• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 27 липня 2005 р. № 647

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку використання

  коштів резервного фонду бюджету

   

   

  1.              У пункті 7:

  абзац четвертий доповнити словами “крім випадків, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій”;

  абзац п’ятий доповнити словами “крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації”.

   

  2.              Пункт 10 виключити.

   

  3.              Пункт 11 викласти в такій редакції:

  “11. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

  Кошти із резервного фонду бюджету суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення”.

   

  4.              Пункт 13 викласти в такій редакції:

  “13. У зверненні зазначається:

  напрям використання коштів резервного фонду бюджету;

  головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності);

  обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету, в тому числі на умовах повернення;

  підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;

  інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені”.

   

  5.              Пункт 14 виключити.

   

  6.              Пункт 15 викласти в такій редакції:

  “15. До звернення обов’язково додаються:

  розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету;

  перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших заходів;

  документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування – пояснення заявника про причини непроведення страхування);

  інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, а також інших заходів.

  У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті “а” пункту 6 цього Порядку, до звернення також обов’язково додаються:

  акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

  узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.”

   

  7.              Пункт 16 виключити.

   

  8.              Пункт 17 доповнити словами “та наявність фактичної кредиторської заборгованості”.

   

  9.              У пункті 18:

  абзац перший доповнити реченням такого змісту: “До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші заінтересовані органи виконавчої влади”;

  доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “МНС, регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях – щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”.

  У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

  абзац шостий виключити;

  абзац сьомий викласти в такій редакції:

  “У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому – п’ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки Мінекономіки і Мінфіну (уповноваженим місцевим органам)”.

   

   

   

  10.           Пункт 21 викласти в такій редакції:

  “21. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6 – 9 та 11 цього Порядку, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 13 і 15 цього Порядку, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради).

  У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду бюджету відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в бюджеті для резервного фонду, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) невідкладно повідомляє про це Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) та Мінфін (місцевий фінансовий орган)”.

   

  11.           У пункті 22:

  в абзаці третьому слова “надаються асигнування” замінити словами “виділяються кошти”;

  в абзаці четвертому слова “з назвою бюджетної програми (функції)” виключити;

  в абзаці п’ятому слово “асигнувань” замінити словом “коштів”.

   

  12.           Пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

  “У виняткових випадках (загроза життю людей, об’єктам економіки та територіям) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Мінекономіки готується і подається на розгляд Кабінетові Міністрів України на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, з наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в установленому порядку”.

   

  13.           Пункт 26 викласти в такій редакції:

  “26. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету:

  а) головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє Мінфіну (місцевому фінансовому органу) коди економічної класифікації видатків державного бюджету (коди тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів) та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням;

  б) Мінфін (місцевий фінансовий орган) під час визначення бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету”.

   

  14.           Пункт 28 викласти в такій редакції:

  “28. Державне казначейство, його територіальний орган (а у разі відсутності – місцевий фінансовий орган) після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду бюджету провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду бюджету, відповідним органам Державного казначейства переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або інших заходів, погодженого з Мінекономіки та Мінфіном (уповноваженими місцевими органами), а у разі потреби – Держбудом”.

   

  15.           Пункт 29 доповнити абзацами такого змісту:

  “Державне казначейство (його територіальні органи) щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію Мінекономіки (уповноваженому місцевому органу) щодо залишків коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного фонду бюджету,
  а головні розпорядники бюджетних коштів – пояснення про причини невикористання коштів резервного фонду бюджету.

  За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду бюджету”.

   

  16.           Пункт 30 викласти в такій редакції:

  “30. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду бюджету, подають Мінекономіки, Мінфіну та Державному казначейству (уповноваженому місцевому органу та місцевому фінансовому органу) звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, погодженим відповідно до пункту 28 цього Порядку, а у разі виділення коштів резервного фонду бюджету на умовах повернення – також інформацію про їх повернення до державного бюджету”.

   

   

   

  17.           Доповнити Порядок пунктом 311 такого змісту:

  “311. Додатково кошти з резервного фонду бюджету протягом одного бюджетного періоду для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише

  за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду бюджету та подання Мінекономіки, Мінфіну та Держбуду (уповноваженим місцевим органам) звіту про їх цільове використання”.

   

  18.           Пункт 32 доповнити абзацами такого змісту:

  “У разі виявлення за результатами проведення ревізій (перевірок) фактів нецільового використання коштів резервного фонду бюджету та неповернення їх до відповідного бюджету органи державної контрольно-ревізійної служби порушують перед Державним казначейством (його територіальними органами) питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду бюджету та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) та Мінфін (місцевий фінансовий орган).

  На підставі актів ревізій (перевірок), складених відповідно до законодавства, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.

  За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) повідомляє про це орган державної контрольно-ревізійної служби, який виявив факт нецільового використання коштів.

  Державне казначейство (його територіальний орган) щомісяця надає інформацію про повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, Мінфіну (Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчому органу місцевого самоврядування)”.

   

   

  _____________________________