• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2005 р. № 879

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про соціальний центр матері та дитини

   

  1. Соціальний центр матері та дитини (далі — центр) — заклад тимчасового проживання жінок на сьомому—дев’ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які  опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають  виконанню материнського обов’язку (далі — особи, що тимчасово проживають у центрі).

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Мінсім’ямолодьспорту, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр.

  3. Центр утворюється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

  4. Утримання центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених для виконання програм, спрямованих на розв’язання проблем дітей, жінок та сім’ї.

  5. Основною метою діяльності центру є запровадження нових форм соціальної підтримки жінок та запобігання відмові батьків від новонароджених дітей.

  6. Основні завдання центру:

  надання безоплатних психологічних, соціально-педагогічних, правових, соціально-економічних та інформаційних послуг особам, що тимчасово у ньому проживають, та забезпечення їх харчуванням;

  створення належних психолого-педагогічних і житлово-побутових умов для забезпечення  нормальної життєдіяльності осіб, що тимчасово у ньому проживають;

  сприяння здобуттю особами, що тимчасово у ньому проживають, освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза межами центру, захист їх прав та інтересів.

  7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  забезпечує проведення попередньої співбесіди спеціаліста-психолога з жінками, які звертаються до центру, ознайомлення їх з правилами внутрішнього розпорядку та метою роботи працівників центру;

  за домовленістю з керівництвом закладів охорони здоров’я організовує проведення спеціалістами центру психологічної діагностики та надання психологічної допомоги жінкам, що перебувають в акушерсько-гінекологічних, неонатологічних та педіатричних відділеннях;

  на підставі діагностики розробляє план соціального супроводу осіб, що тимчасово проживають у центрі, де визначає форми і методи взаємодії з метою досягнення максимального ефекту в інтересах матері і дитини;

  проводить соціальне інспектування (нагляд, контроль, аналіз та експертизу) умов проживання осіб після вибуття їх із центру;

  проводить з особами, що тимчасово проживають у центрі, індивідуальні та групові корекційні заходи, надає психотерапевтичну допомогу, кваліфіковані консультації (психологічні, педагогічні, медичні, правові), у разі потреби організовує їх госпіталізацію та клінічне обстеження;

  забезпечує виконання індивідуальних програм адаптації, реабілітації  та реінтеграції в суспільство осіб, що тимчасово проживають у центрі;

  порушує клопотання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав та інтересів осіб, що тимчасово проживають у центрі;

  веде облік соціальної роботи з особами, що тимчасово проживають у центрі, готує статистичні, інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції.

  8. Центр провадить свою діяльність на принципах захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

  9. Координацію роботи центрів та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності здійснює Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді і відповідний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  Центр підконтрольний та підзвітний органу, який його утворив.

  10. Центр у своїй діяльності взаємодіє з відповідними структурними підрозділами місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування у сфері молоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, службою у справах неповнолітніх, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування та форми власності, громадськими організаціями та благодійними фондами.

  11. Центр має право:

  визначати форми та методи роботи за погодженням з органом, який його утворив;

  залучати для надання послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;

  використовувати згідно із законодавством для провадження своєї діяльності кошти інших джерел, у тому числі міжнародної фінансової допомоги, та міжнародні гранти.

  12. Зарахування до центру здійснюється на підставі письмової заяви вагітної жінки (матері) після попередньої співбесіди її з психологом за рішенням директора центру.

  13. Прийняття осіб здійснюється центром цілодобово.

  14. Відрахування з центру здійснюється за наказом директора центру, що видається на підставі:

  особистої заяви особи, що тимчасово проживала у центрі, у разі недосягнення дитиною 18-місячного віку;

  досягнення дитиною 18-місячного віку;

  засвідчених фактів ухиляння від виховання дитини та дій усупереч інтересам дитини;

  одноразового  грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку центру.

  15. Після вибуття з центру особа, що тимчасово в ньому проживала, може бути взята (за її згодою) під соціальний супровід центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання.

  16. Центр очолює директор, що призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням органу, який утворив центр, за поданням відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  17. Директор центру:

  організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

  звітує про роботу центру перед органом, який його утворив, відповідним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді;

  вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної із соціальною підтримкою вагітних жінок, матерів та дітей у регіоні;

  затверджує структуру центру за погодженням з органом, який його утворив;

  призначає в установленому порядку та звільняє з посади працівників центру;

  затверджує посадові інструкції працівників центру;

  затверджує правила внутрішнього розпорядку центру, контролює їх виконання;

  видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

  укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

  розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат;

  організовує підвищення кваліфікації працівників центру;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

  18. Положення та штатний розпис центру затверджується керівником органу, який утворив центр.

  19. Центр володіє та користується майном, переданим йому органом, який утворив центр, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  20. Типові нормативи оснащення центру затверджуються Мінсім’ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

  21. Центр має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування.

  22. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

   

   

  ___________________