• In English

 • СХВАЛЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 25 лютого 2009 р. №216-р

   

  КОНЦЕПЦІЯ

  Державної цільової економічної програми

  “Ядерне паливо України”

   

  Визначення проблеми, на розв’язання якої

  спрямована Програма

  На сьогодні 15 діючих енергоблоків атомних електростанцій України забезпечуються ядерним паливом виробництва ВАТ “ТВЕЛ” (Російська Федерація).

  Виробничі потужності промисловості України забезпечують:

  виробництво природного урану — в обсязі близько 30 відсотків потреб атомних електростанцій України;

  виробництво іонообмінних смол — в обсязі, необхідному для задоволення потреби уранового виробництва;

  виробництво цирконового концентрату — в обсязі, необхідному для  задоволення потреби України.

  Інші стадії виробництва ядерного палива, що використовується українськими атомними електростанціями, здійснюються у Російській Федерації.

  Вітчизняні виробничі потужності з видобутку уранової руди та виробництва уранового концентрату зосереджені на державному підприємстві “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (м. Жовті Води) (далі — ДП “Схід ГЗК”).

  Видобуток уранової руди здійснюється на Інгульській та Смолінській шахтах, розташованих відповідно у м. Кіровоград та смт Смоліне Кіровоградської області. Переробка уранової руди у концентрат природного урану здійснюється на гідрометалургійному заводі, розташованому у м. Жовтих Водах.

  Підприємства атомної промисловості забезпечуються іонообмінними смолами державним підприємством “Смоли” (м. Дніпродзержинськ).

  Виробничі потужності з видобутку цирконового концентрату зосереджені на Вільногірському державному гірничо-металургійному комбінаті (Дніпропетровська область). Комбінат розробляє Малишевське родовище ільменіт-рутіл-цирконових руд.

  Наявність у Державного науково-виробничого підприємства “Цирконій” (м. Дніпродзержинськ) (далі — ДНВП “Цирконій”) дослідно-промислових дільниць з хімічної та металургійної переробки сировини дає змогу виготовляти цирконієву продукцію необхідної ядерної чистоти. Ці дільниці потребують модернізації та підвищення виробничої потужності. На цей час здійснюється технічне переоснащення дільниці хімічної переробки для отримання діоксиду цирконію як сировини у виробництві губчастого цирконію за хлоридно-магнієвою технологією.

  Сучасні завдання створення ядерно-паливного циклу визначені Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145, Угодою між Урядом Республіки Казахстан, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про сприяння у розвитку та діяльності закритого акціонерного товариства “Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1394 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1977); Указами Президента України від 27 грудня 2005 р. № 1863 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року “Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення” і від 25 лютого 2008 р. № 156 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року “Про безпеку ядерної енергетики держави”; планом заходів на 2006—2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436.

  Прийняття Енергетичної стратегії України на період до 2030 року потребує уточнення завдань та обсягів фінансування для створення елементів ядерно-паливного циклу в Україні.

  Державна цільова економічна програма “Ядерне паливо України” (далі — Програма) має передбачати диверсифікацію поставок ядерного палива для атомних електростанцій України за рахунок:

  збільшення виробництва концентрату природного урану до обсягів, що задовольняють потреби атомних електростанцій;

  створення повного циклу цирконієвого виробництва з випуском цирконієвого прокату в необхідних обсягах;

  організація виробництва комплектувальних виробів для тепловидільних збірок;

  організація виробництва ядерного палива.

  Аналіз причин виникнення проблеми

  Організація виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 в Україні передбачена основними показниками Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні (далі — Комплексна програма), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. № 267 і від 6 червня 2001 р. № 634-8.

  Виконання програм, що увійшли до Комплексної програми, мало забезпечити збільшення обсягу переробки уранової сировини та її поглиблення до одержання гексафториду урану в обсязі, необхідному для повного задоволення потреби атомних електростанцій України, розвиток цирконієвого виробництва з метою отримання тетрафториду цирконію в обсязі, необхідному для задоволення потреб України та Російської Федерації, організацію в Україні виробництва металевого цирконію та комплектувальних виробів для тепловидільних збірок для реакторів типу ВВЕР-1000 і ядерного палива в обсязі, необхідному для задоволення потреб атомних електростанцій України.

  Оскільки фактичне фінансування програм, що увійшли до Комплексної програми, починаючи з 2000 року становило 40 відсотків обсягу, що планувався на початку її виконання, здійснити передбачені заходи не було змоги. Також за період з 2000 року зросли ціни на обладнання в 3,52 раза, будівельні матеріали — 3,3, будівельно-монтажні роботи — в 4 рази.

  Виділені фінансові ресурси спрямовувалися на підтримку виробничої діяльності підприємств атомної промисловості та їх часткову технічну модернізацію, що дало змогу зберегти виробництво іонообмінних смол та концентрату природного урану, основні фонди цирконієвого виробництва. Проте ДНВП “Цирконій” продовжує перебувати в процедурі санації, яку планується закінчити в 2009 році.

  Виходячи із ситуації, що склалася, виконання основних показників Комплексної програми в установлені раніше строки неможливе.

  Мета Програми

  Мета Програми полягає в забезпеченні розвитку уранового і цирконієвого виробництв в Україні та створенні потужностей з виробництва ядерного палива і його елементів.

  Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми

  Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року ядерний паливний цикл України повинен включати:

  уранове виробництво, що забезпечує видобуток і переробку уранової руди з одержанням концентрату природного урану;

  цирконієве виробництво, що забезпечує одержання трубного прокату;

  виробництво комплектувальних виробів для тепловидільних збірок.

  Послуги із збагачення урану для вітчизняного виробництва ядерного палива планується закуповувати на тендерній основі на світовому ринку, а також у Міжнародного центру із збагачення урану (м. Ангарськ, Російська Федерація).

  Необхідність розвитку вітчизняного уранового виробництва викликана  наявністю в Україні значних запасів уранових руд та кон’юнктурою світового ринку урану.

  Світове виробництво концентрату природного урану задовольняє потреби в ньому приблизно на 60 відсотків. Для більш повного задоволення попиту майже всі урановидобувні країни планують зростання обсягу виробництва. За останні роки активізувалася робота з розвідування та освоєння нових родовищ у Росії, Канаді, Казахстані, Австралії і на перспективу не прогнозується зниження цін на природний уран. У той же час на сьогодні спостерігається невизначеність щодо ринкових цін на уран у майбутньому.

  Наявність в Україні значних розвіданих і прогнозованих запасів природного урану дає можливість за рахунок розвитку власного уранового виробництва уникнути наслідків невизначеності кон’юнктури ринку урану, забезпечити економічну незалежність від цін зовнішніх постачальників цього найважливішого енергоносія.

  З метою максимального збільшення вітчизняного внеску у виробництво ядерного палива і зниження витрат на паливну складову електроенергії, що виробляється на атомних електростанціях, доцільно збільшити обсяг випуску концентрату природного урану для повного задоволення потреб атомних електростанцій України.

  Згідно з Кадастром промислових уранових родовищ в Україні визначено 53 ділянки залягання уранових руд з різним ступенем розвідки та оцінки.

  За гірничо-геологічними та гірничо-технічними умовами рудопрояви та родовища на 36 ділянках є можливість розробляти традиційним підземним способом, на 13 — із застосуванням технології підземного вилуговування ділянок.

  При відносно низькому вмісті урану в рудах родовища України мають ряд особливостей, які забезпечують конкурентоспроможність виробленого концентрату природного урану:

  значні обсяги уранових покладів, що дає змогу застосовувати високопродуктивні системи видобутку;

  висока міцність урановмісних порід;

  невеликі водопритоки до гірничих виробок;

  відносно прості заходи радіаційного захисту.

  Потреби в концентраті природного урану для виготовлення тепловидільних збірок для українських атомних електростанцій за роками

  (тонн)

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  2480

  2480

  2480

  2480

  2480

   

  Необхідність і доцільність розвитку цирконієвого виробництва, організація виробництва комплектувальних виробів для тепловидільних збірок і ядерного палива викликана можливістю:

  зниження витрат на придбання ядерного палива за кордоном за рахунок власного виробництва такого палива;

  забезпечення диверсифікації поставок ядерного палива на атомні електростанції України і, як наслідок, підвищення надійності енергозабезпечення країни.

  Потреби атомних електростанцій України в тепловидільних збірках  для реакторів типу ВВЕР-1000 за роками

  (штук)

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  620

  620

  620

  620

  620

  Потреби в концентрації природного урану та тепловидільних збірках повинні коригуватися у разі введення нових генеруючих потужностей атомних електростанцій.

  Фабрикація ядерного палива включає виготовлення цирконієвої продукції і тепловидільних збірок.

  Виготовлення цирконієвої продукції складається з таких процесів:

  виробництво двоокису цирконію з цирконового концентрату;

  виробництво цирконієвої губки з двоокису цирконію;

  виробництво цирконієвого сплаву та заготовки з цирконієвого сплаву;

  виробництво цирконієвого прокату (труба, прут, стрічка);

  виготовлення комплектувальних виробів.

  Основними виробниками цирконієвої продукції для ядерного палива у світі є Росія (900 тонн цирконію на рік), США (1800 тонн), Франція (2000 тонн), Індія (250 тонн), Канада, Швеція.

  В Україні є сировинна та виробнича база, реконструкція та розширення якої дасть змогу створити повний цикл цирконієвого виробництва до 2012–2013 років, як це передбачено Енергетичною стратегією України на період до 2030 року.

  На сьогодні в Україні розроблені технології виробництва двоокису цирконію з вмістом гафнію < 0,01 відсотка. У процесі розроблення перебуває  технологія виробництва цирконієвої губки.

  Підприємства з виготовлення цирконієвої продукції можуть бути розміщені за такими варіантами розташування:

   

  Технологічний переділ

  Підприємство, вид робіт

  I варіант

  II варіант

  III варіант

  Виробництво двоокису цирконію

  ДНВП “Цирконій”, технічне переоснащення

  Виробництво цирконієвої губки

  дослідне виробництво науково-дослідного інституту “Титан”
  (м. Запоріжжя), технічне переоснащення

  ДНВП “Цирконій”, нове будівництво

  дослідне
  виробництво науково-дослідного інституту “Титан”,
  технічне переоснащення

  Виробництво цирконієвого сплаву та трубної заготовки

  ДНВП “Цирконій”, нове будівництво

  ДНВП “Цирконій”, нове будівництво

  ВАТ “Науково-виробниче об’єднання імені Фрунзе” (м. Суми), нове будівництво

  Виробництво цирконієвого прокату (труба, прут, стрічка)

  ДП “Дніпровський завод прецизійних труб” (м. Дніпропетровськ), технічне переоснащення

  ДП “Дніпровський завод прецизійних труб”, технічне переоснащення

  ВАТ “Науково-виробниче об’єднання
  імені Фрунзе”, нове будівництво

  Під час організації виробництва за III варіантом необхідно:

  утворити аналітичну лабораторію у ВАТ “Науково-виробниче об’єднання імені Фрунзе”, а також арбітражну лабораторію, на що потрібно близько 6 млн. доларів США;

  підготувати спеціалістів (близько 200 осіб) з вакуумної металургії та прокату ядерночистого цирконію.

  Під час організації виробництва за II варіантом необхідно створити сховище хлоридних відходів виробництва цирконієвої губки у м. Дніпродзержинську, що майже неможливо виконати.

  Як оптимальний пропонується I варіант, який передбачає:

  технічне переоснащення ДНВП “Цирконій” для виробництва двоокису цирконію;

  будівництво і введення в експлуатацію об’єктів виробництва цирконієвої губки на дослідному виробництві науково-дослідного інституту “Титан”, розташованому на території титаномагнієвого комбінату, що має сховище хлоридних відходів;

  будівництво і введення в експлуатацію об’єктів виробництва цирконієвого сплаву та трубної заготовки на ДНВП “Цирконій”;

  реконструкцію, технічне переоснащення і введення в експлуатацію об’єктів виробництва цирконієвого прокату (труба, прут, стрічка) на державному підприємстві “Дніпровський завод прецизійних труб”.

  Виготовлення тепловидільних збірок

  На сьогодні в Україні відсутні технології виготовлення комплектувальних виробів для тепловидільних збірок з цирконієвого прокату та нержавіючої сталі, паливних таблеток з двоокису збагаченого урану і тепловидільних збірок.

  Організація в Україні виробництва ядерного палива можлива за умови придбання технологій виготовлення комплектувальних виробів для тепловидільних збірок, паливних таблеток і тепловидільних збірок в організаціях, які ними володіють.

  У світі існує три основних шляхи забезпечення країни ядерним паливом:

  закупівля ядерного палива на світовому ринку (таким шляхом здійснюють забезпечення ядерним паливом своїх реакторів Фінляндія — 4 реактори, Угорщина — 4, Чехія — 6, Болгарія — 2 , Словаччина — 5, Україна — 15 реакторів);

  виробництво ядерного палива власними силами (таким шляхом здійснюють забезпечення ядерним паливом своїх реакторів країни, що володіють повним комплексом ядерних технологій);

  виробництво ядерного палива в кооперації з іншими країнами.

  Виходячи з реальних науково-технічних і економічних умов найбільш доцільним для України є об’єднання першого і третього шляхів.

  Шляхи і способи розв’язання проблеми,

  строк виконання Програми

  Програма передбачає досягнення визначеної мети за рахунок:

  збільшення виробництва концентрату природного урану до необхідних обсягів;

  створення повного циклу цирконієвого виробництва з випуском цирконієвого прокату в необхідних обсягах;

  організації виробництва комплектувальних виробів для тепловидільних збірок;

  організації виробництва тепловидільних збірок (починаючи з деконверсії урану до виготовлення тепловидільної збірки).

  Програма розрахована на 2009—2013 роки.

  Уранове виробництво

  Збільшення обсягів виробництва концентрату природного урану для повного забезпечення виробництва тепловидільних збірок для атомних електростанцій України передбачається за рахунок:

  підтримання і розвитку потужностей діючих шахт;

  збільшення обсягу видобутку уранової руди в результаті освоєння Новокостянтинівського та інших нових родовищ урану;

  збільшення обсягу гідрометалургійної переробки уранової руди;

  освоєння нових родовищ урану, в тому числі методом свердловинного підземного вилуговування.

  На період до 2013 року передбачається підтримання і розвиток потужностей діючих шахт, введення в експлуатацію пускового комплексу підприємства на базі Новокостянтинівського родовища, початок освоєння Северинського та Центрального (західна зона) родовищ традиційним підземним способом та Сафонівського родовища — за технологією свердловинного підземного вилуговування.

  У довгостроковій перспективі передбачається збільшення виробництва природного урану до обсягів, необхідних для задоволення потреб атомних електростанцій України з урахуванням введення в експлуатацію до 2030 року нових ядерних енергоблоків загальною потужністю 21 МВт.

  Обов’язковою умовою для виконання зазначених завдань є дотримання усіх вимог з безпеки, захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища під час роботи підприємств атомно-промислового комплексу, включаючи створення системи індивідуального дозиметричного контролю на підприємствах галузі та відповідного радіаційного захисту персоналу і населення.

  Для підтримки та розвитку потужностей діючих шахт передбачається:

  розкриття і відпрацювання залишкових запасів Ватутінського та Мічурінського родовищ;

  розкриття і відпрацювання запасів Центрального родовища (східна зона);

  технічне переоснащення, впровадження нових технологій видобутку та переробки уранових руд, комплексна переробка відвалів гірничих порід з метою зменшення екологічного впливу;

  розроблення технології виведення з експлуатації уранових об’єктів.

  Для освоєння Новокостянтинівського родовища необхідно:

  ввести в експлуатацію пусковий комплекс;

  завершити будівництво першої черги об’єктів видобутку та переробки уранової руди;

  побудувати гідрометалургійний завод;

  спорудити сховище відходів гідрометалургійного заводу з новими технологіями складування;

  забезпечити розвиток підприємства з метою збільшення обсягів видобування та переробки уранової руди.

  Для освоєння нових родовищ урану передбачається:

  будівництво і введення в експлуатацію гірничодобувних підприємств на базі Северинського, Підгайцівського, Докучаєвського родовищ, Центрального родовища (західна зона);

  промислове освоєння видобування урану за технологією вилуговування Сафонівського, Садового, Новогурівського, Сурського, Михайлівського родовищ.

  Розробка запасів нових родовищ урану передбачається з 2011 року. Для цього необхідно визначити і підготувати до розробки найбільш перспективні родовища. Черговість зазначених розробок буде встановлено у Програмі.

  Для збільшення обсягів переробки уранової руди необхідно:

  провести реконструкцію існуючого гідрометалургійного заводу;

  збільшити ємність сховища відходів гідрометалургійного заводу;

  створити нові виробничі потужності;

  провести реконструкцію об’єктів виробництва іонообмінних смол.

  Реконструкція гідрометалургійного заводу у м. Жовтих Водах, збільшення ємності сховища його відходів, створення нових переробних об’єктів забезпечить стабільну роботу рудопереробного комплексу і створить умови для збільшення обсягів виробництва концентрату природного урану в довгостроковій перспективі (2014—2030 роки).

  Реконструкція об’єктів виробництва іонообмінних смол забезпечить стабільне виготовлення зазначеної продукції в обсязі, необхідному для задоволення потреб уранової промисловості України.

  Виробництво ядерного палива

  Програмою передбачається створення в Україні потужностей з виробництва ядерного палива, у тому числі розвиток цирконієвого виробництва і будівництво заводу з виготовлення тепловидільних збірок.

  Для створення виробництва ядерного палива необхідно:

  визначити потенційного партнера щодо створення виробництва ядерного палива, який володіє технологією такого виробництва для реакторів типу ВВЕР;

  придбати технології та обладнання для виготовлення комплектувальних виробів для тепловидільних збірок з цирконієвого прокату і нержавіючої сталі;

  придбати технології та обладнання для деконверсії урану і виготовлення паливних таблеток із збагаченого двоокису урану;

  придбати технології та обладнання для виробництва тепловидільних елементів і тепловидільних збірок;

  розробити нормативну базу із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час виробництва ядерного палива;

  побудувати завод з виготовлення тепловидільних збірок, місце розташування якого визначається техніко-економічним обґрунтуванням.

  Для забезпечення виготовлення комплектувальних виробів для тепловидільних збірок з цирконієвого прокату передбачається:

  технічне переоснащення ДНВП “Цирконій” з метою забезпечення виробництва двоокису цирконію на цьому підприємстві;

  будівництво і введення в експлуатацію дільниці з виробництва цирконієвої губки на дослідному виробництві науково-дослідного інституту “Титан”;

  будівництво і введення в експлуатацію дільниці з виробництва цирконієвого сплаву та трубної заготовки на ДНВП “Цирконій”;

  реконструкція, технічне переоснащення дільниць з виробництва цирконієвого прокату (труба, прут, стрічка) на державному підприємстві “Дніпровський завод прецизійних труб”.

  Для виконання зазначених робіт необхідно:

  придбати технології та обладнання для виробництва цирконієвого сплаву і трубної заготовки;

  удосконалити технології холодної деформації та придбати обладнання для виробництва цирконієвого прокату;

  розширити, провести реконструкцію і технічне переоснащення ДНВП “Цирконій”, дослідного виробництва науково-дослідного інституту “Титан” та державного підприємства “Дніпровський завод прецизійних труб”.

  Наукове, проектне та інформаційне супроводження

  об’єктів ядерно-паливного циклу

  Наукове, проектне та інформаційне супроводження об’єктів ядерно-паливного циклу передбачає проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для вдосконалення технологій гірничого видобутку, переробки уранової сировини і радіаційного захисту персоналу та населення, зняття з експлуатації зазначених об’єктів, оцінки впливу на навколишнє природне середовище, проведення технічного переоснащення науково-дослідних установ і проектних організацій.

  Наукове, проектне та інформаційне супроводження виробництва концентрату природного урану передбачає:

  удосконалення технології, параметрів і техніки для проведення гірничих та закладних робіт, поводження з відходами гірничого виробництва;

  розроблення техніки і технології для радіометричного сортування гірничої маси;

  забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення;

  зниження впливу гірничого виробництва на навколишнє природне середовище;

  удосконалення технології переробки уранової руди та модернізація обладнання;

  упровадження технології купчастого і блокового вилуговування;

  розроблення нових способів складування відходів гідрометалургійного заводу;

  технічні та екологічні дослідження розробки уранових родовищ України за технологією вилуговування;

  забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення;

  приведення системи радіаційного захисту у відповідність із сучасними вимогами міжнародних норм;

  удосконалення технологій та обладнання для виробництва іонообмінних смол на державному підприємстві “Смоли;

  для цирконієвого виробництва:

  удосконалення технології виробництва двоокису цирконію;

  удосконалення технології магнієтермічного виробництва цирконієвої губки;

  придбання технології виробництва цирконієвого сплаву і трубної заготовки;

  удосконалення технології виробництва цирконієвого прокату.

  Очікувані результати виконання Програми,

  визначення її ефективності

  Виконання Програми дасть змогу досягти таких показників:

   

  Найменування
  виробництва

  Найменування
  продукції

  Одиниця
  виміру

  Кількість виробленої продукції
  за роками

  2008 (прогнозоване виконання)

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Уранове виробництво

  концентрат природного урану

  тис. тонн

  0,82

  0,83

  1,11

  1,24

  1,77

  1,88

  у тому числі збільшення обсягу виробництва порівняно
  з 2008 роком

   

   

   

  0,01

  0,29

  0,42

  0,95

  1,06

  Виробництво ядерного палива

  тепловидільна збірка

  штук

  -

  -

  -

  -

  -

  50

  У результаті досягнення запланованого на 2009—2013 роки рівня розвитку атомно-промислового комплексу України з 2014 року передбачається:

  збільшення виробництва концентрату природного урану в обсягах, необхідних для виготовлення тепловидільних збірок для атомних електростанцій України;

  організація виробництва цирконієвої губки, трубної заготовки та цирконієвого прокату в обсягах, необхідних для виготовлення тепловидільних збірок для атомних електростанцій України;

  організація виробництва тепловидільних збірок в обсягах, необхідних для задоволення потреб атомних електростанцій України;

  розвиток підприємств атомної промисловості України і стабілізація їх фінансового становища;

  максимальне використання місцевих, трудових, виробничих, науково-технічних та інших ресурсів;

  істотне підвищення ступеня енергетичної безпеки України.

  Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,

  необхідних для виконання Програми

  Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми:

  (млн. гривень)

  Найменування
  виробництва

  Загальні витрати

  У 2009—2013 роках

  кошти
  спеціального фонду державного бюджету*

  залучені
  інвестиції та кошти
  підприємств

  Уранове виробництво

  9960

  3050

  6910

  Виробництво ядерного палива

  3590

  1285

  2305

  Усього

   

  13550

  4335

  9215

  __________________

  * Кошти спеціального фонду державного бюджету формуються за рахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та коштів від реалізації галузевих резервів (виробничих запасів) уранового концентрату, цирконію та гафнію, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу.

  Обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми визначається щороку виходячи з можливостей державного бюджету з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми. Фінансування Програми здійснюється також за рахунок коштів підприємств атомно-промислового комплексу та інших джерел.

  Для виконання Програми необхідні такі матеріальні ресурси:

   

  Найменування ресурсу

  Одиниця виміру

  Потреба за роками

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Сірчана кислота

  тис. тонн

  115

  115

  165

  165

  165

  Азотна кислота

  —“—

  8

  8

  10

  10

  10

  Вапно

  —“—

  30

  30

  50

  50

  50

  Цемент

  —“—

  136

  215

  215

  215

  215

  Електроенергія

  млн. кВ•г

  239

  290

  322

  373

  462

  Вода

  млн. куб. метрів

  2,6

  2,9

  3,3

  3,7

  4,2

  Газ природний

  —“—

  27,0

  34,6

  35,8

  38,5

  47,4

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити зайнятість у 2009 році — 5020 працівників, у 2010 році — 5570, у 2011 році — 5930, у 2012 році — 6890, у 2013 році — 7900 працівників.

   

  _____________________