• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2005 р. № 555

  ПОРЯДОК
  включення суднобудівних підприємств до переліку
  підприємств, для яких запроваджуються заходи
  державної підтримки суднобудівної промисловості


  1. Суднобудівне підприємство, що претендує на отримання державної підтримки, передбаченої Законом України “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні” (далі — Закон), подає до Мінпромполітики такі документи:

  клопотання органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, або Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації за місцем державної реєстрації підприємства, якщо воно не належить до сфери управління органу виконавчої влади;

  нотаріально завірені копії установчих документів та свідоцтво про державну реєстрацію з відомостями про основні види діяльності;

  зведену інформацію про напрями виробничої діяльності, номенклатуру продукції та обґрунтування необхідності її виробництва, структуру, стан і показники ефективності використання виробничих потужностей та відомості про розподіл площ земельних ділянок підприємства за призначенням;

  витяг з документів фінансової звітності про основні результати фінансово-господарської діяльності підприємства за останній повний рік та попередній квартал і техніко-економічне обґрунтування доцільності його включення до переліку підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості (далі — перелік) з відповідними розрахунками;

  довідку про стан проведення розрахунків з бюджетами усіх рівнів;

  довідку про стан виплати заробітної плати, розрахунків з Пенсійним фондом України і фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, розрахунків за спожиті енергоносії та у разі наявності заборгованості узгоджені графіки її погашення.

  2. Заходи державної підтримки, передбачені Законом, запроваджуються для суднобудівних підприємств з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про їх включення до переліку.

  3. Пропозиції стосовно доцільності включення підприємства до переліку готуються Мінпромполітики разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади на підставі документів, передбачених пунктом 1 цього Порядку, за такими критеріями:

  1) відповідність профілю (основними видами економічної діяльності є будівництво суден, інших плавзасобів та виконання робіт за кодами згідно з КВЕД);

  2) завантаженість підприємства (наявність діючих контрактів, договорів, опціонів та інших угод за профільними видами діяльності з показниками їх обсягів);

  3) забезпечення поточних розрахунків з бюджетами всіх рівнів, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  4) освоєння випуску нової конкурентоспроможної на світовому ринку суднобудівної продукції та розширення відповідних секторів внутрішнього та зовнішнього ринку.

  5) наявність у техніко-економічному обґрунтуванні показників щодо:

  фінансово-економічної ефективності стосовно збільшення обсягів власних обігових коштів та забезпечення прибутковості;

  підвищення ефективності виробництва, а також зростання обсягів комплектації суден матеріалами, устаткованням і обладнанням вітчизняного виробництва у загальному обсязі товарів.

  4. Мінпромполітики розглядає щокварталу матеріали про включення підприємства до переліку, приймає рішення про доцільність такого включення і подає Кабінету Міністрів України пропозиції для прийняття відповідного рішення.

  5. Підприємству, яке не включене до переліку, Мінпромполітики надсилає у місячний строк  обґрунтовану відповідь про відмову.

  6. Підприємства, які включені до переліку, подають щокварталу через п’ятдесят днів після закінчення поточного кварталу Мінпромполітики за встановленою ним формою, погодженою з Мінфіном, звіт про виробничу та фінансово-економічну діяльність і обсяги коштів, що залишились у розпорядженні підприємств у результаті запровадження заходів державної підтримки.

  7. Контроль за ефективністю роботи підприємств, які включені до переліку, здійснюється Мінпромполітики шляхом порівняння показників їх виробничої та фінансово-економічної діяльності за звітний період з відповідними показниками за аналогічний період минулого року, попередній квартал поточного року та з показниками, наданими у техніко-економічному обґрунтуванні стосовно доцільності включення підприємства до переліку.

  8. Рішення про виключення підприємства з переліку приймається у разі:

  несвоєчасної виплати заробітної плати, невнесення поточних платежів до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду України і фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також плати за спожиті енергоносії та недотримання графіків погашення заборгованості;

  недосягнення показників техніко-економічного обґрунтування;

  недотримання вимог Закону та цього Порядку, зокрема ненадання звіту, передбаченого пунктом 6 цього Порядку, або надання у звіті недостовірної інформації.

  9. За відсутності протягом трьох звітних кварталів позитивних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства Мінпромполітики розглядає питання стосовно доцільності його вилучення з переліку і у разі прийняття такого рішення подає відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.

  10. Прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виключення підприємства з переліку тягне за собою втрату ним права на запровадження заходів державної підтримки, передбачених Законом.

  __________________