• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2005 р.  № 770

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний департамент у справах релігій

  1. Державний департамент у справах релігій (далі — Держдепрелігій) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мін’юсту і йому підпорядковується.

  2. Держдепрелігій у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін’юсту та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Держдепрелігій є:

  участь у реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій;

  сприяння зміцненню взаємопорозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню у межах компетенції спірних питань, які виникають у відносинах між такими організаціями;

  узагальнення практики застосування законодавства у сфері державно-церковних відносин, розроблення пропозицій щодо подальшого його вдосконалення та внесення їх на розгляд Міністра юстиції;

  забезпечення проведення релігієзнавчої експертизи та реєстрації статутів (положень) релігійних організацій;

  сприяння у вирішенні питань, пов’язаних з передачею релігійним організаціям колишніх культових будівель та іншого церковного майна;

  сприяння участі релігійних організацій України у міжнародних релігійних рухах і форумах та їх співробітництву з Європейським Союзом у сфері релігії, здійсненню ділових контактів з міжнародними релігійними центрами та іноземними релігійними організаціями.

  4. Держдепрелігій відповідно до покладених на нього завдань:

  1) розробляє механізм забезпечення реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій, координує діяльність органів виконавчої влади з питань формування і регулювання відносин між державою, церквою та релігійними організаціями;

  2) готує поточні і довгострокові прогнози щодо релігійних процесів в Україні;

  3) забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи;

  4) проводить відповідно до законодавства реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій;

  5) веде облік релігійних організацій, що діють в Україні, культових будівель і споруд, які належать або використовуються цими організаціями;

  6) сприяє вирішенню питань, пов’язаних з передачею у користування чи у власність релігійних організацій колишніх культових будівель та іншого церковного майна;

  7) організовує проведення наукових досліджень з питань державно-церковних відносин;

  8) взаємодіє з науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом у проведенні наукових досліджень з питань формування і реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій;

  9) проводить за дорученням Міністра юстиції в установленому порядку переговори і консультації з релігійними центрами та управліннями, у тому числі з тими, що перебувають за межами України, з питань, що належать до його компетенції, сприяє організації паломництва віруючих в Україну та за її межі;

  10) сприяє на прохання релігійних організацій досягненню домовленостей між ними та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

  11) надає організаційно-методичну та консультаційну допомогу з питань застосування законодавства про свободу світогляду і віросповідання;

  12) розглядає в установленому порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

  13) організовує проведення форумів, конференцій, семінарів, інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

  14) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. Держдепрелігій має право:

  залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  звертатися у випадках, передбачених законодавством, до суду з питань припинення діяльності релігійних організацій.

  6. Держдепрелігій у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

  7. Держдепрелігій очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції.

  Директор Держдепрелігій є членом колегії Мін’юсту.

  Директор Держдепрелігій має заступників (не більше трьох), у тому числі першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції, погодженим з директором Держдепрелігій.

  Розподіл обов’язків між заступниками провадить директор Держдепрелігій.

  8. Директор Держдепрелігій:

  здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

  несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром юстиції за виконання покладених на Департамент завдань;

  призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

  визначає ступінь відповідальності заступників директора Держдепрелігій та керівників структурних підрозділів Департаменту;

  притягує до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держдепрелігій, крім заступників директора Департаменту;

  підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

  затверджує положення про структурні підрозділи Держдепрелігій;

  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  9. У Держдепрелігій утворюється колегія у складі директора Держдепрелігій, його заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту. У разі потреби до складу колегії можуть входити інші особи. Персональний склад колегії затверджується Міністром юстиції за поданням директора Держдепрелігій.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держдепрелігій.

  10. Для проведення релігієзнавчої експертизи у Держдепрелігій утворюється наукова (науково-консультативна) рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує директор Держдепрелігій.

  11. Граничну чисельність працівників Держдепрелігій затверджує в межах граничної чисельності працівників Мін’юсту, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням директора Держдепрелігій Міністр юстиції.

  Структуру Держдепрелігій затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції.

  12. Штатний розпис і кошторис Держдепрелігій затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції та Мінфіном.

  13. Держдепрелігій утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мін’юсту.

  14. Умови оплати праці працівників Держдепрелігій визначаються Кабінетом Міністрів України.

  15. Держдепрелігій є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  __________________