• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 20 липня 2005 р.  № 644

   

   

  ПОРЯДОК

  надання субвенції з Державного бюджету України місцевим
  бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання
  заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам
  у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах
  комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у 2005 році   

  1. Цей Порядок визначає механізм надання субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у 2005 році (далі – субвенція).

  2. Розподіл коштів субвенції здійснюється пропорційно між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності населення.

  3. Для визначення об’єктів, що потребують фінансування за рахунок субвенції  (далі – об’єкти інвестування), та переліку заходів, що передбачається здійснити з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції (далі – заходи із запобігання аваріям), Кабінет Міністрів України доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розрахункові обсяги субвенції.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до доведених розрахункових обсягів субвенції та згідно з вимогами, встановленими цим Порядком, за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, здійснюють відбір об’єктів інвестування та визначають перелік заходів із запобігання аваріям і подають їх до Мінекономіки.

  4. Мінекономіки проводить аналіз відповідності поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями пропозицій щодо переліків об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям вимогам, установленим цим Порядком, та за його результатами готує і подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо розподілу цієї субвенції за об’єктами.

  5. Фінансування об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям за рахунок субвенції здійснюється за такими пріоритетними напрямами:

  розбудова та модернізація інфраструктури, що підвищує інвестиційну привабливість території: виконання робіт з будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання, водовідведення, теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві, розвиток міського електротранспорту;

  будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурного призначення: закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту комунальної власності;

  ремонтно-відновні та інші види робіт із запобігання аваріям, реконструкція аварійних систем, споруд та мереж на об’єктах комунальної власності, здійснення заходів на незавершених будівництвом об’єктах, що перебувають в аварійному стані.

  6. Першочерговому відбору та фінансуванню за рахунок субвенції підлягають пускові об’єкти, будівництво яких було розпочато у минулих роках, та об’єкти із ступенем будівельної готовності понад 70 відсотків.

   Якщо ступінь будівельної готовності об’єкта менше ніж 70 відсотків, він може бути включений до переліку об’єктів інвестування лише за умови співфінансування будівництва цього об’єкта з місцевих бюджетів (та/або з інших джерел) не менш як на 50 відсотків вартості будівельних робіт, що є недостатніми до зазначеної готовності.

  7. Фінансування нових об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям за рахунок субвенції може здійснюватися за таких умов:

  застосовуватимуться енергозберігаючі технології;

  кошти спрямовуватимуться виключно на створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної власності або спільної власності територіальних громад;

  об’єкт відповідає пріоритетним напрямам, визначеним цим Порядком, та регіональним програмам економічного і соціального розвитку;

  співфінансування здійснюватиметься за рахунок бюджету отримувача субвенції;

  наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації на виконання робіт на цьому об’єкті.

  Для фінансування нових об’єктів інвестування документація повинна бути підготовлена та подана відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483.

  8. Співфінансування об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям з місцевих бюджетів здійснюється за рахунок доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, а також витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

  Обов’язковою умовою співфінансування є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням на кожний об’єкт.

  9. Затвердження проектно-кошторисної документації на здійснення заходів із запобігання аваріям здійснюється в установленому законодавством порядку за попереднім погодженням (залежно від територіального розташування об’єкта та рівня виконавчих органів відповідних рад, які є розпорядниками коштів) з Республіканським комітетом по житлово-комунальному господарству Автономної Республіки Крим, управліннями житлово-комунального господарства обласних держадміністрацій, головними управліннями житлового і комунального господарства та туризму міст Києва і Севастополя, а також з відповідними фінансовими органами.

  10. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні обласні фінансові управління, міські (міст Києва і Севастополя) фінансові управління після затвердження переліку об’єктів інвестування та заходів із запобігання аваріям і уточнення відповідних місцевих бюджетів у частині співфінансування, але не пізніше ніж у тижневий строк надають Мінфіну узагальнену інформацію про затверджені місцевими бюджетами обсяги співфінансування та суми субвенції в розрізі кожного об’єкта інвестування та заходу із запобігання аваріям з їх помісячним розподілом.

  11. Мінфін у тижневий строк після отримання інформації на підставі затверджених місцевими бюджетами обсягів співфінансування та суми субвенції формує пооб’єктний зведений план асигнувань та передає його Державному казначейству.

  12. Державне казначейство відповідно до наданого Мінфіном плану асигнувань в установленому порядку спрямовує кошти субвенції на визначені об’єкти інвестування та заходи із запобігання аваріям з урахуванням передбачених місцевими бюджетами обсягів співфінансування.

  13. Міністерство фінансів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головні обласні фінансові управління, міські (міст Києва і Севастополя) фінансові управління надають відповідним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі до 5 числа кожного місяця інформацію про суми коштів, перерахованих з місцевих бюджетів на кожний об’єкт інвестування та заходи із запобігання аваріям, на фінансування яких призначається субвенція. Зазначені органи Державного казначейства
  до 10 числа кожного місяця подають узагальнену інформацію Державному казначейству.

  14. Спрямування коштів субвенції здійснюється:

  на фінансування об’єктів капітального будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764;

  на фінансування робіт, пов’язаних із здійсненням заходів із запобігання аваріям, за наявності акта обстеження об’єкта, що підтверджує його аварійний стан та необхідність проведення робіт, а також затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації на виконання робіт на цьому об’єкті.

  15. Державне казначейство перераховує кошти субвенції згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490.

  16. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щомісяця подають інформацію про реалізацію інвестиційних проектів та здійснення заходів із запобігання аваріям до Мінекономіки.

  Державне казначейство щомісяця інформує Мінекономіки та Верховну Раду України про обсяги надання субвенції у розрізі регіонів та об’єктів.

  17. Мінекономіки щоквартально подає на розгляд Кабінету Міністрів України звіт про реалізацію інвестиційних проектів та здійснення заходів із запобігання аваріям та у разі потреби пропозиції щодо припинення фінансування.

  ___________________