• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 серпня 2005 року № 711

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Департамент державної виконавчої служби

  1. Департамент державної виконавчої служби (далі — Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мін’юсту та підпорядковується йому.

  2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін’юсту.

  3. До складу Департаменту входить державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, державна виконавча служба у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах (далі — органи державної виконавчої служби).

  4. Основним завданням Департаменту є участь у реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі — виконання рішень).

  5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

  організовує своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

  здійснює керівництво органами державної виконавчої служби, а також фінансове, матеріально-технічне та нормативно-методичне забезпечення їх діяльності;

  розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань організації виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби, а також проводить їх правову експертизу;

  узагальнює практику застосування законодавства з питань організації виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Міністра юстиції;

  організовує ведення статистичної звітності органів державної виконавчої служби та узагальнення практики державних виконавців щодо виконання окремих рішень;

  організовує ведення діловодства та архіву, контролює стан діловодства в органах державної виконавчої служби;

  забезпечує представництво інтересів органів державної виконавчої служби у судах;

  виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

   

   

  6. Департамент має право:

  залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

  7. Департамент очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції.

  Директор Департаменту є членом колегії Мін’юсту.

  8. Директор Департаменту має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції, погодженим з директором Департаменту.

  9. Директор Департаменту:

  здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром юстиції за виконання покладених на Департамент завдань;

  призначає відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Департаменту, органів державної виконавчої служби та інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

  визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів;

  організовує добір кадрів та веде кадровий резерв органів державної виконавчої служби, забезпечує підвищення професійного рівня та проходження стажування працівників, а також організовує їх атестацію;

  вирішує відповідно до законодавства питання про заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів Департаменту та інших працівників, крім заступників директора;

  ініціює розгляд питань, які належать до компетенції Департаменту, на засіданнях колегії Мін’юсту;

  підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

  затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та органи державної виконавчої служби;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

  10. Департамент для виконання покладених на нього завдань може за погодженням з Міністром юстиції утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Департаменту.

  11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, керівників органів державної виконавчої служби та структурних підрозділів Департаменту.

  У разі потреби до складу колегії можуть входити інші особи.

  Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр юстиції за поданням директора Департаменту.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

  12. Граничну чисельність працівників Департаменту за поданням директора затверджує Міністр юстиції.

  Структуру Департаменту затверджує директор за погодженням з Міністром юстиції.

  13. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції та Мінфіном.

  14. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мін’юсту.

  15. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

  16. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  ___________________