• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

   

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 29 липня 2005 р. № 664

   

  ПОРЯДОК

  проведення у 2005 році розрахунків з погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги

   

  1. Цей Порядок визначає механізм проведення у 2005 році розрахунків з погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян України, вкладеними до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, правонаступником якого є ВАТ “Ощадбанк” (далі – знецінені заощадження), за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення заборгованості таких громадян за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, з послуг водопостачання і водовідведення, плати за користування житлом (квартирної плати) (далі – житлово-комунальні послуги), що утворилася станом на 1 вересня 2004 р., за рахунок таких платежів до державного бюджету: погашення податкового боргу минулих років, у тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги (далі – підприємства – надавачі житлово-комунальних послуг), за видами податків, визначених у пункті 24 статті 12 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що надходила як плата за транзит природного газу через територію України, повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, у тому числі шляхом переведення боргу; погашення податкових зобов’язань підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг, що виникли в результаті проведення зазначених розрахунків (далі – платежі до державного бюджету).

  2. Для проведення розрахунків, визначених пунктом 1 цього Порядку  (далі – розрахунки), підприємства – надавачі житлово-комунальних послуг, єдині розрахункові центри з оплати житлово-комунальних послуг надсилають довідку про обсяги заборгованості за житлово-комунальні послуги згідно з додатком 1 (далі – довідка про заборгованість) громадянинові, який має заборгованість за житлово-комунальні послуги на 1 вересня 2004 р., за умови, що розмір заборгованості не збільшився на дату підготовки довідки.

  У разі коли у громадянина, який має заборгованість, відсутні проіндексовані заощадження або їх залишку на компенсаційному рахунку не вистачає для повного погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, сума заборгованості може бути переведена в установленому законодавством порядку на іншого громадянина, який має проіндексовані знецінені заощадження на компенсаційному рахунку, на підставі його письмової заяви, що подається до підприємства – надавача житлово-комунальних послуг, яке видає довідку про заборгованість.

  3. Громадяни, що виявили бажання погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги в рахунок погашення зобов’язань держави за знеціненими заощадженнями, подають до 15 листопада 2005 р. установі ВАТ “Ощадбанк” за місцезнаходженням знецінених заощаджень довідку про заборгованість.

  4. Установи ВАТ “Ощадбанк” здійснюють погашення зобов’язань держави за знеціненими заощадженнями шляхом списання проіндексованих знецінених заощаджень на компенсаційному рахунку громадянина на суму заборгованості за житлово-комунальні послуги, зазначену в довідці про заборгованість. Якщо сума заборгованості перевищує залишок проіндексованих знецінених заощаджень на компенсаційному рахунку громадянина, їх списання провадиться лише у межах залишку.

  На списану суму установа ВАТ “Ощадбанк” видає розрахунковий чек для погашення заборгованості згідно з додатком 2. У разі коли громадянин з будь-яких причин не погасив заборгованість, розрахунковий чек повертається до        1 січня 2006 р. установі ВАТ “Ощадбанк” для відновлення списаної суми на компенсаційному рахунку громадянина.

  Зазначені операції здійснюються відповідно до інструкції, затвердженої ВАТ “Ощадбанк” та Мінфіном.

  5. На підставі поданого громадянином розрахункового чека     підприємство – надавач житлово-комунальних послуг проводить списання заборгованості на зазначену в чеку суму.

  6. Щодекади, 2, 12 і 22 числа кожного місяця, підприємства – надавачі житлово-комунальних послуг подають до районних, районних в містах, міських постійно діючих комісій з організації та проведення розрахунків на паперових носіях і в електронному вигляді реєстри списання сум заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги (додаток 3), розрахункові чеки та їх реєстри (додаток 4).

  7. Для участі в розрахунках підприємство – надавач житлово-комунальних послуг надсилає до районної, районної в місті, міської постійно діючої комісії з організації та проведення розрахунків отримані від:

  органу державної податкової служби за місцем реєстрації підписану керівником і скріплену печаткою довідку про наявність на 1 січня 2005 р. заборгованості із сплати визначених у пункті 24 статті 12 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету, яку не погашено на дату видачі довідки, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв’язку з порушенням податкового законодавства;

  Мінфіну довідку про суму заборгованості на 1 січня 2005 р., яку не погашено на дату видачі довідки, за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України, крім кредитів, повернення яких здійснюється до спеціального фонду державного бюджету;

  Державного казначейства довідку про суму заборгованості за бюджетними позичками, облік яких ним ведеться, на 1 січня 2005 р., яку не погашено на дату видачі довідки;

  територіального органу Державного казначейства довідку про суму заборгованості за бюджетними позичками, облік яких ним ведеться, на 1 січня 2005 р., яку не погашено на дату видачі довідки, крім бюджетних позичок, повернення яких здійснюється до спеціального фонду державного бюджету.

  Строк дії зазначених довідок – 10 днів.

  8. Районна, районна в місті, міська постійно діюча комісія з організації та проведення розрахунків у десятиденний строк:

  1) проводить аналіз реєстрів, що надходять від підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг, та узагальнює суми заборгованості за житлово-комунальні послуги по кожному підприємству за видами житлово-комунальних послуг;

  2) на підставі довідок стосовно платежів до державного бюджету, що підлягають внесенню підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг, узагальнює суми платежів за їх видами;

  3) узагальнює пропозиції підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг щодо їх участі в розрахунках та визначає схеми розрахунків;

  4) готує проекти протоколів погодження розрахунків та подає їх на узгодження з усіма учасниками розрахунків, визначеними схемою розрахунків;

  5) затверджує протоколи погодження розрахунків своїм рішенням та передає їх до обласної (міської, республіканської) постійно діючої комісії з організації та проведення розрахунків;

  6) визначає з числа учасників розрахунків (крім громадян) відповідального за здійснення організаційних заходів з проведення розрахунків, визначених кожною схемою розрахунків, та надає йому відповідні повноваження із супроводження розрахунків у відповідному органі Державного казначейства.

  У разі коли відсутня можливість визначити схему розрахунків в межах району (району міста, міста), районна (районна в місті, міська) постійно діюча комісія вносить обласній (міській, республіканській) постійно діючій комісії пропозиції щодо визначення схеми розрахунків у межах області (міста, Автономної Республіки Крим).

  9. Обласна (міська, республіканська) постійно діюча комісія з організації та проведення розрахунків:

  складає реєстри протоколів погодження розрахунків та двічі на місяць (10 та 25 числа) подає їх Мінфіну;

  надсилає до Державного казначейства затверджені та узгоджені відповідно до пункту 8 цього Порядку протоколи погодження розрахунків;

  у разі коли відсутня можливість визначити схему розрахунків в межах району (району міста, міста), визначає схеми розрахунків в межах області (міста, Автономної Республіки Крим) та здійснює відповідні функції, передбачені пунктом 8 цього Порядку.

  Якщо неможливо провести розрахунки у межах області (міста, Автономної Республіки Крим), відповідна постійно діюча комісія вносить Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства пропозиції щодо визначення схем розрахунків.

  10. Мінфін у 3-денний строк після надходження реєстрів протоколів погодження розрахунків визначає обсяги відповідної субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та Севастополя для проведення розрахунків та приймає в установленому порядку рішення про перерахування сум субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та Севастополя, про що повідомляє Державне казначейство. Перерахування сум здійснюється шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка у порядку, встановленому Державним казначейством за погодженням з Мінфіном.

  Державне казначейство перераховує суми субвенції на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державного казначейства, на підставі зазначеного рішення Мінфіну.

  11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють перераховані відповідно до пункту 10 цього Порядку суми субвенції між бюджетами районів і міст обласного (республіканського) значення на підставі узгоджених протоколів погодження.

  Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі на підставі рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій перераховують кошти на рахунки районних бюджетів і бюджетів міст обласного (республіканського) значення, відкриті в органах Державного казначейства.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть прийняти рішення про централізоване перерахування сум субвенції, одержаних згідно з цим Порядком, без розподілу їх між бюджетами районів і міст обласного (республіканського) значення за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  12. Для проведення розрахунків усі учасники відкривають рахунки в органах Державного казначейства.

  13. Органи Державного казначейства на підставі платіжних доручень головних розпорядників коштів місцевих бюджетів перераховують кошти на рахунки підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг, відкриті в органах Державного казначейства, для проведення подальших розрахунків згідно із затвердженими протоколами погодження розрахунків. Про результати проведення розрахунків повідомляють постійно діючі комісії.

  Постійно діючі комісії на підставі отриманих повідомлень відповідно до своєї компетенції здійснюють у 2-денний строк на суму проведених розрахунків погашення розрахункових чеків з оформленням акта.

  14. Усі учасники розрахунків у графі Призначення платежу платіжних доручень додатково зазначають Стаття 39.

  15. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства учасникам розрахунків, а також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.

  16. Алгоритм розподілу коштів за спожиту електроенергію, що надходять під час проведення розрахунків відповідно до цього Порядку, визначає НКРЕ.

  ____________________   

   

   

   

  Додаток 1

   

   

   

   до Порядку

   

   

   

  Примірник підприємства

   

   

   

   

   

  ДОВІДКА

  про обсяги заборгованості за житлово-комунальні послуги

   

   

   

   

  ____ ______________ 2005 р.

   

   

   

   

  Реквізити платника

   

   

   

   

   

  Прізвище, ім'я та по батькові власника особового рахунка

   

   

   

   

   

  Адреса власника особового рахунка

   

   

   

   

   

  Номер особового рахунка

   

   

   

   

   

  Реквізити отримувача

   

   

   

   

   

  Назва підприємства, що видає довідку

   

   

   

   

   

  Номер рахунка

   

  в банку

   

   

  у м.

  Код згідно з ЄДРПОУ

   

  код банку

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Загальна сума боргу на 1 вересня 2004 р., що залишилася непогашеною на дату видачі довідки

   

   

   

   

  Цифрами, гривень, копійок

   

   

   

   

   

  Словами

   

   

   

   

   

   

  Керівник

   

   

   

   

   

   

  (підпис)

   

   

   

  МП

  Головний бухгалтер

   

   

   

   

   

   

  (підпис)

   

   

   

  Загальна сума боргу погашена

   

   

   

   

   

  Цифрами, гривень, копійок

   

   

   

   

   

  Словами

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Проведено банком

   

   

   

   

   

  ____ ______________ 2005 р.

   

   

   

   

   

   

  ЗАЯВА

  про списання коштів з компенсаційного рахунка для погашення заборгованості

   

   

   

   

  ____ ______________ 2005 р.

   

   

   

   

  Прізвище, ім'я та по батькові власника особового рахунка

   

   

   

   

   

  Адреса власника особового рахунка

   

   

   

   

   

  Доручаю переказати з належного мені рахунка

   

   

   

   

   

  Цифрами, гривень, копійок

   

   

   

   

   

  Словами

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Отримувач

   

   

   

   

   

  Номер рахунка

   

  в банку

   

   

  у м.

  Код згідно з ЄДРПОУ

   

  код банку

   

   

   

  Підпис клієнта

  _____________

   

   

  Проведено банком

   

   

   

   

   

  ____ ______________ 2005 р.

   

   

   

   

   

   

  Примірник клієнта

   

   

   

   

   

  КВИТАНЦІЯ                                                                                                                                                                                                                                                      

   

   

   

   

  _____________________ (вид послуг)

  ____ ______________ 2005 р.

   

   

   

   

  Прізвище, ім'я та по батькові власника особового рахунка

   

   

   

   

   

  Адреса власника особового рахунка

   

   

   

   

   

  Номер особового рахунка

   

  в банку

   

   

  у м.

  Код згідно з ДРФО

   

  код банку

   

   

   

  Списано з рахунка для погашення заборгованості (за видом послуги)

   

   

   

   

  Цифрами, гривень, копійок

   

   

   

   

   

  Словами

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Додаток 2

  до Порядку

   

   

  КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА

  Серія _________№___________________

  На________________________________

                   (сума цифрами)

  “_____”__________________ 2005 р.

                   (дата видачі)

  ____________________________________

  (ідентифікаційний номер)

  ____________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові)

   

  Паспорт серії ________________________, виданий

  ____________________________________

  ____________________________________

  _____ ______________ 2005 р.

  ____________________________________

  (сума словами)

  Виданий філією (відділенням)

  № __________________________________

  (назва банку)

   

  Чек дійсний до

   

  “15” листопада” 2005 р.

   

  Банк ________________________________

  (підпис)

  Чек отримав _________________________

  (підпис)

  РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК _____________________________

  Серія _________№_______               (назва банку – емітента, код банку)

   

  Ідентифікаційний номер______________________

  на _______________________                                                Дебет рахунка №________

           (сума цифрами)                                             

                          Кредит рахунка №________

                                                                                           

                                                                                                     ____ ___________2005 р.

   

                                                                                                    Підпис банку

  ______________________________________________________________________

                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

  Паспорт серії _____________________,

  виданий_____________________________________________

   

  Чек на _________________________________________________________________

  (сума словами)

   

  з компенсаційного рахунка №______________________________________________

  ____________________________________________________________

  (назва підприємства)

  Виданий філією (відділенням) ___________________________________________

                                                                                             (назва банку та його місцезнаходження)

  ________________________________________________________________________

   

  Чек дійсний до 15 листопада 2005 р.

   

  Підпис банку_______________     Підпис чекодавця ________________

   

                МП

   

  Дата складення ___ __________2005 р.

   

     Зворотний бік додатка 2

   

   

  Позначка підприємства про прийняття розрахункового чека для погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги

  Розрахунковий чек діє на всій території України незалежно від місця його видачі для розрахунків за комунальні послуги

  Обмін чека за готівку підприємствами не здійснюється

  Невикористаний чек його власник може повернути до банку, який його видав, для відновлення компенсаційної суми на своєму рахунку

   

  РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ ДО

  15 листопада 2005 року

  Заповнюється під час відновлення суми на компенсаційному рахунку

   

  Сума чека

   

  (словами)

  Отримав

  __________________

             (підпис)

      ___ _____________ 2005 р.

  Пред’явлено паспорт серії ___________________,

  виданий ___________________________________________________

                                                              (ким і коли)

  Контролер-касир _________________________________________

                                                                                                    (підпис)

      

  Додаток 3                                                                                                                                                                                                           до Порядку

   

   

   

   

   

   

   

  Код згідно з ЄДРПОУ______________

   

   

   

   

   

   

  Номер  рахунка __________________

   

   

   

   

   

   

  в банку _________________________

   

   

   

   

   

   

  Код банку_______________________

   

   

  РЕЄСТР                                                                                                                                                                                                       списання заборгованості громадян за спожиті житлов

                                                                                                      (назва підприємства)

   

   

   

   

   

   

  ___ ___________ 2005 р.

   

   

   

   

   

   

  Дата

  Прізвище, ім'я та по батькові власника особового рахунка

  Номер особового рахунка

  Адреса  платника

  Сума боргу, гривень, копійок

  Погашена сума,  гривень, копійок

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

  х

  х

  х

   

   

   

   

   

  Загальна сума  ______________________________________

   

   

   

   

   

   

  (словами)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник

  _____________

  _________________

   

   

   

   

   

   

   

  (підпис)

  (ініціали та прізвище)

   

   

   

   

  МП

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Головний бухгалтер

  _____________

  _________________

   

   

   

   

   

   

   

  (підпис)

  (ініціали та прізвище)

   

   

   

      

  Додаток 4                                                                                                                                до Порядку

   

  РЕЄСТР                                                                                                                                                                                                        розрахункових чеків, отриманих

                                                                                                                                                                  (назва підприємства)

   

  від громадян у рахунок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____ _____________ 2005 р.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Серія і номер розрахункового чека

  Прізвище, ім'я та по батькові власника особового чека

  Сума, гривень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

  х

   

   

   

   

  Загальна сума _________________________________

   

   

   

   

   

  (словами)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник

  ________

  _________________

   

   

   

   

  (підпис)

  (ініціали та прізвище)

   

   

  МП

   

   

   

   

   

   

  Головний бухгалтер

  ________

  _________________

   

   

   

   

  (підпис)

  (ініціали та прізвище)