• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  21 липня 2005 р. № 621

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міжвідомчу координаційну раду
  з інтелектуальної власності на сорти рослин

  1. Міжвідомча координаційна рада з інтелектуальної власності на сорти рослин (далі — Міжвідомча рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

  Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  2. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

  координація роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з формуванням та ефективним використанням національних сортових рослинних ресурсів;

  надання Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин;

  сприяння захисту економічних інтересів України в сфері інтелектуальної власності на сорти рослин шляхом надання Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій з цих питань.

  3. Головою Міжвідомчої ради є за посадою  Міністр аграрної політики.

  До складу Міжвідомчої ради входять за посадою голова Держсортслужби (заступник голови Міжвідомчої ради), віце-президент Української академії аграрних наук (заступник голови Міжвідомчої ради), директор Українського інституту експертизи сортів рослин (відповідальний секретар Міжвідомчої ради), заступник голови Держжитлокомунгоспу, начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції, голова Державного департаменту інтелектуальної власності, начальник департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва Мінагрополітики, директор департаменту економічної та соціальної політики Мінекономіки, директор департаменту бюджетної політики Мінфіну, начальник управління цивільного законодавства департаменту цивільного законодавства та підприємництва Мін’юсту, начальник управління нетарифного регулювання департаменту організації митного контролю Держмитслужби.

  Персональний склад Міжвідомчої ради затверджує її голова.

   

   

   

  4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

  залучати для участі в своїй роботі працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками;

  утворювати в разі потреби для забезпечення виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

  одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію, а від органів статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, вирішення яких належить до її повноважень.

  5. Роботою Міжвідомчої ради керує її голова, а в разі його
  відсутності — заступник голови.

  6. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півроку. У разі потреби голова Міжвідомчої ради має право позачергового скликання Ради.

  Засідання Міжвідомчої ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Веде засідання голова Міжвідомчої ради, а в разі його відсутності — заступник голови.

  7. Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Рішення оформляється протоколом, який підписується головуючим, відповідальним секретарем та усіма присутніми на засіданні членами Міжвідомчої ради.

  8. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

  9. Забезпечення поточної роботи Міжвідомчої ради здійснює відповідальний секретар.

  10. Міжвідомча рада має бланк із своїм найменуванням.

  11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої ради здійснює Держсортслужба.

  ____________________