• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 липня 2005 р. № 592

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У Положенні про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1846; 2003 р., № 9, ст. 390):

  1) доповнити пункт 3 абзацами такого змісту:

  “Повне найменування Фонду:

  Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

  2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

  “компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (далі — часткова компенсація)”;

  3) у пункті 6:

  підпункт 1 після слів “а також щодо надання їм” доповнити словами “часткової компенсації”;

  підпункт 2 після слів “надання кредитів” доповнити словами “часткової компенсації”;

  у підпункті 3 слова “позичальникам з державного та місцевих бюджетів” замінити словами “часткової компенсації позичальникам з державного та місцевих бюджетів, і коштів на їх обслуговування”;

  підпункт 7 викласти у такій редакції:

  “7) надає на договірних засадах послуги банкам та іншим організаціям, пов’язані з обслуговуванням кредитів та частковою компенсацією”;

   доповнити пункт після підпункту 18 новими підпунктами 19 і 20 такого змісту:

  “19) використовує земельні ділянки, передані Фонду органами місцевого самоврядування, для будівництва житла за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб в порядку та на умовах, визначених законодавством;

  20) здійснює довірче управління фінансовими активами у порядку, визначеному законодавством”.

  У зв’язку з цим підпункт 19 вважати підпунктом 21;

  4) у пункті 7:

  підпункт 1 викласти у такій редакції:

  “1) одержувати і використовувати кошти державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, виділені Фонду цільовим призначенням для надання довготермінових (до 30 років) кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла сім’ям і одиноким громадянам України, часткової компенсації, а також для їх обслуговування”;

  підпункт 9 після слова “надавати” доповнити словами “послуги, спрямовані на забезпечення повернення кредитів, надання часткової компенсації”;

  доповнити пункт підпунктами 10 і 11 такого змісту:

  “10) спрямовувати дохід, отриманий Фондом від будівництва житла для фізичних та юридичних осіб, на кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян для будівництва (реконструкції) і придбання житла та обслуговування кредитів у порядку, встановленому спостережною радою Фонду;

  11) виступати замовником будівництва (реконструкції) житла для позичальників або делегувати ці повноваження організаціям молодіжних житлових комплексів та іншим юридичним особам”;

  5) доповнити пункт 8 після абзацу одинадцятого новими абзацами такого змісту:

  “бюджетних коштів, передбачених на часткову компенсацію;

  небюджетних коштів, отриманих за надані послуги”.

  У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

  6) у пункті 9 слова “житлове будівництво” замінити словами “будівництво і придбання житла, надання часткової компенсації”;

  7) пункт 11 викласти у такій редакції:

  “11. До складу спостережної ради Фонду входять за посадами Міністр у справах молоді та спорту, перший заступник Міністра фінансів, перший заступник Міністра праці та соціальної політики, заступник Міністра юстиції, заступник Міністра Кабінету Міністрів України, а також за згодою директор Всеукраїнської асоціації “Укрмолодьжитло”, голова ЦК профспілки працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування, представники інших Всеукраїнських молодіжних громадських організацій.

  Персональний склад спостережної ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Спостережна рада Фонду діє на громадських засадах”;

  8) у підпункті 2 пункту 12:

  доповнити абзац другий словами “у межах коштів державного бюджету”;

  доповнити підпункт абзацом такого змісту:

  “порядок спрямування доходів, отриманих Фондом”;

  9) у пункті 17:

  доповнити абзац сьомий словами “призначає атестацію директорів регіональних управлінь та працівників центрального апарату Фонду”;

  доповнити абзац восьмий словами “а також за поданням директора регіонального управління погоджує кандидатури заступників директора регіонального управління”;

  абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

  “затверджує штатний розпис та кошторис центрального апарату Фонду, штатні розписи, кошториси регіональних управлінь Фонду у межах витрат, пов’язаних з наданням кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, їх обслуговуванням і частковою компенсацією, та граничної чисельності працівників Фонду”;

  10) у тексті Положення слова “регіональне відділення” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “регіональне управління” у відповідному відмінку і числі;

  2. У Положенні про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 22, ст. 996; 2003 р., № 9, ст. 390, № 29, ст.1461; 2004 р., № 13, ст. 903, № 31, ст. 2076):

  1) у пункті 2:

  абзац четвертий викласти у такій редакції:

  “регіональне управління, іпотечний центр Фонду (далі — регіональне управління Фонду) — підрозділ Фонду, що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього і надає у порядку, встановленому цим Положенням, пільгові довготермінові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення”;

  абзац п’ятий після слова “кошти” доповнити словами “матеріальні ресурси”;

  в абзаці дев’ятому слова “а також для надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків” виключити;

  абзаци тринадцятий і чотирнадцятий викласти у такій редакції:

  “забудовник — особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об’єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються);

  об’єкт кредитування — квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються (реконструюються)”;

  доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “договір про інвестування — договір про будівництво (реконструкцію) об’єкта житлового будівництва між позичальником та забудовником;

   

  кошти на обслуговування — кошти, що окремо передбачаються у законі про Державний бюджет України та рішеннях про місцеві бюджети на покриття витрат, пов’язаних з виконанням програм з надання пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Фонду”;

   2) перше речення пункту 7 викласти у такій редакції:

  “7. Фонд під час формування показників державного бюджету на відповідний рік на підставі узагальненої інформації проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та їх обслуговування за рахунок державного бюджету”;

  3) доповнити пункт 9 після слів “для надання кредитів” словами “та на витрати, пов’язані з їх наданням та обслуговуванням”;

  4) пункт 12 викласти у такій редакції:

  “12. Державне казначейство на підставі затвердженого розподілу кредитних ресурсів за регіонами перераховує кошти державного бюджету, а органи Державного казначейства — кошти бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, виділені для надання кредитів та їх обслуговування, на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду”;

  5) у першому реченні пункту 13 слова “в органах Державного казначейства” замінити словами “в банках-агентах”;

  6) доповнити перше речення пункту 16 словами “але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку (55 років для жінок,
  60 років для чоловіків)”;

  7) підпункт 3 пункту 17 викласти у такій редакції:

  “3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним управлінням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла, розрахованої відповідно до пункту 20 цього Положення або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості придбання житла”;

  8) у пункті 18:

  доповнити абзац третій словами “або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі”;

  доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

  “звіт про незалежну оцінку об’єкта купівлі-продажу;

  документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами”.

  У зв’язку з цим абзаци восьмий — десятий вважати відповідно абзацами десятим — дванадцятим;

  9) доповнити пункт 19 абзацами такого змісту:

  “Під час вибору кандидатів у позичальники перевага надається:

   молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень;

  сім’ям, в яких один з членів сім’ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного цим Положенням;

  молодим ученим, подружжю, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім’ям (сім’я, що складається з матері або батька і дитини (дітей), в яких мати або батько є молодим ученим;

  молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України;

  молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, три і більше років.

  Перевага у наданні кредитів визначається з використанням комп’ютерної техніки з урахуванням положень цього пункту та платоспроможності кандидата відповідно до Інструкції, що затверджується Фондом разом з Міністерством у справах молоді та спорту”;

  10) у пункті 20:

  абзаци перший, другий, четвертий і шостий викласти у такій редакції:

  “Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним управлінням Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі — нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, і відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в межах 25 відсотків розрахункової вартості. Конкретний відсоток таких відрахувань визначається в порядку, визначеному законодавством.

  Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва (реконструкції) або придбання індивідуального будинку та господарських будівель у сільських населених пунктах, може бути збільшений на 30 відсотків суми, обчисленої відповідно до нормативної площі”;

  “Розмір кредиту на придбання житла визначається виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, експертної оцінки або договірної вартості житла, без урахування першого внеску позичальника, регіональним управлінням Фонду”;

  “У разі коли договірна вартість житла, яку пропонує продавець, перевищує вартість житла, обчислену виходячи з нормативної площі та опосередкованої вартості 1 кв. метра спорудження житла, або вартість експертної оцінки, позичальник сплачує різницю разом з першим внеском”;

  11) у першому реченні пункту 21 слова “середньої вартості будівництва” замінити словами “опосередкованої вартості спорудження
  1 кв. метра житла”;

  12) в абзаці другому пункту 22 слово “додаткової” замінити словом “додаткового”, а слова “і відмітки у кредитній угоді та паспорті позичальника” виключити;

  13) абзац перший пункту 25 викласти у такій редакції:

  “25. Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється відповідно до договору про інвестування у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального управління Фонду банком-агентом з рахунку позичальника або шляхом оформлення відповідних документів про передачу матеріальних ресурсів, переданих позичальнику від Фонду або регіонального управління Фонду. Кошти, що перераховуються, а також матеріальні ресурси є інвестиціями позичальників”;

  14) пункт 27 викласти у такій редакції:

  “27. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у кредитному договорі і не повинен перевищувати терміну будівництва (реконструкції) житла, який визначається відповідно до законодавства”;

  15) у пункті 28:

  абзаци перший і третій викласти у такій редакції:

  “28. Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Регіональне управління Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду, в разі народження дітей (дитини), одруження, смерті одного з членів сім’ї позичальника може визначати у кредитному договорі з позичальником пільговий період для сплати основної суми боргу терміном до одного року”;

  “Термін погашення кредиту, наданого на придбання житла, визначається з урахуванням розміру кредиту та щоквартального платежу позичальника відповідно до Інструкції, що затверджується Фондом разом з Мінекономіки”;

  16) абзац перший пункту 30 після слів “позичальникові, який має двох дітей” доповнити словами “крім того”;

  17) пункт 33 викласти у такій редакції:

  “33. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з державного бюджету, і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду державного бюджету в установленому порядку і одночасно спрямовуються на подальше надання кредитів, а відсотки за користування ними — на фінансову підтримку Фонду, у разі коли це передбачено у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

  Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

  Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з інших джерел, відсотки за користування ними, пеня, а також штрафні санкції, що сплачуються забудовником за неналежне виконання умов договору про інвестування, згідно з яким фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється за рахунок зазначених коштів, спрямовуються відповідно до договорів, укладених регіональними управліннями Фонду з надавачами коштів.

  Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім’ї позичальника, зараховуються до відповідного бюджету в порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту, та використовуються на подальше надання кредитів”;

  18) в абзаці другому пункту 36 слова “замовників (підрядників)” замінити словом “забудовників”;

  19) у пункті 44:

  абзац перший викласти у такій редакції:

  “44. Якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту на будь-якому етапі дії кредитного договору, цей договір розривається у порядку, визначеному цим договором. При цьому позичальникові згідно з умовами кредитного договору повертаються перший внесок та кошти, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім нарахованих відсотків за користування кредитом, коштів на страхування, пені та збитків, завданих внаслідок порушення умов кредитного чи іпотечного договору”;

  в абзаці другому слово “укладеної” замінити словом “укладеного”;

  20) у тексті Положення слова “інвестиційна угода”, “кредитна угода”, “угода про будівництво”, “угода” та “регіональне відділення” у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “договір про інвестування”, “кредитний договір”, “договір про інвестування”, “договір”, “регіональне управління” у відповідному відмінку і числі.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 853 “Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1065; 2004 р., № 31, ст. 2076):

  1) пункт 2 після слова “видатки” доповнити словами “на покриття витрат, пов’язаних з поточним обслуговуванням та”;

  2) У Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 2:

  в абзаці п’ятому слова “укладеною” і “зазначеною” замінити відповідно словами “укладеним” і “зазначеним”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “поточні зобов’язання за кредитом — щомісячний платіж, визначений банком як мінімально необхідний, що вноситься в рахунок погашення позичальником кредиту та відсотків за користування ним за відповідний період”;

  у пункті 3:

  слово “бюджеті” замінити словами “та місцевих бюджетах”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Часткова компенсація надається позичальникам лише за одним кредитним договором”;

  пункт 4 викласти у такій редакції:

  “4. Часткова компенсація визначається в розмірі однієї облікової ставки Національного банку для кандидата, який не має дітей або має одну дитину; півтори облікової ставки — для кандидата, який має двох дітей; подвійної облікової ставки — для кандидата, який має трьох і більше дітей; додатково в розмірі половини облікової ставки — для кандидата, який потребує поліпшення житлових умов. Розмір часткової компенсації визначається на день укладення кредитного договору і не може бути вищим ніж відсоткова ставка за кредитом”;

  у пункті 5:

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “надають кредити на будівництво (реконструкцію) житла”;

  у пункті 6:

  абзац перший викласти у такій редакції:

  “6. Для реєстрації в регіональному управлінні Фонду кандидат подає:”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “довідку про перебування на квартирному обліку (у разі потреби)”;

  у пункті 7:

  в абзаці другому слова “і приймають рішення про надання часткової компенсації” виключити;

  абзац третій викласти у такій редакції:

  “визначають разом з комерційним банком переліки об’єктів, на будівництво (реконструкцію) яких може бути надано часткову компенсацію. Об’єкт, на придбання якого може бути надано часткову компенсацію, визначається позичальником”;

  у пункті 8:

  абзаци перший і другий викласти у такій редакції:

  “8. Для прийняття рішення про надання часткової компенсації кандидати подають регіональному управлінню Фонду:

  копію кредитного договору, завірену комерційним банком, який видав кредит”;

  абзац третій після слів “на будівництво (реконструкцію)” доповнити словами “або копію договору про участь у фонді фінансування будівництва, укладеного відповідно до закону”;

  в абзаці четвертому слово “акт” замінити словом “звіт”;

  абзац п’ятий викласти у такій редакції:

  “довідку-розрахунок комерційного банку про розмір зобов’язань за кредитом і прогнозний розмір відсотків за користування кредитом”;

  абзац шостий виключити;

   

   

  у пункті 9 слова “разом з документами, зазначеними” замінити словами “на підставі документів, зазначених”;

  пункт 10 після слів “часткової компенсації, в якій” доповнити словом “попередньо”;

  пункт 13 після слів “у разі” доповнити словами “зміни у складі сім’ї позичальника, а також”;

  у пункті 14 слова “на поточний рік затверджує річний” замінити словами “щороку затверджує”;

  доповнити пункт 15 абзацами такого змісту:

  “На покриття витрат, пов’язаних з наданням часткової компенсації, спрямовуються кошти на обслуговування, отримані Фондом на договірних засадах від комерційних банків та інших суб’єктів господарювання.

  Комерційні банки перераховують плату за надання Фондом інформаційних та консультаційних послуг у порядку, визначеному законодавством”;

  у тексті Порядку слова “інвестиційна угода”, “кредитна угода”, “угода про надання часткової компенсації”, “угода”, “регіональне відділення” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “інвестиційний договір”, “кредитний договір”, “договір про надання часткової компенсації”, “договір”, “регіональне управління” у відповідному відмінку і числі.

  4. У пункті 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 554 “Про проведення у м. Києві експерименту із запровадження нового механізму часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, наданими комерційними банками молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам для будівництва і придбання житла” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст. 2166):

  абзац третій  підпункту 1 виключити;

  доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

  “3) у межах бюджетних асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, частково компенсувати в розмірі облікової ставки Національного банку позичальникам відсоткову ставку за кредитами, наданими комерційними банками для оплати вартості житла в будинку, зазначеному в підпункті 1 цього пункту, що перевищує розрахункову вартість, та/або площі, що перевищує нормативну”.

   

  _________________