• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 липня 2005 р. № 641

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Раду з питань зовнішньоекономічної
  діяльності при Кабінеті Міністрів України

  1. Рада з питань зовнішньоекономічної діяльності Кабінеті Міністрів України (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Ради є:

  підготовка рекомендацій щодо формування економічної політики держави у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, з питань запобігання недобросовісній конкуренції та обмеження монополізму на внутрішньому ринку;

  участь у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності (у тому числі з митної справи), запобігання недобросовісній конкуренції та обмеження монополізму на внутрішньому ринку, що розглядаються Кабінетом Міністрів України;

  надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги державним органам, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції;

  сприяння розвитку інвестиційної діяльності шляхом використання передових технологій та світового досвіду;

  розроблення пропозицій стосовно удосконалення митних процедур;

  підготовка рекомендацій щодо забезпечення розвитку системи сертифікації товарів та інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

  сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади та суб’єктів господарської діяльності у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.

  4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

  залучати для розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

  одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  користуватися електронною інформаційною системою “Електронний Уряд”;

  утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії;

  організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів;

  подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

  подавати на розгляд Митно-тарифної ради України пропозиції з питань митно-тарифного регулювання.

  5. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, консультативно-дорадчими органами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

  6. Склад Ради формується з числа підприємців за їх згодою та затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

  7. Раду очолює голова, який має двох заступників.

  Голова Ради:

  здійснює керівництво роботою Ради;

  бере в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, у нарадах, які проводяться центральними органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Ради.

  Повноваження заступників голови Ради визначаються регламентом Ради.

  8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планами або за рішенням голови Ради, а у разі його відсутності — заступника голови.

  Плани роботи Ради затверджуються її головою.

  Порядок денний чергового засідання Ради формується за пропозиціями її членів.

  Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  9. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

  10. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам Ради та Секретаріату Кабінету Міністрів України у десятиденний строк після проведення засідання.

  11. Члени Ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків беруть в установленому порядку участь у нарадах, які проводяться центральними органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Ради.

  12. Порядок діяльності Ради визначається регламентом, який затверджує її голова.

  13. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  14. Рада має бланк із своїм найменуванням.

  15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”.

  ___________________