• In English

 • Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 серпня 2005 р.  № 744

   

   

   

  Програма

  зайнятості населення на 2005 рік

  Цю Програму розроблено на виконання положень Закону України “Про зайнятість населення” та завдань, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2005 р. № 115.

   

  Мета Програми

  Метою Програми є забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізму для створення умов забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття.

   

  Основні завдання Програми

  Основними завданнями Програми є:

  сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення його рівня життя;

  забезпечення створення нових робочих місць;

  забезпечення регулювання та детінізації ринку праці, сприяння зайнятості населення, посилення соціального захисту від безробіття;

  координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням завдань Програми та визначених нею заходів.

  Програму розроблено виходячи з основних показників економічного та соціального розвитку України на 2005 рік з урахуванням параметрів розвитку ринку праці та основних напрямів державної політики зайнятості.

  У Програмі визначено завдання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям стосовно розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, а також показники ринку праці.

  Необхідною умовою виконання Програми є взаємоузгодження політики зайнятості та економічної політики держави, консолідація зусиль усіх гілок влади, об’єднань роботодавців і профспілок у сприянні вирішенню питань зайнятості населення. Програма передбачає посилення відповідальності як центральних і місцевих органів виконавчої влади, так і соціальних партнерів за стан реалізації політики зайнятості.

  Виконання завдань Програми тісно пов’язане з:

  піднесенням економіки та збільшенням соціально орієнтованої частки ВВП, що забезпечить створення умов для:

  - збереження існуючих продуктивних та створення нових робочих місць;

  - посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

  - розширення самостійної зайнятості населення та розвитку підприємницької ініціативи;

  - професійно-кваліфікаційної збалансованості попиту та пропонування робочої сили;

  - підтримки територій (регіонів) з несприятливою ситуацією на ринку праці, сприяння зайнятості населення у монофункціональних містах і шахтарських регіонах, сільського населення в умовах реорганізації агропромислового комплексу, військовослужбовців, вивільнюваних унаслідок реформування Збройних Сил України та інших військових формувань;

  - детінізації трудової міграції за межі країни та посилення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном;

  посиленням ступеня відповідальності за використання праці працівників шляхом забезпечення роботодавцями:

  - додержання законодавства про працю та детінізації відносин у сфері зайнятості;

  - підтримки якості найманої робочої сили.

   

  Основні напрями розширення
  сфери застосування праці

  Основними напрямами розширення сфери застосування праці є:

  реструктуризація державних підприємств шляхом залучення інвестицій для розвитку, модернізації продуктивних старих і створення нових робочих місць;

  забезпечення ефективного функціонування приватизованих підприємств у післяприватизаційний період (з урахуванням збереження продуктивних старих і створення нових робочих місць);

  заохочення підприємців до створення нових робочих місць шляхом запровадження сприятливого інвестиційного режиму;

  створення нових робочих місць на підприємствах незалежно від форми власності шляхом запровадження системи державного замовлення;

  надання державної підтримки територіям (регіонам) з несприятливою ситуацією на ринку праці, зокрема у сільській місцевості та вугільних регіонах, шляхом запровадження особливих режимів інвестування та кредитування;

  проведення політики ефективної підтримки самостійної зайнятості населення та сімейного підприємництва;

  використання вакансій та незайнятих робочих місць;

  економічне заохочення підприємств до створення нових робочих місць для зареєстрованих безробітних, підтримка їх підприємницької ініціативи;

  створення робочих місць з неповним робочим часом на допоміжних роботах;

  розширення сфери застосування оплачуваних громадських та сезонних робіт.

  Пріоритетними галузями у створенні нових робочих місць є:

  аграрний сектор економіки, зокрема підприємства із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, агросервісного обслуговування сільськогосподарського виробництва. Для створення робочих місць у сільському господарстві необхідно розробити ефективний дотаційний механізм підтримки цієї сфери господарської діяльності;

  вугільна та торфодобувна промисловість, де розв’язанню проблеми зайнятості вивільнених працівників та членів їх сімей сприятиме економічне заохочення суб’єктів господарювання до створення нових робочих місць шляхом здешевлення кредитів;

  авіа- та суднобудування, зокрема будівництво нових типів конкурентоспроможних літаків і суден;

  машинобудування, зокрема забезпечення потреб агропромислового комплексу високотехнологічною технікою та обладнанням;

  приладобудування, зокрема виробництво та впровадження телекомунікаційного обладнання цифрових автоматичних станцій;

  система забезпечення мереж міжнародних транспортних коридорів та функціонування їх інфраструктури;

  деревообробна та легка промисловість, де реалізуються інвестиційні проекти з модернізації застарілих виробництв;

  сфера малого підприємництва (розвиток гнучких форм зайнятості, легалізація підприємницької діяльності, у тому числі шляхом удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку, звітності та запровадження єдиного соціального внеску для суб’єктів господарювання).

  Найбільшу кількість нових робочих місць передбачається створити в Донецькій, Одеській, Харківській, Львівській, Луганській і Дніпропетровській областях та м. Києві (майже 50 відсотків загальної кількості нових робочих місць, запланованих до створення у 2005 році).

  Очікується збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва на рівні 6 — 7 відсотків, а також збільшення чисельності працюючих у ньому до 10 відсотків.

  У 2005 році передбачається розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць (додаток 1).

  У результаті позитивних змін в економіці у 2005 році очікується подальше зростання рівня зайнятості і зниження рівня безробіття. Рівень зайнятості, визначений за методологією Міжнародної організації праці, буде варіювати у межах 57,5 — 58,6 відсотка, а рівень безробіття 8 — 7,7 відсотка (додаток 2).

   

  Виконання Програми

  Програма виконується шляхом реалізації заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості, а також територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на поточний рік (додаток 3).

  ____________________________

   

     Додаток 1

  до Програми

  Завдання
  з розширення сфери застосування праці
  за рахунок створення нових робочих місць на 2005 рік

  (тис. чоловік)

  Регіон

  2004 рік
  (звітні дані)

  2005 рік
  (прогнозні дані, сформовані на основі пропозицій місцевих органів виконавчої влади)

  Автономна Республіка Крим

  22,2

  36

  Області:

   

   

  Вінницька

  16,7

  21

  Волинська

  8,6

  19

  Дніпропетровська

  35,3

  54

  Донецька

  71

  107

  Житомирська

  18,7

  32

  Закарпатська

  27,6

  33

  Запорізька

  31

  43

  Івано-Франківська

  24,2

  41

  Київська

  14,1

  35

  Кіровоградська

  12,8

  24

  Луганська

  33,8

  35

  Львівська

  32,2

  64

  Миколаївська

  21,2

  36

  Одеська

  54,5

  65

  Полтавська

  24,7

  28

  Рівненська

  9,7

  18

  Сумська

  20,2

  34

  Тернопільська

  18

  28

  Харківська

  44,4

  55

  Херсонська

  19,8

  31

  Хмельницька

  16

  26

  Черкаська

  19,1

  24

  Чернівецька

  10,1

  16

  Чернігівська

  15,5

  20

  м. Київ

  32,6

  69

  м. Севастополь

  5

  6

  Усього

  659

  1000

  ______________________________

     Додаток 2

  до Програми

   

  Основні прогнозні показники
  ринку праці на 2005 рік (у середньому за рік)

  Показник

  2003 рік (звітні дані)

  2004 рік (звітні дані)

  2005рік (прогнозні дані)

  1. Чисельність працівників у віці
  15 – 70 років, зайнятих економічною діяльністю (у середньому за рік), млн. чоловік

  20,2

  20,3

  20,4 – 20,8

  2. Рівень зайнятості населення у віці 15 – 70 років (у середньому за рік), відсотків*

  56,2

  56,7

  57,5 – 58,6

  3. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, відсотків**

  9,1

  8,6

  8 – 7,7

  4. Середньомісячна номінальна заро­бітна плата в економіці (без малих підприємств), гривень

  462,27

  589,62

  778 – 817

  5. Розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць (у цілому за рік),
  тис. чоловік

  651***

  659***

  1000

  6. Чисельність незайнятого населен­ня, працевлаштованого за сприяння державної служби зайнятості (у ціло­му за рік), тис. чоловік

  877,3

  984,2

  1015

  7. Чисельність зареєстрованих безро­бітних (на кінець року), тис. чоловік

  988,9

  981,8

  981,7

  ________________________

  * Відносний показник, який характеризує ступінь залучення населення, що підлягає обстеженню, до зайнятості. Визначається як відношення
  (у відсотках) чисельності зайнятого населення відповідного віку до чисельності всього населення відповідної вікової групи.

  ** Відносний показник, що характеризує ступінь нереалізованого пропонування робочої сили на ринку праці. Визначається як відношення
  (у відсотках) чисельності безробітних віком 15 – 70 років до чисельності економічно активного населення (зайняті та безробітні у визначенні МОП) зазначеного віку.

  *** На основі повідомлень місцевих органів виконавчої влади.

  ________________________  Додаток 3

  до Програми

   

   

  заходи

  щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення
  на 2005 рік

   

  1. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти:

  про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”
  (нова редакція);

  про Державну програму зайнятості населення на 2006 — 2009 роки, передбачивши окремі розділи з питань професійно-освітнього розвитку трудового потенціалу, професійної реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

  Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  IV квартал.

  2. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України “Про професійний розвиток персоналу на виробництві”.

  Мінпраці, МОН.

  IV квартал.

  3. Розробити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у питаннях праці, зайнятості та соціального захисту населення у контексті проведення реорганізації діяльності цих органів.

  Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  IV квартал.

   

  Професійно-освітня підготовка кадрів,
  підвищення якості робочої сили

  4. Здійснити моніторинг стану забезпечення у 2004 — 2005 роках національної економіки кадрами у розрізі регіонів.

  Мінпраці, Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  Протягом року.

  5. Удосконалити механізм ліцензування освітньої діяльності навчальних закладів та підприємств, що здійснюють професійну підготовку кадрів, з метою  забезпечення оперативного реагування на потреби ринку праці.

  МОН, Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  IV квартал.

  6. Підготувати проект Закону України “Про стимулювання участі роботодавців у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів в освітніх і наукових проектах”.

  МОН, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Державна податкова адміністрація, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  IV квартал.

   

  Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку
  підприємництва та самостійній зайнятості населення

  7. Забезпечити виконання завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць на 2005 рік.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  Протягом року.

  8. Розробити за участю об’єднань роботодавців та профспілок і подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти:

  про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.

  Держпідприємництво, Державна податкова адміністрація, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держкомстат.

  ІІІ квартал;

  про єдиний соціальний внесок.

  Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст, Держпідприємництво, Пенсійний фонд.

  ІІІ квартал.

  9. Сприяти розв’язанню проблем зайнятості населення в малих монофункціональних містах шляхом надання державної підтримки розвитку цих міст відповідно до Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року.

  10. Забезпечити створення робочих місць для працевлаштування працівників, що вивільняються з вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств.

  Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Черкаська і Чернігівська облдержадміністрації, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року.

  11. Сприяти розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості шляхом розвитку сільськогосподарських підприємств, малих підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, надання побутово-комунальних послуг сільському населенню, заготівельних, збутових та агросервісних фірм, підтримки сільського зеленого туризму.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінкультури, Держпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року.

   

  Сприяння зайнятості громадян, які не здатні
  на рівних умовах конкурувати на ринку праці

  12. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість” та забезпечити розроблення нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

  Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  Протягом року (згідно з графіком розгляду законопроектів).

  13. Сприяти зайнятості інвалідів шляхом створення робочих місць, зокрема за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, та їх працевлаштування на вільних та новостворених робочих місцях.

  Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Фонд соціального захисту інвалідів, державна служба зайнятості.

  Протягом року.

  14. Розробити пропозиції щодо внесення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 змін з метою удосконалення порядку квотування і бронювання робочих місць та працевлаштування на них громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді”.

  Мінпраці, Мінекономіки, МОН, Міністерство у справах молоді та спорту, Мінфін, Мін’юст за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  ІІІ квартал.

   

  Регулювання соціально-трудових відносин

  15. Посилити державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - підприємцями з метою забезпечення захисту прав і гарантій працівників, недопущення використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

  Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

  Протягом року.

   

  Матеріальне забезпечення та надання
  соціальних послуг зареєстрованим безробітним

  16. Забезпечити:

  працевлаштування за сприяння державної служби зайнятості на вільних та новостворених робочих місцях не менш як 1015 тис. зареєстрованих безробітних;

  професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 191,4 тис. зареєстрованих безробітних;

  залучення до участі в оплачуваних громадських роботах не менш як 408,5 тис. чол. з числа незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, державна служба зайнятості.

  Протягом року.

  17. Забезпечити поступове наближення мінімального розміру допомоги по безробіттю до прожиткового мінімуму виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

  Мінпраці, Фонд загальнообов’яз­кового державного соціального страхування на випадок безробіття.

  Протягом року.

   

  Регулювання міждержавної трудової міграції

  18. Удосконалити нормативно-правову базу з питань ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном з метою посилення соціального захисту громадян України, які користуються послугами щодо тимчасового працевлаштування на роботу за кордоном.

  Мінпраці, Держпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  Протягом року.

  19. Розробити механізм реалізації міждержавної Угоди між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці.

  Мінпраці, МЗС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  ІV квартал.

  20. Опрацювати проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про тимчасове працевлаштування громадян України для сезонних робіт у Республіці Польща.

  МЗС, Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю об’єднань роботодавців і профспілок.

  Протягом року.

  ___________________________