• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  ВІД

  11 серпня 2005 ð.  ¹ 740

  ПОРЯДОК
  проведення розрахунків і складання
  фінансових планів фізичного захисту

   

  1. Цей Порядок, що визначає механізм проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, є обов’язковий для центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, експлуатуючих організацій та інших суб’єктів господарювання, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання (далі — суб’єкт фізичного захисту).

  2. Поняття “експлуатуюча організація” вживається у цьому Порядку у значенні, наведеному у статті 33 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

  3. Суб’єкти фізичного захисту здійснюють фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням заходів з фізичного захисту (далі — витрати), у пріоритетному порядку.

  4. Витрати передбачаються окремим рядком у кошторисах або річних фінансових планах суб’єктів фізичного захисту і здійснюються:

  бюджетними установами та організаціями — за рахунок коштів на їх утримання;

  суб’єктами фізичного захисту — за рахунок власних коштів та коштів відповідного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

  5. Суб’єкти фізичного захисту щороку розробляють з урахуванням засад державної політики з питань фізичного захисту фінансові плани згідно з додатком 1, на підставі яких визначаються обсяги фінансування, виконуються роботи (придбаються товари та надаються послуги) згідно з  додатком 2.

  До фінансових планів додаються розрахунки витрат.

  6. Суб’єкти фізичного захисту державної форми власності подають фінансові плани та звіти про їх виконання згідно з додатком 3 на розгляд керівника центрального органу виконавчої влади,  до сфери управління яких вони належать, чи Національної академії наук, до складу якої вони входять.

  У разі незатвердження фінансового плану та звіту про його виконання керівник центрального органу виконавчої влади чи Національної академії наук, до сфери управління яких належать суб’єкти державної форми власності, повертає їх для опрацювання з урахуванням зауважень і повторного подання на розгляд.

   

  7. Порядок контролю за виконанням фінансового плану та внесення змін до нього визначається керівником центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти фізичного захисту, чи Національної академії наук, до складу якої вони входять.

  8. Інформація про стан виконання фінансового плану включається до звіту з питань фізичного захисту, який щороку подається Кабінетові Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту.

  __________________  Додаток 1
  до Порядку

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  ________________________
  (назва документа)
  ________________________
  від __  _________ 200_ р. №____   

   

   

  ФІНАНСОВИЙ План,

  пов’язаний із забезпеченням фізичного захисту
  ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
  відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання

   

  _____________________________________________________________________________

  (найменування підприємства)

   

  на _____________________ рік

   

   

  Місцезнаходження  підприємства ____ _________________________________

   

   

  Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ___________

  Адреса об’єкта _____________________ __________________________________

   

  Форма власності підприємства ___________________ _____________________________________________

   

  Телефон/телефакс__________________
  _________________________________

  Власник підприємства або уповноважена ним особа
  ____________________________________________
   

  Адреса електронної пошти

   

   

  (гривень)

  № п/п

  Код про-грамної класи-фікації

  Найменування об’єкта або радіоакивного матеріалу

  Найменування витрат

  Витрати

  Разом

  поточні

  капітальні

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____________________

             Усього

   

  _____________________               _______________                  ___________________

        (найменування посади)                              (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

  _____________________

   

  МП

   

  ____________________  Додаток 2
  до Порядку

  ПЕРЕЛІК
  витрат, пов’язаних із забезпеченням фізичного захисту
  ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів
  та інших джерел іонізуючого випромінювання


  1. Витрати Кабінету Міністрів України, що забезпечує
  проведення державної політики у сфері фізичного захисту

  Забезпечення розроблення і реалізації загальнодержавних науково-технічних програм щодо фізичного захисту.

  Організація розроблення і затвердження плану взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення актів ядерного тероризму та забезпечення тренування (навчання) за цим планом.

  2. Витрати центральних органів виконавчої влади,
  що провадять правоохоронну діяльність
  щодо фізичного захисту

  Участь у здійсненні оцінки загрози національній безпеці у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі — здійснення оцінки загрози).

  Участь у виявленні фактів порушення вимог щодо встановленого рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання (далі — фізичний захист).

  Провадження оперативно-розшукової діяльності з виявлення, запобігання, припинення та розкриття правопорушень у сфері фізичного захисту.

  Участь у розробленні та створенні систем фізичного захисту.

  Участь у визначенні загрози конкретним ядерним установкам, ядерним матеріалам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання та об’єктам, призначеним для поводження з радіоактивними відходами (далі — об’єкти).

  Проведення спеціальних перевірок для надання фізичним особам допуску до виконання робіт у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

  Участь у перевірці стану дотримання вимог законодавства з питань фізичного захисту.

  Організація професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації посадових і службових осіб підрозділів, які забезпечують фізичний захист (далі — підрозділи).

  Забезпечення підрозділів додатковим спеціальним обладнанням для здійснення антитерористичних операцій на об’єктах.

  Матеріально-технічне і соціальне забезпечення підрозділів.

  Участь у навчаннях з перевірки сил і засобів, залучених до забезпечення фізичного захисту.

  3. Витрати центральних органів виконавчої влади,
  Національної академії наук, які здійснюють державне
  управління щодо фізичного захисту

  Забезпечення здійснення оцінки загрози.

  Участь у визначенні загрози конкретним об’єктам.

  Організація здійснення заходів та участь у визначенні рівня фізичного захисту.

  Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань фізичного захисту та проведення їх експертизи.

  Створення систем фізичного захисту об’єктів та забезпечення їх функціонування.

  Забезпечення контролю за здійсненням фізичного захисту. Участь у проведенні державної перевірки функціонування систем фізичного захисту об’єктів.

  Організація навчань підрозділів охорони та їх фінансування, перевірка планів взаємодії підрозділів охорони із силами допомоги ззовні та персоналом об’єктів.

  Організація та участь у проведенні спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт.

  Створення і забезпечення функціонування системи захисту інформації щодо фізичного захисту з обмеженим доступом.

  Створення системи захищеного зв’язку між експлуатуючими організаціями та іншими суб’єктами господарювання, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням фізичного захисту, і забезпечення її функціонування.

  Розроблення  програм фізичного захисту та забезпечення їх виконання.

  Організація науково-технічного та науково-дослідного супроводження фізичного захисту і його фінансування.

  Виконання функцій замовника науково-технічних програм фізичного захисту і їх супроводження.

  Утворення центру професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту і забезпечення його функціонування.

  Участь у міжнародному співробітництві у сфері фізичного захисту.

  Підготовка і подання центральному органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту, звіту з питань фізичного захисту.

  Матеріально-технічне і соціальне забезпечення діяльності підрозділів.

   

  4. Витрати центрального органу виконавчої влади,
  що здійснює державне регулювання фізичного захисту

  Участь у здійсненні оцінки загрози.

  Участь у визначенні загрози конкретним об’єктам.

  Розроблення та затвердження норм і правил з фізичного захисту.

  Видача ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної із забезпеченням фізичного захисту.

  Організація та здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавчих актів, норм, правил і стандартів з фізичного захисту, умов ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної із забезпеченням фізичного захисту.

  Організація та проведення державної перевірки систем фізичного захисту.

  Проведення експертизи систем фізичного захисту на відповідність установленим вимогам.

  Участь у міжнародному співробітництві у сфері фізичного захисту.

  Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту.

  Виконання функцій замовника науково-технічних програм фізичного захисту і їх супроводження.

  Підготовка і подання Кабінетові Міністрів України щорічного звіту з питань фізичного захисту.

  Матеріально-технічне і соціальне забезпечення діяльності підрозділів.

  5. Витрати місцевих держадміністрацій, на
  підпорядкованій території яких розташовано
  об’єкти та/або прокладено маршрути перевезень
  радіоактивних матеріалів


  Здійснення заходів щодо обмеження пересування у санітарно-захисних зонах об’єктів.

  Розроблення територіальних (регіональних) планів взаємодії утворених згідно із законодавством озброєних формувань, що розташовані на відповідній території і можуть використовуватися у забезпеченні протидії вчиненню актів ядерного тероризму.

  Участь у навчаннях, що організовуються центральними органами виконавчої влади з метою перевірки ефективності територіальних (регіональних) планів взаємодії підрозділів охорони із силами допомоги ззовні.

  Розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення охорони радіоактивних матеріалів, на випадок їх виявлення на відповідній території у незаконному обігу.

  Матеріально-технічне і соціальне забезпеченням діяльності підрозділів.

   

  6. Витрати експлуатуючих організацій та інших суб’єктів
  господарювання, які провадять діяльність щодо
  забезпечення фізичного захисту

  Участь у визначенні загрози конкретним об’єктам. Визначення рівня фізичного захисту конкретних об’єктів.

  Створення систем фізичного захисту конкретних об’єктів і забезпечення їх функціонування, зокрема організація охорони та оборони.

  Оплата наданих підрозділами правоохоронних органів послуг.

  Забезпечення експлуатації, ремонту, реконструкції і модернізації інженерно-технічних засобів охорони.

  Утримання та забезпечення професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, персоналу підрозділів охорони, персоналу, що забезпечує експлуатацію та ремонт інженерно-технічних засобів охорони.

  Створення і забезпечення функціонування відповідних навчальних центрів, організація навчань, тренувань і перевірки готовності сил і засобів, залучених до забезпечення фізичного захисту.

  Використання захищених каналів зв’язку і фельд’єгерських послуг, придбання та експлуатація засобів радіо-, телефонного і спеціального зв’язку.

  Здійснення запобіжно-профілактичних заходів щодо забезпечення фізичного захисту.

  Створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом.

  Проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт.

  Матеріально-технічне і соціальне забезпечення діяльності підрозділів.

  Надання інформаційної і технічної допомоги органам, які здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою повернення зниклих радіоактивних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також надання такої допомоги під час антитерористичних операцій.

  Участь у міжнародному співробітництві у сфері фізичного захисту.

  ___________________  Додаток 3
  до Порядку

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  _________________________
  (назва документа)
  _____________________________
  від ___ ________ 200_ р. № _____  Звіт

  про виконання фінансового плану, пов’язаного із
  забезпеченням фізичного захисту ядерних установок,
  ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та
  інших джерел іонізуючого випромінювання


   

  _____________________________________________________________________________                          

                                            (найменування підприємства)

   

  за ___________ рік

   

   

  Місцезнаходження підприємства _____

  _________________________________

   

   

  Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ___________
  ____________________________________________

  Адреса об’єкта ____________________

  _________________________________

   

  Форма власності ______________________________ _____________________________________________

   

  Телефон/телефакс ________________

  Власник підприємства або уповноважена ним особа
  _____________________________________________

   

   

  Адреса електронної пошти

   

   

  (гривень)

  № п/п

  Код про-грамної класи-фікації

  Найменування
  об’єкта або 
  радіоактивного матеріалу

  Найменування витрат

  За  звітний період

  Наростаючим підсумком з початку звітного року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________
            Усього

  _________________________           _______________                 ___________________

        (найменування посади)                              (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

   

  __________________                      _________________              __________________

        Головний бухгалтер                                  (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

   

  МП

  _______________