. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови надаються:

  власникові/користувачеві земельної ділянки;

  особі, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством;

  уповноваженій ними особі (підприємству, установі, організації).

  10. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки надаються:

  виконавчими органами сільських, селищних, міських рад — у разі розташування земельної ділянки в межах населеного пункту;

  місцевими держадміністраціями — в разі розташування земельної ділянки за межами населеного пункту.

  11. Замовник, що має намір забудови належної йому на праві власності або користування земельної ділянки, або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа (далі — заявник) звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування із заявою (клопотанням) щодо наміру забудови земельної ділянки, в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови.

   

   

  До заяви (клопотання) додаються:

  засвідчена нотаріально копія установчих документів — для юридичної особи, засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію — для суб’єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу — для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності — для уповноваженої особи;

  засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право заявника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди, згоди власника земельної ділянки на реалізацію наміру забудови, якщо ділянка не перебуває у власності заявника і орендується із земель приватної власності), або рішення про передачу (надання) заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством (за наявності);

  передпроектні роботи (за наявності).

  12. У разі розташування земельної ділянки в межах населеного пункту та за наявності місцевих правил забудови виконавчий орган сільської, селищної, міської ради визначає протягом десяти днів з дати реєстрації заяви (клопотання) відповідність наміру забудови земельної ділянки місцевим правилам забудови населеного пункту, містобудівній документації.

  Якщо зазначений у заяві (клопотанні) намір належить до переважного чи допустимих видів забудови території, орган місцевого самоврядування надає у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) заявникові містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, встановлені місцевими правилами забудови населеного пункту.

  Якщо намір не відповідає вимогам містобудівної документації та видам використання території, встановленим місцевими правилами забудови, державним нормам, орган місцевого самоврядування надає протягом місяця з дня реєстрації заяви (клопотання) заявникові висновок щодо цієї невідповідності та рекомендації стосовно можливої зміни наміру забудови земельної ділянки. В разі незгоди з рекомендаціями заявник може звернутися до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з додатковими пропозиціями та обґрунтуваннями свого наміру в порядку, встановленому Законом України “Про планування і забудову територій”.

  13. У разі відсутності місцевих правил забудови або при намірі забудови земельної ділянки за межами населеного пункту орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування надає у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) заявникові згоду на розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта.

  14. Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування може надати дозвіл (згоду, а у разі підготовки земельної ділянки до аукціону — доручення) на розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта містобудування одночасно із дозволом на розроблення проекту відведення земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності.

  15. У разі наміру будівництва з ініціативи органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування за межами населеного пункту та за відсутності місцевих правил забудови відповідний орган може доручити органу містобудування та архітектури виконувати функції замовника з розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта, що підлягає громадському обговоренню.

  16. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівному обґрунтуванні, після його погодження, експертизи та врахування результатів громадського обговорення в порядку, визначеному Законом України “Про планування і забудову територій”, затверджуються рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування.

  Строк розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, визначається договором і не може перевищувати трьох місяців.

  Вимоги щодо змісту і порядку розроблення, погодження, фінансування та затвердження містобудівного обґрунтування затверджує Мінрегіонбуд.

  17. У разі коли земельна ділянка державної або комунальної власності виставляється на земельні торги, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки входять до складу технічного паспорта об’єкта продажу і надаються переможцю торгів разом з іншою документацією відповідно до законодавства.

  18. Після отримання власником/користувачем земельної ділянки або особою, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноваженою ними особою містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки їм надаються технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування.

  19. Технічні умови надаються юридичними особами, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або забезпечують їх експлуатацію, з урахуванням схем теплопостачання населених пунктів, у 15-денний строк з дати реєстрації клопотання замовника або уповноваженої ним особи.

  Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), що надають технічні умови інженерного забезпечення об’єкта містобудування, визначені в пункті 6 цього Порядку, встановлюються містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної ділянки.

  20. Для одержання технічних умов власник/користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа подає до юридичної особи, що надає технічні умови, заяву, ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території. Розгляд заяви кожною юридичною особою, що надає технічні умови інженерного забезпечення об’єкта містобудування, проводиться лише на підставі матеріалів і даних замовника без технічних умов інших організацій.

  При наданні технічних умов враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж визначається окремо у кожному випадку згідно з нормативними умовами надійної роботи та безпечної експлуатації таких мереж (як розподільних, так і магістральних).

  21. Орган державного пожежного нагляду надає технічні умови забезпечення протипожежного захисту об’єкта містобудування у 15-денний строк з дати реєстрації клопотання замовника або уповноваженої ним особи.

  22. Орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки надає технічні умови для проектування об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки (для об’єктів, наведених у пункті 1 додатка 2) у 15-денний строк з дати реєстрації клопотання замовника або уповноваженої ним особи.

  23. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови  чинні до завершення будівництва об’єкта, але не менш як два і не більш як п’ять років.

  Замовник має право звернутися до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, а також до юридичної особи, що надала технічні умови, з проханням продовжити строк дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов.

  Рішення про продовження (непродовження) строку дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов приймається на підставі вмотивованого висновку спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури.

  24. Зміни до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов протягом часу зберігання ними чинності можуть вноситися тільки за погодженням із замовником.

  25. Завдання на проектування об’єкта містобудування розробляється, затверджується та надається замовником генеральному проектувальнику на підставі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

  _____________________  Додаток 1

  до Порядку

  МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ

  забудови земельної ділянки

  ______________________________________________________________

  (адреса або місце розташування земельної ділянки

   

  1. Вид об’єкта містобудування __________________________________

  2. Площа земельної ділянки _____________________________ гектарів

  3. Граничний відсоток забудови земельної ділянки _________

  4. Гранична щільність забудови земельної ділянки ______ метрів корисної площі на 1 гектар, _____ осіб на 1 гектар (для житлових будинків)

  5. Гранична висота будівлі/споруди _______________________ метрів

  6. Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів: фронтальної _________, тильної _________, бокових _________

  7. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній ____ метрів

  8. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних
  будівель/споруд _­­_____ метрів

  9. Інші планувальні обмеження _____________________________

  10. Вимоги до організації під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів _________________

  11. Вимоги до орієнтації в’їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо — для об’єктів масового відвідування відносно елементів планувальної структури _________________

  12. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади — з посиланням на дату і номер документа) щодо:

  благоустрою та озеленення земельної ділянки _____________________

  малих архітектурних форм ______________________________________

  елементів зовнішньої реклами ___________________________________

  використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху __________________________________________________

  розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень _________________________________________________________________

  опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо)_______
  _________________________________________________________________

  можливості зміни функціонального призначення об’єкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта, умови зміни його окремих елементів чи об’ємно-планувального та/або об’ємно-просторового рішення в цілому — при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди _________________________________

  13. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови _________________________________________________________________

  14. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства _________________________________________________________________

  15. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” _______________________________________________

  16. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки _________________________________________________________________

  17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту __________________________________________________________

   

  Ці містобудівні умови і обмеження надані відповідно до _____________
  _________________________________________________________________

                         (рішення від _________ № ____ сесії _________ ради про затвердження

  _________________________________________________________________

  місцевих правил забудови або містобудівного обґрунтування)

  Містобудівні умови і обмеження чинні до “____” _________ 20__ року.

   

  __________________________ ___________ ___________________________
  (посада особи, що видала цей документ)      (підпис)                  (ініціали та прізвище)

  МП

  ____________________  Додаток 2

  до Порядку

   

  ПЕРЕЛІК

  об’єктів, при проектуванні яких необхідно отримувати

  завдання та вихідні дані на розроблення інженерно-технічних

  заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

   

  1. Об’єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з надзвичайних ситуацій.

  2. Об’єкти національної економіки, що забезпечують стале функціонування держави в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і на особливий період:

  1) пункти управління керівництва держави, центральних і місцевих органів виконавчої влади;

  2) об’єкти газопостачання (об’єкти видобування, зберігання (газосховища), переробки, транспортування та розподілу природного, скрапленого газу, зокрема газозаправні станції та пункти зрідженого і скрапленого газу, газонаповнювальні станції та пункти, склади газу та газопродуктів);

  3) об’єкти водопостачання та водовідведення (зокрема об’єкти знезараження, підготовки, очищення, зберігання питної води та знезараження і очищення каналізаційних стоків у системах очисних споруд);

  4) об’єкти електропостачання (об’єкти виробництва, транспортування та розподілу електроенергії, у тому числі повітряні лінії електропередачі потужністю понад 110 кВ);

  5) об’єкти електрозв’язку, проводового та радіомовлення і телебачення;

  6) об’єкти транспортної інфраструктури:

  об’єкти повітряного транспорту (аеропорти та аеродроми, центри управління повітряним рухом);

  об’єкти морського та річкового транспорту (порти, судноремонтні заводи та бази, об’єкти роботи із вантажами, пункти управління рухом);

  об’єкти залізничного транспорту (залізничні вузли та станції (сортувальні, вантажні), ремонтні заводи та депо, пасажирські вокзали при кількості пасажирів 1500 та більше на добу, пункти управління залізничним рухом);

  об’єкти метрополітену (лінійні ділянки, депо та станції, пункти управління рухом);

  об’єкти автомобільного транспорту (пасажирські автовокзали при кількості пасажирів 1500 та більше на добу, автомобільні заправні станції та комплекси);

  інші об’єкти національної економіки, що відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України, належать (або підлягають віднесенню на етапі проектування) до відповідної категорії з цивільної оборони.

  3. Споруди підземного простору населених пунктів, які планується використовувати для укриття населення:

  автодорожні магістральні, міські, пішохідні тунелі;

  камери (транспортні, з’їздів, підземні переходи між станціями, склади тощо);

  споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини тощо).

  4. Об’єкти, будівництво яких планується на території, що розташована у небезпечних зонах (згідно з переліком, який визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури).

   

  _____________________