• In English

 • СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 2 серпня 2005 р.  № 302-р

   

   

  КОНЦЕПЦІЯ
  формування національних сортових


  рослинних ресурсів на 2006 — 2011 роки

  1. Проблема, для розв’язання якої розробляється Концепція

  Сортовим рослинним ресурсам належить особлива роль в економічному і соціальному розвитку України, насамперед у стабілізації та збільшенні обсягів виробництва продукції рослинництва як основи продовольчої безпеки держави.

  До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, занесено майже 4 тис. сортів, які належать до 340 видів переважно сільськогосподарських, а також лісових, квітково-декоративних та інших рослин. Подальше формування сортових рослинних ресурсів, передусім за рахунок сортів рослин вітчизняної селекції, потребує вдосконалення механізму його законодавчого, організаційного, науково-технічного, технологічного, фінансового, кадрового та іншого забезпечення.

  Державних коштів, що виділяються на проведення державного випробування сортів рослин, недостатньо, а питання залучення недержавних інвестицій до цього часу не вирішено. Неврегульованими залишаються також питання науково-технічного, кадрового та інформаційно-консультаційного забезпечення. Відсутній механізм взаємодії державних і недержавних установ та організацій у формуванні сортових рослинних ресурсів.

  2. Аналіз причин виникнення проблеми

  Основними причинами виникнення проблеми є:

  невідповідність фактичних обсягів виробництва продукції рослинництва потребам внутрішнього та зовнішнього ринку внаслідок неефективного використання сортових рослинних ресурсів у зв’язку з недостатнім їх вивченням під час проведення державного випробування;

  неврегульованість ринкових відносин у сфері цивільного обігу сортів рослин, що призводить до дисбалансу попиту та пропонування на ринку сортів рослин;

  низькі темпи реалізації науково-технічного потенціалу в галузі селекції в рослинництві;

  недостатні мотивація та підтримка з боку держави у справі створення нових сортів рослин вітчизняної селекції та розвитку насінництва;

  відсутність сховища сортових рослинних ресурсів для тривалого зберігання сортового генофонду рослин;

  недостатнє фінансове, матеріально-технічне, наукове, кадрове, інформаційно-консультаційне забезпечення державної науково-технічної експертизи сортів рослин та проведення робіт із створення нових сортів рослин вітчизняної селекції та розвитку насінництва.

  3. Мета та основні завдання Концепції

  Мета Концепції полягає у сприянні реалізації державної політики щодо забезпечення формування сортових рослинних ресурсів та їх ефективного використання.

  Основними завданнями Концепції є:

  державне регулювання цивільного обігу сортів рослин;

  створення нових сортів рослин вітчизняної селекції та розвиток насінництва (у тому числі первинного);

  гармонізація державної політики України у відносинах, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності на сорти рослин, з державною політикою країн — членів Європейського Союзу та інших провідних країн світу;

  підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції рослинництва та продуктів її переробки на внутрішньому та зовнішньому ринку.

  4. Обґрунтування оптимального варіанта розв’язання проблеми

  Аналіз шляхів розв’язання проблеми у країнах Співдружності Незалежних Держав, Європейського Союзу та Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин дає можливість стверджувати, що розвиток селекції в рослинництві відіграє вирішальну роль при формуванні сортових рослинних ресурсів, а проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин шляхом застосування регуляторних, контролюючих та консультативних механізмів є оптимальним  безальтернативним варіантом забезпечення формування сортових рослинних ресурсів та їх правового захисту.

  Такий варіант розв’язання проблеми створює умови для залучення  до розгляду цього питання громадськості, інституту представників інтелектуальної власності на сорти рослин та уповноважених на проведення експертизи сортів рослин закладів.

  5. Шляхи розв’язання проблеми

  Проблему формування сортових рослинних ресурсів передбачається розв’язати шляхом:

  забезпечення пріоритетності розвитку державної системи з охорони прав на сорти рослин у проведенні внутрішньої та зовнішньої державної політики в бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, податковій та регуляторній сфері;

  удосконалення нормативно-правової бази, пов’язаної із забезпеченням захисту прав на сорти рослин;

  розроблення механізмів взаємодії державних і недержавних установ та організацій у забезпеченні формування сортових рослинних ресурсів;

  розвитку науково-технічної, інноваційної діяльності та стандартизації у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, включаючи сортовивчення та сортознавство;

  започаткування підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра;

  формування довідково-інформаційної та консультаційної системи господарської придатності та охороноздатності сортів рослин.

  6. Фінансове забезпечення

  Формування сортових рослинних ресурсів здійснюватиметься за рахунок:

  коштів державного бюджету, в тому числі надходжень від сплати зборів за дії, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, а також надання платних послуг (виконання робіт), реалізації побічної продукції та проведення науково-виробничої діяльності закладів експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин;

  коштів міжнародного благодійного фонду сприяння охороні інтелектуальної власності та грантів, міжнародної технічної допомоги;

  коштів державного фонду з формування сортових рослинних ресурсів;

  інших джерел.

  7. Очікувані результати

  Реалізація Концепції дасть можливість забезпечити створення нових вітчизняних сортів рослин та розвиток насінництва, збільшення обсягів виробництва та підвищення якості продукції рослинництва, конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку, що сприятиме збільшенню щороку валового доходу в галузі рослинництва до 6 млрд. гривень, у тому числі за рахунок сортових ресурсів зернових культур з більшою врожайністю — до 2 млрд. гривень, з кращою якістю зерна — 0,7 млрд., з підвищеною стійкістю до обсипання, вилягання, враження хворобами і шкідниками — 0,51 млрд.; цукрових буряків з підвищеною цукристістю — 0,9 млрд.; високоолійного соняшнику — 0,36 млрд.; картоплі з підвищеним вмістом крохмалю — 1,3 млрд.; кормових культур з підвищеним вмістом перетравного протеїну —
  0,28 млрд. гривень.

  ___________________