• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  12 серпня 2005 р. № 742

  ПРОГРАМА
  розвитку Національного інституту винограду
  і вина “Магарач” на 2006 — 2010 роки

  1. Загальна частина

  Національний інститут винограду і вина “Магарач” є найстарішим науковим закладом виноградарства і виноробства, природне ядро якого урочище Магарач та земельні угіддя державного підприємства “Агрофірма “Магарач” репрезентують Причорноморську передгірну та степову зону Криму. Унікальні кліматичні умови цих зон сприяли створенню еталонних виноградних вин.

  Інститут відіграє провідну роль у розвитку вітчизняної сировинної бази виноробства у південному регіоні України та Закарпатті, збереженні українських технологій, просуванні готової продукції на зовнішній ринок. За 177 років діяльності він набув міжнародного визнання як засновник другої в Європейському Союзі та четвертої в світі ампелографічних колекцій винограду (3259 сортів) та мікроорганізмів (1057 видів штамів), які є національним надбанням України. В енотеці Інституту зберігається більше ніж 20 тис. пляшок колекційних вин віком від 15 до 167 років. У складі Інституту 10 наукових відділів, 14 лабораторій, дослідне господарство — державне підприємство “Агрофірма “Магарач” з площею угідь 3925 гектарів,  з яких 876 гектарів виноградники, та 3 винзаводи.

  Відома у світі магарацька наукова школа налічує більше ніж 30 докторів і 150 кандидатів наук і становить майже 70 відсотків наукового потенціалу галузі.

  Вченими Інституту розроблено технології вирощування та тривалого зберігання винограду; закладено основи технології унікальних міцних і десертних вин; проведено фундаментальні дослідження з хімії вина, уточнення методів їх аналізу та застосування ефективних рас дріжджів чистих культур у виноробстві. Завдяки цьому в промисловому виробництві з'явилися такі всесвітньо відомі вітчизняні марки вин, як Мускат (білий, рожевий, червоний), Піно-грі, знамениті кримські портвейни і Мадера.

  За останні роки виконано 120 інноваційних розробок, більшість з яких впроваджується у виноградарство та виноробство із значним економічним ефектом.

  Наукові розробки Інституту удостоєні численних нагород Міжнародної організації винограду і вина (м. Париж), державних відзнак, а вина одержали більш як 170 різних міжнародних дипломів та медалей.

  Інститут є головною установою із стандартизації у галузі виноградарства та виноробства. На його базі працює технічний комітет із стандартизації “Продукція садів, виноградників і виноробна продукція” Держспоживстандарту.

  2. Мета і завдання Програми

  Мета Програми полягає в зміцненні наукової, матеріально-технічної, дослідно-виробничої бази Інституту та його соціальної інфраструктури і поліпшенні наукового забезпечення галузі виноградництва та виноробства.

  Основними завданнями Програми є:

  забезпечення реалізації державної політики в галузі виноградарства та виноробства;

  сприяння гармонізації нормативно-правового забезпечення галузі виноградарства та виноробства із законодавчими актами Європейського Союзу;

  створення умов для проведення наукової роботи за сучасними напрямами розвитку виноградарства та виноробства, впровадження інноваційних технологій;

  забезпечення галузі сучасними технологіями вирощування винограду і виробництва вина, оснащення передовими інструментальними методами контролю за процесами виноробства та виготовленою продукцією;

  підготовка фахівців вищої кваліфікації для галузі виноградарства та виноробства.

  3. Основні напрями Програми

  Основними напрямами Програми є:

  технічне переоснащення та реконструкція об’єктів Інституту для створення зразково-показових промислових насаджень перспективних технічних сортів винограду, виготовлення нових високоякісних вин та коньяків;

  підвищення ефективності наукових досліджень виробництва конкурентоспроможної вітчизняної виноробної продукції;

  зміцнення дослідно-експериментальної бази;

  розроблення конкурентоспроможних інноваційних технологій та продуктів, впровадження їх у промислове виробництво і забезпечення виходу на світовий ринок;

  модернізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів виноградарів та виноробів відповідно до ринкових вимог та європейських стандартів.

  4. Етапи виконання Програми

  Виконання Програми передбачається у три етапи.

  На першому етапі організовується робота з:

  підготовки нормативно-економічного обґрунтування розрахунків коштів, необхідних для виконання Програми для врахування під час формування проекту Державного бюджету України на 2006 та наступні роки;

  відбору на тендерній основі виконавців для капітального ремонту селекційно-генетичного центру з виноградарства та мікроорганізмів, тепличного, щепильного комплексу та реконструкції науково-дослідних об’єктів, будівництва житла та розроблення кошторисної документації;

  розроблення проектної документації із закладення селекційних, сортовипробувальних і демонстраційних, а також зразково-показових промислових насаджень в державному підприємстві “Агрофірма “Магарач”;

  придбання лабораторного та промислового обладнання для наукових досліджень та центру інноваційно-експериментальних виробництв, а також для створення системи інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень та їх впровадження у виробництво.

  На другому етапі (2006 — 2008 роки) здійснюються основні заходи щодо:

  зміцнення наукової, дослідно-виробничої та матеріально-технічної бази, соціальної інфраструктури Інституту, зокрема створення зразково-показових промислових насаджень технічних сортів винограду, придбання лабораторного обладнання, будівництво житлового будинку для співробітників Інституту, а також створення в Інституті нової інфраструктури у сфері наукового забезпечення розвитку виноградарства та виноробства на європейському рівні шляхом:

  створення перспективних клонів сортів винограду;

  дослідно-промислового вирощення щепленого винограду та його нових клонів;

  насадження елітних промислових сортів винограду;

  перезакладення ампелографічної колекції сортів винограду для проведення наукових досліджень та їх промислового освоєння;

  удосконалення процесів  мікровиноробства для технологічної оцінки перспективних сортів винограду та створення нових видів виноробної продукції;

  оновлення колекцій сортів винограду, мікроорганізмів та вин для створення високоякісної та конкурентоспроможної виноробної продукції, доступної для широкого кола споживачів на внутрішньому і зовнішньому ринку;

  придбання на тендерній основі комп’ютерної техніки і ліцензійних програм для забезпечення постійного доступу до Інтернету.

  На третьому етапі (2009 — 2010 роки) завершуються роботи із технічного переоснащення матеріально-технічної та дослідно-виробничої бази Інституту, здійснюються заходи щодо експериментально-промислового освоєння в галузі та ефективного використання його науково-виробничого потенціалу.

  5. Механізм виконання Програми

  Виконання Програми забезпечують відповідно до своєї компетенції Українська академія аграрних наук, Мінагрополітики та Інститут.

  Відповідальною за виконання Програми є Українська академія аграрних наук, яка подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан її виконання.

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

  Для виконання Програми необхідно 60,8 млн. гривень. З цією метою передбачається використати бюджетні асигнування із загального фонду державного бюджету в обсязі 38,9 млн. гривень та із спеціального фонду — 21,9 млн. гривень.

  Орієнтовні обсяги фінансування розвитку Інституту за роками (у цінах 2005 року) наведено в додатку. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

  Заходи щодо створення сприятливого інвестиційного та фінансового клімату, прозорого конкурентного середовища, розвитку підприємництва, розв’язання інших проблем щодо задоволення потреби жителів регіону, туристів та громадян, що оздоровлюються, у продукції виноградарства та виноробства здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

  6. Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  удосконалити вітчизняну сировинну базу виноробства на основі розроблень найсучасніших технологій вирощування технічних сортів винограду;

  зберегти та удосконалити класичні вітчизняні технології виробництва конкурентоспроможної виноробної продукції;

  розробити стратегію захисту вітчизняного ринку виноробної продукції для вступу України до СОТ;

  забезпечити галузь фахівцями найвищої кваліфікації.

  Реалізація заходів щодо розвитку Інституту сприятиме належному науковому забезпеченню стабільного розвитку виноградарства, досягненню науково-обґрунтованих норм споживання винограду, підвищенню якості та асортименту виноробної продукції, викоріненню на цій основі фальсифікату алкогольних виробів, використанню вина як засобу примноження національних традицій, забезпечення здорового способу життя та оздоровлення населення, особливо молоді.

  ______________________  Додаток
  до Програми

  ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ
  фінансування розвитку Національного інституту винограду
  і вина “Магарач”

  (млн. гривень)

  Найменування заходу

  Строк
  виконання, роки

  Загальний обсяг
  фінансу-вання

  У тому числі за рахунок

  загального фонду державного бюджету

  спеціального фонду державного бюджету

  Зміцнення наукової бази

  1.

  Закладення селекційних, сортовипробувальних і демонстраційних виноградників

  2006 — 2008

  3,2

   

  3,2

  2006

  1,1

   

  1,1

  2007

  1,1

   

  1,1

  2008

  1

   

  1

  2.

  Створення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичного забезпечення Інституту

  2006 — 2010

  1,1

  1,1

   

  2006

  0,3

  0,3

   

  2007

  0,3

  0,3

   

  2008

  0,3

  0,3

   

  2009

  0,1

  0,1

   

  2010

  0,1

  0,1

   

  3.

  Матеріально-технічне оновлення наукової енотеки колекційних вин

  2006 —2007

  0,9

  0,9

   

  2006

  0,5

  0,5

   

  2007

  0,4

  0,4

   

  4.

  Матеріально-технічне оснащення наукового сектору тривалого зберігання винограду

  2006 —2008

  1,2

  1,2

   

  2006

  0,3

  0,3

   

  2007

  0,5

  0,5

   

  2008

  0,4

  0,4

   

  5.

  Перезакладення колекції сортів винограду

  2006 — 2007

  0,7

   

  0,7

  2006

  0,4

   

  0,4

  2007

  0,3

   

  0,3

  6.

  Утворення центру інноваційно-експериментального виробництва біологічно активних продуктів з винограду

  2006 — 2007

  0,8

  0,8

   

  2006

  0,4

  0,4

   

  2007

  0,4

  0,4

   

   

  Разом

   

  7,9

  4

  3,9

   

  Зміцнення дослідно-виробничої бази

  7.

  Капітальний ремонт селекційно-генетичного центру з виноградарства та мікроорганізмів, тепличного, щепильного комплексу (с. Віліне Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим)

  2006 — 2007

  2,8

  2,8

   

  2006

  0,9

  0,9

   

  2007

  1,9

  1,9

   

  8.

  Створення зразково-показових промислових насаджень технічних сортів винограду на площі 300 гектарів

  2006 —2010

  18

   

  18

  2006

  4

   

  4

  2007

  4

   

  4

  2008

  4

   

  4

  2009

  4

   

  4

  2010

  2

   

  2

  9.

  Капітальний ремонт музейного комплексу

  2006 — 2007

  1,6

  1,6

   

  2006

  0,8

  0,8

   

  2007

  0,8

  0,8

   

   

  Разом

   

  22,4

  4,4

  18

  Зміцнення матеріально-технічної бази

  10.

  Реконструкція приміщень для науково-дослідних підрозділів

  2006 — 2010

  3

  3

   

  2006

  0,6

  0,6

   

  2007

  0,6

  0,6

   

  2008

  0,6

  0,6

   

  2009

  0,6

  0,6

   

  2010

  0,6

  0,6

   

  11.

  Придбання лабораторних меблів, приладів, обладнання, хімічних реактивів і посуду для наукових досліджень

  2006 — 2010

  10,5

  10,5

   

  2006

  5

  5

   

  2007

  3

  3

   

  2008

  1

  1

   

  2009

  1

  1

   

  2010

  0,5

  0,5

   

   

   

   

   

   

   

  12.

  Придбання організаційної і комп’ютерної техніки для Інституту та забезпечення постійного доступу до мережі Інтернет

  2006 — 2008

  1,5

  1,5

   

  2006

  0,5

  0,5

   

  2007

  0,5

  0,5

   

  2008

  0,5

  0,5

   

   

  Разом

   

  15

  15

   

  Зміцнення соціальної інфраструктури

  13.

  Будівництво нового
  50-квартирного житлового будинку для працівників Інституту  (м. Ялта)

  2006 — 2008

  15,5

  15,5

   

  2006

  0,5

  0,5

   

  2007

  7,5

  7,5

   

  2008

  7,5

  7,5

   

   

  Разом

   

  15,5

  15,5

   

   

  Усього

   

  60,8

  38,9

  21,9

   

  _____________________