• In English

 •            

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2005 р. № 828

  ПОРЯДОК
  проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних

  дозволів (ліцензій) на користування надрами

  1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

  2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  аукціон – спосіб продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами шляхом проведення торгів;

  договір купівлі-продажу – договір, укладений між організатором і переможцем аукціону, за яким організатор аукціону надає дозвіл (ліцензію) на користування надрами його переможцю, а переможець сплачує організатору аукціону ціну, запропоновану ним на аукціоні;

  дозвіл –- спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами, який надається у порядку, визначеному законодавством, і надає суб'єкту господарювання право на користування ділянкою надр із зазначеною у дозволі метою;

  крок аукціону – надбавка, на яку в процесі торгів підвищується початкова та кожна запропонована в ході торгів ціна продажу дозволу;

  пакет аукціонної документації – документація, що містить відомості про ділянку надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон (її назву та координати, місце розташування, загальну інформацію про її геологічну будову), кваліфікаційні вимоги до покупців, проекти дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр, копію цього Порядку та регламенту проведення аукціонів;

  переможець аукціону – покупець, який запропонував в процесі торгів за дозвіл найбільшу ціну;

  покупець – претендент, який в установленому порядку допущений до участі в аукціоні;

  попередній внесок (завдаток) – платіж, що становить певний відсоток початкової ціни продажу дозволу, розмір якого встановлюється організатором аукціону;

  претендент – суб’єкт господарювання (юридична або фізична особа), який подав заявку на участь в аукціоні;

  продавець – юридична особа, що проводить аукціон, з якою його організатором укладено договір про виконання певних функцій з продажу дозволів;

  початкова ціна продажу дозволу – ціна, з якої розпочинаються торги, і яка визначається організатором аукціону відповідно до методики визначення початкової ціни продажу дозволу;

  угода про умови користування ділянкою надр – договір між організатором та переможцем аукціону, який є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр.

  3. Організатором аукціону з продажу дозволу виступає Мінприроди. Організатор аукціону узгоджує перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, з органами місцевого самоврядування (у межах території Автономної Республіки Крим – з Верховною Радою Автономної Республіки Крим), а також із:

  МНС – щодо користування надрами з метою видобування корисних копалин;

  МОЗ – щодо користування надрами з метою видобування природних лікувальних ресурсів;

  Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв’язку, Мінагрополітики – у разі продажу дозволів на користування ділянкою надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.

  Зазначені органи у 30-денний строк з дати надходження запиту від організатора аукціону узгоджують перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, або надають вмотивовану відмову в наданні узгодження.

  4. Продаж дозволів на аукціоні здійснюється його організатором згідно з цим Порядком за регламентом, що затверджується організатором аукціону.

  5. Організатор аукціону розміщує у газеті "Урядовий кур'єр" та на власному офіційному сайті в Інтернет оголошення про проведення аукціону не пізніше ніж за 45 днів до дати його проведення.

  Оголошення повинне містити такі відомості:

  назва ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

  вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

  початкова ціна продажу дозволу;

  дата і місце проведення аукціону;

  дата кінцевого строку подання заявок;

  адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про ділянки надр та умови проведення аукціону;

  розмір плати за пакет аукціонної документації, участь в аукціоні, пакет геологічної інформації та розмір попереднього внеску (завдатку);

  номер телефону для довідок.

  6. Аукціони проводяться за рахунок претендентів, кожний з яких оплачує вартість пакета аукціонної документації, а після ознайомлення з інформацією про ділянку надр та умовами проведення аукціону і прийняття рішення про участь в аукціоні вносить плату за участь в аукціоні та робить попередній внесок (завдаток). Переможець аукціону сплачує вартість пакета геологічної інформації про ділянку надр, яка надається йому в користування.

  Вартість пакета аукціонної документації визначається організатором аукціону згідно з кошторисом з урахуванням витрат на його підготовку і сплачується претендентами в установленому організатором аукціону порядку.

  Плата за участь в аукціоні визначається його організатором з урахуванням затрат на підготовку та проведення аукціону і встановлюється кошторисом. Плата за участь в аукціоні вноситься на рахунок його організатора.

  Розмір попереднього внеску (завдатку), що визначається організатором аукціону виходячи з розміру початкової ціни продажу дозволу, не повинен бути більшим ніж 5 відсотків початкової ціни продажу дозволу та встановлюється у регламенті аукціону.

  7. Організатор аукціону встановлює стосовно кожної ділянки надр конкретні кваліфікаційні вимоги до покупців щодо наявності:

  фінансових можливостей для користування надрами, підтверджених відповідними документами;

  ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі ліцензування цього виду діяльності) або договору, укладеного із спеціалізованим підприємством на провадження цього виду діяльності.

  Покупці не повинні мати простроченого податкового боргу та активів у податковій заставі, крім покупців, що продають видобуті корисні копалини населенню за регульованими державою цінами.

  8. Для участі в аукціоні претендент подає в строк та за адресою, зазначеними в оголошенні, заявку, яка повинна містити:

  заяву про намір узяти участь в аукціоні із зазначенням найменування ділянки надр;

  відомості про претендента (найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), адресу, номер телефону, телефаксу, прізвище та посаду керівника (для юридичної особи), копію документа про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності), копії установчих документів (для юридичних осіб), копію паспорта та довідки про ідентифікаційний код (для фізичних осіб), чисельність працюючих, основні види діяльності, досвід роботи у сфері надрокористування;

  дані про осіб, які будуть представляти покупця на аукціоні;

  дані про наявність вже наданих претенденту в користування ділянок надр та стан виконання програм робіт на цих об’єктах на час подання заявки;

  інформацію про фінансові можливості претендента (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені його керівником копії балансу та фінансового звіту за попередній рік, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розмір);

  відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (назва, адреса);

  інформацію про виробничу діяльність у сфері користування надрами протягом останніх трьох років (назви ділянок надр, перелік видів робіт, застосовані технології, виробничі потужності, результати робіт);

  відомості про відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до покупця;

  документи, що підтверджують оплату вартості пакета аукціонної документації, участі в аукціоні та попереднього внеску (завдатку);

  інші відомості, подання яких визначено організатором аукціону в оголошенні про його проведення;

  Подання претендентом заявки на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами аукціону і умовами користування ділянкою надр, викладеними у пакеті аукціонної документації.

  9. Заявка подається на паперовому та електронному носіях у конверті. Заявка на паперовому носії підписується претендентом або його уповноваженою особою (для  юридичної особи) із зазначенням дати та вихідного номера і засвідчується печаткою претендента (якщо претендентом є фізична особа, робиться позначка “Печатка відсутня”). На конверті зазначаються адреса організатора аукціону, назва ділянки надр та претендента з його адресою і робиться позначка “Заявка про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами (із зазначенням назви ділянки надр)”.

  Заявка реєструється організатором аукціону в журналі з присвоєнням їй номера із зазначенням дати і часу подання. Після реєстрації заявки претендент отримує від організатора аукціону довідку про її прийняття.

  Прийняття заявок розпочинається з дня опублікування оголошення у засобах масової інформації та закінчується у строк, визначений в оголошенні про проведення аукціону.

  Заявки, що надійшли пізніше 16-ї години дати, визначеної в оголошенні, повертаються без розгляду.

  Строк подання заявок не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення в засобах масової інформації.

  10. Для розгляду заявок організатор аукціону утворює робочу групу, затверджує положення про неї та її склад.

  Робоча група проводить розкриття конвертів із заявками, перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено пунктом 9 цього Порядку, встановлює відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам до покупців та виконує інші завдання, передбачені у положенні про неї.

  При вирішенні питання допуску претендентів до участі в аукціоні робоча група також враховує стан виконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими їм вже надано дозволи.

  Перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні відповідно до вимог цього Порядку, оформляється протоколом, що підписується всіма членами робочої групи, присутніми на засіданні.

  Заявка на участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:

  невідповідності заяви або документів, що до неї додаються, вимогам, установленим цим Порядком;

  невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам до покупців;

  невиконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими претенденту вже надано дозволи, або виявлення порушень правил користування надрами на них, зафіксованих в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів і не усунутих в установлені строки;

  застосування щодо претендента ліквідаційної процедури або винесення судовими органами постанови про визнання його банкрутом, наявності заборгованості по платежах до державного бюджету та активів у податковій заставі (крім заявників, які продають видобуті корисні копалини населенню за регульованими державою цінами) або майна, що передбачається для використання на цій ділянці надр та є предметом застави або об'єктом стягнення чи арешту.

  11. Організатор аукціону повідомляє не пізніше ніж за пять робочих днів до початку його проведення на підставі протоколу робочої групи претендентів про результати розгляду їх заявок та подає продавцю (у разі залучення до проведення аукціону спеціалізованого підприємства) перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні.

  Претендентам, заявки яких відхилено, організатор аукціону повертає протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про відхилення заявки суму попереднього внеску (завдатку) та 50 відсотків плати за участь в аукціоні. Плата за пакет аукціонної документації не повертається.

  12. Для проведення аукціону, забезпечення дотримання учасниками встановлених цим Порядком правил його проведення та підбиття підсумків проведення аукціону його організатором утворюється аукціонна комісія у складі не менше ніж п’ять осіб.

  Засідання аукціонної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

  Рішення аукціонної комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів комісії, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови комісії. За результатами аукціону оформляється протокол.

  13. Перед початком аукціону проводиться реєстрація його учасників. Покупці, які не зареєструвалися, вважаються такими, що відмовились від участі в аукціоні.

  Реєстрація учасників розпочинається не пізніше ніж за одну годину до початку аукціону і завершується за 10 хвилин до його початку. Реєстрація проводиться секретарем аукціонної комісії.

  Торги проводяться відповідно до Регламенту аукціону, підготовленого відповідно до вимог цього Порядку і затвердженого його організатором.

  Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну за дозвіл.

  У разі коли на аукціон виставляється дозвіл на користування надрами з метою розробки родовища, геологічне вивчення якого виконано за кошти надрокористувача, що в установленому порядку затвердив запаси корисної копалини і подав до Мінприроди заявку на отримання дозволу на промислову розробку цього родовища, такий надрокористувач на рівних умовах має переважне право на отримання дозволу.

  Надрокористувач, який за власні кошти виконав геологічне вивчення родовища, погодився сплатити найвищу ціну, запропоновану в ході проведення аукціону та зобов’язався виконувати умови користування надрами, визнається переможцем аукціону.

  У разі визнання переможцем аукціону іншого покупця його переможець зобов’язаний компенсувати витрати, понесені попереднім надрокористувачем на геологічне вивчення ділянки надр.

  У протоколі про результати проведення аукціону зазначається:

  найменування ділянки надр, вид користування ділянкою надр та строк, на який вона надається у користування;

  дата, час і місце проведення аукціону;

  склад аукціонної комісії;

  число учасників аукціону;

  початкова ціна продажу дозволу;

  крок аукціону;

  найменування (ім’я) переможця аукціону;

  ціна (разовий платіж) за дозвіл,  запропонована переможцем аукціону.

  Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії, що взяли участь у її засіданні, а також переможцем аукціону.

  Організатор та переможець аукціону укладають протягом трьох робочих днів з дати його проведення договір купівлі-продажу та угоду про умови користування надрами.

  Переможець аукціону проводить протягом 30 календарних днів з дати його проведення розрахунок за придбаний на аукціоні дозвіл у національній валюті України.

  Дозвіл надається організатором аукціону його переможцю після розрахунку згідно з договором купівлі-продажу, придбання повного пакета геологічної інформації про ділянку надр, на користування якою він отримує дозвіл, та набрання чинності угодою про умови користування надрами, але не пізніше ніж за 30 календарних днів з дати проведення аукціону.

  Іншим покупцям попередній внесок (завдаток) повертається протягом 10 календарних днів з дати проведення аукціону. Плата за пакет аукціонної документації та за участь в аукціоні не повертається.

  14. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один з покупців придбав дозвіл за початковою або визначеною в ході торгів ціною продажу.

  Крок аукціону встановлюється регламентом і залежить від початкової ціни продажу дозволу на аукціоні.

  15. Аукціон, в якому не взяв участь жоден покупець, визнається аукціонною комісією таким, що не відбувся щодо зазначеної ділянки надр.

  Ділянка надр, дозвіл на користування якою не було продано на аукціоні, включається до фонду нерозподілених ділянок надр.

  16. Аукціон, проведений з порушенням вимог цього Порядку, може бути визнаний недійсним в установленому законодавством порядку.

  У разі визнання аукціону недійсним дозвіл, наданий його переможцю, анулюється, а його організатор приймає рішення щодо проведення повторного аукціону або включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.

  17. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

  На повторний аукціон дозвіл виставляється без зміни початкової ціни продажу.

  У разі коли дозвіл на повторному аукціоні не продано, організатор аукціону знімає його з торгів і приймає рішення про включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.

  18. Повідомлення про результати проведення аукціону повинне бути опубліковано протягом 30 календарних днів з дати визначення його переможця в засобах масової інформації та на офіційному сайті організатора аукціону в Інтернет.

  19. Тимчасове зупинення, анулювання та поновлення дії дозволу, придбаного на аукціоні, здійснюється у порядку та з підстав, визначених законодавством.

   

  ____________________