• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 вересня 2005 р. № 897

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови  Кабінету Міністрів України

  від 2 березня 1993 р. № 158

             

              1. Назву і текст постанови, назву та пункти 1 і 3 Положення, затвердженого зазначеною постановою, після слів “що приватизуються” і “передається в оренду” доповнити відповідно словами “(корпоратизуються)” і “(повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)”.

   

              2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

   

  1) пункти 2 і 5 викласти у такій редакції:

   

  “2. Інвентаризація майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), проводиться за рішенням державних органів приватизації (під час корпоратизації – органів, уповноважених управляти державним майном) чи орендодавців”;

   

              “5. Для проведення інвентаризації майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), утворюється інвентаризаційна комісія за наказом державного органу приватизації про проведення інвентаризації.

  Державні підприємства, що приватизуються (корпоратизуються), подають на затвердження органу приватизації (під час корпоратизації – органу, уповноваженому управляти державним майном) орієнтовний склад зазначеної комісії.

            До складу інвентаризаційної комісії включаються керівник і головний бухгалтер підприємства, що приватизується (корпоратизується). Представник державного органу приватизації не може входити до складу інвентаризаційної комісії.

  Склад інвентаризаційної комісії затверджується державним органом приватизації (під час корпоратизації – органом, уповноваженим управляти державним майном).

  Керівник та головний бухгалтер підприємства несуть відповідальність за надання інвентаризаційній комісії достовірної та повної інформації.

  Голова інвентаризаційної комісії призначається державним органом приватизації (під час корпоратизації – органом, уповноваженим управляти державним майном). До початку інвентаризації голові інвентаризаційної комісії видається контрольний пломбір.

  Для безпосереднього проведення інвентаризації на складах, дільницях та в цехах підприємства головою інвентаризаційної комісії можуть утворюватися робочі інвентаризаційні групи, представники яких обізнані з відповідною технологією та організацією виробництва, цінами, номенклатурою ресурсів і веденням первинного обліку";

   

  2) доповнити Положення пунктами 51 і 52 такого змісту:

   

  "51. Під час передачі майна державних підприємств та організацій в оренду інвентаризація проводиться комісією, що утворюється ними на підставі наказу орендодавця про оцінку об’єкта оренди.

  До складу інвентаризаційної комісії входять керівник і головний бухгалтер підприємства або організації, майно якого передається в оренду. Представники орендодавця до складу  інвентаризаційної комісії не включаються.

  Голову інвентаризаційної комісії призначає орендодавець за поданням державного органу, у сфері управління якого перебуває відповідне підприємство, організація.

  Після закінчення строку дії договору оренди державного майна або його розірвання інвентаризація проводиться інвентаризаційною комісією, яка утворюється орендодавцем, до складу якої входить представник орендодавця, а також керівник і головний бухгалтер орендаря.

  Голову інвентаризаційної комісії призначає орендодавець.

  Членам інвентаризаційної комісії до початку інвентаризації надається наказ керівника державного підприємства, організації або орендодавця про проведення інвентаризації, а голові інвентаризаційної комісії – також контрольний пломбір.

  При проведенні інвентаризації під час передачі майна державних підприємств та організацій в оренду та при проведенні інвентаризації після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання їх керівники та головні бухгалтери несуть відповідальність за надання інвентаризаційній комісії достовірної та повної інформації.

  Для безпосереднього проведення інвентаризації під час передачі майна державних підприємств та організацій в оренду та при проведенні інвентаризації після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання  на складах, дільницях та в цехах підприємств головою інвентаризаційної комісії можуть утворюватися робочі інвентаризаційні групи, представники яких обізнані з відповідною технологією та організацією виробництва, цінами, номенклатурою ресурсів і веденням первинного обліку.

   

  52. Інвентаризація проводиться на останнє число місяця,  на яке здійснюється оцінка майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)(далі – підприємства або організації).

  Дата інвентаризації збігається з датою оцінки”;

   

  3) абзаци перший і другий пункту 6 доповнити словами “якщо інше не передбачено законодавством  про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”;

   

  4) у першому реченні абзацу другого пункту 11  слова “майно яких приватизується  чи передається в оренду” замінити словами “які приватизуються (корпоратизуються) або  майно яких передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)”; 

   

  5) в абзаці першому пункту 14  слова “за номенклатурою” замінити словами “із зазначенням номенклатурного номера”;

   

  6) пункт 15 після слів “органу приватизації” доповнити словами “(під час корпоратизації – органу, уповноваженому управляти державним майном)”;

   

  7) абзац другий пункту 17  викласти у такій редакції:

  “Оцінка об‘єктів, що виявлені під час інвентаризації як не взяті на облік, здійснюється у порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”;

             

              8) абзац перший пункту 18 після слів “року випуску” доповнити словами “первісної вартості, суми зносу, строку корисного використання”;

   

              9) у пункті 33:

              абзац другий викласти у такій редакції:

              “На об’єкти, введення яких в експлуатацію не оформлено в установленому порядку (незалежно від їх фактичної експлуатації), інвентаризаційні комісії складають окремі інвентаризаційні акти”;

   

   

              у першому реченні  абзацу третього:

         слова “проектно-розшукові роботи” замінити словами “проектно-вишукувальні роботи”;

         після слова “припинення” доповнити речення словом “(нездійснення)”;

   

              10) у другому реченні  пункту 48 слово “протоколі” замінити словами “ зведеному  акті  інвентаризації майна”;

             

              11) в абзаці другому підпункту 2 пункту 49  слова “органам попереднього слідства” замінити словами “правоохоронним органам”;

   

              12) пункт 50  викласти у такій редакції:

  “50. Зведений акт інвентаризації майна державного підприємства, що приватизується (корпоратизується), з пропозиціями про регулювання інвентаризаційної різниці  затверджується  органом приватизації (під час корпоратизаціїорганом, уповноваженим управляти державним майном) у 5-денний строк, якщо інше не встановлено     законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

  Результати інвентаризації, затверджені державним органом приватизації (під час корпоратизації – органом, уповноваженим управляти державним майном), відображаються в бухгалтерському обліку  на дату проведення інвентаризації.

  Зведений акт інвентаризації майна підприємства або організації, яке здається в оренду, з пропозиціями про регулювання інвентаризаційної різниці у 7-денний строк затверджується керівником державного підприємства, організації за погодженням з  державним органом, до сфери  управління якого належить підприємство або організація, та у разі закінчення строку дії договору оренди затверджується орендодавцем за погодженням з державним органом, до сфери управління якого належить передане в оренду майно  державного підприємства або організації, у 7-денний строк, якщо інше не встановлено  законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

  Результати інвентаризації, затверджені керівником державного підприємства або організації чи орендодавцем, відображаються в бухгалтерському обліку  на дату проведення інвентаризації”.

   

   

  _________________________