• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 9 серпня 2005 р.  № 329-р

   

   

   

   

  ПЕРЕЛІК

  завдань (проектів) Національної програми інформатизації

  на 2005 рік, їх державних замовників та обсяги фінансування

   

  Завдання

  (проект)

  Державний замовник завдання (проекту)

  Обсяг фінансування, тис. гривень

  Очікувані результати 

  Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації

   

  Провести науково-технічну експертизу завдань (проектів) Національної програми інформатизації

  Мінтрансзв’язку

   

  200

  висновки щодо відповідності завдань (проектів) Національної програми інформа-тизації пріоритетним напрямам державної політики у сфері інформатизації, сучасному рівню та тенденціям розвитку інформатиза­ції у світі, їх економічної обґрунтованості

   

   

  Забезпечити гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими (за окремою програмою)

  Держспоживстан-дарт

   

   

  національні стандарти у сфері інформаційних технологій, гармонізовані з міжнародними та європейськими

   

  Розробити стандарти щодо засобів інформатизації та інформаційно-телекомунікаційних систем, гармонізовані з міжнародними стандартами

   

  Мінтрансзв’язку

   

  40

  стандарти щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису, методів та засобів безпеки у сфері інформаційних технологій, комп’ютерних технологій навчання та навчальних програмних засобів

   

  Створити систему баз даних у сфері розвитку держави і права як складову автоматизованої системи забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством ЄС

  -“-

  100

  бази даних “Законодавство України”, “Термінологія законодавства України”, “Законопроекти”

  багатомовний тезаурус “EUROVOC”

   

   

  Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації

   

  Забезпечити розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет (за окремою програмою)

  Мінекономіки

   

   

  модель системи проведення електронних державних закупівель та електронного документообігу

  пропозиції щодо підготовки нормативно-правових актів з питань розвитку електронного бізнесу

  моделі програмно-апаратних засобів для забезпечення інформаційної взаємодії та надання органами виконавчої влади фізичним і юридичним особам інформаційних та інших послуг з використанням Інтернет

   

   

  Створити систему національних електронних інформаційних ресурсів

  Мінтрансзв’язку

   

  60

  методика сертифікації національних електронних інформаційних ресурсів

  пропозиції стосовно розроблення:

  програм підготовки працівників органів державної влади для забезпечення функціонування системи;

  національних стандартів щодо електронних інформаційних ресурсів

   

   

  Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони

   

  Створити електронну інформаційну систему "Електронний Уряд":

   

   

   

   

  забезпечити розвиток Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади  на основі єдиної програмно-апаратної платформи

   

  Секретаріат Кабінету Міністрів України

  1465

  інтеграція до Єдиного веб-порталу веб-сайтів МВС, Міністерства у справах молоді та спорту, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Мінприроди, Держатомрегулювання, Держкомархіву, Держкомзему,  Держкомрезерву,  Департаменту спеціальних телекомунікацій­них систем та захисту інформації СБУ, Державного департаменту з питань виконання покарань, Держкомнацміграції, Держекспортконтролю

  перша черга підсистеми інформування про державні послуги для юридичних та фізичних осіб “Життєві ситуації”

   

   

  створити інтегровану інформаційно-аналітичну систему обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань

  Мінтрансзв’язку

   

  350

  підсистема аналізу показників роботи органів виконавчої влади із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань

  інтеграція до системи ”Звернення громадян” Секретаріату Кабінету Мі­ністрів України відповідної системи визначеного центрального органу виконавчої влади на основі спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади

  створення консультаційного веб-сайту ”Звернення громадян”

   

   

   

  створити програмно-апаратний комплекс “Інформаційно-довідкова система Уряду”

  Мінтрансзв’язку

   

  200

  технічний проект, дослідний зразок та перша черга програмно-апаратного комплексу “Інформаційно-довідкова система Уряду” на базі інформаційно-довідкових кіосків

   

  Створити інформаційно-аналітичну систему “Електронний парламент ”

  -“-

   

  360

  концепція створення інформаційно-аналітичної системи “Електронний парламент”

  макет типового веб-сайту депутатської фракції, комітету, структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України, інтегрований до веб-сайту Верховної Ради України

   

  Розробити нормативно-технічну документацію з питань безпеки функціонування програмно-апаратного комплексу акредитованого центру сертифікації ключів

   

  Департамент спеціальних телекомунікацій­них систем та захисту інформації СБУ

  420

  методичні рекомендації щодо:

  створення комплексної системи захисту інформації акредитованого центру сертифікації ключів;

  визначення регламенту роботи акредитованого центру сертифікації ключів;

  проведення експертизи та оцінювання ефективності комплексної системи захисту інформації акредитованого центру

  сертифікації ключів

  типове технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації акредитованого центру сертифікації ключів

   

  Удосконалити систему антивірусного захисту інформації органів державної влади

  Департамент спеціальних телекомунікацій­них систем та захисту інформації СБУ

   

  100

  ліцензійне антивірусне програмне забезпечення для органів державної влади

   

  Cтворити інфраструктуру системи електронного цифрового підпису

  Мінтрансзв’язку

   

  1010

  робочий проект програмно-апаратного комплексу центрального засвідчувального органу

  регламент роботи центрального засвідчувального органу

  програмно-апаратний комплекс центрального засвідчувального органу

   

   

  Створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему Верховної Ради України (за окремою програмою)

  Апарат Верховної Ради України

   

  впровадження системного програмного забезпечення з відкритим кодом в автоматизованих системах Верховної Ради України

   

  комплексна система технічного захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України

  комп’ютерна мережа у сесійній залі Верховної Ради України

   

  Створити автоматизовану систему інформаційно-аналітичного забез­печення Секретаріату Президента України (за окремою програмою)

  Державне управління справами

   

  територіально розподілена захищена система інформаційно-аналітичного забез­пе­чення діяльності Президента України

   

   

  Створити спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему органів виконавчої влади, забезпечити розвиток та інтеграцію інформаційних ресурсів органів державної влади (за окремою програмою)

  Секретаріат Кабінету Міністрів України

   

  спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система органів виконавчої влади

  створення та удосконалення інтегрованої системи електронного документообігу

  програмно-апаратний комплекс "Ситуаційний центр"

  модернізація автоматизованої системи "Аналіз соціально-економічних показників діяльності місцевих органів виконавчої влади”

  модернізація та удосконалення програмного забезпечення центральних тематичних блоків Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

   

  Удосконалити систему інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади

  Мінтрансзв’язку

   

  430

  модернізація макетного зразка типової системи інформаційно-аналітичного забезпечення та його впровадження у визначених місцевих органах виконавчої влади

   

  Створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему Мінтрансзв’язку

   

  -“-

   

  460

  впровадження в експлуатацію програмно-апаратного комплексу першої черги системи діловодства та контролю виконання доручень

   

  Розробити проект Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами

  Міноборони

  100

  проект Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами

   

  Впровадити Інтранет-технології в оперативно-службову діяльність органів СБУ

  СБУ

  150

  створення комплексної системи захисту інформації типового Iнтранет-вузла

   

   

  Створити автоматизовану інформа­цій­но-аналітичну систему Мін’юсту

  Мін’юст

  200

  перша черга системи діловодства та контролю виконання доручень

   

  Створити Єдину державну автоматизовану паспортну систему (за окремою програмою)

   

  МВС

   

  придбання та введення в експлуатацію програмного забезпечення і обладнання для:

  головного обчислювального центру Єдиної державної автоматизованої паспортної системи;

  вузлів регіонального та місцевого рівня Єдиної державної автоматизованої паспортної системи;

  державного підприємства “Державний центр персоналізації документів”

   

  Створити Урядову інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних ситуацій (за окремою програмою)

   

  МНС

   

  удосконалення та інтеграція Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій до міжнародних систем спостереження з метою запобігання надзвичайним ситуаціям

  інтеграція відповідних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

   

  Забезпечити удосконалення системи зв’язку та оповіщення МНС (за окремою програмою)

   

  -“-

   

  дослідний макет автоматизованої системи централізованого оповіщення МНС “Сигнал-УМ”

  проект автоматизованої системи управління телекомунікаційною системою МНС

  система супутникового зв’язку МНС

   

   

   

  Створити автоматизовану інформа­ційну систему контролю за перетинанням державного кордону і банк даних міжвідомчого користу­вання (за окремою програмою)

   

  Адміністрація Держприкордон-служби

   

  комплекси автоматизації прикордонного контролю в 16 пунктах пропуску (8 стаціонарних, 3 мобіль­них, 8 переносних автоматизованих робо­чих місць, система відеоспостере­жен­ня, система зчитування державних автомо­біль­них номерних знаків, обладнання для локальної обчислювальної мережі)
  третя черга інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон ("Аркан")

  четверта черга автоматизованої інформаційної системи "Прикордонний контроль" ("Гарт-1")

   

  Створити інтегровану інформаційно-аналітичну систему органів державної статистики (за окремою програмою)

   

  Держкомстат

   

   

  інтеграція комплексів електронної обробки статистичної ін­формації

  удосконалення інтегрованої системи електронного документообігу та контролю виконання доручень

  інтеграція веб-порталу державної статистичної інформації до Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

   

  Забезпечити удосконалення веб-сайту Головдержслужби та його інтеграцію до Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

  Головдержслужба

  100

  організація надання послуг фізичним та юридичним особам з використанням Інтернет-технологій

   

  Розробити типову модель автоматиза­ції державного архіву центрального та обласного рівня

   

  Держкомархів

  50

  перша черга інформаційно-пошукової системи створення, обробки, пошуку та передачі інформації про зміст архівних документів

   

  Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку

   

  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері соціально-економічного розвитку країни

   

  Мінекономіки

  350

  третя черга системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Мінекономіки

   

  Створити інтерактивну інформаційно-аналітичну систему підтримки інвестиційної діяльності на основі Інтернет-технологій

  Мінтрансзв’язку

  100

  веб-портал інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів

   

  Створити інформаційно-аналітичну систему Антимонопольного комітету

  Антимонопольний комітет

  100

  третя черга інформаційно-аналітичної системи Антимонопольного комітету

   

  Розробити елементи системи “Електронний поштовий штемпель”

  Мінтрансзв’язку

  100

  модель та інформаційна структура системи “Електронний поштовий штемпель”

   

  Здійснити заходи, пов’язані з проведенням земельної реформи (за окремою програмою)

  Держкомзем

   

  автоматизація ведення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель

   

  Здійснити заходи, пов’язані з автома­тизацією оформлення державних актів на право власності на землю в сільській місцевості (за окремою програмою)

         - „ -

   

  автоматизація оформлення державних актів на право власності на землю в сільській місцевості

   

  Здійснити заходи, пов'язані з веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та Єдиного ліцензійного реєстру (за окремою програмою)

   

  Держпідприєм-ництво

   

  центральна частина автоматизованої інформаційної системи "Реєстр суб’єктів підприємницької діяльності"

  система передачі даних між автоматизова­ними робочими місцями органів державної реєстрації та центральною частиною авто­ма­тизованої інформаційної системи "Реєстр суб’єктів підприємницької діяльності"

  центральна частина програмно-апаратного комплексу ведення Єдиного ліцензійного реєстру

  система передачі даних між автоматизова­ними робочими місцями органів ліцензу­вання та центральною частиною Єдиного ліцензійного реєстру

  організація інформаційної взаємодії з реєстрами, які ведуть Державна податкова адміністрація, Держкомстат, Пенсійний фонд України та інші органи виконавчої влади

   

  Створити єдиний державний реєстр виборців і єдину електронну інформаційну систему "Вибори" (за окремою програмою)

  Центральна виборча комісія

   

  єдиний державний реєстр виборців

  єдина електронна інформаційна система "Вибори"

   

  Інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю

   

  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування фінансової системи:

   

   

   

   

  створити автоматизовану інформацій­но-аналітичну систему фінансових органів (за окремою програмою)

   

  Мінфін

   

  автоматизована інформаційна система “Державний бюджет” з інтеграцією інформаційних ресурсів Мінфіну, Держав­ного казначейства, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, ГоловКРУ

  впровадження у 27 обласних та 250 районних фінансових органах типової системи планування та виконання бюджетів

   

  створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему органів контрольно-ревізійної служби (за окремою програмою)

   

  ГоловКРУ

   

  локальні обчислювальні мережі територіальних підрозділів ГоловКРУ

  проект системи технічного захисту інформації

  підсистема ведення реєстру ревізій та перевірок

   

  Здійснити заходи, пов’язані з модернізацією податкової служби (за окремою програмою)

  Державна податкова адміністрація

   

  інформаційне, інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення модернізації податкової служби

   

  Розробити моделі та методи автоматизованого аналізу стану виконання державного бюджету

  Рахункова палата

  200

   

  методика автоматизованого контролю виконання дохідної частини державного бюджету

  математичні моделі оцінки показників стану виконання державного бюджету

  спеціалізоване програмне забезпечення

  дослідний стенд з моделювання процесів інформаційного наповнення баз даних та аналізу і контролю фінансово-економічних показників виконання державного бюджету

   

  Створити інформаційно-аналітичну систему Рахункової палати (за окремою програмою)

   

  -“-

   

  інформаційно-аналітична система Рахункової палати

   

  Створити систему моніторингу фондового ринку (за окремою програмою)

  Державна комісія з цінних паперів та   фондового ринку

   

  система моніторингу фондового ринку

   

   

  Інформатизація соціальної сфери

   

  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я:

   

   

   

   

  створити інформаційно-аналітичну систему закладів охорони здоров’я “Електронна лікарня”

  Мінтрансзв’язку

   

  150

  впровадження першої черги типової системи “Електронна лікарня” у визначеному закладі охорони здоров’я

   

  забезпечити удосконалення системи телемедичної інформації

   

  -“-

   

  140

  впровадження елементів системи телемедичної інформації в практику роботи закладів охорони здоров’я

   

  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Мінпраці (за окремою програмою)

  Мінпраці

   

  комп’ютерне, периферійне, телекомуніка­цій­не та мережне обладнання для технічної підтримки впровадження в установах соціального захисту населення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

  удосконалення веб-порталу Мінпраці та його інтеграція до Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

  прикладне програмне забезпечення для:

  призначення, нарахування та виплати адресної соціальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, одиноким непрацездатним громадянам, дітям, що перебувають під опікою чи піклуванням;

  формування та ведення Єдиного держав­ного реєстру осіб, які мають право на пільги

   

  Інформатизація у галузі охорони навколишнього середовища та природних ресурсів

   

  Створити систему моніторингу та прогнозування забруднення навколишнього природного середовища:

   

   

   

   

  створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Держводгоспу

  Держводгосп

  150

  перша черга системи діловодства та контролю виконання доручень

   

  забезпечити проведення державного моніторингу поверхневих вод, ведення водного кадастру, паспортизацію та управління водними ресурсами (за окремою програмою)

           _ „ _

   

  інформаційна система моніторингу стану навколишнього природного середовища

  ведення державного водного кадастру

   

   

  Інформатизація сфери освіти, науки, культури

   

  Забезпечити інформатизацію загаль­ноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп’ютериза­цію загальноосвітніх шкіл, насам­перед сільських, оснащення навчаль­них закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (за окремою програмою)

  МОН

   

  впровадження навчальних програмних засобів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

  забезпечення загальноосвітніх шкіл та  професійно-технічних навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами

   

   

  Створити національну систему електронного інформаційно-бібліотеч­ного ресурсу “Електронна бібліотека”

  Міністерство культури і туризму

  245,8

  перша черга системи каталогізації електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу

   

  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення Мінкультури

        _ „ _

  100

  друга черга автоматизованої системи “Діло­водство та контроль виконання доручень” у складі підсистем потокового сканування та штрихового кодування документів

   

  Міжнародне співробітництво

   

  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення консульської роботи

  МЗС

  50

  проект системи інформаційно-аналітичного забезпечення консульської роботи

   

  Усього 

   

  7480,8