• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 16 серпня 2005 р. № 746

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. В абзаці другому пункту 17 і пункті 18 Загального положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786 “Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві” (Офіційний вісник України, 1997 p., число 30, с. 36; 2000 p., № 27, ст. 1123; 2001 p., № 23, ст. 1034), слово “Держкоменергозбереження” замінити словом “Мінпаливенерго”.

  2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. № 1505 “Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики” слова “Державний комітет з енергозбереження” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство палива та енергетики ” у відповідному відмінку.

  3. У пункті 6 Положення про державну експертизу з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1094 “Про державну експертизу з енергозбереження” (Офіційний вісник України, 1998 p., № 28, ст. 1060), слово “Держкоменергозбереження” замінити словом “Мінпаливенерго”.

  4. У Положенні про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. № 1039 “Питання Державної інспекції з енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2000 p., № 26, ст. 1097; 2001 р., № 48,
  ст. 2145; 2004 р., № 49, ст. 3206):

  у пунктах 1, 2, 6, 11 і 14 слово “Держкоменергозбереження” замінити словом “Мінпаливенерго”;

  у пунктах 5 — 12 слова “Голова Держкоменергозбереження” в усіх відмінках замінити словами “Міністр палива та енергетики” у відповідному відмінку.

  5. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. № 1040 “Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України” (Офіційний вісник України, 2000 p., № 27, ст. 1123) слова “Державному комітетові з енерго-збереження” замінити словами “Міністерству палива та енергетики”.

   

  6. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 241 “Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів” (Офіційний вісник України, 2001 p., № 11, ст. 448, № 44, ст. 1985; 2004 p., № 15, ст. 1042):

  1) у тексті Порядку відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків, пов’язаних з їх виконанням, за рахунок коштів державного бюджету і Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів слово “Держкоменергозбереження” замінити словом “Мінпаливенерго”;

  2) останнє речення пункту 6 Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів викласти в такій редакції: “Керівником робочої групи є перший заступник Міністра палива та енергетики”.

  7. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2001 p. № 439 “Про утворення робочої групи з представниками ЄБРР щодо підготовки спільних проектів з енергозбереження”:

  в абзаці першому слова “у складі згідно з додатком” виключити;

  доповнити розпорядження після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

  “Затвердити керівником робочої групи заступника Міністра палива та енергетики”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

  абзац третій після слів “надати керівникові робочої групи право” доповнити словами “затверджувати склад робочої групи”.

  8. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 p. № 565 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів”:

  в абзаці першому слова “у складі згідно з додатком” виключити;

  доповнити розпорядження після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

  “Затвердити керівником робочої групи першого заступника Міністра палива та енергетики”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

  абзац третій після слів “надати керівникові робочої групи право” доповнити словами “затверджувати склад робочої групи”.

  9. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 288 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 11, ст. 521):

  1) переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, позицію “Держкоменергозбереження” виключити;

  2) переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності:

  доповнити графу “Сфера діяльності, в якій виконуватимуться функції технічного регулювання” позиції “Мінпаливенерго” словами “збереження і раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; показники енергоефективності обладнання та будівель; менеджмент з питань енергозбереження”;

  позицію

  “Держкоменергозбереження

  збереження і раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; показники енергоефективності обладнання та будівель; менеджмент з питань енергозбереження”

  виключити.

  10. У пункті 2 розділу В економічній сфері” заходів щодо виконання Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
  26 квітня 2003 р. № 634 “Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 — 2015 роки” (Офіційний вісник України,
  2003 р., № 18 — 19, ст. 847) слово “Держкоменергозбереження” замінити словом “Мінпаливенерго”.

  11. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 913 “Про затвердження Угоди про співробітництво держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі забезпечення енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1202) слова “Державний комітет з енергозбереження” замінити словами “Міністерство палива та енергетики”.

  12. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1307 “Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного” (Офіційний вісник України, 2004 p., № 40, ст. 2633):

  1) пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Установити, що свідоцтво про належність палива до альтернативного видається Міністерством палива та енергетики у такому порядку”;

   

  2) додаток до постанови викласти в такій редакції:

  “Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 5 жовтня 2004 р. № 1307
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від              2005 р. №      )   

   

   

  МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

   

  Серія ____                                                                                            № ____

   

  СВІДОЦТВО
  про належність палива до альтернативного

   

  Видане __________________________________________________________
                 (найменування (прізвище) та адреса особи)

  про те, що паливо _________________________________________________

                              (назва палива, тип, вид, марка тощо)

  ідентифіковано як альтернативне.

   

  Свідоцтво дійсне до ___ _____________ 200_ року

   

  Міністр
  палива та енергетики

   

   

  України

  ____________

  ____________________

   

  (підпис)

  (ініціали та прізвище)

   

   

  МП

   

  ___ ____________200_ р.”   

  _____________________