• In English

 •                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 постановою Кабінету Міністрів України

                                                                                    від 22 серпня 2005 р.  № 790

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

  від 30 серпня 2002 р. № 1298

   

  1. У пункті 1:

  в абзаці третьому слова “професіоналів і фахівців” замінити словами “професіоналів, фахівців та інших працівників”;

  абзац четвертий після слова “(професій)” доповнити словом “професіоналів”.

  2. Пункт 2 після слів “посадові оклади” доповнити словом “проректорів”.

  3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Установити:

  1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури, які мають статус національних, академічних закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до набрання чинності цією постановою;

  2) надбавки працівникам:

  а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

  за високі досягнення у праці;

  за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

  за складність, напруженість у роботі.

  Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

  б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” – у розмірі 40 відсотків, “заслужений” – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  в) за спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” – у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків, “майстер спорту” – 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

  г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов –
  25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

  3) доплати працівникам:

  а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

  за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

  за суміщення професій (посад);

  за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

  Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

  б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

  в) за вчене звання:

  професора – у розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

  доцента, старшого наукового співробітника – у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

  г) за науковий ступінь:

  доктора наук – у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  кандидата наук – у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

  Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

  Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

  ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

  4) водіям автотранспортних засобів:

  надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу –
  25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

  доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час”.

  4. Пункт 8 постанови виключити.

  5. Додаток 1 викласти у редакції, що додається.

   

                                   _______________________  Додаток 1

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 30 серпня 2002 р. № 1298

  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р.  № 790)

   

  ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА

  розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників

  установ, закладів та організацій окремих галузей

  бюджетної сфери

   

   

  Тарифні розряди

  Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

  І етап

  з 1 вересня 2005 р.

  ІІ етап

  ІІІ етап

  1

  1

  1

  1

  2

  1,03

  1,06

  1,09

  3

  1,06

  1,12

  1,18

  4

  1,09

  1,18

  1,27

  5

  1,12

  1,24

  1,36

  6

  1,15

  1,3

  1,45

  7

  1,18

  1,37

  1,54

  8

  1,22

  1,47

  1,64

  9

  1,31

  1,57

  1,73

  10

  1,4

  1,66

  1,82

  11

  1,5

  1,78

  1,97

  12

  1,61

  1,92

  2,12

  13

  1,72

  2,07

  2,27

  14

  1,84

  2,21

  2,42

  15

  1,97

  2,35

  2,58

  16

  2,11

  2,5

  2,79

  17

  2,26

  2,66

  3

  18

  2,37

  2,83

  3,21

  19

  2,49

  3,01

  3,42

  20

  2,61

  3,25

  3,64

  21

  2,74

  3,41

  3,85

  22

  2,88

  3,5

  4,06

  23

  3,02

  3,71

  4,27

  24

  3,17

  3,8

  4,36

  25

  3,35

  3,93

  4,51

  Примітки:

  1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні).

   

  2. Строк запровадження ІІ та ІІІ етапів встановлюється Кабінетом Міністрів України.