• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  2 серпня 2005 р. № 666

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Український центр сприяння
  іноземному інвестуванню

  1. Український центр сприяння іноземному інвестуванню (далі — Центр) утворено для забезпечення інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої підтримки інвестиційної діяльності іноземних інвесторів та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.

  2. Центр є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Мінекономіки.

  3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

  4. Центр є юридичною особою, веде самостійний баланс, має рахунки в органах Державного казначейства, печатку, а також штампи і бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  Місцезнаходження центру — м. Київ.

  5. Основними завданнями Центру є:

  розроблення та виконання комплексу заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України та її регіонів;

  надання потенційним іноземним інвесторам інформації щодо умов підприємницької та інвестиційної діяльності, інвестиційних можливостей України та її регіонів;

  визначення додаткових інструментів сприяння залученню іноземних інвестицій, адаптованих до умов конкретних регіонів, зокрема промислових та технологічних парків, надання допомоги регіонам у практичному їх застосуванні;

  інформаційна та організаційна підготовка інвестиційних проектів іноземних інвесторів за принципом “єдиного вікна”;

  підготовка пропозицій щодо стимулювання інвестиційної діяльності іноземних інвесторів, усунення перешкод в її здійсненні;

  сприяння досудовому врегулюванню спорів між іноземними інвесторами та державними органами.

  6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  готує довідково-інформаційні та рекламні матеріали щодо інвестиційного іміджу України, поширює їх у встановленому законодавством порядку, у тому числі з використанням Інтернет;

  проводить семінари, конференції тощо з питань реалізації єдиної державної інвестиційної політики та залучення іноземних інвестицій в економіку України;

  готує та розміщує відповідно до своєї компетенції в засобах масової інформації матеріали щодо інвестиційного клімату та умов інвестиційної діяльності в Україні;

  проводить моніторинг ефективності реалізації інвестиційних проектів іноземних інвесторів в установленому порядку  та поширює відповідні узагальнені статистичні дані;

  проводить опитування і дослідження з питань залучення іноземних інвестицій;

  взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у проведенні спільних заходів з активізації інвестиційної діяльності та сприяння реалізації інвестиційних проектів іноземних інвесторів;

  організує навчання з питань інвестиційної діяльності;

  надає відповідно до законодавства інформаційні послуги іноземним інвесторам з питань започаткування діяльності в Україні, надає інформацію щодо потенційних об’єктів інвестування, в тому числі щодо інвестиційних потреб окремих регіонів;

  взаємодіє в установленому порядку з об’єднаннями підприємців, міжнародними інвестиційними організаціями, фондами, окремими компаніями — потенційними інвесторами;

  підтримує зв’язки з Міжнародною асоціацією агентств сприяння інвестиціям;

  сприяє захисту законних прав та інтересів іноземних інвесторів в їх відносинах з державними органами під час підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;

  провадить іншу діяльність.

  7. У складі Центру утворюється Бюро апеляцій та сприяння досудовому вирішенню спорів між іноземними інвесторами та державними органами.

  8. Для виконання покладених на нього завдань Центр має право:

  одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію;

  залучати працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ, вищих навчальних закладів за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

  видавати інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціально-економічного розвитку та інвестиційних можливостей України та її регіонів, розміщувати зазначену інформацію в Інтернет;

  утворювати регіональні представництва за погодженням з Мінекономіки, затверджувати положення про них.

  9. Майно Центру утворюється за рахунок:

  майна, переданого йому Мінекономіки;

  коштів державного бюджету, що виділяються для забезпечення діяльності Центру;

  майна, що виділяється в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, погоджених з Мінекономіки.

  10. Центр відповідно до законодавства володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на праві оперативного управління.

  11. Центр є неприбутковою організацією, надає послуги на безоплатній основі.

  Перелік окремих послуг, що можуть надаватися на платній основі, а також тарифи на ці послуги затверджуються в установленому порядку Міністром економіки.

  12. До виключної компетенції Міністра економіки належить:

  закріплення за Центром майна, необхідного для забезпечення його діяльності;

  установлення вимог щодо планування, обліку і здійснення контролю за виконанням завдань (виконанням робіт, наданням послуг), забезпечення методичного керівництва діяльністю Центру;

  здійснення контролю за виконанням Центром покладених на нього завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності;

  затвердження відповідно до законодавства кошторису Центру.

  13. Для здійснення контролю за діяльністю Центру, виконанням покладених на Центр завдань Кабінетом Міністрів України утворюється наглядова рада.

  До складу наглядової ради можуть входити представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також представники міжнародних фінансових організацій, донорів, міжнародних неурядових організацій, насамперед об’єднань підприємців та інвесторів.

  14. До виключної компетенції наглядової ради Центру належить:

  визначення стратегії діяльності Центру;

  погодження основних напрямів діяльності Центру;

  заслуховування звітів директора з питань діяльності Центру.

  15. Управління Центром здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром економіки.

   

   

  16. Директор Центру:

  представляє Центр у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

  розпоряджається майном та коштами Центру відповідно до законодавства;

  подає на затвердження Міністру економіки структуру, кошторис і штатний розпис Центру;

  визначає відповідно до законодавства за погодженням з Міністром економіки умови оплати праці працівників Центру;

  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру, розподіляє між ними обов’язки;

  подає відповідно до затвердженої структури на погодження Міністра економіки пропозиції щодо створення та ліквідації регіональних представництв Центру.

  17. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється згідно із законодавством.

  ________________________