• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 вересня 2005 р. № 939

  ПРОГРАМА
  формування та розвитку Державної спеціальної
  служби транспорту на 2005 — 2015 роки

  Загальна частина

  Україна є державою з найбільш розгалуженою транспортною мережею у Центральній Європі.

  У час коли реформується економіка країни та проводиться структурна перебудова і скорочення Збройних Сил, дуже важливо не допустити зниження економічного та оборонного потенціалу держави.

  У забезпеченні зміцнення економічного та оборонного потенціалу держави важливу роль відігравали залізничні війська Збройних Сил, які виконували завдання з технічного прикриття залізниць для здійснення військових і господарських перевезень. На Держспецтрансслужбу, утворену відповідно до Закону України “Про Державну спеціальну службу транспорту” на базі залізничних військ Збройних Сил як спеціалізований державний орган транспорту в складі Мінтрансзв’язку, покладено значно ширші завдання та функції, ніж на зазначені війська, тому існуюча структура та наявна техніка не можуть забезпечити їх виконання в повному обсязі.

  Ця Програма розроблена відповідно до законів України “Про Державну спеціальну службу транспорту”, “Про транспорт”, “Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період” та інших законодавчих актів і спрямована на формування Держспецтрансслужби, її технічного переоснащення, а також виконання покладених на неї завдань.

  Мета та основні завдання Програми

  Мета Програми полягає у формуванні мобільної, оснащеної сучасною технікою Держспецтрансслужби для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану.

  Основними завданнями Програми є:

  збереження і розвиток інфраструктури та системи підготовки особового складу та мобілізаційних ресурсів;

  розроблення і поетапне впровадження раціональної за структурою і економічно доцільної системи органів управління Держспецтрансслужби;

  приведення чисельності особового складу Держспецтрансслужби у відповідність з покладеними на неї завданнями з метою забезпечення стабільного функціонування національної транспортної системи;

  нарощення виробничих потужностей структурних підрозділів Держспецтрансслужби з технічного прикриття, відновлення і будівництво об’єктів транспорту за рахунок модернізації та переоснащення їх новими зразками техніки, застосування прогресивних конструкцій і технологій;

  удосконалення виробничих технологій встановлення загороджень та розмінування вибухонебезпечних предметів на об’єктах національної транспортної системи;

  забезпечення співробітництва Держспецтрансслужби з відповідними органами іноземних держав.

  Напрями та етапи виконання Програми

  Програма виконується за такими основними напрямами:

  створення нормативно-правової бази для забезпечення належного функціонування Держспецтрансслужби;

  створення ефективної системи управління Держспецтрансслужби;

  розроблення нових форм ведення будівельно-відбудовних робіт;

  модернізація та створення нової, уніфікованої, високоефективної системи технічного оснащення Держспецтрансслужби;

  збереження та накопичення непорушного запасу і мобілізаційного резерву;

  удосконалення системи підготовки кадрів;

  військово-технічне співробітництво з відповідними органами іноземних держав.

  Виконання Програми здійснюється у три етапи.

  На першому етапі (до 31 грудня 2005 р.) необхідно визначити обсяги мобілізаційних завдань і завдань в особливий період, у тому числі виробничих можливостей структурних підрозділів Держспецтрансслужби, розпочати їх комплектування військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом, та іншими працівниками, а також технічне переоснащення та модернізацію техніки.

  На кінець першого етапу у Держспецтрансслужбі буде створено організаційно-штатна структура, яка забезпечить у подальшому виконання завдань за призначенням.

  На другому етапі (до 1 січня 2010 р.) передбачається завершити комплектування структурних підрозділів Держспецтрансслужби військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом, та іншими працівниками, розпочати підготовку її особового складу за новими програмами відповідно до завдань, які на неї покладені, продовжити технічне переоснащення Служби, забезпечити перехід до нових технологій виробництва у транспортній сфері.

  На третьому етапі (до 31 грудня 2015 р.) здійснюються заходи з удосконалення системи професійної підготовки особового складу Держспецтрансслужби, закінчується робота з реорганізації системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення і створення системи матеріально-технічного забезпечення, накопичення мобілізаційних ресурсів.

  Заходи з виконання Програми

  У рамках Програми передбачається здійснити такі заходи:

  розроблення нормативно-правових актів з питань функціонування Держспецтрансслужби, проходження військової служби її особовим складом;

  розроблення програми технічного переоснащення структурних підрозділів Служби;

  проведення науково-дослідних робіт шляхом залучення працівників Служби до участі у відновних та невідкладних роботах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах національної транспортної системи;

  проведення науково-дослідних та конструкторських робіт із створення нових зразків техніки, обладнання, відновних конструкцій та їх вдосконалення;

  впровадження нових технологій будівництва об’єктів транспортної системи;

  переоснащення Служби новими зразками землерийних, ланкоскладальних, укладальних, баластувальних засобів, копрових агрегатів, мобільних ремонтних комплексів за державним замовленням;

  оснащення Держспецтрансслужби сучасними мобільними технічними засобами, модульними інвентарними конструкціями, які орієнтовані на передові технології швидкісного будівництва та відновлення об’єктів транспортних комунікацій;

  поступове зменшення чисельності військовослужбовців у структурних підрозділах Держспецтрансслужби (з 94 до 52 відсотків) за рахунок інших працівників. При цьому передбачивши поступове припинення комплектування особового складу військовослужбовцями строкової служби і перехід до 2010 року на комплектування його військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом;

  добір кадрів та комплектування структурних підрозділів Держспецтрансслужби працівниками з відповідним рівнем фахової та освітньої підготовки;

  розроблення та запровадження ефективної системи соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, інших працівників, ветеранів залізничних військ Збройних Сил та Держспецтрансслужби;

  удосконалення підготовки пунктів управління та розвитку системи зв’язку;

  налагодження військово-технічного співробітництва з відповідними органами іноземних держав з метою пріоритетного розвитку техніки та підготовки особового складу Держспецтрансслужби.

   

   

  Фінансове забезпечення

  Забезпечення виконання Програми покладається на її державного замовника — Мінтрансзв’язку.

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

  Мінтрансзв’язку і Мінфін під час складання проектів Державного бюджету України на відповідний рік передбачають відповідно до зазначених у додатку орієнтовних обсягів видатки на фінансування Програми.

  Очікувані результати

  Виконання Програми забезпечить:

  визначення оптимальної організаційно-штатної структури Держспецтрансслужби;

  збереження та удосконалення структури управління в галузі транспорту на особливий період;

  підготовку фахівців для виконання завдань в будь-яких умовах;

  переоснащення новою технікою та модернізацію існуючої;

  створення мобільних підрозділів для участі в ліквідації наслідків аварій та катастроф на об’єктах національної транспортної системи;

  перехід на комплектування військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом, та іншими працівниками;

  впровадження нових технологій виробництва, сучасних форм ведення будівельно-відбудовних робіт.

  __________________  Додаток
  до Програми

  ОРІЄНТОВНИЙ  ОБСЯГ
  фінансування заходів щодо формування та розвитку
  Держспецтрансслужби

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Перший етап

  Другий етап

  Третій етап

  Усього

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  Разом

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  2014 рік

  2015 рік

  Разом

  1. Оплата праці

  44 136

  46 802

  50 986,5

  57 515,7

  64 687

  219 991,2

  64 687

  64 687

  64 687

  64 687

  64 687

  64 687

  388 122

  652 249,2

  2. Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

  16 328,7

  16 328,7

  16 328,7

  16 328,7

  15 719,8

  64 705,9

  15 262,4

  16 107,4

  17 065,3

  17 376,7

  17 826,6

  17 826,6

  101 465

  182 499,6

  3. Медичне    забезпечення

  135

  317

  359,2

  407,7

  462,7

  1 546,6

  525,1

  595,9

  676,3

  767,4

  871

  871

  4 306,7

  5 988,3

  4. Технічне переоснащення

  1 800

  1 800

  1 800

  1 800

  18 350

  23 750

  18 350

  15 050

  15 050

  7 550

  7 550

  7 550

  71 100

  96 650

  5. Будівництво (реконструкція)

  4 663,7

  5 293,3

  6 004,9

  6 810,4

  7 729,4

  25 838

  8 600

  9 145,8

  10 410,4

  10 627,8

  10 874,6

  10 874,6

  60 533,2

  91 034,9

  6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

  3 233,5

  3 233,5

  3 233,5

  3 233,5

  3 006,2

  12 706,7

  2 880,1

  2 715

  2 471,5

  2 388,1

  2 200

  2 200

  14 854,7

  30 794,9

  7. Створення запасів матеріальних засобів

  400

  400

  400

  400

  450

  1 650

  510

  580

  650

  730

  830

  830

  4 130

  6 180

  8. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів

  106,8

  106,8

  106,8

  106,8

  122,3

  442,7

  137,7

  157,7

  176,6

  49,5

  49,5

  49,5

  620,5

  1 170

  Усього

  70 803,7

  74 281,3

  79 219,6

  86 602,8

  110 527,4

  350 631,1

  110 952,3

  109 038,8

  111 187,1

  104 176,5

  104 888,7

  104 888,7

  645 132,1

  1 066 566,9

  У тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  загального фонду державного бюджету

  60546,4

  60546,4

  60546,4

  60546,4

  74935

  256574,2

  57254,2

  54301,3

  53971,2

  46879,8

  45967

  45967

  304 340,5

  621461,1

  спеціального фонду державного бюджету

  10257,3

  13734,9

  18673,2

  26056,4

  35592,4

  94056,9

  53698,1

  54737,5

  57215,9

  57296,7

  58921,7

  58921,7

  340 791,6

  445105,8

  __________________